018-231/02

Številka: 018-231/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99 in 90/99, v nadaljevanju: ZRPJN) po â?? , v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup čistil, potrošnega materiala in pripomočkov za čiščenje ter toaletno sanitarnega materiala â?? - V. sklop: Higienska papirna konfekcija in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik), dne â??

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 02.02.2001 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila in imenovanju strokovne komisije, št.: 404-08-17/01-1, za nakup čistil, potrošnega materiala in pripomočkov ter toaletno sanitarnega materiala â?? ter dne 10.04.2002 sklep o spremembi citiranega sklepa, št.: 404-08-17/2001-26. V Uradnem listu RS, št. â?? , z dne â?? , je naročnik objavil javni razpis za predmetno javno naročilo po omejenem postopku. Naročnik je na podlagi prijav z obvestilom o priznanju sposobnosti kandidatom v postopku oddaje javnega naročila â?? , štev. 404-08-17/01-10, z dne 01.06.2001, priznal sposobnost 11 kandidatom za obdobje treh let. Dne 29.05.2002 je usposobljenim kandidatom poslal Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo javnega naročila za nakup čistil, potrošnega materiala in pripomočkov za čiščenje ter toaletno sanitarnega materiala â?? , št.: 404-08-17/01-27, (v nadaljevanju: povabilo k oddaji ponudbe). Za sklop V.: higienska papirna konfekcija je naročnik poslal povabilo k oddaji ponudbe sedmim kandidatom, prejel pa je šest pravočasnih ponudb.

Po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika je naročnik vsem ponudnikom poslal obvestilo o oddaji naročila, štev. 404-08-17/01-49, z dne 03.09.2002. V obrazložitvi obvestila je naročnik navedel, da ponudba vlagatelja za V. sklop: higienska papirna konfekcija ni ustrezala pogojem, navedenim v povabilu k oddaji ponudbe. Naročnik je v povabilu k oddaji ponudbe namreč zahteval, da morajo ponudniki ponudbi priložiti vzorce za vse pozicije, kar je vlagatelj sicer storil, vendar je naročnik pri pregledu vzorcev ugotovil, da je vlagatelj za dve različni poziciji z različnimi zahtevami in sicer za poziciji B/5: tekoče milo za dozatorje â?? in B/6: tekoče milo za nalivanje v dozatorje ponudil en (isti) vzorec, tako da je naročnik ponudbo označil za nepravilno. Iz opisa enote (B/5 - kartuša, B/6 - kos) je namreč razvidno, da sta dozatorja različna in zahtevata različno pakiranje sredstva. Priloženi vzorec ustreza opisu pozicije B/6 ne pa tudi opisu pozicije B/5.

Vlagatelj je dne 09.09.2002 od naročnika zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila v skladu z 79. členom Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1).

