018-238/02

Številka: 018-238/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po â?? , v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila za dezinfekcijo infektivnih odpadkov in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? , (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??

ODLOČILA

Zahtevku za revizijo se ugodi in se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila, ki je voden na podlagi dopisa: "Sprememba lokacije izvajanja dezinfekcije infektivnih odpadkov", št. 10/1-JN, z dne 15.07.2002.

Obrazložitev

Naročnik je z dopisom: "Sprememba lokacije izvajanja dezinfekcije infektivnih odpadkov", št. 10/1-JN, z dne 15.07.2002, pozval vlagatelja in podjetje â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), k oddaji ponudbe za dezinfekcijo infektivnih odpadkov na lokaciji izven bolnišnice. Ponudbena cena naj bi vsebovala tudi transport in stroške deponije. Iz zapisnika sestanka v zvezi z odpiranjem ponudb o odvozu infektivnih odpadkov ter dezinfekciji na lokaciji izven bolnišnice, z dne 02.09.2002, izhaja, da sta oba pozvana ponudnika pravočasno predložila svoji ponudbi, iz katerih je razvidno, da ponujata enaki ceni za dezinfekcijo infektivnih odpadkov (0,874 EUR+8,5% DDV), vlagatelj za prevoz ADR ponuja ceno na kilometer prevoza (0,64 EUR+8,5% DDV), med tem ko izbrani ponudnik ponuja ceno za prevoz na kilogram odpadkov (10,90 SIT+8,5% DDV) ter odlaganje na deponijo na kilogram odpadkov (23,90 SIT+ 8,5% DDV), skupna neto cena je cca. 233,73 SIT/kg. Glede na navedeno je komisija ugotovila, da ponudb ni mogoče enakovredno primerjati. Vlagatelj je po sestanku z naročnikom (zapisnik sestanka s predstavniki podjetja ... , z dne 12.09.2002) podal novo ponudbo (št. Rš/bb-dez, z dne 12.09.2002) s ceno na kilogram odpadkov 1,134 EUR (kar je preračunano v SIT z vključenim DDV 279,29 SIT/kg). Naročnik je v skladu z drugim odstavkom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, v nadaljevanju: ZJN-1) podal obvestilo o oddaji naročila, št. 09/PW-2/02, z dne 16.09.2002, s katerim je oba ponudnika obvestil, da je za izvajanje razpisanih del izbral izbranega ponudnika za vrednost 253,59 SIT/kg.

