018-288/02

Številka: 018-288/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99; v nadaljevanju: ZRPJN) po â?? , v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nadaljevanje študije uvedbe koncesijske obnove in vzdrževanja državnih cest - dopolnitev prve faze ter izvedba druge in tretje faze ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik), dne â??

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 08.08.2002 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 3350-7/2002/2-0374, za nadaljevanje študije uvedbe koncesijske obnove in vzdrževanja državnih cest - dopolnitev prve faze ter izvedba druge in tretje faze. Javni razpis za predmetno javno naročilo je objavil v Uradnem listu RS, št. â?? , z dne â?? , pod številko objave Ob-â?? . Naročnik je na podlagi vprašanj v zvezi z razpisno dokumentacijo pred predvidenim javnim odpiranjem ponudb izdal dokumente - vprašanja in odgovori, št. 3350-7/2002/8-0374, z dne 25.09.2002, vprašanja in odgovori - 2, št. 3350-7/2002/11-0374, z dne 25.09.2002, ter vprašanja in odgovori - 3, št. 3350-7/2002/17-0374, z dne 03.10.2002, ter v Uradnem listu RS, št. â?? , z dne â?? , pod številko objave Ob-â?? , objavil še podaljšanje roka za predložitev ponudb na dne 10.10.2002. Po javnem odpiranju prispelih ponudb je naročnik vsem ponudnikom posredoval zapisnik o javnem odpiranju ponudb, št. 3350-7/2002/19-0374, z dne 10.10.2002 ter z obvestilom o oddaji javnega naročila, št. 3350-7/2002/21-0374, z dne 21.10.2002, obvestil vse ponudnike, da je razpisano javno naročilo oddal â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 06.11.2002 od naročnika zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila. Naročnik mu je v prilogi dopisa "obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila - nadaljevanje študije uvedbe koncesijske obnove in vzdrževanja državnih cest - dopolnitev prve faze ter izvedba druge in tretje faze", št. 3350-7/2002/23-0374, z dne 19.11.2002, posredoval "zapisnik o ocenjevanju ponudb - nadaljevanje študije uvedbe koncesijske obnove in vzdrževanja državnih cest - dopolnitev prve faze ter izvedba druge in tretje faze", št. 3350-7/2002/20-0374, z dne 16.10.2002.

