018-242/02

Številka: 018-242/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99 in 90/99, v nadaljevanju: ZRPJN), po â?? , v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "storitev čiščenja poslovnih prostorov â?? ", ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik), dne â??

ODLOČILA

Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika, št.: 711-5/02-17-700, z dne16.09.2002.

Obrazložitev

Naročnik je dne 02.08.2002 oz. 07.08.2002 sprejel sklep, štev.: 711-5/02-1-700, o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvedbo: "čiščenja poslovnih prostorov â?? , za čas od 01.10.2002 do 30.09.2003".
Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. â?? , z dne â?? , pod štev. objave Ob- â?? , objavil javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za storitev čiščenja poslovnih prostorov â?? .

Naročnik je dne 11.09.2002 izvedel javno odpiranje ponudb ter ugotovil, da je pravočasno prispelo 7 ponudb. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb je razvidno, da je predstavnik ponudnika â?? , pri ponudbi vlagatelja podal pripombo, da ni priložena ustrezna dokumentacija v skladu s tč. 3.4.4. - manjka potrdilo poslovne banke.

Naročnik je dne 16.09.2002, z dokumentom št.: 711-5/02-17-700, izdal obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika, v katerem je javno naročilo oddal ponudniku â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 20.09.2002 (datum poštnega žiga), podal v skladu s prvim odstavkom 79. člena ZJN-1 zahtevo po obrazloženem obvestilu.

Naročnik je dne 23.09.2002, z dokumentom št.: 711-5/02-21-700, izdal obrazloženo obvestilo ponudniku. V njem je navedel, da je razlog za zavrnitev ponudbe vlagatelja dejstvo, da predložena dokumentacija vlagatelja k tč. 3.4.4. ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije, saj ponudnik ni predložil ustreznega potrdila poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.

Vlagatelj je, dne 01.10.2002, vložil zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila. V njem je navedel, da je ugotovitev naročnika, da ponudba vlagatelja ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije, nepravilna. Vlagatelj trdi, da je skladno z razpisno dokumentacijo, številka: 711-3/02-57-754, po navodilih ponudnikom za izdelavo ponudb, po točki 3.4.4., predložil obrazca BON 1 - podatki o boniteti poslovanja in BON 2 - podatki o plačilni sposobnosti, iz katerega je razvidno, da ima vlagatelj transakcijske račune pri bankah in da vlagatelj v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. Po mnenju vlagatelja iz tega izhaja, da podatek iz obrazca BON 2 zajema podatke o plačilni sposobnosti vlagatelja po transakcijskih računih pri poslovnih bankah, zato je razlog za zavrnitev ponudbe, kot je naveden v obrazložitvi obrazloženega obvestila, z dne 23.09.2002, dokument št.: 711-5/02-21-700, neutemeljen. Vlagatelj zapiše, da se zahteva iz naročnikove točke 3.4.4. navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, glede na status vlagatelja (d.o.o.), dokazuje z obrazcem BON 2, iz katerega je razvidno, da transakcijski računi vlagatelja v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani.
Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da naročnik sklep o izboru najugodnejšega ponudnika razveljavi in ob upoštevanju navedenih dejstev opravi nov izbor.

Naročnik je dne 02.10.2002, z dokumentom št.: 711-5/02-24-700, na podlagi četrtega odstavka 12. člena ZRPJN pozval vlagatelja, da dopolni revizijski zahtevek s potrdilom o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN.

Vlagatelj je dne 03.10.2002, v skladu z drugim odstavkom 22. člena ZRPJN, ter pozivom naročnika, z dne 02.10.2002, poslal potrdilo o plačilu takse za vloženi revizijski zahtevek.

Naročnik je na podlagi 16. člena ZRPJN, dne 21.10.2002, z dokumentom št.: 711-5/02-27-700, izdal sklep, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo. V obrazložitvi sklepa je navedel, da zahteve vlagatelja niso utemeljene. Naročnik je v razpisni dokumentaciji jasno navedel, katere listine so ponudniki dolžni predložiti, ne glede na vsebino, ki jo te listine izkazujejo. Naročnik je zapisal, da ni dolžan pojasnjevati ali utemeljevati, iz kakšnih razlogov je predložitev teh listin zahteval.
Ker je naročnik v postopku izbora ponudnikov ugotovil, da vlagatelj ene izmed zahtevanih listin ni predložil, je podal ugotovitev, kot izhaja iz tč. 3 poročila o oddaji naročila, z dne 16.09.2002, št.: 711-5/02-18-700, oziroma kot je to navedeno v obrazloženem obvestilu ponudniku, z dne 23.09.2002, št.: 711-5/02-21-700.
Na podlagi navedenega je zaključil, da je zato njegova odločitev utemeljena.