Vlagatelj je vložil "ugovor zoper obvestilo o oddaji javnega naročila - zahtevek za revizijo postopka", z dne 24.09.2002, v katerem navaja, da ga je naročnik z dopisom najprej obvestil o tem, da zaradi rekonstrukcijskih posegov v bolnišnici ne bo mogoče izvajati dezifekcije infektivnih odpadkov na dosedanji lokaciji v bolnišnici ter zato zahteval ponudbo za dezinfekcijo na lokaciji izven bolnišnice. Vlagatelj je v svoji ponudbi naročniku opredelil ceno in ostale pogoje, potrebne za izvajanje dezinfekcije. Prav tako je naročnika obvestil o dejstvu, da je spremenjen režim izvajanja dezinfekcije v nasprotju z veljavnimi predpisi Ministrstva za zdravje in predlagal, da se o spremembi režima naročnik dogovori z Ministrstvom za zdravje. Ministrstvo za zdravje je že v letu 1995 opredelilo postopke in načine za dezinfekciji infektivnih odpadkov ter že takrat določilo, da se za dezinfekcijo infektivnih odpadkov v Republiki Sloveniji uporablja naprava ZDA-M3, ki je mobilna rezalna dezinfekcijska naprava. Ministrstvo za zdravje je prav tako določilo, da se dezinfekcija opravlja na devetih lokacijah v Republiki Sloveniji in tudi določilo lokacije izvajanja le-tega. Ena izmed teh lokacij je Bolnišnica â?? , ki mora po določilih odloka Ministrstva za zdravje določiti lokacijo za dezinfekcijo. Z oddajo naročila bolnišnica krši odlok Ministrstva za zdravje.
Ministrstvo za zdravje je prav tako oddalo izvajanje dezinfekcije infektivnih odpadkov dvema izvajalcema in sicer z generalno pogodbo, s katero je določilo, da ta dva izvajalca izvajata dezinfekcijo v Republiki Sloveniji kot koncesionarja Ministrstva za zdravje. Na temelju obvestila Ministrstva za zdravje, z dne 23.01.1995, je naročnik dolžan urediti podlage in pogoje za izvajanje dezinfekcije infektivnih odpadkov v okviru svoje bolnišnice, tako da redno naroča izvajanje dezinfekcije z mobilno napravo ZDA M 3, ki vozi na relacijah â?? - â?? - â?? - â?? - â?? -â?? - â?? - â?? .
Za izvajanje dezinfekcije na teh dveh poteh je pooblaščen vlagatelj, ki ima v lasti nekaj mobilnih naprav za dezinfekcijo infektivnih odpadkov s tovornim vozilom, med tem ko izbrani ponudnik upravlja in razpolaga le z eno stacionarno napravo na lokaciji â?? - â?? . Vlagatelj zaključuje, da je naročnik z oddajo javnega naročila ponudniku, ki nima sklenjene pogodbe z Ministrstvom za zdravje za opravljene dejavnosti, ki jo je Ministrstvo za zdravje dodelilo s koncesijo, kršila določila podzakonskih predpisov, ki urejajo to področje. Ob tem je potrebno prav tako ugotoviti, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje tudi drugih pogojev za izvajanje dezinfekcije, saj ne razpolaga z ustrezno mobilno rezalno napravo ZDA-M3. Vlagatelj predlaga, da naročnik svojo odločitev spremeni tako, da bo v skladu z določili veljavne zakonodaje, ki ureja področje dezinfekcije infektivnih odpadkov, dezinfekcijo infektivnih odpadkov opravljala tista družba, ki je za-to, v skladu s predpisi Ministrstva za zdravje, pooblaščena.
Vlagatelj je zahtevku za revizijo priložil tudi potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN, v višini 80.000,00 SIT.