Vlagatelj je dne 02.12.2002 vložil zahtevek za revizijo javnega naročila, št. 1002/02-MK, v katerem navaja naslednje kršitve naročnika:
- ni bilo izdelano obrazloženo obvestilo o oddaji naročila,
- pri izbranem ponudniku ni bil pravilno opredeljen in obravnavan vodilni partner v konzorciju,
- neobjektivno in netransparentno ocenjevanje ponudb po merilu reference ponudnikov,
- priznani kadri izbranega ponudnika.
Za navedene kršitve vlagatelj navaja naslednja dejstva in dokaze:
Naročnik ni podal obrazloženega obvestila v skladu z 79. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, v nadaljevanju: ZJN-1). Ta določa, da mora naročnik v petnajstih dneh od prejema pisne zahteve, ki jo posreduje ponudnik ali kandidat, katerega ponudba ali vloga ni bila sprejeta, ponudnika oziroma kandidata obvestiti o razlogih, zaradi katerih je bila zavrnjena njegova ponudba ali vloga. Obvestilo mora vsebovati naslednje podatke: 1. razloge za zavrnitev njegove ponudbe, 2. nazive ponudnikov, ki so izpolnjevali zahtevane pogoje in merila, 3. prednosti sprejete ponudbe glede na izpolnjevanje meril, 4. naziv ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana. Na podlagi obrazloženega obvestila mora biti jasno razvidno, pri katerih merilih, zakaj in za koliko točk je bila izbrana ponudba boljša od drugih. Iz podanega zapisnika vsi ti elementi niso razvidni. Iz zapisnika ni razvidno, kdo je vodilni partner pri izbranem ponudniku in v kakšnem razmerju je z drugimi člani svojega teama. Poleg tega ni razvidno, katere referenčne naloge so priznane, zaradi česar ni jasno, zakaj in kako je bila vrednotena njegova ponudba. S tem je bistveno kršeno načelo transparentnosti in objektivnosti postopka javnega naročanja ter otežkočeno pravno varstvo vlagatelja zahtevka za revizijo.
Iz zapisnika o ocenjevanju ponudb je razvidno, da je naročnik kot vodilnega partnerja pri ocenjevanju ponudb upošteval dva pravna subjekta: â?? in â?? . Glede na to, da so merila pri ugotavljanju referenc oblikovana tako, da mora vodilni partner zagotoviti po številu 51 % priznanih referenc (merila 11.2) in da je pri točkovanju kadrov potrebno navesti posebej lastne kadre in kadre podizvajalcev in poslovnih partnerjev (merila 11.3), ima to dejstvo pomembne posledice pri vrednotenju ponudb. V zapisniku o odpiranju ponudb, v obvestilu o oddaji javnega naročila in zapisniku o ocenjevanju ponudb se povsod navaja ponudnik â?? . Vlagatelj meni, da z eno ponudbo ne moreta nastopiti dva vodilna ponudnika. Ponudniki lahko med sabo uredijo razmerja po svoji volji, vendar pa lahko nasproti drugi pogodbeni stranki nastopa le vodilni ponudnik. V tem smislu je izdelan tudi vzorec pogodbe, ki govori o izvajalcu in ne dopušča možnosti podpisa tripartitne (ali več) pogodbe.
Glede na to vlagatelj meni, da vrednotenje ponudbe izbranega ponudnika ni bilo izvedeno korektno. Pri izbranem ponudniku so štete kot reference izvajalca tudi naloge partnerja â?? , s čimer je izvajalec dosegel prag 51 % števila nalog, ki so priznane kot reference.
Pri ocenjevanju lastnih kadrov (merilo 11.3.1 ) so bili kot lastni kadri upoštevani tudi kadri â?? , čeprav je v merilih 11.3 in prilogi 4D navedeno: "Ponudnik mora navesti seznam strokovnjakov, ki so pri njem redno zaposleni in ločeno seznam strokovnjakov in njihove reference, ki bodo sodelovali kot zaposleni pri podizvajalcu ali poslovnem partnerju". Zaradi tega je izbrani ponudnik prejel večje število točk za lastne kadre, kot bi jih glede na postavljena merila lahko.
Tretja kršitev, ki je razlog za vložitev zahtevka za revizijo, je netransparentnost vrednotenja, ki ga je izvedel naročnik pri merilu Reference ponudnikov (merilo 11.2). Merilo je opredeljeno na naslednji način:
Reference ponudnikov R; kot reference se upošteva izvajanje nalog iz področij koncesij in strokovnih podlag za koncesije na področju prometa in prometne infrastrukture (seštevajo se naloge ponudnika in njegovih podizvajalcev, pri čemer jih mora vodilni partner imeti več kot 51 %). Upoštevajo se strokovno razvojne naloge (rn) in strokovno tehnično sodelovanje z državnimi organi in organizacijami v njihovi sestavi doma in v tujini (st) v zadnjih 3 letih:
- 5 ali več strokovno razvojnih nalog v zadnjih 3 letih 15 točk
- od 2 do 4 strokovno razvojne naloge v zadnjih 3 letih 8 točk
- do 2 strokovno razvojni nalog v zadnjih 3 letih 2 točki

