018-280/02

Številka: 018-280/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je v senatu â?? , v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca za izgradnjo digitalnega â?? omrežja â?? (projektiranje, dobava in montaža opreme in spuščanje v obratovanje) in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja â?? , ki ga zastopa odvetnica â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik) dne â??

ODLOČILA

1. Vlagatelj mora v roku petih (5) dni založiti predujem za izvedbo dokaza z izvedencem elektro stroke v znesku 100.000,00 SIT in predložiti potrdilo o vplačilu predujma.
2. Predujem mora vlagatelj nakazati na račun Državne revizijske komisije, št. 01100-6300109972, sklic na številko 18 13145-210011-01828002.

Obrazložitev

Naročnik je Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, z dopisom, z dne 16.12.2002, odstopil v odločanje dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila, vključno z vlagateljevim zahtevkom za revizijo, z dne 20.11.2002.

Državna revizijska komisije je ugotovila, da je potrebno izvesti za presojo dejstev, ki jih navaja vlagatelj, izvedbo dokaza z izvedencem. Državna revizijska komisija je odredila izvedbo dokaza po uradni dolžnosti, v skladu z drugim odstavkom 19. člena ZRPJN, ki določa, da Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega vlagatelja. V primeru kršitve temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.

V skladu s petim odstavkom 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99; v nadaljevanju: ZRPJN), ki določa možnost uporabe postopkovnih določb Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99; v nadaljevanju: ZPP), vas na podlagi 153. člena ZPP pozivamo, da predložite predujem za izvedbo dokaza z izvedencem elektro stroke.

Državna revizijska komisija lahko opusti izvedbo dokaza, če znesek, ki je potreben za stroške ni založen v roku, ki ga je določila. V tem primeru Državna revizijska komisija glede na vse okoliščine po svojem prepričanju presodi, kakšen pomen ima to, da stranka ni v roku založila zneska, potrebnega za stroške (tretji odstavek 153. člena ZPP).

Državna revizijska komisija predlaga za izvedenca gospoda â?? , zaposlenega na â?? .

V kolikor se vlagatelj ne strinja z osebo predlaganega izvedenca, naj v roku petih (5) dni predlaga drugo osebo, s seznama sodno zapriseženih izvedencev.POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper ta sklep ni pritožbe.V Ljubljani, dne â??