018-264/02

Številka: 018-264/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 1. odstavka 19. člena in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, štev. 78/99 in 90/99; v nadaljevanju ZRPJN), v senatu članov â?? , v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za pripravljalna dela pri izgradnji â?? in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa odvetnik â?? , zoper ravnanje â??, dne â??

ODLOČILA

O zahtevku za revizijo mora odločiti â?? .

Obrazložitev

â?? je z dopisom, štev. TO/U-271-339, z dne 7.11.2002, vlagatelja obvestil, da je izvedbo naročila za pripravljalna dela pri izgradnji â?? oddal podjetju â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Dne 12.11.2002 in 15.11.2002 je vlagatelj od ... zahteval obrazložen sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika. V zahtevi je vlagatelj navedel, da je prejel obvestilo o izboru, z dne 7.11.2002, ki pa ne vsebuje obrazložitve niti pravnega pouka, zato ... prosi, naj mu posreduje obrazložen sklep, da se bo lahko odločil, ali bo vložil zahtevek za revizijo. Podrejeno, v kolikor ... ne namerava izdelati obrazloženega sklepa, pa vlagatelj predlaga revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila, saj je izdaja neobrazloženega obvestila v nasprotju z zakonodajo in je po njegovem mnenju potrebno tak sklep razveljaviti.

... je na vlagateljevo zahtevo odgovoril z dopisom, štev. TO/U-282-352, z dne 15.11.2002, s katerim je vlagatelja obvestil, da predmetni postopek oddaje naročila za izvajanje del ni potekal v skladu z določili Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1), ker ... ne podleže določilom navedenega zakona. ... navaja, da je to vlagatelju od vsega začetka tudi znano, saj objava javnega naročila za izvajanje predmetnih del ni bila v Uradnem listu v tistem delu, kjer se objavljajo javni razpisi v skladu z ZJN-1. ... na koncu navaja, da v skladu z določilom 3. odstavka klavzule F.2 navodil ponudnikom ni obvezan, da vlagatelju dostavi obrazložen sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika, saj se je obvezal samo, da ga obvesti o izbiri, kar je z dopisom, štev. TO/U-271-339, z dne 12.11.2002, tudi storil.

Dne 25.11.2002 je vlagatelj zoper odločitev ... o izbiri najugodnejše ponudbe vložil zahtevek za revizijo neposredno pri Državni revizijski komisiji. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da je naročnik objavil javni razpis za pripravljalna dela za izgradnjo â?? (izkop gradbene jame, utrjevanje nasipov, ureditev infrastrukture gradbišča in druga s tem povezana dela). Ocenjena vrednost naročila je bila 950.000.000,00 SIT, rok za dokončanje del 120 dni po datumu začetka del, ponudbe pa je bilo potrebno oddati do 14.10.2002, ki je bil tudi datum odpiranja ponudb. Merila za dodelitev naročila so bila višina ponudbene cene 70 točk, tehnična opremljenost ponudnika 10 točk, kadrovska sestava 10 točk in reference pri podobnih delih 10 točk. Vlagatelj dalje navaja, da je iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 14.10.2002, razvidno, da so prispele 4 ponudbe, komisija naročnika pa je na pripombo vlagatelja ugotovila formalno odstopanje od navodil ponudnikom za ponudbo izbranega ponudnika, vendar je odločila, da odstopanja niso takšna, da bi bilo potrebno izbranega ponudnika izločiti iz nadaljnje obravnave. Vlagatelj navaja še, da ga je naročnik z dopisom obvestil, da je kot najugodnejšo ponudbo izbral ponudbo izbranega ponudnika, in sicer kljub temu, da je bila ponudba oddana nepravilno in da cena ni bila najugodnejša, obvestilo pa tudi ni bilo obrazloženo, zato je vlagatelj je z dopisom, z dne 12.11.2002, od naročnika zahteval obrazložitev izbora ponudnika. Vlagatelj navaja, da mu je naročnik z dopisom, z dne 15.11.2002, odgovoril, da vlagatelj nima pravice zahtevati obrazložitve, saj se postopek ne vodi po ZJN-1, razpisni pogoji pa določajo samo obveznost naročnika, da vse neuspešne ponudnike obvesti o izbiri najugodnejšega ponudnika, obrazložitev pa ni potrebna. Vlagatelj se s stališčem naročnika ne strinja in zato predlaga, da Državna revizijska komisija opravi revizijo postopka javnega razpisa. ZJN-1 v uvodnem členu namreč določa, da izgradnja energetskih objektov sodi v okvir, ki ga ureja ta zakon. Naročnik po prepričanju vlagatelja s svojimi razpisnimi pogoji na noben način ne more mimo zakonskih določb, ki predvsem določajo obveznost naročnika, da svojo odločitev obrazloži, neuspeli ponudnik pa ima pravico do pravnega varstva v revizijskem postopku. Vlagatelj zahteva predvsem, da se ga seznani z vrednotenjem ponudb, saj je po elementu cene podal najugodnejšo ponudbo, glede referenc, kadrovske sestave in tehnične opremljenosti pa je med vodilnimi slovenskimi podjetji in je gotovo vsaj enakovreden izbrani ponudbi, ki pa je bila še dodatno oblikovno nepravilna. Ta nepravilnost je bila po vlagateljevem mnenju odločilna, saj je lahko ponudnik dodajal ali odvzemal alternativne ponudbe, glede na to, da niso bile v skupnem zavoju, ustrezno zaščitene, naročnik pa je tudi sam priznal, da postopka ne izvaja po ZJN-1. Glede na navedeno vlagatelj predlaga Državni revizijski komisiji, da ugotovi svojo pristojnost po ZJN-1, da zahtevku za revizijo ugodi in izbere kot najugodnejšega ponudnika vlagatelja oziroma podrejeno, da razpis razveljavi in naloži naročniku, da ga ponovi, za eventualno sklenjeno pogodbo naročnika in izbranega ponudnika pa ugotovi ničnost na podlagi ZJN-1.

