018-250/02

Številka: 018-250/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija), je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999; v nadaljevanju: ZRPJN), po â?? , v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za vzdrževanje in servisiranje fotokopirnih strojev â?? ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? , ki ga zastopa odvetnica â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik), dne â??

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.
2. Zahteva za povračilo stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 24.01.2001 sprejel sklep, št. 404-08-9/2002-1, o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za vzdrževanje fotokopirnih strojev â?? in hkrati imenoval strokovno komisijo. V Uradnem listu RS, št. â?? , z dne â?? , pod številko objave Ob-â?? , je naročnik objavil javno naročilo za vzdrževanje in servisiranje fotokopirnih strojev â?? . Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, št. 404-08-9/2002-11, z dne 23.05.2002, je razvidno, da je naročnik pravočasno prejel 3 ponudbe. Z dopisom, št. 404-08-9/2002-13, z dne 10.06.2002, je naročnik ponudnikom posredoval zahtevo po dodatnih pojasnilih v zvezi z njihovimi ponudbami. Iz obvestila o oddaji javnega naročila, št. 404-08-9/2002-15, z dne 10.07.2002, je razvidno, da je naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral vlagatelja.

Ponudnik â?? , je z dopisom, z dne 18.07.2002, skladno z 79. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) zaprosil naročnika za obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila, ki ga je naročnik izdal dne 26.07.2002.

Ponudnik â?? , je vložil zahtevek za revizijo, z dne 05.08.2002, ki ga je naročnik prejel dne 07.08.2002. V zahtevku za revizijo ponudnik â?? , navaja pomanjkljivosti ponudbe ponudnika â?? (ni predložil seznama s podatki za vsakega serviserja posebej, ni predložil seznama avtomobilov, ki jih partnerji uporabljajo v namen servisiranja in dostave,â??) in meni, da podatki, ki so bili po dopolnitvi upoštevani niso popolni, zato se ne bi smeli upoštevati. Nadalje navaja, da je ponudbena cena vlagatelja 0,00 SIT in kot taka neobičajno nizka, zato predlaga, da se vlagateljeva ponudba izloči. Prav tako dvomi, da vlagatelj lahko zagotovi odzivni čas 30 minut.

Naročnik je ponudnika â?? , z dopisom, št. 404-08-251/2002-2, z dne 08.08.2002, pozval, da v skladu z drugim odstavkom 12. člena ZRPJN dopolni zahtevek za revizijo tako, da naročniku pošlje še en izvod zahtevka za revizijo.

Naročnik je s sklepom, št. 404-08-251/2002-4, z dne 28.08.2002, zahtevku za revizijo ugodil. Dne 10.09.2002 je naročnik izdal sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa, št. 404-08-251/2002-6, s katerim je zahtevku za revizijo ugodil in v celoti razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila. Ponudnik â?? , je z dopisom, z dne 13.09.2002, naročnika obvestil, da ne bo nadaljeval postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Ponudnik â?? , je dne 12.08.2002 (dokument z dne 09.08.2002) pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik s sklepom, št. 404-08-265/2002-2, z dne 02.09.2002, kot prepoznega zavrgel.

Dne 20.09.2002 je naročnik izdal sklep, št. 404-08-251/2002-8, s katerim je zahtevku za revizijo ponudnika â?? , ugodil, v celoti razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila in določil, da se postopek ponovi pod drugačnimi pogoji. Prav tako je naročnik navedel, da se vlagatelju skladno s petim odstavkom 22. člena ZRPJN povrnejo stroški nastali z revizijo v višini 80.000,00 SIT.