- nad 5 strokovno tehničnih sodelovanj v zadnjih 3 letih 15 točk
- nad 2 do 4 strokovno tehničnih sodelovanj v zadnjih 3 letih 8 točk
- od 1 do 2 strokovno tehničnih sodelovanj v zadnjih 3 letih 2 točki
Reference so bile ovrednotene kot seštevek po formuli: R = rn + st.
Glede na to, da naročnik ni izdelal in dostavil obrazloženega obvestila o oddaji naročila ni jasno, katere referenčne naloge so bile priznane ponudniku â?? in njegovim podizvajalcem. Ker gre za naloge s področja prometa in prometne infrastrukture, katero upravlja javni sektor, so najverjetneje naročniki dosedanjih razvojnih nalog po statusu javni. Zato bi bilo potrebno v obrazloženem obvestilu nedvomno navesti, katere razvojne naloge in strokovno tehnična sodelovanja (z navedbo leta izdelave) in za katerega naročnika so bila upoštevana ter koliko točk jim je bilo prisojeno. V zapisniku je pri izbranem ponudniku navedeno zgolj to, da "...se priznata nalogi pod zaporednima številkama 1 in 2 ...", kar ne omogoča preveritve ustreznosti teh nalog. V zapisniku je tudi navedeno, da se upoštevata nalogi člana konzorcija â?? . Po vlagateljevem poznavanju ni ... , ki je član konzorcija, do sedaj na področju prometne infrastrukture izvajal nobenih razvojnih nalog s področja koncesij in strokovnih podlag za koncesije na področju prometne infrastrukture. Ker vlagatelju ni bilo dostavljeno obrazloženo obvestilo, vlagatelj domneva, da je â?? predložil neustrezne naloge ali pa projekte, ki jih je izvedel njegov principal â?? . V kolikor to drži, potem ponudnik ne izpolnjuje določbe, da mora imeti vodilni partner najmanj 51 % referenc (merila 11.2).
Izbrani ponudnik navaja v svoji ponudbi kadre pri podizvajalcih: dr. â?? , mag. â?? in mag. â?? . Ti strokovnjaki so vsi redno zaposleni na â?? , ki ni navedena kot podizvajalec. Ker so v projekt vključeni zgolj kot posamezniki, je vprašljiva njihova dejanska razpoložljivost za zadevni projekt v polni vrednosti priznanih točk. Na račun teh strokovnjakov je bilo ponudniku â?? priznano 15 točk (23% vseh točk).
Iz priloženega vzorca pogodbe ne izhaja, da bodo strokovnjaki, ki so bili navedeni v ponudbi, tudi dejansko sodelovali pri izvedbi naročila. Ponudba zavezuje izbranega ponudnika oziroma izvajalca le glede pogodbene vrednosti (2. člen), medtem ko glede sodelovanja strokovnjakov, ki so bili navedeni v ponudbi, ni zavezujočih določb.
Vlagatelj zahteva razveljavitev opravljenega ocenjevanja in njegovo ponovitev na objektivno preverljiv način. Zahtevku za revizijo je predložil tudi potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN, v višini 80.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, št. 3350-7/2002/34-0374, z dne 17.12.2002, zavrnil zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik v zvezi s prvo navedbo vlagatelja navaja, da je obrazloženo obvestilo, ki mu ga je posredoval, vsebovalo vse bistvene podatke, kot jih zahteva 79. člen ZJN-1. Razlogi za zavrnitev ponudb in prednosti sprejete ponudbe so razvidni iz Preglednice o ocenjevanju ponudb in so bili jasno določeni v razpisni dokumentaciji. Poleg tega je iz dokumenta razvidno, pri katerih merilih, zakaj in za koliko točk je bila izbrana ponudba boljša (slabša) od drugih ponudb.
Glede druge navedbe vlagatelja naročnik navaja, da je bila vloga konzorcija pri izbranem ponudniku pojasnjena že v zapisniku o odpiranju ponudb (točka 7), in sicer, da â?? in â?? nastopata kot konzorcij vodilnih enakopravnih ponudnikov, kar dokazujejo z obojestransko podpisano pogodbo, â?? pa je imenovan za koordinatorja del. Tudi ZJN-1 v 47. členu dovoljuje predložitev ponudbe skupine izvajalcev, več samostojnih in enakopravnih subjektov, ki za izvedbo naročila odgovarjajo solidarno. Naročnik je ponovno preveril opravljeno ocenjevanje in ugotovil, da je štel samo tiste naloge, ki so bile v skladu z zahtevami in pogoji iz razpisne dokumentacije (točka 11.2) in pojasnjene v odgovorih na zastavljena pisna vprašanja ponudnikov v zvezi z razpisno dokumentacijo. Naročnik je v skladu s podpisano pogodbo â?? in â?? , ter ponudbeno dokumentacijo, ki vsebuje vse zahtevane dokumente za oba pravna subjekta, oba obravnaval kot vodilna partnerja. Pri točkovanju kadrov in referenc izvajalca so se kadri, ki so redno zaposleni pri enem ali pri drugem subjektu, kot referenčne naloge in sodelovanje z državnimi organi, ki sta jih navedla, seštevali. V razpisni dokumentaciji ni bila posebej predpisana ali prepovedana oblika skupnega nastopa, bila pa je definirana v objavi v Uradnem listu, št. â?? , z dne â?? , pod številko objave Ob-â?? in sicer v 13. točki: "Ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec, oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1." V razpisni dokumentaciji predložen vzorec pogodbe, na katerem je navedeno, da pogodba ni tipska in torej dopušča, da se kot izvajalec navede tudi skupina izvajalcev in podpiše tri ali več-partitna pogodba.
V zvezi s tretjo navedbo vlagatelja naročnik navaja, da je iz obrazloženega obvestila nedvomno razvidno, koliko točk je posamezni ponudnik prejel pri ocenjevanju referenčnih nalog in strokovno tehničnega sodelovanja. Naročnik meni, da je pravilnost in strokovnost izbora priznanih referenčnih nalog mogoče preveriti le na podlagi pregleda ponudbene dokumentacije posameznega ponudnika. Z vsemi zunanjimi strokovnjaki, ki jih je navedel izbrani ponudnik, ima le-ta podpisane sporazume o sodelovanju in izjave (skladno z zahtevo iz razpisne dokumentacije, točka 11.3) in so sestavni del ponudbene dokumentacije ter so zavezujoči skozi določbo št. 2 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe ("Ponudba postane sestavni del pogodbe."). Naročnik navaja, da je bilo v zapisniku o javnem odpiranju ponudb navedeno le minimalno število strokovnjakov - podizvajalcev (5), ki je bilo potrebno za dosego maksimalnega števila točk (15). Poleg našetih sodelujejo pri ponudbi še strokovnjaki podizvajalcev â?? (dva doktorja tehničnih znanosti) in â?? (trije magistri oziroma doktorji pravnih znanosti).
Glede na navedeno je naročnik zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil. Naročnik je vlagatelja na podlagi 17. člena ZRPJN pozval, naj ga v treh dneh od prejema sklepa pisno obvesti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom, št. 1223/02-MK, z dne 20.12.2002, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, št.3350-7/2002/38-0374, z dne 24.12.2002, Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila z dokumentacijo in s svojim mnenjem, v katerem povzema svojo odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo.

