018-232/02

Številka: 018-232/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 16. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici â?? , v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za vzdrževanje in servisiranje fotokopirnih strojev â?? in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? , ki ga zastopa odvetnica â?? (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik), dne â??

ODLOČILA

O zahtevku za revizijo mora odločiti naročnik.

Obrazložitev

Vlagatelj je dne 30.09.2002 vložil zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je z dopisom, številka: 404-08-332/2002-2, z dne 07.10.2002 vlagatelja pozval za dopolnitev zahtevka za revizijo. Po dopolnitvi zahtevka za revizijo pa je naročnik z dopisom, številka: 404-08-332/2002-4, z dne 16.10.2002, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo za predmetno javno naročilo.

Glede na to, da mora v skladu s 16. členom ZRPJN o zahtevku za revizijo odločiti naročnik, postopek pred Državno revizijsko komisijo pa se nadaljuje (šele) v primeru in po postopku iz 17. člena ZRPJN, Državna revizijska komisija odstopa predmetni zahtevek za revizijo v odločanje naročniku.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne â??