Naročnik je dne 01.10.2002 (dokument, z dne 30.09.2002) prejel vlagateljev zahtevek za revizijo, v katerem le-ta navaja, da kot izbrani ponudnik izkazuje aktivno legitimacijo za vložitev zahtevka za revizijo. Vlagatelj nadalje navaja, da iz sklepa naročnika, št. 404-08-251/2002-8, z dne 20.09.2002, izhaja, da se zahtevku za revizijo ponudnika â?? , ugodi, v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila za vzdrževanje fotokopirnih strojev â?? ter postopek ponovi pod drugačnimi pogoji. Iz obrazložitve naročnika izhaja, da je v postopku oddaje javnega naročila izvajal aktivnosti skladno z načelom enakopravnosti ponudnikov, pri čemer je moral zaradi primerljivosti ponudb, ter je iz navedenega razloga od ponudnikov zahteval dodatne obrazložitve njihovih ponudb, s čimer pa se ponudnik â?? , ne strinja, saj skladno z določbami ZJN-1, pri čemer ne pove katerimi, dopolnjevanje ponudb po javnem odpiranju ni dovoljeno. Vlagatelj se nadalje sklicuje na prvi odstavek 54. člena ZJN-1 in navaja, da je osnovno pravilo v postopku oddaje javnega naročila, da po poteku roka za predložitev ponudbe le-teh ni dovoljeno spreminjati, dopolnjevati, iz nepravilne ponudbe narediti pravilno, ali iz manj ugodne narediti ugodnejšo. Po javnem odpiranju ponudb, med postopkom pregleda in ocenjevanja ponudb, lahko naročnik zahteva le pojasnila ponudnikov, predvsem takrat, ko se pri naročniku pojavijo dvomi o pomenu in vsebini posameznih elementov ponudbe. Iz zahteve po dodatnih pojasnilih v zvezi z ponudbami na javni razpis za vzdrževanje fotokopirnih strojev â?? , št. â?? , ki ga je naročnik pod, št. 404-08-9/2002-13 dne 10.06.2002 poslal vsem trem ponudnikom, izhaja, da je bilo dosledno spoštovano načelo enakopravnosti vseh ponudnikov, pri čemer je bila poslana zahteva po dodatnih pojasnilih izključno iz razloga, ker so nastale razlike pri ponudbah v tehničnem pomenu in sicer naročnik zaradi tehnične neprimerljivosti ni mogel dokončno oceniti prejete ponudbe, saj sta ponudnika â?? in â?? , uporabljala še stare kode, vlagatelj pa že nove kode. Iz dodatnih pojasnil vlagatelja, z dne 19.06.2002, povsem jasno izhaja, da gre za iste artikle, vendar novo kodo, pri čemer je zaradi tehnične primerljivosti navedena poleg nove še stara koda in potrjena cena. Tako se izkaže, da je naročnik dosledno spoštoval načelo enakopravnosti vseh treh ponudnikov, pri čemer je od ponudnikov zaradi tehnične primerljivosti zgolj zahteval pojasnila. Ob vsem navedenem pa ne gre prezreti, da je ponudnik za vse navedeno, se pravi to kar očita naročniku, vedel že pred izdajo obvestila, saj je bila zahteva po dodatnih pojasnilih, kot že navedeno, poslana vsem trem ponudnikom in bi moral â?? , skladno s petim odstavkom 12. člena ZRPJN, zahtevo za revizijo vložiti takoj, ko je bilo to mogoče, najkasneje pa do sprejema naročnikove odločitve o dodelitvi naročila, se pravi do 10.07.2002, pa je ni. V posledici navedenega vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija sklep naročnika, št. 404-08-251/2002-8, z dne 20.09.2002, razveljavi, ter potrdi obvestilo naročnika, št. 404-08-9/2002-15, z dne 10.07.2002, ter povrne vlagatelju stroške nastale z revizijo v višini sodne takse v znesku 80.000,00 SIT ter odvetniške stroške v višini 50.000,00 SIT.

