018-255/02

Številka: 018-255/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 1. odstavka 19. člena in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, štev. 78/99 in 90/99; v nadaljevanju ZRPJN), po članu â?? , v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za ureditev â?? v območju naselja â?? in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik), dne â??

ODLOČILA

O zahtevku za revizijo mora odločiti naročnik.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. â??, pod štev. objave Ob-â??, objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za ureditev â?? v območju naselja â?? .

Naročnik je z Obvestilom o oddaji naročila, štev. 400-01-17/2002, z dne 22.10.2002, ponudnike obvestil, da je izvedbo naročila oddal vlagatelju.

Dne 30.10.2002 je podjetje â?? (v nadaljevanju: prvi vlagatelj) zoper naročnikovo odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe vložilo zahtevek za revizijo. V zahtevku za revizijo je prvi vlagatelj naročniku očital, da ocenitev ponudb ni pravilna ter da bi moral biti kot najugodnejši ponudnik izbran prvi vlagatelj, saj je bila njegova ponudba v končni ponudbeni ceni cenejša za 1.002.204,00 SIT.

Naročnik je dne 5.11.2002 izdal sklep, štev. 400-01-17/2002, s katerim je odločil, da se predmetni postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi. V obrazložitvi navedenega sklepa je naročnik navedel, da je po ponovnem pregledu dokumentacije javnega razpisa, obeh prispelih ponudb in navedb prvega vlagatelja ugotovil, da na podlagi v razpisni dokumentaciji in v Uradnem listu določenih meril prispelih ponudb ni bilo mogoče objektivno oceniti.

Zoper zgoraj navedeni sklep naročnika je vlagatelj dne 11.11.2002 vložil pritožbo (dopis vlagatelja, štev. â?? , z dne 5.11.2002), v kateri je navedel, da je odločitev naročnika o razveljavitvi predmetnega postopka oddaje javnega naročila glede na prvotno obvestilo naročnika po njegovem mnenju neutemeljena in zelo nenavadna, zaradi česar vlaga pritožbo in prosi za obrazložitev naročnikovega sklepa.

Dne 12.11.2002 je naročnik prejel tudi dopis prvega vlagatelja, štev. 02/02, z dne 8.11.2002, s katerim ga je ta obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, štev. 400-01-17/2002, z dne 14.11.2002, dokumentacijo o oddaji javnega naročila poslal Državni revizijski komisiji. Iz dopisa naročnika je razvidno, da Državni revizijski komisiji odstopa v odločanje zahtevek za revizijo, ki ga je vložil prvi vlagatelj, pri čemer se sklicuje na argumentacijo svoje odločitve, ki je razvidna iz sklepa naročnika, štev. 400-01-17/2002, z dne 5.11.2002. Hkrati naročnik Državno revizijsko komisijo opozarja, da je pritožbo vlagatelja (dopis, štev. â?? , z dne 5.11.2002) "... smatral kot vloženi zahtevek za revizijo, vendar zaradi spoštovanja roka, postavljenega v 2. odstavku 17.člena ZRPJN, naročnik od vlagatelja ni zahteval dopolnitve revizijskega zahtevka, saj ima to pristojnost tudi Državna revizijska komisija â??".

Po pregledu prejete dokumentacije je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 19. člena ZRPJN sprejela sklep, s katerim se revizijski zahtevek vlagatelja vrne v odločanje naročniku, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZPRJN v 1. odstavku 19. člena (Nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo) določa, da se postopek revizije pred Državno revizijsko komisijo nadaljuje na podlagi odstopa zahtevka za revizijo iz 17. člena tega zakona.

V skladu z določili ZRPJN (12., 13., 16. in 17. člen) mora o zahtevku za revizijo na prvi stopnji odločiti naročnik. Zakon v zvezi s tem naročniku nalaga, da mora predhodno preizkusiti, ali je zahtevek za revizijo vložen pravočasno (1. odstavek 12. člena ZRPJN), ali ga je vložila upravičena oseba (9. člen ZRPJN) in ali je zahtevek za revizijo pravilno sestavljen in opremljen (2. in 3. odstavek 12. člena ZRPJN). Če naročnik ugotovi, da so vsi trije navedeni pogoji izpolnjeni, mora na podlagi 16. člena ZRPJN sprejeti odločitev o zahtevku za revizijo. Nadaljevanje revizijskega postopka po odločitvi naročnika je urejeno v 17. členu ZRPJN. Naročnik o svoji odločitvi v treh dneh obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo ter ga hkrati pozvati, naj mu najkasneje v treh dneh od prejema naročnikovega obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika (1. odstavek 17. člena). šele po prejetem obvestilu, da bo vlagatelj zahtevka za revizijo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, mora naročnik najkasneje v treh dneh odstopiti vso dokumentacijo Državni revizijski komisiji skupaj s svojim mnenjem (2. odstavek 17. člena).

V obravnavani zadevi sta vložena dva zahtevka za revizijo - vlagateljev zahtevek in zahtevek prvega vlagatelja. Medtem ko je naročnik o zahtevku za revizijo prvega vlagatelja že odločil (in je le-ta tudi izjavil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo), pa naročnik vlagateljevega zahtevka za revizijo (doslej) sploh ni procesno obravnaval niti o njem ni meritorno odločil. Glede na to, da mora v skladu s prej navedenimi določili ZRPJN o zahtevku za revizijo najprej odločiti naročnik, postopek pred Državno revizijsko komisijo pa se nadaljuje (šele) v primeru in po postopku iz 17. člena ZRPJN, je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo vrnila v odločanje naročniku.

Ker odločitev naročnika o vlagateljevem zahtevku za revizijo vpliva tudi na presojo utemeljenosti zahtevka za revizijo, ki ga je vložil prvi vlagatelj, naročnik pa o enem od obeh zahtevkov za revizijo (ki sta med seboj vsebinsko povezana) sploh še ni odločil, bo Državna revizijska komisija o revizijskih zahtevkih obeh vlagateljev odločila potem, ko ji bo naročnik v skladu z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN pravilno odstopil vso dokumentacijo skupaj s svojim mnenjem.

Po odločitvi o vlagateljevem zahtevku za revizijo bo moral naročnik Državni revizijski komisiji posredovati svojo odločitev in eventualno obvestilo vlagatelja o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo. Ob upoštevanju dejstva, da se oba revizijska zahtevka vežeta na isto dejansko stanje ter da celotna dokumentacija o oddaji predmetnega javnega naročila v smislu 2. odstavka 17. člena ZRPJN, ki je potrebna za odločanje pred Državno revizijsko komisijo, vsebuje tudi dokumentacijo o odločitvah o vseh revizijskih zahtevkih, ki so vloženi v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, bo moral naročnik o izidu revizijskega postopka pred naročnikom, upoštevaje načelo hitrosti, nemudoma obvestiti Državno revizijsko komisijo in ji v skladu z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN, po prejetem obvestilu, da bo vlagatelj zahtevka za revizijo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, najkasneje v treh dneh odstopiti vso dokumentacijo skupaj s svojim mnenjem.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23.člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??