018-257/02

Številka: 018-257/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. list RS, št. 78/99 in 90/99; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu â?? , v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za ureditev ceste R3-710/1292 â?? , na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj â?? (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??

ODLOČILA

Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila za ureditev ceste R3-710/1292 â?? , ki je razvidna iz obvestila o oddaji javnega naročila, št. A-62-G/02, št. zadeve 347-07-47/99, z dne 23.08.2002.

Obrazložitev

Naročnik je dne 03.06.2002 sprejel sklep, št. JN-A-062-G/02 347-07-47/99, o začetku postopka oddaje javnega naročila za ureditev ceste R3-710/1292 â?? . Naročnik je v Uradnem listu RS, št. â?? , z dne â?? , pod št. objave Ob-â?? , objavil predmetni javni razpis. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, št. A-62-G/02 347-07-47/99, z dne 16.07.2002, izhaja, da je naročnik pravočasno prejel tri ponudbe. Predstavnik vlagatelja je na javnem odpiranju ponudb podal pripombo, ki je zabeležena pod točko 7. zapisnika o odpiranju ponudb in sicer, da ponudnik ... nima priloge C, C1 v poglavju 3. Iz obvestila o oddaji javnega naročila, št. A-62-G/02, št. zadeve 347-07-47/99, z dne 23.08.2002, je razvidno, da je naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 09.09.2002 z dopisom, št. 9-K1/P-02-1208, skladno z 79. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) naročniku posredoval zahtevo po obrazloženem obvestilu o oddaji javnega naročila. Naročnik je v obrazloženem obvestilu o oddaji javnega naročila, z dne 18.09.2002, ki ga je posredoval vsem ponudnikom, pojasnil razloge za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Vlagatelj je pri naročniku dne 04.10.2002 vložil zahtevek za revizijo (dokument z dne 02.10.2002), v katerem predlaga naročniku, da razveljavi sklep o izbiri ter izloči ponudbo izbranega ponudnika kot nepravilno in odloči tako, da kot najugodnejšega ponudnika izbere vlagatelja, ki je ponudil najnižjo ceno med ponudniki, ki so oddali popolno ponudbo.
Vlagatelj meni, da je naročnik v postopku izbire najugodnejšega ponudnika kršil Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: navodila), kakor tudi določila ZJN-1. V obrazložitvi vlagatelj navaja, da je naročnik v obvestilu o oddaji naročila navedel, da izbrani ponudnik izpolnjuje vse pogoje skladno z zahtevami razpisne dokumentacije ter da je ponudil najnižjo ponudbeno ceno. Vlagatelj je dne 10.09.2002 zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji naročila. V utemeljitvi svoje zahteve je vlagatelj navedel, da zahteva obrazložitev izpolnjevanja pogojev najugodnejšega ponudnika in obrazložitev o upoštevanju popustov. Naročnik je posredoval vlagatelju obrazloženo obvestilo, v katerem je navedel, da je posebej preveril sposobnost za izvedbo razpisanih del pri izbranem ponudniku. Ugotovil je, da lahko izbrani ponudnik z mehanizacijo in transportnimi sredstvi, ki jih je navedel, brez podizvajalcev sam izvede razpisana dela. Na posebno zahtevo po pojasnilu v zvezi z mehanizacijo in transportnimi sredstvi naj bi izbrani ponudnik pisno odgovoril, da bodo njegova mehanizacija in transportna sredstva uporabljena za vsa razpisana dela, saj bodo podizvajalci opravljali le montažna dela pri elektroinstalacijah, vodovodu in TK vodih. Naročnik je tudi ugotovil, da je pomotoma v obvestilu navedel zneske brez upoštevanih računskih napak in v primeru vlagatelja tudi brez popusta.
Vlagatelj nadalje ugotavlja, da je naročnik v navodilih določil:
1. v točki 3.1., da mora ponudba, ki jo predloži ponudnik, vsebovati med potrjenimi (podpisanimi in ožigosanimi) dokumenti, da se bo ponudba štela za pravilno, tudi obrazec ponudbe (Poglavje 3) in izpolnjene obrazce (točka 3.1.2.) ter izpolnjene obrazce za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti ponudnika (Poglavje 4 - Priloge 4.a - 4.f) in priložene zahtevane dokumente ter izjave.