Naročnik je z dopisom, št. 404-08-332/2002-2, z dne 07.10.2002, vlagatelja pozval, da v skladu z 12. členom ZRPJN dopolni zahtevek za revizijo z manjkajočimi podatki iz točke 1, 3 in 6 tretjega odstavka 12. člena ZRPJN in z dokazilom o plačilu takse.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 10.10.2002, dopolnil zahtevek za revizijo.

Po dopolnitvi zahtevka za revizijo pa je naročnik z dopisom, št.: 404-08-332/2002-4, z dne 16.10.2002, Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje dokumentacijo za predmetno javno naročilo. Glede na to, da mora v skladu s 16. členom ZRPJN o zahtevku za revizijo odločiti naročnik, postopek pred Državno revizijsko komisijo pa se nadaljuje (šele) v primeru in po postopku iz 17. člena ZRPJN, je Državna revizijska komisija s sklepom, št.: 018-232/02-23-1879, z dne 23.10.2002, odstopila vlagateljev zahtevek za revizijo v odločanje naročniku.

Naročnik je dne 29.10.2002 sprejel sklep, št. 404-08-332/2002-6, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen. V obrazložitvi tega sklepa naročnik navaja, da je skladno s 16. členom ZRPJN ponovno pregledal navedbe v zahtevku za revizijo in ugotovil, da je s sklepom, št. 404-08-251/2002-8, z dne 20.09.2002, ki je bil posredovan vsem ponudnikom, izvedel postopek natančno upoštevajoč določila ZJN-1 ter odločil, da v celoti razveljavi predmetni postopek oddaje javnega naročila in postopek ponovi pod drugačnimi pogoji. Naročnik je vlagatelja, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, da mu v treh dneh od prejema sklepa pisno sporoči ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 30.10.2002, v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, št. 404-08-332/2002-9, z dne 08.11.2002, ki ga je Državna revizijska komisija prejela istega dne, skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN, odstopil v odločanje zahtevek za revizijo z dokumentacijo predmetnega javnega naročila in svojim mnenjem, v katerem pa ni dodatnih navedb glede vlagateljevega zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN od naročnika z dopisom, št. 018-250/02-23-2010, z dne 14.11.2002, zahtevala dodatna pojasnila. Naročnik je Državni revizijski komisiji posredoval pojasnila z dopisom, št. 404-08-332/2002-11, z dne 22.11.2002.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po pregledu dokumentacije iz spisa in naročnikovih dodatnih pojasnil Državna revizijska komisija ugotavlja, da zahtevek za revizijo ni utemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik po odpiranju ponudb (23.05.2002) na ponudnike, zaradi nejasnosti v njihovih ponudbah, naslovil "Zahtevo po dodatnih pojasnilih v zvezi s ponudbami na javni razpis za vzdrževanje fotokopirnih strojev â?? št. â??", št. 404-08-9/2002-13, z dne 10.06.2002. V tej zahtevi naročnik med drugim navaja: "Naročnik zahteva od vseh treh ponudnikov, ... , â?? in ... , da obrazložijo nastale razlike v ponudbah, tako v tehničnem pomenu, kot tudi s tem očitno povezano precejšnje razlike v ponudbenih cenah, kar je razvidno iz kopij ponudb ponudnikov, v Tabeli št.1 a-e, ki so zaradi primerljivosti v prilogi predmetne zadeve. Naročnik zaradi "tehnične neprimerljivosti" ne more dokončno oceniti prejete ponudbe, zato naproša ponudnike, da mu obrazložijo in utemeljijo navedene razlike, v smislu, da bodo ponudbe v tehničnem smislu "na skupnem imenovalcu".
Vprašanje naročnika ponudnikom (tabele št. 1 a-e):
- ali so s spodnjih tabelah navedene boben enote, zgornji fiksni valji, magnetni valji, spodnji fiksni valji, ekspozicijske luči in transfer folije, za katere se navajajo različne kode v ponudbah ponudnikov po tovarniških normativih tehnično enakovredne oz. razlike niso posledica napake pripravljalca ponudbe po posameznem ponudniku.
Glede ugotovljenih razlik naročnik predlaga, da ponudnik v ponudbi za artikel - kodo artikla, ki se razlikuje od ostalih dveh ponudnikov predloži ceno za enak artikel - kodo in tako omogoči naročniku, da lahko pristopi k dokončnemu ocenjevanju prispelih ponudb.".