Naročnik je dne 20.09.2002 izdal obrazloženo obvestilo, štev. 404-08-17/2002-7, ki ga je vlagatelj prejel dne 24.09.2002. V obrazloženem obvestilu je naročnik navedel, da je v povabilu k oddaji ponudb za izbiro najugodnejšega ponudnika za predmetno javno naročilo, v delu opisa predmeta javnega naročila in zahtev naročnika, v 6. točki - "Posebne zahteve naročnika", navedel, da morajo ponudniki, ki jim je bila priznana usposobljenost in so bili povabljeni k oddaji ponudbe za V. sklop: higienska papirna konfekcija, zagotoviti vzorce in dejanske podatke o kvaliteti ponujenega materiala. Enako je navedel tudi v 7. točki - "Vzorec". Naročnik je tudi navedel, da morajo ponudniki izpolniti oziroma podati vrednost za vse artikle znotraj sklopa, za katerega se prijavlja, saj bo izbral ponudnika na podlagi najnižje skupne vrednosti po ponudbenem ceniku za posamezen sklop ob pogoju, da bo ponudnik izpolnjeval vse posebne zahteve naročnika. V primeru, da ponudnik ne bo vpisal posamezne cene, bo njegova ponudba izločena kot nepravilna. Poleg navedenega so bile posebne zahteve predstavljene v sami tabeli, in sicer kot opis posamezne pozicije. Vzorci, ki so jih ponudniki predložili svojim ponudbam, morajo ustrezati opisom, ki jih je specificiral naročnik.
Naročnik dalje navaja, da je vlagatelj sicer predložil vzorce za vse pozicije znotraj V. sklopa, vendar pa je naročnik ugotovil, da je za dve različni poziciji, torej dve različni zahtevi naročnika, vlagatelj ponudil en (isti) vzorec. Tako je naročnik za pozicijo B/5: "tekoče milo za dozatorje â?? " kot enoto zahteval kartušo, kos, za pozicijo B/6: "tekoče milo za nalivanje v dozatorje" pa litrsko enoto. Vlagatelj je za poziciji B/5 in B/6 ponudil nežno tekoče milo za umivanje rok "â??", pakirano v litrski embalaži. Glede na navedeno je naročnik ugotovil, da priloženi vzorec ne ustreza opisu pozicije B/5, ustreza pa opisu pozicije B/6. Naročnik nadalje navaja, da je bil podani opis po njegovem mnenju primeren in jasen, saj so vsi ostali sodelujoči ponudniki pravilno ponudili dve različni obliki enot. Naročnik pripominja tudi, da na naročnikov naslov v predpisanem roku petih delovnih dni pred iztekom roka za oddajo ponudb s strani ponudnikov ni prispela nobena pisna zahteva po pojasnilu navedene zahteve. Iz vsega navedenega po naročnikovem mnenju izhaja, da je vzorec, ki ga je vlagatelj predložil za pozicijo B/5, neustrezen, zato je vlagateljevo ponudbo, štev. 33, z dne 14.06.2002, označil za nepravilno in jo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Vlagatelj je dne 30.09.2002 vložil zahtevek za revizijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da je, kot je ugotovil že naročnik, vzorec za poziciji B/5 in B/6 res predložil v litrski embalaži. Vendar pa naročnik po vlagateljevem mnenju napačno ugotavlja, da je vlagatelj predložil neodgovarjajočo embalažo za pozicijo B/5. Vlagatelj želi pojasniti, da je, tako kot je to naročnik zahteval, predložili samo vzorec tekočega mila, ki pa ga prodaja v različnih embalažah (kartuše, vrečke, sodi ...) tako, da s tem vzorcem zagotavlja milo v litrski embalaži in tudi kartušah za dozatorje â?? . Vlagatelj poudarja, da naročnik nikjer v razpisni dokumentaciji ni posebej navedel, da morajo biti vzorci predloženi v kakršnikoli embalaži tako, da tudi večina ostalih vlagateljevih vzorcev in vzorcev ostalih ponudnikov ni predložena v prodajnih enotah kot je karton, zavitek ipd.. Navedba, da je naročnik kot enoto zahteval kartušo, kos oziroma litrsko enoto ni točna, saj naročnik navaja enoto kartuša oz. liter samo v ceniku v smislu izračuna in primerljivosti ponudb. Iz vlagateljeve ponudbe je tudi razvidno, da ne gre za isti artikel, saj je za tekoče milo za nalivanje v dozatorje postavil ceno 250,00 SIT, za tekoče milo za dozatorje â?? pa tudi 250,00 SIT, in sicer kljub temu, da so kartuše oz. vrečke za dozatorje v večini manjše od litra, to pa pomeni, da kupec za manj mila plača isto ceno, ker je embalaža za kartuše dražja od litrske embalaže, ob enaki vsebini. Vlagatelj želi še enkrat poudariti, da s predloženim vzorcem zagotavlja tekoče milo za obe poziciji in da je popolnoma jasno, da naročnik ob naročilu blaga dobi tekoče milo v embalaži, ki je odgovarjajoča za določen milnik. Glede na navedena dejstva vlagatelj meni, da je bila njegova ponudba oddana v roku in na način, kot ga je naročnik v skladu z ZJN-1 zahteval ter da je bila neupravičeno izločena kot nepravilna. Vlagatelj hkrati zahteva tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka, in sicer povrnitev stroškov za vplačano takso v znesku 80.000,00 SIT.