Po pregledu dokumentacije o vodenju postopka oddaje javnega naročila ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da zahtevek za revizijo ni utemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v reviziji postopka oddaje javnega naročila najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija je ugotovila, da ima vlagatelj kot ponudnik, ki je predložil ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki ga v zahtevku za revizijo navaja vlagatelj kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in je upravičen do vložitve zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi".

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je bistvena vlagateljeva navedba, da je naročnik pri ocenjevanju ponudb upošteval ponudbo izbranega ponudnika na način, da je štel â?? in â?? , za dva enakopravna vodilna ponudnika. Iz navedenega dejstva izhajajo tudi druge vlagateljeve navedbe v zvezi z opravljenim ocenjevanjem ponudbe izbranega ponudnika. Državna revizijska komisija je zato najprej odločala o temeljnem vprašanju, ali sta izbrano ponudbo lahko predložili dve družbi, â?? in â?? , kot dva vodilna enakopravna ponudnika, v sodelovanju še z dvema podizvajalcama. Pri tem je Državna revizijska komisija vpogledala v dokumentacijo o postopku za oddajo javnega naročila in ugotovila, da je naročnik v sami objavi javnega razpisa, v 13. točki določil, da ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma, da lahko skupina izvajalcev predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1. Iz naročnikovega dokumenta vprašanja in odgovori, št. 3350-7/2002/8-0374, z dne 25.09.2002, je razvidno, da je naročnik na vprašanje, zastavljeno od enega od potencialnih ponudnikov v zvezi s tem, kakšne podatke morajo posredovati partnerji v konzorciju (vprašanje št. 3), odgovoril, da enake zahteve kot veljajo za podizvajalce veljajo tudi za vse ostale pogodbene partnerje oziroma partnerje, ki nastopajo v skupni izvedbi naročila. Drugih določb v zvezi s predložitvijo ponudbe skupine ponudnikov v razpisni in listinski dokumentaciji ni najti.