2. v točki 10., da mora ponudnik dokazati, da izpolnjuje obvezne pogoje, skladno z 41. členom ZJN-1 ter posebne pogoje, ki jih določa naročnik. Ta točka določa tudi, da mora ponudnik izpolnjevanje pogojev dokazati z listinami, ki so lahko fotokopije in jih je potrebno priložiti ponudbi. V kolikor ima ponudnik podizvajalce, mora izpolnjevanje vseh pogojev dokazati tudi za njih. Naročnik je določil v točki 10.10. tudi, da mora ponudnik predložiti izjavo z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo kakovosti ter druge dodatne pogoje, ki morajo biti v ponudbi v celoti izpolnjeni. (10.7., 10.8., 10.9.).
3. v točki 11., da mora ponudnik z listinami, ki so originali ali fotokopije, potrjene z žigom ponudnika, ki potrjuje verodostojnost listine dokazati, da izpolnjuje pogoje, navedene v nadaljevanju (skladno z 41. členom ZJN-1 ter pogoji, ki jih določa naročnik).
4. v točki 11.1., da mora ponudnik ustrezno finančno sposobnost dokazati z revidirano bilanco stanja ali izkazi uspeha za zadnja tri leta in BON 1 in BON 2 (ali samo BON 3).
5. v točki 11.1.1., da mora ponudnik prikazati povprečni letni promet v zadnjih treh letih v višini najmanj trikratne vrednosti javnega naročila (izpolniti obrazec 4.f, pri čemer se sredstva morebitnih podizvajalcev pri ugotavljanju ponudnikovega izpolnjevanja pogoja ne bodo upoštevala).
6. v točki 11.2., da mora ponudnik (in morebitni podizvajalec) z izpolnitvijo obrazca 3C, 3C1 in priložitvijo zahtevane dokumentacije dokazati, da ima na razpolago ustrezno tehnično opremo.
7. v točki 11.3., da mora ponudnik izpolniti obrazec 4.d in priložiti zahtevane dokumente o ustrezni izobrazbi kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila.
Vlagatelj se glede na zgoraj navedeno sklicuje na določbe 3., 7. in tretjega odstavka 42. člena ZJN-1.
Vlagatelj navaja, da iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, št. 347-07-47/99, z dne 16.07.2002 izhaja, da izbrani ponudnik za podizvajalce, ki jih je navedel v svoji ponudbi, ni priložil obrazca 3C, 3C1; revidirane bilance stanja 1999, 2000, 2001 ali izkaz uspeha; obrazca o letnem prometu, boniteti, plačilni sposobnosti in lastne izjave o notranji kontroli kakovosti. V zapisniku o javnem odpiranju ponudb je tudi navedeno, da je predstavnik vlagatelja podal pripombo, s katero je naročnika opozoril, da izbrani ponudnik ni priložil obrazca 3C, 3C1.
Glede na navedeno po mnenju vlagatelja izhaja, da izbrani ponudnik za podizvajalce, ki jih je navedel v svoji ponudbi, ni zagotovil, da izpolnjujejo pogoje za udeležbo iz 41. člena ZJN-1, saj ni dokumentiral izpolnjevanja pogojev na isti način, kot se je zahtevalo za ponudnika. Izbrani ponudnik za svoje podizvajalce ni priložil obrazca 3C, 3C1; revidirane bilance stanja 1999, 2000, 2001 ali izkaz uspeha; obrazca o letnem prometu, boniteti, plačilni sposobnosti in lastne izjave o notranji kontroli kakovosti, čeprav bi to moral storiti v skladu z določili razpisne dokumentacije in ZJN-1.
Izbrani ponudnik je torej kršil točko 3.1. razpisne dokumentacije, da mora ponudba, ki jo predloži ponudnik, vsebovati med potrjenimi (podpisanimi in ožigosanimi) dokumenti, da se bo ponudba štela za pravilno tudi obrazec ponudbe (Poglavje 3) in izpolnjene obrazce (točka 3.1.2.) ter izpolnjene obrazce za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti ponudnika (Poglavje 4 - Priloge 4.a - 4.f.) in priložene zahtevane dokumente ter izjave. Izbrani ponudnik je tudi kršil točko 10., ki določa, da mora ponudnik dokazati, da izpolnjuje obvezne pogoje, skladno s 41. členom ZJN-1 ter posebne pogoje, ki jih določa naročnik. Ta točka določa tudi, da mora ponudnik izpolnjevanje pogojev dokazati z listinami, ki so lahko fotokopije in jih je potrebno priložiti ponudbi. V kolikor ima ponudnik podizvajalce, mora izpolnjevanje vseh pogojev dokazati tudi za njih.