Na podlagi pridobljenih pojasnil je naročnik izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 404-08-9/2002-15, z dne 10.07.2002, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral vlagatelja. Zoper obvestilo o oddaji naročila je ponudnik â?? , vložil zahtevek za revizijo, z dne 05.08.2002. Naročnik je sprejel sklep, št. 404-08-251/2002-8, z dne 20.09.2002, s katerim je zahtevku za revizijo ponudnika â?? , ugodil, v celoti razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila in določil, da se postopek ponovi pod drugačnimi pogoji. V obrazložitvi tega sklepa je naročnik med drugim navedel: "Naročnik je po preverjanju vseh zahtev iz revizije ugotovil, da je v postopku oddaje javnega naročila izvajal aktivnosti skladno z načeli enakopravnosti ponudnikov pri čemer je moral zagotoviti primerljivost ponudb, ter je iz tega razloga od ponudnikov zahteval dodatne obrazložitve njihovih ponudb, s čimer pa se vlagatelj zahtevka ne strinja, saj skladno z določbami ZJN-1 dopolnjevanje ponudb po javnem odpiranju le-teh ni dovoljeno. Zato je naročnik odločil, da v celoti razveljavi predmetni postopek javnega naročila."

Zoper citiran sklep je vlagatelj dne 01.10.2002 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila dosledno spoštoval načelo enakopravnosti vseh treh ponudnikov, pri čemer je od ponudnikov zaradi tehnične primerljivosti zgolj zahteval pojasnila in ni ravnal v nasprotju s 54. členom ZJN-1.

ZJN-1 v prvem odstavku 54. člena določa: "Naročnik sme zahtevati od ponudnikov pojasnila, da bi si pomagal pri pregledu, vrednotenju in primerjavi ponudb. Naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz neustrezne ponudbe le-to naredila ustrezno. Izključno naročnik sme v soglasju s ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb po zaključenem postopku odpiranja ponudb, lahko pa tako ponudbo zavrne.". Skladno z določilom prvega odstavka 54. člena ZJN-1 sme torej naročnik v postopku oddaje javnega naročila v primeru dvoma o pomenu in vsebini posameznih elementov ponudbe zahtevati od ponudnikov pojasnila kot pomoč pri ugotavljanju pravilnosti ponudb, njihovi primerjavi in konkurenčnosti in to v fazi pregleda, primerjave ter vrednotenja ponudb. Naročnik pa sme pojasnila zahtevati le glede razjasnitve v ponudbi predloženih dokumentov in navedenih podatkov, ne sme pa poseči v vsebino oziroma dopolnitev ali spremembo dokumentov ter podatkov. Naročniki sicer lahko zahtevajo od ponudnikov pojasnila glede posameznih elementov ponudb, vendar morajo pri tem dosledno spoštovati pravilo, da s pojasnjevanjem ponudb ne bodo omogočili ponudnikom spreminjanja ponudb, s čimer bi neustrezne ali nepravilne ponudbe postale ustrezne, pravilne ali ugodnejše od drugih ponudb.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik po preverjanju v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN odločil o vloženem zahtevku za revizijo ponudnika â?? , tako, da je v celoti razveljavil postopek oddaje javnega naročila. Naročnik je po prejemu zahtevka za revizijo ponudnika â?? , namreč ocenil, da je ravnal v nasprotju s 54. členom ZJN-1, saj je po javnem odpiranju ponudb dopustil dopolnjevanje ponudb v taki meri, da je presegalo namen, normiran v določbi prvega odstavka 54. člena ZJN-1. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da je naročnik na podlagi prejetih pojasnil od vseh treh ponudnikov ter na podlagi zahtevka za revizijo â?? , sam ugotovil, da je ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 54. člena ZJN-1 ter je njegova odločitev o razveljavitvi predmetnega postopka oddaje javnega naročila (sicer kot posledica vloženega zahtevka za revizijo) pravilna.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da naročnik pridobljenih ponudb ni mogel oceniti v skladu z razpisanimi merili, na kar kaže tudi naročnikova dikcija iz zahteve po dodatnih pojasnilih, št. 404-08-9/2002-13, z dne 10.06.2002, "Naročnik zaradi "tehnične neprimerljivosti" ne more dokončno oceniti prejete ponudbe, zato naproša ponudnike, da mu obrazložijo in utemeljijo navedene razlike, v smislu, da bodo ponudbe v tehničnem smislu "na skupnem imenovalcu.". Pridobljene ponudbe so neprimerljive in jih kot take naročnik dejansko ni mogel oceniti. Državna revizijska komisija meni, da je takšno dejansko stanje, ki je podano v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, normirano v drugem odstavku 25. člena ZJN-1, ki določa: "Po poteku roka za oddajo ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. Če naročnik ugotovi, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ne more ali ne bo mogel oceniti prispelih ponudb, mora ponoviti javni razpis in povrniti ponudnikom na njihovo zahtevo stroške, za katere predložijo dokazila.". Glede na to, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal v skladu z drugim odstavkom 25. člena ZJN-1 in 16. členom ZRPJN, ko je na podlagi vloženega zahtevka za revizijo ponudnika â?? , zaradi ugotovljene kršitve prvega odstavka 54. člena ZJN-1, predmetni postopek oddaje javnega naročila razveljavil v celoti.

