018-234/02

Številka: 018-234/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99; v nadaljevanju ZRPJN), po članu â?? v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila male vrednosti za izdelavo in dobavo terenskih čevljev (115 kosov terenskih, 115 kosov polvisokih in 115 kosov nizkih moških poliuretanski podplat) ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? , ki ga zastopa odvetnik â?? (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik), dne â??

ODLOČILA

- Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi dopis naročnika "odgovor", št. 2912/01-224/140-7/02, z dne 26.08.2002.

- Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 229.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je z dopisom, št. 29121-224-140/02, z dne 08.03.2002, pozval štiri potencialne ponudnike k oddaji ponudb za naročilo male vrednosti za izdelavo in dobavo terenskih čevljev (115 kosov terenskih, 115 kosov polvisokih in 115 kosov nizkih moških poliuretanski podplat). Iz analize ponudb za dobavo osebne opreme je razvidno, da je naročnik pridobil 3 ponudbe. Z dopisom, z dne 24.06.2002, je vlagatelj (â?? in ne njegov pooblaščenec odvetnik â??, v nadaljevanju: pooblaščenec) pozval naročnika, da mu posreduje pisno obvestilo o izbiri, kar je naročnik storil z dopisom, št. 2912/01-224/140-2/02, z dne 26.06.2002. Z dopisom, z dne 11.07.2002, je vlagatelj preko svojega pooblaščenca, ponovno zaprosil naročnika, da le-ta izda obvestilo o oddaji naročila. Naročnik je vlagateljevemu pooblaščencu z dopisom, št. 2921/01-224/140-4/02/4, z dne 17.07.2002, ponovno posredoval obvestilo o oddaji naročila. Vlagateljev pooblaščenec je z dopisom, z dne 20.07.2002, ponovno zahteval izdajo obvestila o oddaji naročila, z navedbo, da le-tega še vedno ni prejel. Naročnik je le-tega ponovno posredoval, z dopisom, št. 2921/01-224/140-5/02, z dne 25.07.2002. Z dopisom, z dne 08.08.2002, je vlagateljev pooblaščenec zahteval obrazloženo obvestilo o izboru ponudnika in zanikal prejem kakršnega koli dopisa s strani naročnika. Naročnik je dne 26.08.2002 posredoval vlagateljevemu pooblaščencu odgovor na njegov dopis, z dne 08.08.2002, v katerem navaja, da je vlagateljeva zahteva za obrazloženo obvestilo prepozna. V predmetnem pozivu, z dne 08.03.2002, so bili eksplicitno določeni roki:
- za predložitev ponudb 28.03.2002 do 10.00 ure,
- najkasnejši dobavni roki in sicer za nizke čevlje 17.05.2002, za terenske in polvisoke čevlje pa 14.06.2002.
Iz navedenega je naročnik povzel, da je bilo potrebno pogodbo skleniti v primernem roku pred iztekom končnega roka za dobavo, tako da je bila le-ta sklenjena dne 23.04.2002. Glede na te datume, ki so bili vlagatelju znani ali bi mu morali biti znani, je razvidno, da so potekli primerni, razumni in skrajni roki za zahtevo za izdajo obrazloženega obvestila ter da je javno naročilo po pozivu, št. 29121-224-140/02, zaključeno.