Prvi odstavek 47. člena ZJN-1 določa: "Ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Naročnik ne sme od take skupine zahtevati, da se povežejo v kakšno pravno formalno obliko, da bi predložili skupno ponudbo." Zakon torej dopušča možnost, da ponudniki nastopijo kot skupina ponudnikov, pri tem pa je potrebno poudariti, da naročnik v tem primeru stopi v pogodbeno razmerje z vsemi člani skupine (različno od primera, ko ponudnik predvidi za izvajanje del razpisanih nalog podizvajalce, ki ne stopijo v pogodbeno razmerje z naročnikom). V primeru skupine izvajalcev se torej štejejo pogoji za izpolnjevanje usposobljenosti in sposobnosti (tudi reference) posameznega člana kot sposobnost ponudnika - skupine. V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je izbrani ponudnik v ponudbeni dokumentaciji predložil pogodbo o skupnem nastopanju (konzorciju enakopravnih partnerjev) na javnem razpisu med â?? in â?? , z dne 08.10.2002. V pogodbi sta se pogodbeni stranki dogovorili, da bosta skupno nastopili na predmetnem javnem razpisu ter določili â?? , kot koordinatorja skupnega nastopanja za konzorcij. Pogodbeni stranki sta se s pogodbo obvezali, da bosta v primeru uspešne pridobitve posla do naročnika prevzeli neomejeno solidarno odgovornost. Državna revizijska komisija zato zaključuje, da je naročnik, skladno s 47. členom ZJN-1, predvidel v objavi javnega razpisa možnost, da se lahko za pridobitev razpisanih del poteguje tudi skupina izvajalcev ter da je izbrani ponudnik podal svojo ponudbo na pravno veljaven način, kot ga predvideva ZJN-1 ter naročnikova objava javnega razpisa. V sami ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika je tudi priložen vzorec pogodbe - razpisni obrazec 9, v kateri je kot pogodbena stranka na strani izvajalca vpisan konzorcij â?? in â?? , in je podpisan s strani obeh partnerjev konzorcija.

S tem dejstvom je bil vlagatelj seznanjen že na samem javnem odpiranju ponudb, dne 10.10.2002, kjer je ravno na pobudo vlagateljevega predstavnika naročnik prebral podatke o podizvajalcih in v točki 7. zapisnika o odpiranju ponudb, št. 3350-7/2002/19-0374, z dne 10.10.2002, zabeležil: "Ponudnik â?? nastopa kot â?? in â?? s podizvajalci: â?? in â?? ."

Glede na navedeno mora Državna revizijska komisija vlagateljevo navedbo, da z eno ponudbo ne moreta nastopiti dva vodilna ponudnika, na podlagi petega odstavka 12. člena ZRPJN, kot pravno formalno prepozno zavrniti. V skladu z določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN ponudnik po odločitvi o dodelitvi naročila ne more vložiti zahtevka za revizijo iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa zahtevka za revizijo kljub temu ni vložil že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila.

Državna revizijska komisija je nato glede na vlagateljeve navedbe v zvezi z (ne)objektivnostjo in (ne)transparentnostjo ocenjevanja po merilih reference ponudnikov in kadri za izvedbo razpisanih del preverila opravljeno ocenjevanje ponudbe izbranega ponudnika in pri tem ugotovila naslednje:

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v točki 11. merila, ki bodo uporabljena pri ocenjevanju ponudb in izbiri najugodnejše ponudbe med drugimi merili določil tudi:
Točka 11.2 Reference ponudnikov (R), gre za izvajanje nalog s področja koncesij in strokovnih podlag za koncesije na področju prometa in prometne infrastrukture ter da se seštevajo naloge ponudnika in njegovih podizvajalcev, pri čemer jih mora vodilni partner imeti več kot 51%.
- 11.2.1 Strokovno razvojne naloge (rn)
5 ali več nalog v zadnjih treh letih 15 točk
od 2 do 4 naloge v zadnjih 3 letih 8 točk
do 2 nalogi v zadnjih 3 letih 2 točki
- 11.2.2 Strokovno tehnično sodelovanje z državnimi organi in organizacijami v njihovi sestavi doma in v tujini v zadnjih treh letih (st)
nad 5 15 točk
nad 2 do 4 8 točk
od 1 do 2 2 točki
Ponudnik mora za dokazovanje referenc in sodelovanja z državnimi organi predložiti ustrezna dokazila.
Reference ponudnika bodo ovrednoteni kot vsota točk posameznih vrst po formuli R=rn +st

Izbrani ponudnik je predložil v ponudbeni dokumentaciji referenčne liste ponudnika (â?? in â??) ter referenčne liste podizvajalcev (â?? , â?? in â??) ter zahtevana dokazila za dokazovanje referenc.