Naročnik je pozval vlagatelja, da v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, dne 22.10.2002, zahteval nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 28.10.2002, z dokumentom št. 711-5/02-29-700, v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil Državni revizijski komisiji vso dokumentacijo v zvezi z navedenim javnim naročilom ter podal svoje mnenje. V mnenju je zapisal, da je bilo v razpisni dokumentaciji jasno navedeno, katera dokazila so ponudniki dolžni predložiti. Ponudnikom ni bila dana možnost, da sami izbirajo, katere listine bodo predložili kot dokazila, da so usposobljeni in sposobni izvesti naročilo, oziroma da izpolnjujejo pogoje iz 41. in 42. člena ZJN-1.
V postopku izbora ponudnika je bilo ugotovljeno, da vlagatelj ni predložil zahtevane listine iz razpisne dokumentacije, ki jo navaja točka 3.4.4. navodil ponudnikom za izdelavo ponudb - potrdila poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih šestih mesecih ni bil blokiran. S tem, po mnenju naročnika, vlagatelj ni predložil popolne dokumentacije, zaradi česar je bilo potrebno ugotoviti, da predložena dokumentacija vlagatelja k točki 3.4.4. ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je v postopku revizije oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo vlagatelja dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi."

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da dejansko stanje v obravnavani zadevi ni sporno. Tako naročnik kot vlagatelj sta si edina v tem, da je vlagatelj v svojo ponudbo priložil obrazca BON - 1 in BON - 2, ni pa priložil potrdila poslovne banke, ki vodi njegov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran. Med strankama pa je spor o tem, ali je bil vlagatelj za izpolnitev točke 3.4.4. navodil ponudnikom za izdelavo ponudb, poleg predložitve obrazcev BON -1 in BON -2 dolžan predložiti tudi potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran. Državna revizijska komisija je glede na navedeno dejansko stanje v tem revizijskem postopku preverjala, ali je vlagateljev očitek o tem, da je bila njegova ponudba neupravičeno izločena iz postopka oddaje javnega naročila, ker ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije in je zato nepravilna, utemeljen.

Državna revizijska komisija je glede na sporno vprašanje preverila določila razpisne dokumentacije. V poglavju II. navodilo ponudnikom za izdelavo ponudb je naročnik v točki 3.4. navedel: "Dokazila o usposobljenosti:
Vse izjave morajo biti v originalu, biti morajo podpisane in ožigosane.
Morebitne fotokopije dokumentov morajo biti tudi posamično in listovno opremljene z izjavo, da ustrezajo originalu."

V točki 3.4.4. citiranega poglavja je naročnik zahteval predložitev naslednjih dokumentov: "Obrazci BON 1 in BON 2 ali podatki iz bilance uspeha in podatki iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od dneva, ki je predviden za odpiranje ponudb)."
ZJN -1 v 41. členu določa obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki. Prvi odstavek 41. člena ZJN-1 določa: "Naročnik mora v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji navesti pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku. Izpolnjevanje pogojev se dokazuje z listinami, ki jih mora predložiti ponudnik v svoji ponudbi." V drugem odstavku 41. člena ZJN-1 določa, kdaj mora naročnik izločiti iz postopka ponudbo ponudnika, ki obveznih pogojev ne izpolnjuje in med drugim v 6. točki navaja tudi primer, ko ponudnik "ni finančno in poslovno sposoben". V drugem odstavku 42. člena ZJN-1 je v 4. točki kot pisni dokaz za izpolnjevanje citiranega pogoja iz 41. člena ZJN-1 določeno: "revidirano bilanco stanja ali izvlečke iz bilance stanja ali izkaze ponudnikovih celotnih prihodkov od prodaje in prihodkov od izdelkov, gradenj ali storitev, na katere se nanaša pogodba za zadnja tri obračunska leta, mnenja in izkaze bank in drugih specializiranih institucij oziroma dokazila, ki so navedena v objavi in razpisni dokumentaciji". V zvezi z dokazovanjem pogojev iz 6. točke 41. člena ZJN-1 velja opozoriti na to, da mora naročnik navesti, katera dokazila zahteva in katere druge elemente, ki dokazujejo ponudnikovo finančno in poslovno sposobnost, mora le-ta predložiti.