Vlagatelj je pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, z dne 04.09.2002, v katerem predlaga, da Državna revizijska komisija razveljavi odgovor naročnika, z dne 26.08.2002, in naročniku naloži izdajo obrazloženega obvestila v skladu z določili 79. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000; v nadaljevanju: ZJN-1), obenem pa mu naloži povračilo stroškov revizijskega postopka, z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje revizijskega odločbe do dne plačila. Vlagatelj navaja, da mu naročnik kljub večkratnemu urgiranju ni posredoval obvestila o oddaji predmetnega naročila do dne 25.07.2002, ko mu je posredoval obvestilo o izbiri. Vlagatelj je zahteval še izdajo obrazloženega obvestila, vendar mu je naročnik sporočil, da je njegova zahteva prepozna. Vlagatelj meni, da je naročnik s tem kršil določilo drugega odstavka 79. člena ZJN-1. Ne glede na naročnikovo določbo 8. člena Navodila o postopku oddaje naročila male vrednosti, ki določa, da se ponudniku pošlje obvestilo o oddaji javnega naročila, le če ga zahteva, vlagatelj zatrjuje, da navedeno določilo ne zmanjšuje pravic vlagatelja v zvezi z obveščanjem o oddaji javnega naročila v skladu z 79. členom ZJN-1. Nadalje vlagatelj navaja, da je sporna tudi uporaba citiranega Navodila, ki zožuje pravice vlagatelja, ki mu jih nudi zakon. Vlagatelj meni, da je kljub temu, da gre za naročilo malih vrednosti, to še vedno javno naročilo in se še vedno uporablja ZJN-1.
Vlagatelj predlaga, da naročnik vlagatelju povrne stroške postopka, in sicer takso v višini 40.000,00 SIT ter stroške sestanka s stranko in pregled listin v višini 50 odvetniških točk, stroške sestave zahtevka za revizijo v višini 875 odvetniških točk, stroške obvestila stranki v višini 20 odvetniških točk, administrativne stroške v višini 2% in 20% DDV.

Naročnik je dne 20.09.2002 sprejel odločitev, v kateri navaja, da je vlagateljev zahtevek za revizijo prepozen. Naročnik ponovno navaja, da so bili v predmetnem pozivu, z dne 08.03.2002, eksplicitno določeni roki:
- za predložitev ponudb 28.03.2002 do 10.00 ure,
- najkasnejši dobavni roki in sicer za nizke čevlje 17.05.2002, za terenske in polvisoke čevlje pa 14.06.2002.
Naročnik je navedel, da je bilo potrebno pogodbo skleniti v primernem roku pred iztekom končnega roka za dobavo, tako da je bila le-ta sklenjena dne 23.04.2002. Glede na te datume, ki so bili vlagatelju znani ali bi mu morali biti znani, je razvidno, da so potekli primerni, razumni in skrajni roki za zahtevo za izdajo obrazloženega obvestila ter da je javno naročilo po pozivu, št. 29121-224-140/02, zaključeno. Vlagatelj je dne 24.06.2002 (cca. 3 mesece po oddaji ponudbe oziroma 10 dni po skrajnem roku za dobavo) zahteval obvestilo o oddaji javnega naročila. Naročnik je nemudoma posredoval zahtevano obvestilo (priloga 1: kopija knjige - oddana pošta iz â?? ). Dne 19.07.2002 je bilo isto obvestilo posredovano še vlagateljevemu pooblaščencu (na njegovo zahtevo), ki jo pa le-ta ni dvignil (priloga 2: kopija vrnjene pošiljke). Isto obvestilo je bilo posredovano še enkrat dne 26.07.2002 (priloga 3: kopija knjige - oddana pošta iz â?? ), ki jo je vlagateljev pooblaščenec prevzel šele dne 05.08.2002. Na zahtevo po obrazloženem obvestilu, z dne 08.08.2002, pa je naročnik odgovoril, da je prepozna. Naročnik zatrjuje, da se je ves čas trudil vročiti zahtevana obvestila, čeprav so bili zahtevki podani po zaključku predmetnega naročila. Naročnik pa zavrača vlagateljevo trditev, da izdaja obvestila oziroma obrazloženega obvestila, nista vezana na nikakršen časovni okvir, ker bi to pomenilo, da se te zahteve lahko vlagajo leto ali dve po zaključku naročil.
Naročnik je vlagatelja pozval, da mu najkasneje v treh dneh od prejema tega dopisa pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 24.09.2002, naročnika obvestil, da vztraja pri svojem zahtevku za revizijo in še navedel, da je vlagatelj še vedno upravičen do izdaje obrazloženega obvestila Vlagatelj zatrjuje, da pošiljke z obvestilom ni prejel ter da je dokaz - poštna knjiga neveljavna. Vlagateljev pooblaščenec pa je bil v času pošiljanja tega obvestila na letnem dopustu. Vlagatelj še navaja, da naj Državna revizijska komisija ravna v skladu z določili 304. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99). Vlagatelj še priglaša stroške posredovanja odgovora na zahtevek stranki v višini 20 odvetniških točk, stroške vztrajanja pri zahtevku v višini 700 odvetniških točk, stroške obvestila stranki v višini 20 odvetniških točk, administrativne stroške v višini 2% in 20% DDV.

V skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN je naročnik z dopisom, št. 17123-06-461-9/2002/5, z dne 27.09.2002, odstopil v reševanje Državni revizijski komisiji zahtevek za revizijo z dokumentacijo o postopku oddaje predmetnega javnega naročila in s svojim mnenjem.

Po pregledu dokumentacije iz spisa, navedb vlagatelja in naročnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahtevek za revizijo utemeljen iz razlogov, ki jih navaja v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi."

Naročnik je obravnavano javno naročilo oddal po postopku za oddajo naročil male vrednosti. Postopek za oddajo naročila male vrednosti je postopek oddaje javnega naročila, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti, do katerih se javno naročilo lahko oddaja po pravilih za oddajo naročil malih vrednosti (14. člen Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 103/01).

Če je torej vrednost konkretnega javnega naročila nižja od z zakonom določenega vrednostnega praga, se naročilo ne odda po splošnih pravilih zakona, ampak po pogojih, določenih v 3.5. poglavju ZJN-1 (Oddaja naročila male vrednosti). Namen posebne ureditve naročil male vrednosti je (iz razlogov ekonomičnosti) razbremeniti naročnika vrste formalnosti, ki sicer veljajo v postopkih javnega naročanja. Pri naročilih male vrednosti zato zakon odstopa od splošnih načel - predvsem javnosti in s tem povezanega zagotavljanja konkurence med ponudniki. Odstopanje je utemeljeno z ekonomskimi razlogi, saj bi pri nakupih blaga, storitev in gradenj manjše vrednosti stroški izvedbe postopka oddaje javnega naročila lahko dosegli ali celo presegli vrednost samega nakupa. Po drugi strani je pri zakonskem urejanju javnih naročil male vrednosti upoštevana tudi narava tovrstnih naročil, ki so praviloma takšna, da zahtevajo hitro ukrepanje (tekoče oziroma sprotne nabave, nadomestni nakupi, manjša vzdrževalna dela ipd.). Pri oddaji javnih naročil male vrednosti zato zakon načeloma ne posega v notranja razmerja naročnikov, oziroma ta razmerja ureja le v toliko, kolikor je to nujno potrebno zaradi varstva javnih koristi. ZJN-1 v zvezi z naročili male vrednosti določa le, da mora naročnik sprejeti notranji predpis o oddaji tovrstnih naročil (125. člen) in mu nalaga dolžnost, da vodi evidence o sklenjenih pogodbah (126. člen). Če naročniku notranjega predpisa nima, mora tudi naročila malih vrednosti oddajati po splošnih pravilih zakona.

Ker je v zakonu za oddajo javnih naročil male vrednosti predviden poseben režim, ki za tovrstna naročila iz razlogov ekonomičnosti ne zahteva posebnih formalnosti, Državna revizijska komisija v postopku revizije oddaje naročil male vrednosti ugotavlja, ali okoliščine konkretnega primera opravičujejo oddajo javnega naročila po postopku za oddajo naročila male vrednosti (poglavje 3.5 ZJN-1), ali je naročnik uredil oddajo javnih naročil male vrednosti z notranjim predpisom (124. člena ZJN-1) ter če je naročnik ravnal v tem postopku v skladu z določili tega notranjega predpisa. V obravnavanem primeru gre za postopek oddaje javnega naročila z ocenjeno vrednostjo, ki ne presega z zakonom določenega vrednostnega praga 8.000.000,00 SIT za blago, zato je treba ugotoviti, da je oddaja obravnavanega javnega naročila po postopku za oddajo naročil male vrednosti, v okviru presoje tega revizijskega postopka, zakonita.

