018-063/2005 DARS d.d.

Številka: 018-63/05-33-468

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99,110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednika dr. Aleksija Mužine, kot predsednika senata, člana Jožefa Kocuvana kot poročevalca in članice Metke Cerar kot članice senata, ob sodelovanju višje svetovalke Vide Kostanjevec, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za AC Celje - Ljubljana, odsek 6: Vransko - Blagovica; pododsek 6/2: Trojane - Blagovica; nabava vozil, mehanizacije in opreme za vzdrževalno AC bazo Vransko - IV, Sklop 3 - Vozilo z opremo za snemanje kanalizacije in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje N.B.S. d.o.o., Sokolska ulica 102, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.3.2005

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. 101/04, pod štev. objave Ob-24732/04 objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za AC Celje - Ljubljana, odsek 6: Vransko - Blagovica; pododsek 6/2: Trojane - Blagovica; nabava vozil, mehanizacije in opreme za vzdrževalno AC bazo Vransko - IV.

Naročnik je dne 21.12.2004 sprejel sklep o oddaji javnega naročila štev. 402-26/04-RPP-LM/397, iz katerega izhaja, da je izvedbo predmetnega javnega naročila za Skop 3 - Vozilo z opremo za snemanje kanalizacije oddal podjetju Dumida d.o.o., Spodnje Dobrenje 42a, Pesnica pri Mariboru (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Dne 12.1.2005 je naročnik na zahtevo vlagatelja z dne 29.12.2004 izdal Dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila štev. 402-26/04-RPP-IP/397-1, v kateri je med drugim podrobno pojasnil razloge, zaradi katerih je vlagateljevo ponudbo ocenil kot nepravilno.