Izbrani ponudnik je kršil tudi točko 10.10., ki določa, da mora ponudnik predložiti izjavo z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo kakovosti ter druge dodatne pogoje, ki morajo biti v ponudbi v celoti izpolnjeni (10.7., 10.8., 10.9.), saj teh izjav ni predložil za podizvajalce.
Nadalje je kršil točko 11., da mora ponudnik z listinami, ki so originali ali fotokopije, potrjene z žigom ponudnika, ki potrjuje verodostojnost, dokazati, da izpolnjuje pogoje, navedene v nadaljevanju (skladno z 41. členom ZJN-1 ter pogoje, ki jih določa naročnik). Izbrani ponudnik tako ni predložil revidirane bilance stanja ali izkazov uspeha za zadnja 3 leta in BON 1 in BON 2 (ali samo BON 3) iz točke 11.1. za svoje podizvajalce ter ni prikazal povprečnega letnega prometa v zadnjih treh letih v višini najmanj trikratne vrednosti javnega naročila (obrazec 4.f) iz točke 11.1.1. za svoje podizvajalce. Izbrani ponudnik tudi ni priložil za podizvajalce obrazca 3C, 3C1 iz točke 11.2, da imajo na razpolago ustrezno tehnično opremo ter obrazca 4.d iz točke 11.3. o ustrezni izobrazbi kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila.
V zvezi s tem vlagatelj poudarja, da so pogoji, ki so določeni z zakonom in tisti, ki jih določi naročnik, vedno izključujoče narave in so conditio sine qua non za sodelovanje pri postopku oddaje javnega naročila. V postopku oddaje javnega naročila so pogoji absolutni temelj. Izbrani ponudnik ni zagotovil dokazil, da izpolnjujejo pogoje za udeležbo iz 41. člena ZJN-1 tudi njegovi podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi. S tem je kršil določila tretjega odstavka 42. člena ZJN-1 in točke 3.1., 3.1.2 (Poglavje 3) in (Poglavje 4) razpisne dokumentacije. Posebej je kršil točko 10., 10.10., 10.7., 10.8., 10.9., točko 11., 11.1., 11.1.1., 11.2. in 11.3.
Glede na navedeno bi moral naročnik izbranega ponudnika na podlagi drugega odstavka 41. člena ZJN-1 izločiti iz postopka oddaje javnega naročila, saj izbrani ponudnik ni priložil k svoji ponudbi dokazil za izpolnjevanje pogojev svojih podizvajalcev, čeprav bi to moral storiti.
Nadalje vlagatelj navaja, da določila 54. člena ZJN-1 določajo, da sme naročnik zahtevati od ponudnikov pojasnila, da bi si pomagal pri pregledu, vrednotenju in primerjavi ponudb. Naročnik pa ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe.
Naročnik je zahteval pojasnilo v zvezi z mehanizacijo in transportnimi sredstvi izbranega ponudnika, ki mu je pisno odgovoril, da bo njegova mehanizacija in transportna sredstva uporabljena za vsa razpisana dela, saj bodo podizvajalci opravljali le montažna dela. Temu pojasnilu vlagatelj ne more slediti, saj iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika nedvoumno izhaja, da bo razpisano delo opravil s podizvajalci. Le-ti pa morajo izpolniti vse pogoje, kot ponudnik. Ponudnik pa mora pogoje dokazati tudi za podizvajalce, v kolikor jih navede v svoji ponudbi.
Dejstva, da ponudnik ni dokazal izpolnjevanja pogojev za svoje podizvajalce, tudi ne izpodbija pisna obrazložitev izbranega ponudnika, da bodo uporabljena za razpisana dela njegova mehanizacija in transportna sredstva. Izbrani ponudnik bo dela opravljal s podizvajalci, njihovo izpolnjevanje pogojev pa mora dokazati in to ne samo z obrazci 3C, 3C1, temveč tudi z ostalimi dokazili, ki jih naročnik v svojem obrazloženem obvestilu niti ne omenja in so navedeni v zgornjih odstavkih.
Upoštevajoč navedeno vlagatelj ugotavlja, da izbrani ponudnik ni podal pravilne ponudbe, saj ni zagotovil, da izpolnjujejo zakonske pogoje za udeležbo tudi njegovi podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi. Izpolnjevanje pogojev bi namreč moral dokumentirati na isti način, kot se je zahtevalo za izbranega ponudnika. V postopku so bila kršena načela formalnosti, transparentnosti in enakopravnosti. Naročnik bi moral zavrniti ponudbo izbranega ponudnika, kar pa bi imelo za posledico, da je sploh ne bi smel oceniti.

