018-236/02-2

Številka: 018-236/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99; v nadaljevanju: ZRPJN) v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN in na podlagi tretjega odstavka 188. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99; v nadaljevanju: ZPP), v senatu â?? , v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca za izgradnjo digitalnega TK omrežja â?? (projektiranje, dobava in montaža opreme in spuščanje v obratovanje) in vloženega zahtevka za revizijo podjetja â?? , ki ga zastopa Odvetniška pisarna â?? (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik), dne â??

ODLOČILA

Delni umik zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila pred Državno revizijsko komisijo se vzame na znanje in se ustavi revizijski postopek za oddajo javnega naročila za izgradnjo digitalnega TK omrežja ... (projektiranje, dobava in montaža opreme in spuščanje v obratovanje) za sklop A in B, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. â?? , z dne â?? , pod številko objave Ob-â?? .

Obrazložitev

Naročnik je 13.03.2002 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila in imenovanju komisij, št. 1019/02 IHG, za izgradnjo digitalnega TK omrežja ... (projektiranje, dobava in montaža opreme in spuščanje v obratovanje) po odprtem postopku, za katerega je predhodni javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. â?? , z dne â?? , pod številko objave Ob-â?? in javni razpis v Uradnem listu RS, št. â?? , z dne â?? , pod številko objave Ob-â?? . Dne 16.04.2002 je naročnik sprejel še dodatni sklep k sklepu, št. 1019/02 IHG, o začetku postopka oddaje javnega naročila in imenovanju komisij, št. 1437/02 IHG. Naročnik je predmetno javno naročilo razdelil na 4 sklope:
- sklop A: Oprema sinhronih digitalnih multipleksorjev (SDH),
- sklop B: Oprema fleksibilnih multipleksorjev (FMX),
- Sklop C: Oprema Ethernet/IP stikal (IP),
- Sklop D: Brezprekinitveni napajalni sistemi (UPS),
in v objavi javnega razpisa v točki 3b. določil, da lahko ponudnik priloži ponudbo za enega ali več sklopov.
Naročnik je v Uradnem listu RS, št. â?? , z dne â?? , pod številko objave Ob-â?? , objavil popravek javnega razpisa. Naročnik je dne 25.07.2002 objavil tudi sklep o imenovanju nadomestne članice posebne komisije za odpiranje ponudb, št. 2509/02 IHG.
Naročnik je z obvestilom o oddaji naročila, št. 2978/02-IHG, z dne 13.09.2002, obvestil vse ponudnike, da je predmetno naročilo po sklopih oddal naslednjim ponudnikom:
- sklop A: â??
- sklop B: â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklop B),
- Sklop C: ni oddal,
- Sklop D: â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklop D).
Naročnik je ponudbi vlagatelja in â?? , v sklopih B in C izločil na osnovi drugega odstavka 5. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, v nadaljevanju: ZJN-1), njun podizvajalec â?? , je v tesni pravni in poslovni povezavi s podjetjem â?? , ki je sodeloval z naročnikom pri izdelavi idejnega projekta.

Vlagatelj je dne 26.09.2002 v skladu z 79. členom ZJN-1 naročniku posredoval posebno zahtevo za obrazloženo obvestilo oddaje javnega naročila v sklopu A in sklopu D ter hkrati vložil zahtevek za revizijo javnega naročila za sklop B in C, z dne 25.09.2002. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da niti podizvajalec â?? (v nadaljevanju: podizvajalec) niti â?? , niti njuni zaposleni niso sodelovali pri pripravi razpisne dokumentacije v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Vlagatelj še navaja, da nobeden od zaposlenih â?? , ni sodeloval pri pripravi vlagateljeve ponudbe. Vlagatelj naročnika opozarja, da se uporaba drugega odstavka 5. člena ZJN-1 ne sme razlagati na ta način, da velja tudi za povezane družbe.
V nadaljevanju vlagatelj navaja tudi, da ne obstaja nikakršna povezava med idejnim projektom (katerega vsebine vlagatelj ne pozna) in razpisno dokumentacijo oziroma, da le-ta ni del razpisne dokumentacije v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Iz tega razloga naročnik ne more uporabiti drugega odstavka 5. člena ZJN-1 za izločitev vlagateljeve ponudbe, saj idejni projekt ni bil del razpisne dokumentacije, kar pomeni, da niti družba â?? , ni sodelovala pri izdelavi razpisne dokumentacije, v nobenem primeru pa pri pripravi razpisne dokumentacije ni sodeloval podizvajalec.
Vlagatelj sam ugotavlja, da v kolikor ne bi bil izločen iz postopka, bi bil izbran kot najugodnejši ponudnik za sklop B. V sklopu C bi imel tako dve pravilni ponudbi in bi ravno tako lahko izbral njega kot najugodnejšega ponudnika.
Vlagatelj v nadaljevanju navaja tudi, da je izbrani ponudnik za sklop B podal tehnično neustrezno ponudbo.
Vlagatelj zahteva, da se razveljavi postopek izbire najugodnejšega ponudnika v sklopu B in C, da se opravi novo ocenjevanje ter pri tem upošteva tudi ponudbo vlagatelja. Vlagatelj je zahtevku za revizijo priložil potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN v višini 80.000,00 SIT ter zahteval povračilo stroškov v višini 2000 odvetniških točk in DDV.