Naročnik je Državni revizijski komisiji posredoval tudi Navodilo o postopku oddaje naročila male vrednosti, št. 0512/5-624-5/00, z dne 10.11.2000, (v nadaljevanju: Navodilo), s katerim je uredil oddajo javnih naročil male vrednosti, kot mu to nalaga 124. člen ZJN-1. V Navodilu je naročnik v zadnjem odstavku 8. člena določil: "Obvestilo o oddaji naročila po drugem odstavku 78. člena ZJN-1 se neizbranim ponudnikom pošlje samo, če to zahtevajo." Naročnik je torej skladno z 8. členom Navodila vlagatelja obvestil o izbiri najugodnejšega ponudnika šele na njegovo zahtevo. Glede na to, da Navodilo ne vsebuje nobenih določb v zvezi z obrazloženim obvestilom, je potrebno ugotoviti, da se glede tega vprašanja uporabljajo določbe 79. člena ZJN-1.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama spor, ali je oziroma katerega dne je vlagatelj prejel obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila. V osmih dneh od dneva prejetja obvestila o oddaji javnega naročila lahko namreč ponudnik, ki ni bil izbran, zahteva od naročnika, da izda obrazloženo obvestilo. Od dneva prejetja obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila pa teče 8 dnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo.

Iz dokumentacije je razvidno, da je vlagatelj sicer 3 x zaprosil za izdajo obvestila o oddaji naročila (z dopisi, z dne 24.06.2002, 11.07.2002, 20.07.2002) ter da mu je naročnik posredoval obvestila o oddaji naročila (z dopisi, z dne 26.06.2002, 17.07.2002, 25.07.2002), za katere pa ne more dokazati, da jih je vlagatelj dejansko tudi prejel.
Obvestilo o oddaji naročila, z dne 26.06.2002, je naročnik vlagatelju (ne njegovemu pooblaščencu) posredoval, kot navadno pisemsko pošiljko, dne 01.07.2002, kar je razvidno tudi iz kopije knjige - oddana pošta iz â?? (naročnikova priloga 1).
Drugič je naročnik obvestilo o oddaji naročila, z dne 17.07.2002, vlagateljevemu pooblaščencu posredoval, sicer s priporočeno pošto dne 19.07.2002, vendar je le-ta ni dvignil, kar je razvidno iz kopije ovojnice vrnjene pošiljke (naročnikova priloga 2), kar potrjuje tudi vlagateljev pooblaščenec, ki navaja, da je bil v tem času na letnem dopustu.
Tretjič je naročnik obvestilo o oddaji naročila, z dne 25.07.2002, vlagateljevemu pooblaščencu posredoval, ponovno s priporočeno pošto dne 26.07.2002, kar je razvidno tudi iz kopije knjige - oddana pošta iz â?? (naročnikova priloga 3). Naročnik je v mnenju, s katerim je posredoval zahtevek za revizijo v reševanje na Državno revizijsko komisijo, navedel, da je omenjeni dopis vlagatelj prejel dne 05.08.2002. Dokazila o prejemu tega dokumenta naročnik v dokumentacijo ni predložil. Glede na to, da je vlagatelj z naslednjim dopisom, z dne 08.08.2002, zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila ter da je v zahtevku za revizijo navedel, da mu je bilo posredovano obvestilo o oddaji naročila, z dne 25.07.2002 (očitno seznanjen tudi z vsebino), je potrebno ugotoviti, da je vlagatelj ta dopis - obvestilo o oddaji naročila, z dne 25.07.2002, dejansko tudi prejel.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi naročnik moral izdati v skladu z drugim odstavkom 79. člena ZJN-1 tudi obrazloženo obvestilo. Naročnik pa je z dopisom, z dne 26.08.2002, vlagatelja obvestil, da je njegova zahteva za izdajo obrazloženega obvestila prepozna. Državna revizijska komisija ne more slediti naročnikovi argumentaciji iz tega dopisa, da so potekli "primerni, razumni in skrajni roki" za tako zahtevo, določba prvega odstavka 79. člena ZJN-1 je glede roka za vložitev zahteve za obrazloženo obvestilo jasna, saj določa: "Ponudnik sme zahtevati obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila najkasneje v osmih dneh od dneva prejetja obvestila o oddaji javnega naročilaâ??". Določbi 79. člena ZJN-1 in 12. člena ZRPJN pa nedvoumno določata tudi rok za vložitev zahtevka za revizijo in njun začetek povezujeta s trenutkom prejema obvestila o oddaji javnega naročila oziroma obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila. Naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ni zagotovil takšnega vročanja dokumentov, na podlagi katerega bi lahko nedvoumno dokazal, da je vlagatelj tudi dejansko prejel te dokumente in da so roki, ki jih določa ZJN-1 pretekli.