Vlagatelj je na poziv naročnika, št. 347-07-47/99, z dne 11.10.2002, z dopisom, št. 1-83/02-Ro/Br, z dne 21.10.2002, naročniku poslal dokazilo o vplačilu takse v višini 150.000,00 SIT, ki je bila plačana dne 16.10.2002.

Naročnik je s sklepom, št. 347-3-47/1999, z dne 30.10. 2002, odločil, da vlagateljevemu zahtevku za revizijo ne ugodi. V obrazložitvi povzema vlagateljeve navedbe in svojo odločitev utemeljuje z naslednjim:
Naročnikova strokovna komisija je proučila navedbe vlagatelja in ponovno pregledala vsebino ter postopek oddaje javnega naročila. Pri tem je ugotovljeno, da razpisna dokumentacija v navodilih v 2. alinei 10. točke za izpolnjevanje obveznih pogojev ponudnika - izvajalca izrecno omenja, da "v kolikor ima podizvajalce, mora dokazati izpolnjevanje vseh pogojev tudi za njih". V dodatnih pogojih, točka 10.10. pa je zapisan pogoj lastne izjave ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo kakovosti.
Primerjalna razlaga 2. alinee 10. točke ter 10.10. točke navodila je utemeljena v raziskovanju odnosa med splošnim in posebnim pravilom. Posebno pravilo je konkretizacija splošnega. V omenjenem primeru 2. alinea 10. točke predvideva "dokazovanje vseh pogojev" za podizvajalce, točka 10.10, ki zadevo obravnava določneje in precizneje in je podrejena točki 10, pa za prej navedeno "dokazovanje vseh pogojev" določno zahteva le predložitev izjave ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja določeno delo. Pri tem naročnika zanima seznanitev s to organizacijo izključno z izjavo, ki jo poda ponudnik. Iz tega izhaja, da je z izpolnitvijo posebne zahteve (predložitev izjave) zadovoljeno splošnejši zahtevi (navedba podizvajalca, kot jo zahteva 2. alinea točke 10.), kar je ponudnik tudi storil. Smisel 10. točke je v tem, da je naročnik s ponudnikovimi podizvajalci seznanjen. Na kakšen način in v kakšni meri mu to zadostuje, pa je navedel v točki 10.10. Izbrani ponudnik je ta del ponudbe izpolnil v celoti in zadostil zahtevanemu pogoju. Zadostil je posebnemu pogoju in s tem tudi splošnemu.
Nadalje je ugotovljeno, da točka 11.2. navodila določa obveznost navedbe razpolaganja z ustrezno tehnično opremo, ki zagotavlja kvalitetno izvedbo javnega naročila. Smisel navedene zahteve naročnika je v tem, da ga ponudnik seznani s potrebno opremo za kvalitetno izvajanje del. Pri tem se naročnik omejuje le na seznanitev s spiskom potrebne opreme. Ne zanima ga, ali je ponudnikova oprema njegova lastna oprema, oprema v najemu ali oprema podizvajalca. Naročnika ne zanima status, temveč seznam opreme, s katero razpolaga ponudnik. Iz tega razloga naročnika ne zanima, katera oprema je ponudnikova in katera podizvajalčeva. Presoja celotne opreme je naročnikov kriterij za pripustitev ponudnika k izvedbi del. V primeru negativne ocene ponudnikove (celo navedene!) opreme bi bil le-ta spoznan za nesposobnega za izvajanje del.
V obravnavanem primeru je izbrani ponudnik predložil zahtevane obrazce, iz katerih je razvidno, da oprema in mehanizacija zadostujeta za izvedbo vseh del, ki jih zahteva javno naročilo. Dodatno temu je naročnik od izbranega ponudnika zahteval pojasnilo, ali bo njegova mehanizacija uporabljena za izvedbo vseh del. Ponudnik je v odgovoru pojasnil, da bosta v ponudbi navedeni oprema in mehanizacija uporabljeni za izvedbo vseh del, podizvajalci pa bodo pri tem opravili le montažna dela. Glede na navedeno je ugotovljeno, da je izbrani ponudnik tudi pogoj točke 11.2. izpolnil v celoti. S tem je naročnikov sklep, kot je naveden v izreku, utemeljen.
Naročnik je vlagatelja hkrati na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN pozval, da mu v roku 3 dni sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali pa zahtevek umika.

