018-259/02

Številka: 018-259/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, štev. 78/99 in 90/99; v nadaljevanju ZRPJN) po članu â?? , v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za 3 osebna vozila za potrebe â?? (1. sklop: 1 vozilo z bencinskim motorjem prostornine 2000 ccm; 2. sklop: 2 vozili iste znamke in istega tipa z bencinskim motorjem prostornine 3000 ccm) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik), dne â??

ODLOČILA

Pritožba vlagatelja zoper ugotovitveni sklep naročnika, štev. 044-06/93-2/21, z dne 29.10.2002, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. â?? , pod štev. objave Ob-â?? , objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za 3 osebna vozila za potrebe Državnega zbora Republike Slovenije (1. sklop: 1 vozilo z bencinskim motorjem prostornine 2000 ccm; 2. sklop: 2 vozili iste znamke in istega tipa z bencinskim motorjem prostornine 3000 ccm).

Z Obvestilom o oddaji naročila, štev. 044-06/93-2/21, z dne 20.9.2002, je naročnik ponudnike obvestil, da je na podlagi točkovanja, ki ga je opravila njegova strokovna komisija v skladu z razpisanimi merili, kot najugodnejšega ponudnika za 2. sklop izbral podjetje â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 3.10.2002 naročniku poslal dopis, s katerim je naročnika zaprosil za prikaz izračuna točk izbranega ponudnika in vlagatelja v 2. sklopu.

Naročnik je na vlagateljevo zahtevo odgovoril z dopisom, štev. 044-06/93-2/21, z dne 4.10.2002, s katerim mu je na podlagi 1. odstavka 79. člena ZRPJN poslal tabelo z analizo in točkovanjem ponudb za 2. sklop predmetnega javnega naročila.

Dne 7.10.2002 je vlagatelj naročniku poslal "Pritožbo na izbiro ponudnika v 2. sklopu". V omenjeni pritožbi vlagatelj navaja, da po tehnični specifikaciji, priloženi v razpisni dokumentaciji, lahko v 2. sklopu sodelujejo ponudniki vozil z bencinskim motorjem prostornine 3.000 ccm in močjo motorja najmanj 150 kW, da izbrani ponudnik po njegovi presoji ne izpolnjuje omenjenih pogojev ter da od naročnika pričakuje ustrezno pojasnilo.

Naročnik je na vlagateljevo pritožbo odgovoril z dopisom, z dne 14.10.2002, s katerim je vlagatelju pojasnil, da je bilo v javnem razpisu v tem segmentu res razpisano vozilo s prostornino 3000 ccm, vendar pa je pri tem strokovnjakom znano, da gre za kategorijo vozil in da v to kategorijo vozil štejejo vozila s prostornino, večjo od 2950 ccm. Tudi ponujeno vozilo vlagatelja za ta segment nima natančno 3000 ccm prostornine, temveč nekaj več (3199), torej je bilo po naročnikovem mnenju vlagatelju že od same objave razpisa znano, da noben ponudnik ne bo ponudil vozila z natančno 3000 ccm prostornine, temveč z določenim odstopanjem. Naročnik je z istim dopisom vlagatelja tudi pozval, naj v primeru, da je vlagatelj pritožbo, z dne 7.10.2002, napisal kot zahtevek za revizijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila, svoj zahtevek dopolni s potrdilom o vplačilu takse na ustrezen račun pri ministrstvu za finance, in sicer najpozneje v petih dneh od prejema tega dopisa. V primeru, da pri reviziji postopka ne bo vztrajal, pa naročnik vlagatelja prosi, naj ga o tem obvesti.

Vlagatelj je dne 22.10.2001 naročniku poslal "Zahtevo za revizijo" (dokument štev. 02-šV, z dne 18.10.2002). V njej vlagatelj podaja ugovor na 2. sklop razpisne dokumentacije, in sicer na poglavja: Tehnične in druge zahteve za izvedbo naročila (poglavje 4 v razpisni dokumentaciji), Lastna servisna mreža (poglavje 4, točka 4) in Dodatne ugodnosti (Poglavje 2, točka 10). Vlagatelj smatra, da je bila razpisna dokumentacija premalo natančno specificirana, vsekakor pa izbrani ponudnik po njegovem mnenju ni zadostoval vsem kriterijem za izbor ponudnika ter predlaga, da se postopek javnega naročila ponovi in natančno opredeli kriterije izbora ponudnika.