Državna revizijska komisija glede na navedeno ugotavlja, da je naročnikov dopis, z dne 26.08.2002, potrebno šteti kot sklep o zavrnitvi zahteve za obrazloženo obvestilo, ki pa ga je naročnik sprejel v nasprotju z drugim odstavkom 79. člena ZJN-1. Vlagatelj je namreč zahteval obrazloženo obvestilo v zakonitem 8 dnevnem roku od prejetja obvestila o oddaji javnega naročila. Pritrditi gre tudi vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo navaja, da citirano določilo 8. člena naročnikovega Navodila, ne zmanjšuje pravic vlagatelja v zvezi z obveščanjem ponudnika v skladu z 79. členom ZJN-1.

Dejansko stanje v predmetnem postopku javnega naročila male vrednosti je posledica določbe 8. člena Navodila, ki naročniku daje možnost zaključka postopka oddaje javnega naročila, preden o tem (na njihovo zahtevo) obvesti neizbrane ponudnike. Omogoča namreč tako dejansko stanje, da je vložen zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila v fazi, ko je pogodba že sklenjena in izpolnjena. Državna revizijska komisija sicer opozarja tudi vlagatelja, ki je bil dejansko seznanjen z dobavnimi roki v predmetnem postopku (17.05.2002 in 14.06.2002), da bi lahko pričakoval učinkovito pravno varstvo le v primeru, ko bi dejansko obvestilo o oddaji javnega naročila zahteval prej (in ne šele 24.06.2002, to je slabe 3 mesece po roku za oddajo ponudb oziroma 10 dni po skrajnem dobavnem roku).

Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN daje naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka oddaje javnega naročila v delu, ki je bil razveljavljen in sicer naročniku nalaga, da izda obrazloženo obvestilo o oddaji naročila v skladu z 79. členom ZJN-1 ter da preveri razloge za izbrani način oddaje javnega naročila, glede na predmet javnega naročila in njegovo ocenjeno vrednost, v pozivih k oddaji ponudb, ki ju je obravnavala Državna revizijska komisija v tem sklepu in v sklepu, št. 018-216/02-25-1799, z dne 08.10.2002.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN v zahtevku za revizijo zahteval povračilo stroškov, nastalih v zvezi s postopkom za revizijo in sicer: takso v višini 40.000,00 SIT, odvetniške stroške za sestanek s stranko in pregled listin (50 odvetniških točk), za sestavo zahtevka za revizijo (875 odvetniških točk), za obvestilo stranki (20 odvetniških točk), ter za administrativne stroške v višini 2% in 20% DDV.
V sporočilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 24.09.2002, je vlagatelj zahteval še povračilo naslednjih stroškov: za posredovanje odgovora na zahtevek stranki (20 odvetniških točk), za prvo pripravljalno vlogo (vztrajanje pri zahtevku 700 odvetniških točk), za obvestilo stranki (20 odvetniških točk) ter za administrativne stroške v višini 2% in 20% DDV.

Peti odstavek 22. člena ZRPJN določa, da v primeru, ko se zahtevku za revizijo ugodi, mora naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti stroške, nastale z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, je skladno s petim odstavkom 22. člena ZRPJN in 26. členom Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 55/2000) odločila, da mora naročnik povrniti vlagatelju tiste priglašene stroške, ki so bili potrebni za revizijski postopek, to je takso (40.000,00 SIT) in stroške odvetniških storitev v višini 1575 (875 in 700) odvetniških točk (157.500,00 SIT) in DDV v višini 20% (31,500,00 SIT), kar je v skupni višini 229.000,00 SIT.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne â??