Vlagatelj je z dopisom, št. 9-KI/P-02-1685, z dne 07.11.2002, na podlagi 17. člena ZRPJN, obvestil naročnika, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj še navaja, da se naročnik v svoji obrazložitvi sklepa, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, ni opredelil do vseh kršitev, ki jih je vlagatelj v svojem zahtevku navedel, temveč je obravnaval le nekatere kršitve, ki jih je ugotovil vlagatelj.

Naročnik je z dopisom, št. 347-73-47/99, z dne 15.11.2002, Državni revizijski komisiji odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo in vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom. Naročnik je skladno z drugim odstavkom 11. člena ZRPJN Državni revizijski komisiji predlagal, da sprejme sklep, da vložen zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik svoj predlog utemeljuje s tem, da bi zadržanje postopka javnega naročila zanj imelo negativne posledice. Predmet javnega naročila je nujna aktivnost v zvezi z dejavnostjo vzdrževanja in varstva cest. Ta dejavnost je še posebej pomembna v prometno najbolj neugodnem obdobju zime in zgodnje pomladi in pomeni varovalko sistema varnosti v cestnem prometu. Problem je še posebej aktualen v trenutni fazi letošnjega proračunskega leta, gledano ne samo iz operativno prometno-tehničnega določanja del, temveč tudi iz smotrnega izkoristka namenskih proračunskih sredstev.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika in vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija, v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN, sprejela odločitev, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov navedenih v nadaljevanju te obrazložitve.
Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Naročnik je v točki 10. "Obvezni in dodatni pogoji za ugotavljanje usposobljenosti ponudnika, z navedbo dokumentov, ki dokazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev" navodil določil:
"Ponudnik mora dokazati, da izpolnjuje obvezne pogoje, skladno z 41. členom ZJN-1 ter posebne pogoje, ki jih določa naročnik:
- samostojno,
- v kolikor ima podizvajalce mora dokazati izpolnjevanje vseh pogojev tudi za njih,
- skupina izvajalcev, ki predloži skupno ponudbo mora dokazati izpolnjevanje vseh pogojev za vsakega od njih."