Vlagatelj je pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je bil postopek nabave opreme iz sklopa 3 začet že leta 2003, vendar takratni javni razpis ni uspel, ker je bil vlagatelj edini ponudnik. Vlagatelj dalje navaja, da ga je naročnik z dopisom z dne 26.3.2004 pozval k predložitvi ponudbe v postopku s pogajanji, vendar pa takrat do oddaje del ni prišlo, ker je naročnik za zahtevano opremo predvidel mnogo prenizko ocenjeno vrednost. Vlagatelj pojasnjuje, da je v pripravi pred objavo predmetnega javnega naročila še enkrat sodeloval z strokovno komisijo naročnika, ki je upoštevala najnovejše lastne in vlagateljeve izkušnje na področju tehnoloških rešitev kakor tudi pogoje delovnih opravil in izkušnje naročnikovih kadrov v lastnih objektih, kjer se izvajajo meritve s tako opremo, pri čemer je bila ena poglavitnih naročnikovih zahtev, da naj bo tudi oprema iz nadaljnjih dobav kompatibilna z že obstoječo tako, da jo bo naročnik v vsakem trenutku lahko delno ali v celoti enakovredno zamenjal, nadomestil ali hkrati uporabljal z opremo, ki jo že šest let uporablja v AC bazi Hrušica. Vlagatelj meni, da je edini sistem v danih pogojih eksploatacije (pregled posebno oblikovanih drenažnih cevi v predorih, ki so praviloma od 1/2 do 2/3 napolnjene z deročo čisto vodo) oprema za snemanje kanalizacije, ki bazira na digitalnem sistemu z enim specialnim enožilnim koaksialnim komunikacijskim kablom, ki edini dolgotrajno prenaša vse mehanske obremenitve in hkrati nudi dovolj komunikacijskih poti za vsa željena krmiljenja in precizne meritve, ki se s to opremo morajo izvajati v AC bazi Hrušica, kar lahko naročnik preveri pri lastni operativni enoti, ki takšno opremo že uporablja in je že poskušala izvajati zahtevana opravila z opremo, ki jo ponuja izbrani ponudnik, vendar jih operater s tako opremo ni mogel izvesti. Vlagatelj dalje opozarja, da je v točki II.1.10 objave predmetnega javnega razpisa določeno, da variantne ponudbe niso sprejemljive ter trdi, da je izbrana oprema variantna ponudba, saj temelji na analognem sistemu z večžičnim kablom, ki zaradi fizikalnih omejitev (gabariti kabla, kamer in samohodnih vozičkov) v okoliščinah naročnikovih delovnih pogojev v predorih ni uporabna, razen tega pa analogni sistem ne nudi praktično nobenih možnosti razvoja. Navedeno po vlagateljevem prepričanju dokazuje, da je naročnik izbral dobavitelja, ki ne izpolnjuje zahtev naročnika po tehnični zahtevnosti in zmožnosti opravljanja predvidenih opravil, ki jih je naročnik postavil na osnovi lastnih izkušenj in jih tudi opisal v tehničnih zahtevah Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila) za sklop 3 ter da je naročnik izbral variantno ponudbo. Vlagatelj dodaja, da bi tudi sam lahko ponudil takšno variantno ponudbo z večžičnim analognim sistemom, če bi ta bila dovoljena, ter da je zaradi takega ravnanja naročnika dejansko oškodovan v smislu 9. člena ZRPJN. Vlagatelj se dalje ne strinja z naročnikom v tem, da je izbrani ponudnik izpolnil pogoje Navodil iz točke 5.3(b). V zvezi s tem vlagatelj navaja, da je za tovrstno opremo v zadnji treh letih uspelo le eno javno naročilo, v katerem je bil glavni dobavitelj vlagatelj, ves ta čas pa vlagatelj vzdržuje in dopolnjuje tudi ostalo istovrstno opremo pri uporabnikih, ki so opremo nabavili izven javnih naročil, kar izbrani ponudnik ne more dokazati. Vlagatelj meni, da dobave samih vozil z različno drugo nadgradnjo in vgrajeno opremo po namenu, ne morejo biti tretirane kot istovrstne dobave, zato zahteva, da se postopek oddaje javnega naročila razveljavi ter v skladu s 20, 60. in 64. členom ZJN-1 izvede oddajo javnega naročila v postopku s pogajanji brez predhodne objave, po skrajšanem postopku s edinim možnim dobaviteljem. Vlagatelj se tudi ne strinja z ugotovitvami naročnika, na podlagi katerih je le-ta njegovo ponudbo ocenil kot nepravilno ter trdi, da je po računovodskih standardih "Izvleček iz bilance" (stanja ali uspeha) le prepis posamičnih podatkov iz celotne bilance. Zahtevana potrdila iz točke 5.1 (g) po vlagateljevem mnenju torej ne obstajajo, zaradi česar jih tudi ni mogoče predložiti. Vlagatelj ugovarja tudi očitku, da partnersko podjetje ni priložilo referenc. V zvezi s tem vlagatelj navaja, da so ponudbi priložene potrjene reference vodilnega partnerja, da te reference zadostujejo minimalnim pogojem razpisa ter da ostale niso potrebne, saj se sposobnost partnerjev v skupni ponudbi le sešteva. Vlagatelj poudarja, da je razmerje med partnerjema razvidno iz Pogodbe o partnerstvu, da je partnersko podjetje Tridex d.o.o. pridobilo svoje reference na objektih vlagatelja kot glavnega dobavitelja ter da mu je s sklenitvijo partnerske pogodbe vlagatelj kot glavni partner nedvomno potrdil tudi vse njegove reference. Vlagatelj dodaja, da je ravno iz razloga, ker v razpisni dokumentaciji ni bilo nobene priloge, v katero bi lahko vnesel podatke za partnerja, na zahtevan pogoj iz točke 5.1.(h) priložil skupne reference obeh partnerjev, iz istega razloga pa je (čeprav ne gre za podizvajalca) v prilogo 5.1 (k) vpisal tudi podatke o predvidenih delih partnerskega podjetja. Vlagatelj trdi tudi, da je napačna ugotovitev komisije, da za partnerja ni predložil izjav iz 2., 3. in 4. alinee točke 5.2 (a) Navodil, pri čemer se sklicuje na zadnjo alineo, kjer je zapisano, da za dokazila, zahtevana v podčlenih 5.1(o), 5.1 (p) in 5.1(r), v katerem so zajeta vsa tri potrdila in izjava, zadošča, da jih predloži le vodilni partner.