Državna revizijska komisija je preverila ocenjevanje referenc izbranega ponudnika ter ugotovila, da je le-to opravljeno v skladu s predvidenimi merili in njihovim načinom uporabe. Podeljene točke izbranemu ponudniku ustrezajo v ponudbeni dokumentaciji predloženim referenčnim listam in dokazilom. Izbrani ponudnik je namreč po tem merilu dobil maksimalno število točk, saj mu je naročnik pri točki 11.2.1 Strokovno razvojne naloge (rn) upošteval:
1. â?? :
- Pregled stanja koncesij za gradnjo in vzdrževanje na avtocestah
- Sistematizacija nadzora nad izvajanjem del rednega vzdrževanja cest
2. â??
- NFR in koncesije dejavnosti marine
- â?? , priprava tenderske dokumentacije in meril za izbor najugodnejšega ponudnika pri podelitvi koncesije na področju prometne infrastrukture.
3. Podizvajalec â??:
- Svetovanje pri izvajanju koncesijske pogodbe za čiščenje odpadne vode v â??
- Svetovanje glede pravnih vidikov izvedbe projekta podelitve koncesije in sklenitve koncesijske pogodbe za izgradnjo in upravljanje kanalizacijskega omrežja v občini â??
- Priprava besedila zakona o koncesijah
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je z naštetimi referenčnimi deli za merilo po točki 11.2.1 Strokovno razvojne naloge (rn) izbrani ponudnik izpolnil zahtevo, da imata vodilna partnerja več kot 51% priznanih referenc (4 referenčna dela), ter da ima, ob upoštevanju še 3 referenčnih del enega podizvajalca, priznanih več kot 5 nalog v zadnjih treh letih, zato mu je naročnik podelil 15 točk. Državna revizijska komisija sicer ugotavlja, da za eno od priznanih referenc (â?? , priprava tenderske dokumentacije in meril za izbor najugodnejšega ponudnika pri podelitvi koncesije na področju prometne infrastrukture) izbrani ponudnik v ponudbeni dokumentaciji ni predložil ustreznega dokazila, kar pa ne vpliva na podeljeno število točk po tem merilu. Četudi bi naročnik izbranemu ponudniku upošteval le 3 reference, in v skladu z zahtevo 51% referenc, podizvajalcu 2 referenci, bi še vedno tako imel izbrani ponudnik 5 priznanih referenčnih del, za kar bi tudi pridobil maksimalno število točk (15). Po primerjavi priznanih referenčnih del po merilu 11.2.1 izbranemu ponudniku ter tudi vlagatelju je mogoče ugotoviti, da je naročnik v skladu z razpisno dokumentacijo in projektno nalogo (sestavni del razpisne dokumentacije) obema upošteval kot ustrezne referenčne naloge tiste naloge, ki so s področja koncesij (ne nujno samo s področja prometa) ter strokovne podlage za koncesije na področju prometa in prometne infrastrukture.