Prvi odstavek 41. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000; v nadaljevanju: ZJN-1) določa: "Naročnik mora v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji navesti pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku. Izpolnjevanje pogojev se dokazuje z listinami, ki jih mora predložiti ponudnik v svoji ponudbi." V drugem odstavku 41. člena ZJN-1 določa, kdaj mora naročnik izločiti iz postopka ponudbo ponudnika in med drugim v 6. točki navaja tudi primer, ko ponudnik "ni finančno in poslovno sposoben". V drugem odstavku 42. člena ZJN-1 v 4. točki kot pisni dokaz za izpolnjevanje citiranega pogoja iz 41. člena ZJN-1 navaja "revidirano bilanco stanja ali izvlečke iz bilance stanja ali izkaze ponudnikovih celotnih prihodkov od prodaje in prihodkov od izdelkov, gradenj ali storitev, na katere se nanaša pogodba za zadnja tri obračunska leta, mnenja in izkaze bank in drugih specializiranih institucij oziroma dokazila, ki so navedena v objavi in razpisni dokumentaciji". V zvezi z dokazovanjem pogojev iz 6. točke velja opozoriti na to, da mora naročnik navesti, katera dokazila zahteva in katere druge elemente, ki dokazujejo ponudnikovo finančno in poslovno sposobnost, mora le-ta še predložiti.

Med obveznimi pogoji za ugotavljanje sposobnosti je naročnik v 11.1. točki navodil ponudnikom za dokazovanje ustrezne finančne sposobnosti ponudnika in s tem tudi podizvajalcev določil:
"ustrezna finančna sposobnost ponudnika (dokumenti: - revidirane bilance stanja ali izkazi uspeha za zadnja tri leta, ki dokazujejo podatek o skupnem letnem prometu podjetja, - BON 1 in BON 2 (ali samo BON 3);â??)"

Glede vlagateljeve navedbe, da izbrani ponudnik za podizvajalce, ki jih je navedel v svoji ponudbi, ni zagotovil, da izpolnjujejo pogoje za udeležbo iz 41. člena ZJN-1, saj ni dokumentiral izpolnjevanje pogojev na isti način, kot se je zahtevalo za ponudnika, in da izbrani ponudnik ni priložil za svoje podizvajalce revidirane bilance stanja 1999, 2000, 2001 ali izkaz uspeha, obrazca o letnem prometu, itd., je Državna revizijska komisija po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovila, da je izbrani ponudnik citirani pogoj zase izpolnil, ni pa priložil revidiranih bilanc stanja ali izkazov uspeha za zadnja tri leta za nobenega od podizvajalcev, medtem ko so bonitetni obrazci BON 1 in BON 2 priloženi za vse tri podizvajalce.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da naročnik navedbe o izpolnjevanju citiranega pogoja ni presojal, saj naročnik v sklepu, z dne 30.10.2002, s katerim je odločil, da se zahtevku za revizijo ne ugodi, temu revizijskemu razlogu ni ugovarjal oziroma se do njega ni opredelil, na kar opozarja tudi vlagatelj v zahtevi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 07.11.2002. Ta revizijski razlog je vlagatelj nedvomno navedel v zahtevku za revizijo kot enega izmed razlogov za nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika.

Skladno s točko 11.1.1. navodil, da mora ponudnik predložiti povprečni letni promet v zadnjih treh letih v višini najmanj trikratne vrednosti javnega naročila je priložen le obrazec 4.f za izbranega ponudnika, ne pa tudi za njegove podizvajalce. Enako je Državna revizijska komisija ugotovila tudi glede izpolnjevanja pogoja iz točke 11.1.2. navodil, ki določa prikaz finančne konstrukcije: prikazati lastna likvidna sredstva v obliki izjave dane pod materialno in kazensko odgovornostjo. V nasprotnem primeru predložiti izjavo banke o možnosti najetja kredita v minimalni vrednosti prvih štirih mesečnih situacij po navedbi ponudnika, saj je predložena le izjava banke o možnosti najema kredita s strani izbranega ponudnika, ne pa tudi njegovih podizvajalcev.