Naročnik je sprejel odločitev, št. 10/PW-2/02, z dne 15.10.2002, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil. V obrazložitvi te odločitve naročnik v zvezi z vlagateljevo navedbo, da je le-ta po prejetju povabila k predložitvi ponudbe za opravljanje dezinfekcije izven lokacije naročnika, naročnika obvestil, da je tak način dezinfekcije v nasprotju z veljavnimi predpisi Ministrstva za zdravje, navaja, da je vlagatelj ne glede na lastno prepričanje, ki sicer nima podlage v pravilih stroke oziroma predpisih, ki urejajo delovanje na tem področju, oddal ponudbo ter s tem sprejel pogoje naročnika, ki jih je le-ta opredelil v povabilu k predložitvi ponudbe. Naročnik meni, da je vlagateljevo prepričanje o možnih načinih dezinfekcije popolnoma zmotno, kar dokazuje s vsebino Navodila o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 30-1520/l995). Citirano navodilo v 17. členu določa, da se morajo infektivni odpadki dezinficirati z mobilno rezalno dezinfekcijsko napravo ZDA-M3. Ta člen v nadaljevanju določa še tehnične pogoje za delovanje te naprave ter zahteva, da morajo biti ti pogoji zagotovljeni: 1. pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali 2. na deponiji komunalnih odpadkov. Naročnik se je odločil za drugo, s predpisi dopuščeno, možnost ter o tem obvestil obe podjetji, ki imata za opravljanje tovrstnih storitev pridobljena vsa potrebna dovoljenja.
Glede druge navedbe vlagatelja, da je Ministrstvo za zdravje že leta 1995 določilo, da se mora dezinfekcija opravljati z mobilno rezalno napravo ZDA-M3 ter da se dezinfekcija opravlja v Republiki Sloveniji na devetih lokacijah ter da je ena izmed lokacij Bolnišnica â?? ter, da naročnik z oddajo naročila krši odlok Ministrstva za zdravje, naročnik pojasnjuje, da je trditev vlagatelja glede opreme, s katero se mora opravljati dezinfekcija točna. Točna je tudi trditev, da se mora le-ta opravljati na eni izmed devetih določenih lokacij. Vsekakor pa nikjer ni določeno, da mora potekati dezinfekcija infektivnih odpadkov nastalih v Splošni bolnišnici â?? na kraju nastanka odpadkov, torej znotraj "meja" bolnišnice. Naročnik poudarja, da je dezinfekcija infektivnih odpadkov na mestu nastanka le ena izmed dveh možnosti ter da se je odločil, glede na dejstvo, da znotraj bolnišnice nima ustrezne proste lokacije za opravljanje takšnih storitev, za lokacijo izven bolnišnice. Glede na takšno zahtevo je vlagatelj tudi podal ponudbo, ki pa je bila za naročnika manj ugodna od izbrane, kar pa v nobenem primeru ne pomeni kršenja niti pravil oz. predpisov stroke, prav tako ne pravil, ki urejajo delovanje naročnikov na področju oddaje javnih naročil.
Vlagatelj v zahtevku navaja lokacije, med drugim tudi â?? , na katerih lahko, po njegovem mnenju, opravlja tovrstne storitve le vlagatelj. Ob tem naročnik ugotavlja, da takšne trditve vlagatelja nimajo nobene pravne podlage ter da gre verjetno za vlagateljevo napačno tolmačenje sklenjenih pogodb oz. veljavnih predpisov, ki urejajo delovanje tako naročnika kot tudi izvajalca dezinfekcije.
V zahtevku vlagatelj navaja kršenje podzakonskih predpisov, ki urejajo to področje ter še navaja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dezinfekcije. Naročnik s tem v zvezi pojasnjuje, da sta bila oba ponudnika, to sta vlagatelj in izbrani ponudnik, izbrana za izvajanje dezinfekcije na podlagi javnega razpisa, ki ga je leta 1995 izvedlo Ministrstvo za zdravje. Vsekakor je Ministrstvo za zdravje že takrat določilo pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da je lahko sodeloval na javnem razpisu. Naročnik je k predložitvi ponudb povabil oba potencialna izvajalca, ki jih je leta 1995 za opravljanje dezinfekcije pooblastilo Ministrstvo za zdravje. V fazi pregleda in ocenjevanja obeh ponudb je naročnik ugotovil, da oba ponudnika ponujata izvajanje istovrstih storitev v smislu kvalitete, in sicer v enaki (predpisani) tehnologiji na različnih lokacijah. Glede na navedeno je naročnik, ob spoštovanju temeljnih načel javnega naročanja izbral usposobljenega ponudnika, ki je za izvajanje teh storitev ponudil nižjo ceno.
Vlagateljevih navedb iz šestega odstavka zahtevka naročnik ne komentira, saj so le-te v popolnem nasprotju s temeljnimi odločitvami Ministrstva za zdravje.
Naročnik je vlagatelja na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN pozval, da v roku treh dni od prejema tega dopisa pisno sporoči, ali zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek umika.

Vlagatelj je z izjavo o nadaljevanju postopka, št. Rš-dez-SbMb, z dne 18.10.2002, v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, sporočil naročniku, da vztraja pri vloženem zahtevku za revizijo.

V skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN je naročnik (z dopisom, št. 10/PW-3/02, z dne 24.10.2002) Državni revizijski komisiji dne 28.10.2002 odstopil v odločanje zahtevek za revizijo z dokumentacijo o vodenju postopka oddaje predmetnega javnega naročila in svojim mnenjem, v katerem navaja naslednje. Oba ponudnika sta pridobila dovoljenje za opravljanje te dejavnosti na podlagi javnega razpisa, ki ga je leta 1995 izvedlo Ministrstvo za zdravje. Način dezinfekcije infektivnih odpadkov, kot ga zagotavljata oba navedena izvajalca, je obvezen za vse izvajalce medicinske dejavnosti, pri katerih nastajajo infektivni odpadki.
Navedbe vlagatelja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje vseh pogojev za opravljanje dejavnosti so povsem brezpredmetne, saj sta oba izvajalca vse od leta 1995 pa do danes opravljala storitve dezinfekcije infektivnih odpadkov, nastalih v Republiki Sloveniji. šele ko se je naročnik odločil, na podlagi prejetih ponudb, izbrati drugega možnega izvajalca je vlagatelj zahtevka za revizijo prvič izrazil dvom o usposobljenosti izbranega ponudnika za opravljanje dezinfekcije infektivnih odpadkov. Naročnik navaja še, da je do septembra izvajal dezinfekcijo infektivnih odpadkov vlagatelj in sicer na lokaciji naročnika. Zaradi širjenja dejavnosti naročnik izvajalcu dezinfekcije ne more več nuditi prostora za opravljanje te dejavnosti znotraj bolnišnice. Zaradi navedenega je oba usposobljena izvajalca pozval k predložitvi ponudbe za dezinfekcijo infektivnih odpakov izven lokacije bolnišnice. Pri izbiri izvajalca teh storitev, ki so uniformno in s tem enoznačno predpisane, se je naročnik odločil, ob upoštevanju temeljnih načel javnega naročanja, za izbiro cenejšega ponudnika. Dodaja še, da po informacijah republiškega inšpektorja za okolje in prostor območne enote â?? v prihodnje ne bo več dovoljeno izvajanje dezinfekcije infektivnih odpadkov na lokaciji povzročitelja, ampak bo potrebno te aktivnosti izvajati na način, kot jih sedaj izvaja za naročnika izbrani ponudnik, to je izven kroga bolnišnice, na za to določenih lokacijah.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom, št. 018-238/02-23-1975, z dne 08.11.2002, skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN, v povezavi z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN, pozvala naročnika, da posreduje še:
- Sklep o začetku postopka, izdanega skladno z 21. členom ZJN-1, iz katerega bo razvidna ocenjena vrednost javnega naročila,
- Razpisno dokumentacijo, kot sta jo prejela pozvana ponudnika.
Iz posredovane dokumentacije tudi ni bilo mogoče razbrati, kakšen postopek oddaje javnega naročila je izvedel naročnik, zato je Državna revizijska komisija skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZRPJN prosila tudi, da ji naročnik pojasni še naslednje:
- Katerega izmed postopkov oddaje javnega naročila, predvidenih v 17. členu, 124. členu oziroma v 133. členu ZJN-1 je uporabil v predmetnem postopku"
ter skladno z izbranim postopkom posreduje še ustrezno pripadajočo dokumentacijo, in sicer v kolikor je izbral:
- Omejeni postopek (v dokumentaciji je omenjeno "usposobljena izvajalca"): dokumentacijo o izvedeni I. fazi omejenega postopka,
- Postopek s pogajanji (v dokumentaciji je omenjeno, "da lahko izvajata razpisana dela le dva ponudnika"): pridobljeno mnenje Urada RS za javna naročila, izdano za naročnika,
- Postopek oddaje javnega naročila male vrednosti: notranji predpis, s katerim je urejen postopek oddaje javnih naročil male vrednosti,
- Postopek oddaje koncesije (v dokumentaciji je omenjeno: "da imata ponudnika edina pridobljeno koncesijo"): akte, ki so obvezni v postopku oddaje koncesij.

Naročnik je dne 18.11.2002 Državni revizijski komisiji posredoval z dopisom, št. 11/PW-9/02, z dne 14.11.2002, dodatna pojasnila in dokumentacijo (notranji predpis, s katerim je urejen postopek oddaje javnih naročil male vrednosti) ter dne 26.11.2002 z dopisom, št. 11/PW-15/02, z dne 22.11.2002, še pojasnilo v zvezi z mnenjem, ki ga je od Urada za javna naročila prejelo Ministrstvo za zdravje.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-238/02-23-2093, z dne 27.11.2002, vlagatelja v skladu s 5. točko tretjega odstavka 12. člena ZRPJN pozvala, da predloži dokaze, s katerimi dokazuje v zahtevku za revizijo navedene kršitve naročnika. Vlagatelj je zahtevano posredoval v prilogi dopisa, št. Rš/bb-dez-SbMb, z dne 29.11.2002.

Po pregledu dokumentacije o vodenju postopka oddaje javnega naročila, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter dodatnih pojasnil naročnika in vlagatelja Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN ugotavlja, da je zahtevek za revizijo utemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi."