Po pregledu prejete dokumentacije je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 19. člena ZRPJN sprejela sklep, s katerim se revizijski zahtevek vlagatelja odstopi v odločanje ..., in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju. Ne glede na razloge za odločitev, navedeno v nadaljevanju, pa Državna revizijska komisija opozarja, da o kvalifikaciji ene izmed strank v postopku kot naročnika s tem sklepom ni odločila. To vprašanje, na katerega se v delu nanaša tudi zahtevek za revizijo, pa je lahko eventualno predmet presoje v nadaljevanju revizijskega postopka.

ZPRJN v 1. odstavku 19. člena (Nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo) določa, da se postopek revizije pred Državno revizijsko komisijo nadaljuje na podlagi odstopa zahtevka za revizijo iz 17. člena tega zakona.

V skladu z določili ZRPJN (12., 13., 16. in 17. člen) mora o zahtevku za revizijo na prvi stopnji odločiti naročnik. Zakon v zvezi s tem naročniku nalaga, da mora predhodno preizkusiti, ali je zahtevek za revizijo vložen pravočasno (1. odstavek 12. člena ZRPJN), ali ga je vložila upravičena oseba (9. člen ZRPJN) in ali je zahtevek za revizijo pravilno sestavljen in opremljen (2. in 3. odstavek 12. člena ZRPJN). Če naročnik ugotovi, da so vsi trije navedeni pogoji izpolnjeni, mora na podlagi 16. člena ZRPJN sprejeti odločitev o zahtevku za revizijo. Nadaljevanje revizijskega postopka po odločitvi naročnika je urejeno v 17. členu ZRPJN. Naročnik mora o svoji odločitvi v treh dneh obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo ter ga hkrati pozvati, naj mu najkasneje v treh dneh od prejema naročnikovega obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika (1. odstavek 17. člena). šele po prejetem obvestilu, da bo vlagatelj zahtevka za revizijo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, mora naročnik najkasneje v treh dneh odstopiti vso dokumentacijo Državni revizijski komisiji skupaj s svojim mnenjem (2. odstavek 17. člena).

V obravnavani zadevi je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil neposredno pri Državni revizijski komisiji, ... pa vlagateljevega zahtevka za revizijo (doslej) sploh ni procesno obravnaval, saj ga vlagatelj ni vložil pri ... v skladu z ZRPJN, posledično pa ... o njem ni meritorno odločil. Glede na to, da mora v skladu s spredaj navedenimi določili ZRPJN o zahtevku za revizijo najprej odločiti ... , postopek pred Državno revizijsko komisijo pa se nadaljuje (šele) v primeru in po postopku iz 17. člena ZRPJN, je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo odstopila v odločanje ... .

Po odločitvi o vlagateljevem zahtevku za revizijo bo moral ... Državni revizijski komisiji posredovati svojo odločitev in eventualno obvestilo vlagatelja o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo. Ob upoštevanju načela hitrosti, bo moral ... o izidu revizijskega postopka nemudoma obvestiti Državno revizijsko komisijo in ji v skladu z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN, po prejetem obvestilu, da bo vlagatelj zahtevka za revizijo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, najkasneje v treh dneh odstopiti vso dokumentacijo skupaj s svojim mnenjem.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23.člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??
Priloga: zahtevek za revizijo