Iz razpisne dokumentacije navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je nedvoumno razvidno, da je naročnik v točki 3.4.4. zahteval predložitev BON - 1 in BON - 2 obrazca ali/oziroma podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja. Jasno je tudi razvidno, da v primeru, ko ponudnik (namesto obrazcev BON -1 in BON -2) predloži podatke iz bilanc uspeha in bilanc stanja, mora predložiti tudi potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran. Ni pa povsem jasno razvidno, ali mora ponudnik tudi v primeru, ko predloži obrazca BON -1 in BON -2, priložiti še potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov transakcijski račun, da le ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran, ali pa tega potrdila ni potrebno priložiti.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je možna tako ena kakor tudi druga razlaga določila točke 3.4.4. navodil ponudnikom za izdelavo ponudb. Po gramatikalni razlagi se vezni člen "in" upošteva kot matematični znak "+", vezni člen "ali" pa kot matematični znak "=", kar pomeni, da se po strogi gramatikalni razlagi lahko vzpostavi različne razlage, torej tudi to, ki jo podaja vlagatelj.

Po namenu določila točke 3.4.4. navodil ponudnikom za izdelavo ponudb pa je možno razlagati, da je naročnik poleg podatkov o poslovnih rezultatih hotel pridobiti podatek o plačilni sposobnosti ponudnikov, zato je zahteval potrdilo, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni bil blokiran. Upoštevaje to razlago Državna revizijska komisija opozarja, da je ta podatek (neblokiran račun) razviden tudi iz BON - 1 in BON - 2 obrazcev in da torej v tem primeru, ko ponudnik kot dokazilo za svojo finančno sposobnost predloži obrazca BON -1 in BON -2, ne bi bilo potrebno predložiti potrdila poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.

Državna revizijska komisija je ob vpogledu v ponudbo vlagatelja ugotovila, da je le-ta v ponudbi predložil obrazca BON -1 in BON - 2, ki ga je izdala Agencija RS za plačilni promet, â?? , dne 03.09.2002. Obrazec BON -1 pa v poglavju "E. Finančna disciplina" vsebuje tudi podatek, da vlagatelj v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa, saj je navedeno: "V zadnjih 6 mesecih je imela pravna oseba neporavnane obveznosti 0 dni". V obrazcu BON - 2 so navedene številke (treh) transakcijskih računov ter v poglavju "B. Finančna disciplina" naslednje besedilo: "V zadnjih 6 mesecih je imela pravna oseba dospele neporavnane obveznosti 0 dni", ki dokazuje, da vlagatelj v tem obdobju ni imel blokiranega računa. Glede na navedeno Državna revizijska komisija pritrjuje trditvi vlagatelja, da podatki iz obrazcev BON - 1 in BON -2 zajemajo tudi (zbirne) podatke o njegovi plačilni sposobnosti (neblokadi transakcijskih računov) v obdobju zadnjih šestih mesecev.

Državna revizijska komisija poudarja, da je naročnik skladno s prvim odstvakom 23. člena ZJN-1 dolžan pripraviti tako razpisno dokumentacijo, da bo ponudnik na njeni osnovi lahko pripravil pravilno ponudbo. Čeprav je točko 3.4.4. navodil ponudnikom za izdelavo ponudb možno označiti kot nejasno, je treba ugotoviti, da je bilo naročnikovo zahtevo o predložitvi dokazila, da transakcijski račun v zadnjih 6 mesecih ni bil blokiran, možno razumeti tudi tako, kot jo je razumel vlagatelj.

Nejasna pogodbena (razpisna) določila je zaradi tega potrebno v skladu s 83. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01; v nadaljevanju: OZ), razlagati v korist stranke, ki ni vplivala na sestavo razpisne dokumentacije. 83. člen OZ namreč določa, da če je bila pogodba sklenjena po vnaprej natisnjeni vsebini ali je bila pogodba kako drugače pripravljena in predlagana od ene pogodbene stranke, je treba nejasna določila razlagati v korist druge stranke.

Nejasna določila razpisne dokumentacije v skladu z ZJN-1 in z OZ torej ne smejo biti v škodo ponudnikov. Zaradi navedenega je ponudbo vlagatelja treba šteti za pravilno, saj se sporna določila razpisne dokumentacije in favorem ponudnika, ki ni pripravil pogodbenih oziroma razpisnih določil, kar v tem primeru pomeni, razlaga v korist vlagatelja revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo, upoštevaje gornje ugotovitve, na podlagi prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija pa v izogib podobnim zapletom predlaga naročniku, da za prihodnje razpise izdela jasno in nedvoumno razpisno dokumentacijo, kot ga obvezuje 23. člen ZJN-1.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (člen 23/3 ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??