Vlagateljeve navedbe v zahtevku za revizijo, da naročnik s spremenjenim režimom izvajanja dezinfekcije krši veljavne predpise, da je naročnik dolžan urediti podlage in pogoje za izvajanje dezinfekcije infektivnih odpadkov v okviru svoje bolnišnice ter da je za izvajanje dezinfekcije infektivnih odpadkov na tem območju pooblaščena družba vlagatelja, so po mnenju Državne revizijske komisijo pravno formalno prepozne. ZRPJN namreč v petem odstavku 12. člena določa, da ponudnik po odločitvi o dodelitvi naročila ne more vložiti zahtevka za revizijo iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa ga kljub temu ni vložil že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila. Navedeno zakonsko pravilo uveljavlja načelo hitrosti in učinkovitosti revizijskega postopka ter upravičencu do vložitve zahtevka za revizijo nalaga posebno skrbnost pri spremljanju morebitnih kršitev, hkrati pa ga sili, da zoper morebitno kršitev reagira takoj, ko se z njo seznani, kar naj omogoči sprotno odpravljanje nepravilnosti v postopku oddaje javnega naročila. Pravilo skuša obenem preprečiti tudi morebitne pravne položaje, ko ponudnik ne reagira zoper kršitev, ker meni, da bo morda imel v nadaljnjem postopku korist. Vlagatelj je bil z omenjenimi okoliščinami seznanjen že s povabilom k oddaji ponudbe (dopis: "Sprememba lokacije izvajanja dezinfekcije infektivnih odpadkov"), št. 10/1-JN, z dne 15.07.2002, ki je bilo naslovljeno tako na vlagatelja kot tudi na izbranega ponudnika. Vlagatelj je kljub temu podal svojo ponudbo in jo na podlagi prvega odstavka 54. člena ZJN-1 v povezavi z zaprosilom naročnika tudi pojasnjeval. Državna revizijska komisija zato meni, da so mu bili razlogi, ki jih navaja v zahtevku za revizijo znani ali pa bi mu morali biti znani.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala vlagateljevo navedbo, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogojev za izvajanje dezinfekcije infektivnih odpadkov. Državna revizijska komisija bi morala za presojo te vlagateljeve navedbe vpogledati v razpisno dokumentacijo naročnika, vendar ob posredovani dokumentaciji o predmetni oddaji javnega naročila to ni bilo mogoče. Naročnik je namreč z dopisom: "Sprememba lokacije izvajanja dezinfekcije infektivnih odpadkov", št. 10/1-JN, z dne 15.07.2002, pozval vlagatelja in izbranega ponudnika k oddaji ponudbe za dezinfekcijo infektivnih odpadkov na lokaciji izven bolnišnice. Pri tem je potrebno ugotoviti, da je od pozvanih potencialnih ponudnikov zahteval, da predložita ponudbo za:
- dezinfekcijo infektivnih odpadkov na lokaciji izven bolnišnice,
- transport in
- stroške deponije.
Naročnik pri tem ni natančneje opredelil niti količine infektivnih odpadkov, ki jih bo potrebno dezinficirati, ni določil lokacije deponije, pogojev za udeležbo, ki jih morata izpolnjevati pozvana ponudnika, niti ni določil načina podajanja cen za zahtevane elemente ter ni določil meril za izbiro najugodnejšega ponudnika. Iz posredovane dokumentacije je izhajalo, da naročnik potencialnima ponudnika poleg navedenega vabila k oddaji ponudbe ni posredoval nobene druge razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je z namenom razjasnitve nejasnosti z dopisom, št. 018-238/02-23-1975, z dne 08.11.2002, pozvala naročnika, da skladno z določilom drugega odstavka 17. člena ZRPJN posreduje sklep o začetku postopka ter razpisno dokumentacijo, kot sta jo prejela pozvana ponudnika. Naročnik je v dodatnih pojasnilih, št. 11/PW-9/02, z dne 14.11.2002, Državni revizijski komisiji pojasnil, da je predmet tega postopka oddaje javnega naročila le prevoz ADR in odlaganje na deponijo, ne pa tudi sama dezinfekcija infektivnih odpadkov. Dezinfekcija infektivnih odpadkov naj bi bila urejena s postopkom, ki ga je leta 1995 izvedlo Ministrstvo za zdravje, na podlagi katerega se le-ta naroča pri izvajalcih, ki ju je povabil naročnik k oddaji ponudbe za prevoz ADR in odlaganje na deponijo. Ministrstvo za zdravje je na podlagi pridobljenega mnenja Urada za javna naročila v skladu z 2. točko prvega odstavka 20. člena ZJN-1 podaljšalo leta 1995 sklenjeno pogodbo do leta 2007. V tej pogodbi je določena cena za dezinfekcijo infektivnih odpadkov in sicer za 1 kg 0,874 EUR, ki jo zagotavljata tudi oba ponudnika. Naročnik je še navedel, da znaša celoletna ocenjena vrednost razpisanih del (prevoz ADR in odlaganje na deponijo) cca. 1,5 mio SIT, zato je predmetno javno naročilo v skladu z internim predpisom za oddajo javnih naročilih male vrednosti oddal po postopku z naročilnicami. Naročnik je posredoval tudi Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, št. 11/JW-1/00, z dne 13.11.2000.