Naročnik je dne 24.10.2002 sprejel sklep, štev. 044-06/93-2/21, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi navedenega sklepa je naročnik navedel, da je iz povratnice v spisu razvidno, da je vlagatelj obvestilo o oddaji naročila prejel dne 30.9.2002. Naročnik dalje navaja, da je vlagatelj dne 3.10.2002 zaprosil za prikaz izračuna točk, ki mu ga je naročnik poslal, vlagatelj pa ga je prejel 7.10.2002. Naročnik je dne 10.10.2002 prejel dopis vlagatelja (z datumom 7.10.2002) z naslovom "Pritožba na izbiro ponudnika v 2. sklopu" in nanj odgovoril dne 14.10.2002. Ker iz dopisa ni bilo jasno razvidno, za kaj gre, navaja naročnik (v zaključku dopisa je namreč zapisano, da vlagatelj od naročnika pričakuje ustrezna pojasnila glede izbire), je naročnik vlagatelju dal pojasnila in ga obenem opozoril, da naj svojo "pritožbo", če jo je vložil kot zahtevek za revizijo oddaje javnega naročila, dopolni s potrdilom o vplačani taksi, v nasprotnem primeru pa naj naročnika obvesti, da pri reviziji postopka ne vztraja. Namesto potrdila o vplačani taksi je naročnik dne 23.10.2002 (oddano s priporočeno pošiljko dne 22.10.2002) prejel dokument z naslovom "Zahteva za revizijo". Naročnik v nadaljevanju navaja, da bi lahko vlagatelj zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji naročila v osmih dneh od prejema obvestila, to je do vključno 8.10.2002. Če naj se vlagateljev dopis, z dne 3.10.2002, šteje kot zahteva za obrazloženo obvestilo (kar je naročnik štel in se zato v uvodu odgovora skliceval na 1. odstavek 79. člena Zakona o javnih naročilih - Ur.l.RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1), je začel po naročnikovem mnenju teči osemdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo z dnem prejema tabele z izračunom točk, to je 7.10.2002, ter je potekel 15.10.2002. Če je vlagatelj svoj dopis, z dne 7.10.2002, štel za zahtevek za revizijo, bi ga po prepričanju naročnika moral dopolniti s potrdilom o vplačani taksi v skladu s pozivom naročnika najpozneje do 20.10.2002, kar pa ni storil. Dne 22.10.2002 pa je vlagatelj oddal zahtevek za revizijo, kar je en teden po izteku roka. Naročnik še dodaja, da prav tako tudi k tej vlogi ni bilo priloženo potrdilo o vplačani taksi, zahtevek pa je vseboval tudi nekatere druge formalne pomanjkljivosti. Glede na to, da so vsi roki za vložitev zahtevka za revizijo potekli, naročnik poudarja, da ni mogel pozvati vlagatelja k dopolnitvi vloge, temveč je moral zahtevek za revizijo v skladu z 2. odstavkom 13. člena ZRPJN zavreči. Naročnik je na koncu vlagatelja tudi pozval, naj ga v skladu s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN v roku treh dni pisno obvesti o tem, ali bo nadaljeval revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Dne 29.10.2002 je naročnik sprejel sklep, štev. 044-06/93-2/21, s katerim je ugotovil, da ga vlagatelj v skladu s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN ni obvestil o tem, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, zaradi česar je ob molku vlagatelja štel, da je zahtevek za revizijo umaknjen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je s svojim sklepom, štev. 044-06/93-2/21, z dne 24.10.2002, zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen ter dne 25.10.2002 sklep vročil vlagatelju. Ker vlagatelj v zakonsko določenem tri dnevnem roku, ki je potekel 28.10.2002, ni pisno odgovoril, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, je naročnik izdal sklep, s katerim se šteje, da je bil zahtevek za revizijo umaknjen.