Naročnik je s sklepom štev. 402-14/05 2004/00397-BD z dne 15.2.2005 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi svoje odločitve (zapisnik komisije z dne 9.2.2005) naročnik navaja, da je bil vlagatelj že pred pričetkom oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku seznanjen, da je bila njegova ponudba, predložena v postopku s pogajanji, nepravilna, seznanjen pa je bil tudi s sklepom naročnika, da javnega naročila po postopku s pogajanji ne odda, kakor tudi, da bo po ponovni preveritvi tehničnih zahtev naročnik dobavitelja izbral po odprtem postopku. Prav tako je bil vlagatelj po navedbah naročnika seznanjen z dejstvom, da je naročnik na podlagi ponovne aktualne raziskave trga ugotovil, da je mogoče tudi dobavo vozila z opremo za snemanje kanalizacije razpisati po odprtem postopku, ker je mogoče pričakovati ponudbe več ponudnikov in da torej ne gre za postopek, po katerem bi bil vlagatelj pozvan k predložitvi ponudbe kot edini možen dobavitelj, saj so podatki na podlagi raziskave trga pokazali drugačno situacijo. Naročnik dodaja, da se je vlagatelj strinjal tako z vrsto postopka oddaje kakor tudi z razpisnimi pogoji. V nadaljevanju se naročnik sklicuje na 52. člen Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, štev. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) in poudarja, da v predmetnem postopku oddaje javnega naročila variante niso bile dopustne ter da naročnik tudi ni izbiral ekonomsko najugodnejše ponudbe, saj je bilo edino merilo za ocenitev ponudbe najnižja cena. Naročnik navaja, da je ponudba izbranega ponudnika ustrezala tehničnim zahtevam, posredovanim ponudnikom kot Spisek mehanizacije in tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije (kar je bilo delno dopolnjeno z Dodatkom št. 2) ter dodaja, da tehničnih zahtev, kot jih podaja vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo, razpisna dokumentacija sploh ni vsebovala. Naročnik zavrača tudi navedbo vlagatelja, da izbrani ponudnik ni izkazal uspešnih izkušenj kot glavni dobavitelj pri vsaj enem javnem naročilu za istovrstne dobave. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik v skladu s pogojem, opredeljenim v točki 5.3 (b) Navodil, ki je bil za sklop 3 spremenjen z dodatkom št. 4, predložil ustrezne reference za dobavo tovornih vozil in mehanizacije. Naročnik dalje ugotavlja, da je bilo vlagatelju že z obrazložitvijo sklepa oddaji naročila pojasnjeno, da v svoji ponudbi ni predložil zahtevanih izvlečkov iz bilanc v skladu z zahtevo točke 5.1 (g) navodil. V kolikor je vlagatelj mnenja, da zahteva navedenega razpisnega pogoja ni bila dovolj jasna oziroma, da potrdila iz točke 5.1 (g) ne obstajajo, bi moral navedene pomisleke posredovati v fazi priprave ponudbe, tako pa so njegove navedbe, ki se nanašajo na razpisno dokumentacijo, ob upoštevanju določila 5. odstavka 12. člena ZRPJN, prepozne. Naročnik ponovno ugotavlja, da vlagatelj sploh ni predložil obrazca 5.1 (h) za partnerja in je tudi zato ob upoštevanju določbe točke 5.2 (a) navodil, ki se nanaša na skupno ponudbo, vlagateljeva ponudba nepravilna. Naročnik dodaja, da vlagatelj tudi referenc vodilnega partnerja ni potrdil s podpisom in žigom. V nadaljevanju naročnik navaja, da je vlagatelj minimalnemu pogoju, opredeljenemu v točki 5.3 (b), sicer zadostil s predložitvijo referenc vodilnega partnerja, vendar pa ni izpolnil pogoja, opredeljenega v točki 5.2 (a), kar mu je bilo že pojasnjeno. V točki 5.2 (a) je namreč nedvoumno zahtevano, da mora vsak partner v skupini izvajalcev predložiti tri zahtevane izjave, ki jih partner Tridex d.o.o. ni predložil.

