018-245/02

Številka: 018-245/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99; v nadaljevanju: ZRPJN), po članu â?? , v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za gradnjo prizidka k Mestni občini â?? in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik), dne â??

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo pred Državno revizijsko komisijo se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je predmetni javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. â?? , z dne â?? , pod številko objave Ob-â?? in med drugim navedel, da bo javno odpiranje ponudb dne 18.11.2002.
Vlagatelj je dne 11.10.2002 (še pred javnim odpiranjem ponudb) vložil zahtevek za revizijo v katerem navaja, da je naročnik v 13. točki objave javnega razpisa kot pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, navedel izpolnjevanje splošnih pogojev iz 41. člena do 43. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) in pogojev, ki so razvidni iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj nadaljuje, da 41. člen ZJN-1 določa obvezne pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku oddaje javnega naročila. Tako 6. točka navedenega člena ZJN-1 določa izpolnjevanje pogojev glede finančne in poslovne sposobnosti. V 42. členu ZJN-1 pa je nadalje opredeljen način dokazovanja izpolnjevanja pogojev oziroma so navedene listine, ki jih mora ponudnik predložiti za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz 6. točke 41. člena ZJN-1. V 4. točki 42. člena ZJN-1 je tudi določeno, da mora naročnik v objavi ali povabilu na razpis in v razpisni dokumentaciji navesti, kateri element iz 6. točke 41. člena ZJN-1 je izbral in katere druge elemente, ki dokazujejo finančno in poslovno sposobnost mora ponudnik še predložiti. 43. člen ZJN-1 pa določa naročnikovo obveznost, da mora v razpisu ali povabilu in v razpisni dokumentaciji navesti, katera strokovna priporočila (reference) morajo predložiti ponudniki. Vlagatelj dodaja, da naročnik pri objavi javnega razpisa v Uradnem listu št. â?? , z dne â?? , ni ravnal v skladu z določbami ZJN-1. Tako je v 13. točki (izpolnjevanje pogojev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti) potencialne ponudnike zgolj obvestil, da morajo izpolnjevati splošne pogoje iz 41. člena do 43. člena ZJN-1 ter pogoje skladno z razpisno dokumentacijo. S tem je naročnik kršil 42. člen ZJN-1, saj bi moral pogoje za izpolnjevanje in listine, ki jih je potrebno predložiti za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, navesti tako v objavi javnega razpisa kot tudi v razpisni dokumentaciji ter opredeliti kateri element iz 6. točke 41. člena ZJN-1 je izbral za dokazovanje finančne in poslovne sposobnosti. Naročnik je kršil tudi 43. člen ZJN-1, saj glede strokovnih priporočil, v javnem razpisu ni navedel katera strokovna priporočila morajo ponudniki predložiti.

Vlagatelj še dodaja, da je naročnik s tem kršil temeljno načelo oddaje javnih naročil, to je enakopravno obravnavanje vseh ponudnikov v postopku oddaje javnega naročila, zato naročniku predlaga, da zahtevku za revizijo ugodi in navedeno kršitev določb ZJN-1 odpravi.

Naročnik je z dopisom, z dne 16.10.2002, na podlagi 6. točke tretjega odstavka 12. člena ZJN-1 v povezavi s četrtim odstavkom 12. člena ZJN-1 vlagatelja pozval, da mu posreduje potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZJN-1. Vlagatelj je z dopisom, z dne 21.10.2002, naročniku posredoval zahtevano potrdilo o plačilu takse.

Naročnik je s sklepom, št. JN/OP - št. 77904 II/Jš, z dne 25.10.2002, vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil in v celoti razveljavil predmetni postopek oddaje javnega naročila. Naročnik v obrazložitvi sklepa navaja, da je po preverjanju utemeljenosti zahtevka za revizijo sklenil, da se postopek oddaje javnega naročila razveljavi v celoti.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 28.10.2002, skladno s 17. členom ZRPJN naročnika obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 29.10.2002 (ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 04.11.2002), skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN v reševanje odstopil zahtevek za revizijo z relevantno dokumentacijo in svojim mnenjem v katerem ponovno navaja, da je zahtevku za revizijo ugodil in v celoti razveljavil postopek oddaje javnega naročila, saj je v 13. točki objave javnega razpisa dejansko prišlo do napake.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot potencialni ponudnik, ki je dvignil razpisno dokumentacijo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka pri naročniku.

Državna revizijska komisija naprej ugotavlja, da ne gre oporekati vlagateljevi aktivni legitimaciji za vložitev zahtevka za revizijo pri naročniku, iz razlogov, ki so tudi navedeni v revizijskem zahtevku. Naročnik je tako v revizijskem postopku vlagatelju priznal upravičenje za vložitev zahtevka za revizijo in le-tega označil za pravočasnega in vloženega s strani osebe, ki izkazuje aktivno legitimacijo ter mu (zahtevku za revizijo) tudi ugodil. Ob tem pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da mora vlagatelj v nadaljevanju revizijskega postopka izkazati pravni interes tudi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, česar pa vlagatelj ni izkazal iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Naročnik je v revizijskem postopku odločal v mejah zahtevka za revizijo in le-temu v celoti ugodil v njegovih mejah. Naročnik je namreč s strani vlagatelja zatrjevano kršitev tudi sam ugotovil v revizijskem postopku in jo sankcioniral na ustrezen način ter natančno sledil ugovorom vlagatelja, ki jih tudi v celoti sprejema. Vlagatelj nadalje v obvestilu, z dne 28.10.2002, o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo ni navedel v čem naj bi bil ogrožen njegov pravni interes. Vlagatelj v navedenem obvestilu tudi ni navedel stroškov, ki bi mu morebiti nastali v revizijskem postopku in bi bilo o njih potrebno odločati. Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da glede na vsebino vlagateljevega zahtevka za revizijo in vsebino naročnikovega sklepa s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, med strankama ni več spora, hkrati pa iz vlagateljevega obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo ni razviden spor o katerem bi Državna revizijska komisija lahko odločala. Pravni interes za nadaljevanje postopka bi Državna revizijska komisija morala priznati v primeru, da bi vlagatelj v revizijskem zahtevku specificiral zahtevani način odprave zatrjevane nepravilnosti, pa bi naročnik temu načinu ne sledil v svoji odločitvi o revizijskem zahtevku in bi na ta način lahko hipotetično oškodoval vlagatelja oziroma ga spravil v zanj manj ugoden položaj. Upoštevaje dejstvo, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo zgolj pavšalno navedel, da zahteva odpravo napake, tudi iz tega razloga v tej fazi revizijskega postopka vlagatelju ni mogoče priznati pravnega interesa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (člen 23/3 ZRPJN).V Ljubljani, dne â??