Glede na zgoraj ugotovljeno, je Državna revizijska komisija sledila vlagatelju, da je naročnik ravnal v nasprotju z lastno razpisno dokumentacijo in 41. členom ZJN-1, ko je ponudbo izbranega ponudnika štel za pravilno in mu celo oddal javno naročilo.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik ni izpolnil vseh naročnikovih pogojev za ugotavljanje sposobnosti za svoje podizvajalce. Ponudbe izbranega ponudnika, za katero je bilo v obravnavanem primeru nedvomno ugotovljeno, da ni bila oddana v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, v nobenem primeru ni mogoče šteti kot pravilno. ZJN-1 v 18. točki prvega odstavka 3. člena namreč določa, da je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Citirano določbo zakona je potrebno brati v povezavi z določili poglavja 2.12. (Oddaja naročila), kjer ZJN-1 v drugem odstavku 76. člena (Pravilnost, primernost in sprejemljivost ponudbe) naročnika izrecno zavezuje, da mora po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb vse nepravilne ponudbe zavrniti. Ob upoštevanju zgoraj navedenega lahko Državna revizijska komisija ugotovi, da je bil naročnik dolžan zavrniti ponudbo izbranega ponudnika kot nepravilno. Prvi odstavek 41. člena ZJN-1 med drugim določa: "Naročnik mora v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji navesti pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopkuâ??". Prvi odstavek 42. člena ZJN-1 določa: "Naročnik mora od ponudnika zahtevati pisne dokaze za izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka prejšnjega člena tega zakona." Kot je razvidno zgoraj, postanejo zahteve o izpolnjevanju pogojev za udeležbo operativno uporabne ob oblikovanju objave javnega razpisa in/oziroma razpisne dokumentacije in jih mora kot take upoštevati tudi naročnik, ko ocenjuje pravočasne ponudbe glede njihove pravilnosti.

Naročnik je s svojim ravnanjem kršil tudi načelo enakopravnosti ponudnikov, ki je opredeljeno v 7. členu ZJN-1. V prvem odstavku navedenega člena je namreč določeno: "Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja.". Naročnik je s tem, ko je nepravilno ponudbo obravnaval kot pravilno, izbranega ponudnika postavil v privilegiran položaj. Načelo enakopravnosti ponudnikov namreč med drugim zagotavlja, da bodo enako spoštovane pravice in obveznosti vseh udeleženih strank torej, da bodo vsi ponudniki ob enakih pogojih imeli enake možnosti. S tem je tudi zagotovljen enakopraven položaj ponudnikov pri uveljavljanju procesnih pravic. V postopku oddaje javnega naročila so obvezni določeni akti, oddaja javnega naročila mora biti izvedena po določenem postopku, obvezno morajo biti izpolnjene zahteve naročnika, naročnik pa sme upoštevati le tiste dokumente, ki imajo zahtevano vsebino ter ustrezajo vsem razpisnim pogojem.

Zaradi ugotovitve, da ponudba izbranega ponudnika v obravnavanem delu ni pravilna, so ostale vlagateljeve navedbe iz zahtevka za revizijo brezpredmetne in jih Državna revizijska komisija, v skladu z načelom hitrosti (3. člen ZRPJN), kot enega izmed temeljnih načel revizijskega postopka, pri odločanju o vloženem zahtevku za revizijo ni presojala.

Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija v skladu z 2. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa. Naročnik je dolžan ponovno opraviti pregled in ocenjevanje ponudb, pri tem pa mora skladno z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN upoštevati ugotovitve iz te odločitve.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


Državna revizijska komisija pa ni sledila predlogu naročnika, da na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila, ampak je meritorno odločila o zahtevku za revizijo, upoštevaje temeljna načela ZRPJN, predvsem načelo učinkovitosti, ter interes naročnika, da glede na predmet javnega naročila pospeši postopek oddaje javnega naročila.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper odločitev Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??