Naročnik je na podlagi 1. odstavka 17. člena ZRPJN vlagatelja pozval, da mu najkasneje v treh dneh od prejema sklepa pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom z dne 18.2.2005 naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom štev. 402-14/05 2004/00005-BD z dne 23.2.2005 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 28.2.2005 naročnika pisno pozvala, naj ji skladno z 2. odstavkom 21. člena ZRPJN posreduje manjkajočo dokumentacijo. Naročnik je manjkajočo dokumentacijo posredoval v svojem dopisu z dne 1.3.2005, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 3.3.2005.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Vlagateljevih trditev o tem, da je naročnik izbral dobavitelja, ki ne izpolnjuje zahtev naročnika po tehnični zahtevnosti in zmožnosti opravljanja predvidenih opravil (vlagatelj meni, da izbrana oprema, ki temelji na analognem sistemu z večžičnim kablom, v okoliščinah naročnikovih delovnih pogojev v predorih ni uporabna ter je prepričan, da bi bila za naročnika edino primerna tista oprema, ki jo ponuja vlagatelj in je zasnovana na digitalnem sistemu z enim specialnim enožilnim koaksialnim komunikacijskim kablom), Državna revizijska komisija v revizijskem postopku ni mogla preveriti. Vlagatelj v tem delu revizijskega zahtevka namreč ne zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, oziroma ne navede nobenih konkretnih tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije, katere ponudba izbranega ponudnika naj domnevno ne bi izpolnjevala. Vlagateljeve očitke v tem delu revizijskega zahtevka je zato razumeti kot trditev, da oprema, ki jo je ponudil izbrani ponudnik (čeprav je formalno skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije) dejansko ne bo zadostovala za pokritje naročnikovih potreb. Navedeno naj bi po vlagateljevem prepričanju dokazovali tudi vsi doslej izvedeni neuspeli poskusi nabave predmetne opreme, skozi katere se je po vlagateljevem mnenju izkazalo, da je oprema, ki jo ponuja on sam, za naročnika edina primerna. Naročnik se s takšnim vlagateljevim stališčem ne strinja in poudarja, da ponudba izbranega ponudnika ustreza vsem tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije (k čemur dodaja, da takšnih tehničnih zahtev, kot jih navaja vlagatelj v zahtevku za revizijo, razpisna dokumentacija sploh ne vsebuje). Navedeno po naročnikovem mnenju samo po sebi dokazuje, da vlagatelj ni edini ponudnik tovrstne opreme na trgu in da je bila odločitev naročnika, da izvede predmetno javno naročilo po odprtem postopku, pravilna.

Takšnemu naročnikovemu stališču Državna revizijska komisija ne more ugovarjati. V skladu z določili ZJN-1 je odločitev o izbiri vrste postopka oddaje javnega naročila prepuščena naročniku, pri čemer je v 2. odstavku 17. člena celo izrecno določeno, da naročnik za oddajo javnega naročila praviloma izbere odprti ali omejeni postopek. Samo dejstvo, da je v konkretnem primeru naročnik za isti predmet naročila že enkrat (neuspešno) zaključil postopek s pogajanji, ki je sledil (prav tako neuspešnemu) odprtemu postopku oddaje javnega naročila, v katerem je bil vlagatelj udeležen kot edini ponudnik, naročniku nikakor ne prepoveduje, da ponovno poskusi poiskati dobavitelja na podlagi odprtega postopka v skladu z 18. členom ZJN-1. Glede na to, da so bili vsi predhodni postopki pravnomočno zaključeni, pa je tokratni postopek oddaje javnega naročila potrebno obravnavati kot samostojen postopek, na katerega dejanja, ki so bila opravljena v preteklih postopkih (vabilo k oddaji ponudbe, pogoji, tehnične zahteve ipd.), ne morejo imeti nobenega vpliva.