Naročnik je na posebno vlagateljevo zahtevo v skladu z 79. členom ZJN-1 izdal obrazložitev obvestila o oddaji javnega naročila za sklop A in D, št. 3197/02-IHG, z dne 03.10.2002.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, št. 3082/01-IHG, z dne 27.09.2002, pozval k doplačilu takse iz 22. člena ZRPJN v višini 70.000,00 SIT. Vlagatelj je naročniku v prilogi dopisa, št. 062-803/2, z dne 03.10.2002, posredoval potrdilo o zahtevanem doplačilu takse.

Naročnik je s sklepom, št. 3303-2002-šV/IHG, z dne 15.10.2002, vlagateljev zahtevek za revizijo za sklop B in C, z dne 25.09.2002, zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da je že v fazi analize in izbora najugodnejših ponudb preveril pravno in poslovno povezavo med vlagateljevim podizvajalcem in družbo â?? , in ugotovil, da taka povezava dejansko tudi obstaja. Ker je družba â?? , sodelovala pri izdelavi idejnega projekta, je naročnik na podlagi drugega odstavka 5. člena ZJN-1 izločil vlagateljevo ponudbo, saj je njegov podizvajalec družba â?? .
Glede druge navedbe vlagatelja glede neustreznosti ponudbe izbranega ponudnika za sklop B, pa naročnik navaja, da je le-ta predložil ponudbo v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.
Naročnik je vlagatelja pozval, da v roku treh dni od prejema tega sklepa pisno sporoči, ali zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek umika.

Vlagatelj je z izjavo o nadaljevanju postopka, z dne 18.10.2002, v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, sporočil naročniku, da vztraja pri vloženem zahtevku za revizijo, za sklop B in C. Vlagatelj v izjavi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo priglaša revizijske stroške v višini 100 odvetniških točk z 20% DDV.

V skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN je naročnik z dopisom, št. 3388/02-šV/IHG, z dne 23.10.2002, Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo za sklop B in C in celotno dokumentacijo o vodenju postopka oddaje predmetnega javnega naročila in svojima mnenjem.

Vlagatelj je vložil tudi zahtevek za revizijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila tudi za sklop A in D, z dne 17.10.2002, v katerem navaja, da izbrana ponudnika za sklop A in D nista podala tehnično ustreznih ponudb oziroma da naročnik ni preveril tehnične ustreznosti ponujene opreme. V sklopu D naročniku očita tudi, da ni vsebinsko preveril referenc izbranega ponudnika oziroma, da so le-te neresnične.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, št. 3347/02-IHG, z dne 21.10.2002, pozval k doplačilu takse iz 22. člena ZRPJN v višini 70.000,00 SIT. Vlagatelj je naročniku dne 22.10.2002 posredoval potrdilo o zahtevanem doplačilu takse.

Naročnik je s sklepom, št. 3531/2002-šV/IHG, z dne 07.11.2002, zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila za sklop A zavrnil kot neutemeljen ter zahtevku za revizijo za sklop D ugodil in razveljavil sklep o oddaji javnega naročila, št. 2978/02-IHG, z dne 13.09.2002. Iz obrazložitve tega sklepa izhaja, da je naročnik v sklopu A ponovno preveril ustreznost ponudbe izbranega ponudnika za sklop A in ugotovil, da le-ta v celoti ustreza tehničnim zahtevam in zahtevam po funkcionalnosti opreme. Za sklop D pa je naročnik navedel, da je ponovno preveril ustreznost ponudbe izbranega ponudnika za sklop D ter ugotovil, da ponujena oprema ne ustreza tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije, obenem pa tudi, da je le-ta nezanesljiv partner glede na pridobljene negativne reference podjetij, pri katerih je bil izbran za dobavitelja opreme.
Naročnik je vlagatelja pozval, da v roku treh dni od prejema tega sklepa pisno sporoči, ali zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek umika.

Vlagatelj je z izjavo o nadaljevanju postopka, z dne 11.11.2002, v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, sporočil naročniku, da vztraja pri vloženem zahtevku za revizijo za sklop A. Vlagatelj v izjavi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo priglaša revizijske stroške v višini 2000 odvetniških točk z 20% DDV.

V skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN je naročnik dne 14.11.2002, z dopisom, št. 3570/02-šV/IHG, z dne 12.11.2002, odstopil Državni revizijski komisiji še zahtevek za revizijo za sklop A, s celotno dokumentacijo o vodenju postopka oddaje predmetnega javnega naročila in svojima mnenjem.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji dne 16.11.2002 po telefaksu in dne 18.11.2002 po pošti podal pisno izjavo (dokument, z dne 11.11.2002), da delno umika zahtevek za revizijo za sklop A in B ter ne zahteva nadaljevanja postopka pred Državno revizijsko komisijo za sklop A in B. Vlagatelj izrecno izjavlja, da v celoti vztraja pri vloženem zahtevku za revizijo predmetnega javnega naročila, ki se nanaša na sklop C.

Na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN se za revizijo postopkov oddaje javnih naročil subsidiarno uporablja ZPP, ki v tretjem odstavku 188. člena določa: "Če je tožba umaknjena, izda sodišče sklep o ustavitvi postopka. Ta sklep se vroči toženi stranki samo, če ji je bila predhodno vročena tožba." Ker je vlagatelj pisno podal izjavo o delnem umiku zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila za sklop A in B, je Državna revizijska komisija na podlagi navedenega in na podlagi tretjega odstavka 188. člena ZPP v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??