Državna revizijska komisija prav tako ni sledila vlagateljevi navedbi, da je ponudnik â?? , za vse navedeno, se pravi to kar očita naročniku, vedel že pred izdajo obvestila o oddaji naročila, saj je bila zahteva po dodatnih pojasnilih poslana vsem trem ponudnikom in bi moral ponudnik â?? , skladno s petim odstavkom 12. člena ZRPJN, zahtevo za revizijo vložiti takoj, ko je bilo to mogoče, najkasneje pa do sprejema naročnikove odločitve o dodelitvi naročila, se pravi do 10.07.2002, pa je ni. Peti odstavek 12. člena ZRPJN sicer uveljavlja načelo hitrosti in učinkovitosti revizijskega postopka, ki upravičencu do vložitve zahtevka za revizijo nalaga posebno skrbnost pri spremljanju morebitnih kršitev, hkrati pa ga zavezuje, da zoper morebitno kršitev reagira takoj, ko se z njo seznani, kar naj omogoči sprotno odpravljanje nepravilnosti v postopku oddaje javnega naročila. S tem je omejena možnost taktiziranja zainteresiranih ponudnikov za dodelitev naročila, ki bi čakali na morebitno ugodnost odločitve naročnika in šele kasneje izrazili nestrinjanje s prejšnjim ravnanjem naročnika. Kljub temu pa se na določbo petega odstavka 12. člena ZRPJN v tem primeru ni mogoče sklicevati, saj se navedbe ponudnika â?? , iz zahtevka za revizijo, z dne 05.08.2002, nanašajo na fazo primerjave, ocenjevanja in vrednotenja prejetih ponudb, iz česar sledi, da se je ponudnik â?? , z naročnikovim ocenjevanjem seznanil šele po prejemu obvestila o oddaji naročila.

Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo (v mejah postavljenega zahtevka) ugotovila, da naročnik v postopku oddaje javnega naročila ni kršil določil ZJN-1 in ZRPJN, zato je skladno s prvo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je skladno s petim odstavkom 22. člena ZRPJN zahteval povračilo stroškov nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??