Državna revizijska komisija se tudi ne more strinjati z vlagateljem v tem, da naj bi naročnik v predmetnem postopku v nasprotju z zakonom in pravili razpisa izbral variantno ponudbo. Kot pravilno opozarja naročnik, je mogoče variantne ponudbe upoštevati le v primerih, ko niso izrecno prepovedane in če je merilo za izbiro najugodnejše ponudbe ekonomsko najugodnejša ponudba (1. in 2. odstavek 52. člena ZJN-1). V obravnavanem primeru je bila kot edino merilo za izbiro najugodnejše ponudbe določena najnižja cena, v točki II.1.10 objave javnega razpisa pa je bilo navedeno, da se variante ne bodo sprejemale. Tudi sicer je v konkretnem primeru tako iz strukture razpisne dokumentacije kot tudi iz strukture ponudbe izbranega ponudnika razvidno, da ne gre za t.im. variantno ponudbo v smislu 52. člena ZJN-1. V zvezi z variantno ponudbo zakon namreč določa da mora naročnik v razpisni dokumentaciji navesti minimalne tehnične specifikacije, ki jih je treba upoštevati v variantnih predlogih ter posebne zahteve za njihovo predložitev (1. odstavek 52. člena ZJN-1), česar pa v razpisni dokumentaciji ni. Zakon tudi določa, da morajo variantne ponudbe zadostiti minimalnih tehničnim specifikacijam naročnika in zahtevam po njihovi predložitvi (dokazovanju), kar pomeni, da naročnik v razpisni dokumentaciji določi prag sprejemljivosti takšnih ponudb, ki lahko odstopajo zgolj na način, da presegajo naročnikove osnovne zahteve, saj bi bile variantne ponudbe brez informacije o minimalnih zahtevah naročnika neprimerljive in predvsem ne bi izpolnjevale splošne zahteve po predložitvi ponudbe v skladu z določili razpisne dokumentacije (vprašanje pravilnosti ponudb). Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, ki jih je naročnik v obravnavanem primeru podal na obrazcu Ad.3.1 DM14 (in sta ga izpolnjenega ter potrjenega oddala oba ponudnika kot sestavni del njunih ponudb) pa ni mogoče šteti zgolj kot navedbo o minimalnih pogojih sprejemljivosti predmeta ponudbe, temveč gre za natančne tehnične specifikacije tako vozila kot tudi zahtevane opreme za snemanje kanalizacije, ki podrobno opisujejo predmet javnega naročila v celoti.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju preverila vlagateljevo trditev o tem, da izbrani ponudnik ni izpolnil zahteve (pogoja) iz točke 5.3 (b) Navodil, ker naj bi v svoji ponudbi predložil potrdila o dobavah, ki po vlagateljevem mnenju ne morejo biti obravnavane kot "istovrstne dobave" v smislu cit. pogoja.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik z Dodatkom 4 k razpisni dokumentaciji (oktober 2004) za sklop 3 spremenil besedilo minimalnega pogoja iz točke 5.3 (b) tako, da je od ponudnikov za opremo v sklopu 3 zahteval naslednje: "â?? v zadnjih 3 letih uspešne izkušnje kot glavni dobavitelj pri vsaj enem javnem naročilu za dobave vozil/ mehanizacije/ oprema; v skladu z zahtevo po točki 5.1(h)teh navodil ponudnikom". V obrazcu 5.1 h, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, je zapisano, da mora ponudnik predložiti "â?? seznam najpomembnejših opravljenih dobav (vozila, mehanizacija, oprema) v zadnjih treh letih, z zneski, datumi in seznamom državnih ali zasebnih naročnikov" ter priložiti ustrezna potrdila naročnikov o pravilno in pravočasno izvršenem delu. Iz cit. besedila zahteve (pogoja) iz točke 5.3 (b) Navodil ter pripadajočega obrazca 5.1 (h) torej izhaja, da ponudnikom za skop 3 kot pogoj za sodelovanje na razpisu ni bilo potrebno, kot to zatrjuje vlagatelj, dokazovati reference za "istovrstno dobavo", temveč so morali dokazati le reference, ki se nanašajo na "dobave vozil/ mehanizacije/ opreme".

Iz pregleda ponudbe izbranega ponudnika je dalje razvidno, da je le-ta kot dokazilo o izpolnjevanju minimalnega pogoja iz točke 5.3 (b) Navodil v za to pripravljen obrazec 5.1 (h) vpisal deset opravljenih dobav za različne naročnike, ki se nanašajo na "terenska vozila". Enako izhaja tudi iz priloženih potrdil posameznih naročnikov o opravljenih dobavah, s katerimi le-ti potrjujejo pravilno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti v zvezi z "dobavo tovornih vozil in mehanizacije". Ob navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da na podlagi v ponudbi izbranega ponudnika predloženih listinskih dokazil o pravilno opravljenih preteklih dobavah za druge naročnike ni mogoče trditi, da tam navedeni referenčni posli ne dokazujejo izpolnjevane pogoja iz točke 5.3 (b) Navodil, saj so vsi dokazi predloženi v skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije (pri tem Državna revizijska komisija posebej opozarja na spremembo besedila minimalnega pogoja iz točke 5.3 (b) v Dodatku 4 k razpisni dokumentaciji).

Državna revizijska komisija je v revizijskem postopku preverila tudi vlagateljeve očitke, ki se nanašajo na domnevno napačne ugotovitve naročnika glede pravilnosti njegove ponudbe.