Vlagatelj je dne 30.10.2002 na naročnika naslovil dopis, v katerem naročniku pojasnjuje, da njegov revizijski postopek temelji na treh točkah: 1.) izračunu točk najugodnejšega ponudnika, 2.) lastni servisni mreži izbranega ponudnika in 3.) obrazložitvi pojma dodatnih ugodnosti. Vlagatelj navaja, da je za pravilno formulacijo 1. točke potreboval naročnikovo dodatno obrazložitev. Ker se z dodatno obrazložitvijo v dopisu, z dne 14.10.2002, ni strinjal, jo je podkrepljeno z vsemi svojimi argumenti predstavil v zahtevku za revizijo. Vlagatelj pojasnjuje še, da oba dopisa, z dne 3.10.2002 in 14.10.2002, nista bila zahtevka za revizijo, ampak le informativnega značaja in navaja tudi, da takse še ni poravnal, ker v razpisni dokumentaciji ni natančno opredeljena vrednost razpisa, ampak le okvirna vrednost.

Dne 4.11.2002 je vlagatelj naročniku poslal "Pritožbo na ugotovitveni sklep Javnega razpisa št. 044-06/93-2/21". Vlagatelj smatra, da ugotovitveni sklep o umiku zahtevka za revizijo ni v skladu z dejanskim stanjem, saj je v treh dneh podal jasno pojasnilo, da želi nadaljevati z revizijskim postopkom, zato zahteva nadaljevanje revizijskega postopka, sproženega 18.10.2002.

Naročnik je z dopisom, štev. 044-06/93-2/21, z dne 18.11.2002, pritožbo vlagatelja zoper ugotovitveni sklep naročnika, štev. 044-06/93-2/21, z dne 29.10.2002, skupaj z dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila odstopil v odločanje Državni revizijski komisiji.

Pritožbo vlagatelja zoper sklep naročnika, štev. 044-06/93-2/21, z dne 29.10.2002, je bilo potrebno zavrniti kot neutemeljeno, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

V skladu s 1. odstavkom 12. člena ZRPJN je mogoče vložiti zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila najkasneje v roku osmih dni po prejemu obvestila o oddaji javnega naročila. Rok je prekluziven in začne teči od prejema obvestila o oddaji javnega naročila, oziroma (če je ponudnik od naročnika zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila v skladu s 1. odstavkom 79. člena ZJN-1) od prejema obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila.

Ne glede na to, ali je vlagateljev dopis, z dne 3.10.2002, mogoče šteti kot formalno zahtevo po obvestilu iz 1. odstavka 79. člena ZJN-1 (v dopisu, z dne 30.10.2002, vlagatelj sicer pojasnjuje, da je šlo zgolj za dopis "informativnega značaja"), ostaja dejstvo, da se je rok za vložitev zahtevka za revizijo za vlagatelja iztekel najkasneje v torek, dne 15.11.2002. Z navedenim datumom bi namreč potekel rok za vložitev revizijskega zahtevka v primeru, če bi bilo naročnikov dopis, štev. 044-06/93-2/21, z dne 4.10.2002 ("Izračun točk za 2. sklop"), ki ga je, kot je razvidno iz povratnice v spisu, vlagatelj prejel v ponedeljek, dne 7.10.2002. V nasprotnem primeru pa se je rok za vložitev zahtevka za revizijo za vlagatelja iztekel že v torek, dne 8.10.2002 - torej po preteku osmih dni od vročitve obvestila o oddaji javnega naročila, štev. 044-06/93-2/21, z dne 20.9.2002, ki ga je vlagatelj (kot je razvidno iz povratnice) prejel dne 30.9.2002.

Iz zgoraj navedenega sledi, da je vlagateljeva "Zahteva za revizijo" (dokument, štev. 02-šV, z dne 18.10.2002), ki jo je vlagatelj naročniku poslal s priporočeno pošto dne 22.10.2002 in jo je naročnik prejel dne 23.10.2002, v vsakem primeru vložena prepozno ter jo kot takšno po vsebini ni več mogoče obravnavati.