Državna revizijska komisija na podlagi predložene dokumentacije in dodatnih pojasnil naročnika ugotavlja, da v predmetnem postopku ni mogoče z gotovostjo ugotoviti niti samega predmeta razpisanih del. Iz povabila k oddaji ponudbe (dopis "Sprememba lokacije izvajanja dezinfekcije infektivnih odpadkov", št. 10/1-JN, z dne 15.07.2002), namreč izhaja, da gre za celotno storitev (prevoz, odlaganje na deponijo in dezinfekcijo infektivnih odpadkov), kar ponujajo tudi pridobljene ponudbe. Naročnik pa v dodatnih pojasnilih predmet razpisanih storitev oži le na prevoz in odlaganje na deponijo in se sklicuje na to, da lahko na podlagi, s strani Ministrstva za zdravje izvedenega postopka, naročajo dezinfekcijo pri vlagatelju in izbranemu ponudniku. Četudi bi Državna revizijska komisija sledila naročnikovi razlagi, da gre v predmetnem postopku oddaje javnega naročila le za prevoz in odlaganje na deponijo, ni jasno, ali lahko storitve dezinfekcije infektivnih odpadkov izvajata oba pozvana ponudnika le skupaj, ali posamezno in na kakšen način se v tem primeru določil, kdo od teh dveh dejansko izvaja razpisane storitve za konkretnega naročnika. Po sami naravi stvari bi bilo v tem primeru logično pričakovati, da naročnik pridobi ponudbo za prevoz in odlaganje na deponijo le od tistega ponudnika, ki dejansko izvaja samo dezinfekcijo infektivnih odpadkov. Težko je namreč pričakovati, da bi prevoz in odlaganje na deponijo izvajal en ponudnik, samo dezinfekcijo infektivnih odpadkov pa drug ponudnik.

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da naročnik ni izvedel predmetnega postopka v skladu z določili ZJN-1, niti v skladu z internim predpisom Navodilom za oddajo javnih naročil male vrednosti, št. 11/JW-1/00, z dne 13.11.2000. Četudi bi šlo za javno naročilo male vrednosti (ocenjena vrednost 1,5 mio SIT se nanaša le na prevoz in odlaganje na deponijo), bi moral naročnik v skladu z internim predpisom sprejeti zahtevek za izvedbo javnega naročila male vrednosti (OBR-A), iz katerega bi jasno izhajala tako predmet, kot tudi ocenjena vrednost javnega naročila ter pravna podlaga oddaje (ustrezen člen Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti). Poleg tega bi moral naročnik pozvati potencialna ponudnika k oddaji ponudbe s Povabilom k oddaji ponudbe (OBR-B), z ustreznim obrazcem Ponudbe (OBR-C) oziroma obrazcem predračuna (OBR-D), Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 41. člena ZJN-1 (OBR-E) ter izdelati Poročilo o izvedbi naročila male vrednosti, v skladu z OBR-F). Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni vodil postopka v skladu z določbami internega predpisa oziroma v skladu s predvidenimi obrazci.