Dalje je pri točki 11.2.2 Strokovno tehnično sodelovanje â?? naročnik upošteval izbranemu ponudniku â?? za referenco Konzultantske storitve pri izvedbi projekta "â??", 2 točki. Nalog podizvajalca naročnik zaradi pogoja 51% referenc vodilnega partnerja ni upošteval. Državna revizijska komisija je ugotovila, da je naročnik tudi po tem merilu upravičeno podelil izbranemu ponudniku 2 točki.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija preverila tudi vlagateljev očitek glede ocenjevanja ponudbe izbranega ponudnika po merilu 11.3 Kadri za izvedbo razpisanih del (K), za katerega je naročnik v razpisni dokumentaciji določil:
- Točka 11.3.1 Lastni kadri (g):
5 ali več doktorjev znanosti, magistrov znanosti pravne, prometne, informacijske in ekonomske stroke 15 točk
od 2 do 4 doktorjev znanosti, magistrov znanosti pravne, prometne, informacijske in ekonomske stroke 8 točk
do 2 doktorja znanosti, magistrov znanosti pravne, prometne, informacijske in ekonomske stroke 2 točki
- Točka 11.3.2 Zunanji sodelavci po pogodbi ali sporazumu (i)
5 ali več doktorjev znanosti, magistrov znanosti pravne, prometne, informacijske in ekonomske stroke 15 točk
od 2 do 4 doktorjev znanosti, magistrov znanosti pravne, prometne, informacijske in ekonomske stroke 8 točk
do 2 doktorja znanosti, magistrov znanosti pravne, prometne, informacijske in ekonomske stroke 2 točki
Kadri ponudnika bodo ovrednoteni kot vsota točk posameznih vrst kadrov po formuli: K= g + i
Ponudnik mora predložiti pogodbe o zaposlitvi oziroma druge pogodbe ali dokazila, iz katerih bo razvidno, da je sklenjeno delovno razmerje oziroma pogodbeni odnos z izvajalcem, da razpolaga s ponujenimi kadri za izvedbo razpisanih del, tako za lastne kadre kot tudi za kadre zunanjih sodelavcev.

Državna revizijska komisija je preverila opravljeno ocenjevanje po merilu 11.3. Kadri za izvedbo razpisanih del pri izbranem ponudniku ter ugotovila, da je le-to izvedeno v skladu z določenim merilom in njihovim načinom uporabe. Podeljene točke izbranemu ponudniku ustrezajo v ponudbeni dokumentaciji predvidenim kadrom. Izbrani ponudnik je namreč po tem merilu dobil maksimalno število točk, saj mu je naročnik upošteval:
Pri točki 11.3.1 Lastni kadri:
- za â??:
- dr. â??
- dr. â??
- za â??
- mag. â??,
- mag. â??
- mag. â??
- mag. â??
Pri točki 11.3.2 Zunanji sodelavci po pogodbi ali sporazumu:
- dr. â??
- dr. â??
- mag. â??
- mag. â??
- doc. dr. â??
Za vse upoštevane kadre izbranega ponudnika (vključno z zunanjimi strokovnjaki) je izbrani ponudnik predložil ustrezna dokazila, v skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije (Obr. M-1/M, Obr. M-2 zavoda Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, sporazume o sodelovanju). Državna revizijska komisija je zato ugotovila, da je tudi vlagateljeva navedba, da je vprašljiva dejanska razpoložljivost zunanjih sodelavcev za izvajanje razpisanih del, neutemeljena, saj iz vseh sporazumov o sodelovanju izhaja, da bodo le-ti v primeru pridobitve posla sodelovali pri izvajanju razpisanih del.

Državna revizijska komisija sicer ugotavlja, da naročnik ni izdal obrazloženega obvestila v skladu z zahtevami iz 79. člena ZJN-1, ampak je vlagatelju v prilogi dopisa "obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila - nadaljevanje študije uvedbe koncesijske obnove in vzdrževanja državnih cest - dopolnitev prve faze ter izvedba druge in tretje faze", št. 3350-7/2002/23-0374, z dne 19.11.2002, posredoval "zapisnik o ocenjevanju ponudb - nadaljevanje študije uvedbe koncesijske obnove in vzdrževanja državnih cest - dopolnitev prve faze ter izvedba druge in tretje faze", št. 3350-7/2002/20-0374, z dne 16.10.2002. Ker je iz citiranega zapisnika mogoče povzeti smiselno enake informacije, kot jih za obrazloženo obvestilo predvideva ZJN-1, kar je vlagatelj tudi naredil in vložil zahtevek za revizijo, mu tako po mnenju Državne revizijske komisije ni bila kršena pravica do pravnega varstva. Kršitev 79. člena ZJN-1 pa tudi ni vplivala na odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila.

Glede na to, da je Državna revizijska komisija v revizijskem postopku preverila vlagateljeve navedbe v zvezi z opravljenim ocenjevanjem ter v zvezi s tem ni ugotovila kršitev določb ZJN-1 in določil razpisne dokumentacije, je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo, skladno s prvo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??