V obravnavanem primeru pa je naročnik (za razliko od vlagatelja) očitno štel, da je vlagatelj formalno zahteval revizijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila že s svojo vlogo, imenovano "Pritožba na izbiro ponudnika v 2. sklopu", z dne 7.10.2002. Ker je naročnik navedeno vlagateljevo vlogo obravnaval kot formalni zahtevek za revizijo, ga je z dopisom, z dne 14.10.2002, med drugim pozval, naj mu v roku nadaljnjih treh dni predloži potrdilo o vplačilu revizijske takse iz 22. člena ZRPJN. Opisano ravnanje naročnika temelji na določilu 4. odstavka 12. člena ZRPJN, ki določa, da če naročnik oceni, da vloženi zahtevek ne vsebuje vseh obveznih sestavin (med njimi tudi potrdilo o plačilu takse iz 22. člena), nemudoma pozove vlagatelja, naj zahtevek za revizijo dopolni, pri čemer pa rok za dopolnitev zahtevka ne sme biti daljši od treh dni, ko je vlagatelj prejel poziv za dopolnitev. Zakon tudi določa, da če vlagatelj v danem roku zahtevka za revizijo ne dopolni, naročnik njegovo vlogo zavrže.

Iz dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila sicer ni mogoče natančno ugotoviti, kdaj je bil vlagatelju vročen naročnikov poziv za plačilo takse (povratnice v spisu ni), vendar pa iz nadaljnje korespondence med vlagateljem in naročnikom (dopis vlagatelja, z dne 30.10.2002) nesporno izhaja, da ga je vlagatelj prejel še pred sestavo "Zahteve za revizijo" (dokument, štev. 02-šV, z dne 18.10.2002). Prav tako je nesporno dejstvo, da vlagatelj zahtevanega potrdila o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN (vse doslej) ni predložil, niti ni poravnal revizijske takse. Ob vsem navedenem je potrebno ugotoviti, da sklep naročnika, štev. 044-06/93-2/21, s katerim je ta dne 24.10.2002 (torej deset dni po pozivu naročnika k dopolnitvi vlagateljeve vloge, z dne 7.10.2002) zahtevek za revizijo zavrgel, ni bil sprejet v nasprotju z določili ZRPJN.

Prav tako je v obravnavani zadevi naročnik zakonito sprejel izpodbijani sklep, štev. 044-06/93-2/21, z dne 29.10.2002, s katerim je ugotovil, da so nastopile okoliščine, v katerih je potrebno šteti, da je zahtevek za revizijo umaknjen. V sklepu o zavržbi zahtevka za revizijo, štev. 044-06/93-2/21, z dne 24.10.2002 (ki je bil vlagatelju vročen dne 25.10.2002), je naročnik vlagatelja v pravnem pouku pravilno pozval, da mu najkasneje v treh dneh od prejema naročnikovega obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ter ga obenem opozoril, da se bo v primeru molka vlagatelja štelo, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer bo izdan poseben sklep (1. odstavek 17. člena ZRPJN). Vlagatelj je dne 30.10.2002 sicer na naročnika naslovil še en dopis (ki ga je naročnik prejel dne 4.11.2002) vendar navedenega dopis v nobenem primeru ni mogoče šteti kot izjavo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. Omenjeni dopis je namreč vlagatelj naročniku poslal po preteku prekluzivnega roka treh dni, po drugi strani pa je tudi vsebina vlagateljevega dopisa zgolj pojasnjevalne narave in ne vsebuje nobene formalne zahteve. V obravnavanem primeru pravočasna vložitev obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo torej ni bila podana, zato je naročnik upravičeno štel, da je nastopila pravna domneva iz 1. odstavka 17. člena ZRPJN, ki določa, da je v primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo potrebno šteti, da je zahtevek za revizijo umaknjen.

Ob vsem navedenem je Državna revizijska komisija vlagateljevo "Pritožbo na ugotovitveni sklep Javnega razpisa št. 044-06/93-2/21", z dne 4.11.2002, zavrnila kot neutemeljeno.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (člen 23/3 ZRPJN).

V Ljubljani, dne â??