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da sta pozvana ponudnika podala ponudbi zgolj v finančnem delu, ki pa sta v dveh (od treh zahtevanih postavk), dejansko neprimerljivi. Dejstvo je, da oba ponudnika ponujata dezinfekcijo infektivnih odpadkov po enotni ceni (0,874 EUR + (8,5 % DDV), med tem ko za postavko prevoza ponujata ceno na kilometer prevoza (vlagatelj) ter ceno na kilogram odpadkov (izbrani ponudnik). Stroške deponije ločeno od drugih postavk ponuja le izbrani ponudnik, med tem ko vlagatelj te postavke v ponudbi ne omenja (jo ponuja znotraj postavke za prevoz). Naročnik je v postopku pregleda in ocenjevanja ponudb sam ugotovil neprimerljivost ponudb ter uporabil možnost v prvem odstavku 54. člena ZJN-1 ter zaprosil vlagatelja za dodatna pojasnila v zvezi z njegovo ponudbo. V obvestilu o oddaji naročila, št. 09/PW-2/02, z dne 16.09.2002, je naročnik navedel, da glede na dejstvo, da oba ponujata isto vrstne storitve po enakovredni tehnologiji in kvaliteti, ob upoštevanju temeljnih načel javnega naročanja kot najugodnejšega ponudnika izbral tistega, ki je ponudil nižjo ceno. Merila pa nikjer v razpisni dokumentaciji (obstajalo je samo povabilo) niso bila določena in je naročnik v obvestilu o oddaji naročila, št. 09/PW-2/02, z dne 16.09.2002, naknadno določil, da bo izbral na podlagi edinega merila najnižja cena.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ob predloženi dokumentaciji in naknadno pridobljenih dodatnih pojasnilih naročnika ni bilo mogoče nesporno ugotoviti, kakšen je predmet javnega naročila oziroma kakšen postopek je izvedel naročnik in dejansko tudi ni bilo mogoče preveriti vlagateljeve navedbe, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogojev za izvajanje razpisanih storitev. Naročnik je s svojim ravnanjem v tolikšni meri ravnal v nasprotju z načelom transparentnosti, ki je eno temeljnih načel javnega naročanja, na podlagi katerega se sploh lahko ugotovi spoštovanje drugih temeljnih načel javnega naročanja, predvsem načela enakopravnosti med ponudniki, da je potrebno vlagateljevi zahtevi ugoditi in razveljaviti postopek oddaje javnega naročila v celoti. Pri tem je potrebno ponovno poudariti, da je potrebno kljub temu, da naročnik izvaja oddajo postopka javnega naročila kot naročilo malih vrednosti, le-tega voditi v skladu z internim predpisom in tako transperentno, da se lahko kadarkoli v postopku preveri zakonitost naročnikovih ravnanj.

Glede na zgoraj navedeno je Državna revizijska komisija odločila, da v skladu z 2. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN v celoti razveljavlja postopek oddaje javnega naročila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena

V skladu z določilom prvega odstavka 22. člena ZRPJN mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi zahtevka (potrdilo o plačilu takse je eden od taksativno navedenih elementov vloženega zahtevka za revizijo - tretji odstavek 12. člena ZRPJN) plačati na ustrezen račun pri Ministrstvu za finance takso v višini 0,5% od vrednosti javnega naročila, od katerega je po zakonu potreben javni razpis. Iz fotokopije potrdila o opravljenem plačilu je razvidno, da je vlagatelj nakazal na ustrezen račun takso v znesku 80.000,00 SIT. V kolikor gre za naročilo male vrednosti je potrebno nakazati na ustrezen račun pri Ministrstvu za finance takso v znesku 40.000,00 SIT. Ne glede na to, da vlagatelj ni zahteval povrnitev stroškov, Državna revizijska komisija opozarja vlagatelja, da bo le-ta moral, če bo hotel plačilo preveč plačane takse, nasloviti na Ministrstvo za finance zahtevek za povračilo preveč plačane takse.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (člen 23/3 ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??