Državna revizijska komisija se sicer strinja z vlagateljem v tem, da ob upoštevanju relevantnih pravil razpisne dokumentacije vlagatelj ni bil dolžan, kot to zatrjuje naročnik, poleg izpolnjenega obrazca 5.1 (g) s pripadajočo Prilogo 2 (Poročilo o finančnem stanju ponudnika), priložiti tudi izvleček iz bilance stanja. Naročnik je v pogoju iz točke 5.1 g Navodil namreč zahteval, da ponudniki predložijo "Poročilo o finančnem stanju ponudnika za zadnja tri leta", pri čemer je relevantne podatke o finančnem stanju, ki se zahtevajo od ponudnikov, natančno določil v obrazcu Priloga 2 k točki 5.1.g ("Poročilo o finančnem stanju ponudnika"), na katerega se sklicuje 2. alinea točke 5.1.g Navodil. Glede na to, da so v tabeli iz Priloge 2 vnaprej našteti izrecno zahtevani podatki in da je vlagatelj v svoji ponudbi omenjeno tabelo v celoti izpolnil, po mnenju Državne revizijske komisije ni mogoče trditi, da vlagatelj ne izpolnjuje pogoja iz točke 5.1.g Navodil ter da je njegova ponudba iz tega razloga nepravilna.

Prav tako se je z vlagateljem mogoče strinjati v tem, da je naročnik napačno interpretiral zahtevo po predložitvi dokazil iz točke 5.2 (a) Navodil. Glede na to, da je v zadnjem stavku besedila točke 5.2 (a) Navodil izrecno zapisano, da " â??. za dokazila, zahtevana v Podčlenih 5.1 (o), 5.1 (p) in 5.1(r) zadošča, da jih predloži vodilni partner", pri tem pa podtočka 5.1 (r) zahteva predložitev istih treh izjav, ki so zahtevane tudi v 2., 3. in 4. alinei točke 5.2 (a) ("Izjava, da ponudnik sprejema pogoje razpisa", "Izjava ponudnika, da je pri sestavi ponudbe upošteval obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zapos1enih in ureditvi delovnih pogojev" ter "Izjava ponudnika, da redno izpolnjuje minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe"), je potrebno ugotoviti, da vlagatelj svoji ponudbi ni bil dolžan prilagati (tudi) izjav svojega partnerja, ampak so zadoščale ustrezne izjave vlagatelja kot vodilnega partnerja, katere je vlagatelj tudi pravilno predložil.

Vendar pa je morala Državna revizijska komisija kot neutemeljen zavrniti očitek vlagatelja, ki se nanaša na naročnikovo ugotovitev, da vlagateljeva ponudba ne vsebuje zahtevanih dokazil glede sposobnosti iz 1. alinee točke 5.2 (a) Navodil, ker le-ta za partnerja ni priložil potrjenega obrazca 5.1 (h). Pregled ponudbene dokumentacije vlagatelja, ki ga je v revizijskem postopku opravila Državna revizijska komisija, namreč potrjuje naročnikovo ugotovitev, da vlagatelj v svoji ponudbi ni predložil seznama opravljenih dobav skupaj z ustreznimi potrdili naročnikov za partnersko podjetje Tridex d.o.o., čeprav je bilo to izrecno zahtevano v točki 5.1 (h) v povezavi s točko 5.2 (a) Navodil. V 1. alinei točke 5.2 (a) Navodil je namreč izrecno določeno, da mora skupna ponudba za vsakega partnerja v skupini vsebovati vsa dokazila, ki so zahtevana v točkah od 5.1 (a) do vključno (n). Navedeno pomeni, da je bil vlagatelj poleg ostalih dokazil nedvomno dolžan predložiti tudi dokazilo iz točke 5.1 (h), in sicer ne le za svoje podjetje (kar je vlagatelj storil), temveč tudi za podjetje svojega partnerja v skupni ponudbi - takšnega dokazila pa v vlagateljevi ponudbi ni. Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju pa je potrebno naročniku pritrditi v tem, da vlagateljeve ponudbe ni mogoče šteti kot pravilno ponudbo v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1, ki določa, da je "pravilna ponudba" le tista ponudba, za katero se na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Takšno ponudbo je bil naročnik na podlagi določila 1. odstavka 76. člena ZJN-1 dolžan zavrniti kot nepravilno.

Ob vsem opisanem je bilo potrebno zahtevek vlagatelja za revizijo postopka oddaje javnega naročila v skladu z 2. alineo 1. odstavka 23. člena ZRPJN zavrniti kot neutemeljen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 11.3.2005

Predsednik senata:
Dr. Aleksij Mužina, univ.dipl.prav.
Predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- N.B.S. d.o.o., Sokolska ulica 102, Maribor
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana
- Dumida d.o.o., Spodnje Dobrenje 42a, 2211 Pesnica pri Mariboru