Naročnik je na podlagi 16. člena ZRPJN dne 11.10.2002 sprejel sklep, štev. 404-08-330/2002-2, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je za artikle, po katerih povprašuje v V. sklopu: higienska papirna konfekcija, svoje zahteve opisal v tabeli "Ponudba cene" ter da je opis artikla ponudnikom služil kot pomoč pri pripravi ponudbene dokumentacije. Naročnik navaja, da so morali ponudniki svojim ponudbam priložiti vzorce za vsako posamezno pozicijo, in sicer vzorec, ki ustreza opisu oziroma zahtevi naročnika, namen predložitve vzorca pa je bil, da bi naročnik pri analizi ponudb ugotovil kvaliteto in tudi skladnost zahtev naročnika s ponudbo ponudnika. Naročnik dalje navaja, da je v primeru, ko je ponudnik ocenil, da vzorca zaradi kakršnekoli ovire (velikosti, teže, ipd.) ponudbi ne more priložiti, naročniku to navedel in mu posredoval samo del vzorca, na primer nekaj lističev role in temu priložil slikovni material (katalog, skica, ipd.) - skratka nekaj, iz česar je bil razviden dejanski obseg artikla, embalaža oziroma pakiranje. Naročnik je tak vzorec in s tem ponudbo označil za pravilno. Iz ponudbe vlagatelja le to ni bilo razvidno.
Naročnik ugotavlja, da je zaradi specifičnosti dozatorjev â?? , ki zahtevajo točno določeno vrsto pakiranja oziroma embalaže, pri oblikovanju tabele in definiranju zahtev to specifičnost upošteval. Tako je namesto ene pozicije oblikoval dve in s tem še bolj očitno poudaril, da gre za dve različni vrsti dozatorjev, ki zahtevata dve različni vrsti pakiranja, ne glede na vsebino, kar je opredeljevalo poimenovanje dozatorja â?? - pozicija B/5. Naročnik opozarja, da vlagatelj ne z vzorcem in ne s predloženim katalogom ni izkazal, da ponujeni artikel izpolnjuje posebnost glede pakiranja, ki ga zahteva omenjeni dozator. Naročnik tudi ugotavlja, da vlagatelj tako eno kot tudi drugo pozicijo ponuja po enotni ceni 250,00 SIT, vendar enotna cena za obe poziciji ne zagotavlja in iz nje ni razvidno, da vlagatelj ponuja izdelek, ki ga je opisal in po katerem naročnik povprašuje.
Ob vsem navedenem naročnik ugotavlja, da vzorec, predložen za pozicijo B/5: tekoče milo za dozatorje â?? , ni pravilen in ne izpolnjuje zahteve naročnika, zato je zahtevek za revizijo postopka zavrnil kot neutemeljen.

Vlagatelj je skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN dne 15.10.2002 pisno obvestil naročnika, da vztraja pri zahtevku za revizijo in da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN dne 21.10.2002 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je zaradi razjasnitve nekaterih dejanskih vprašanj skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN zaprosila naročnika za dodatna pojasnila in vzorce za sklop V: higienska papirna konfekcija, poziciji B/5 in B/6, ki jih je posredoval z dopisom št.: 404-08-330/2002-5, z dne 28.10.2002.

Po pregledu dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter presoji s strani Državne revizijske komisije zahtevanih dodatnih pojasnil naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi."

V obravnavanem primeru je med strankama spor o tem, ali je vlagatelj predložil vzorce ponujenega blaga tako, kot je v razpisni dokumentaciji zahteval naročnik ter ali je njegova ponudba v tem smislu pravilna.

ZJN-1 v 18. točki prvega odstavka 3. člena določa, da je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Element, na podlagi katerega je v skladu z zakonom potrebno presojati o tem, ali je posamezna ponudba (ne)pravilna, je torej dejstvo, da le-ta izpolnjuje (oziroma ne izpolnjuje) naročnikove zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je v povabilu k oddaji ponudbe, št.: 404-08-17/01-27, z dne 29.05.2002, navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, v poglavju "Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika", v točki 6. "Posebne zahteve naročnika" za V. sklop: higienska papirna konfekcija v tretji alinei določil naslednji pogoj: "Dobavitelj mora zagotoviti vzorce in dejanske podatke o kvaliteti ponujenega materiala za V. sklop". V točki 7. "Vzorec" je naročnik določil naslednji pogoj: "Ponudnik mora ponudbi priložiti vzorec za točko C1, IV. sklopa (PVC vrečke) in za vse ponujene artikle V. sklopa".
V tabeli "Ponudba cene" za V. sklop: higienska papirna konfekcija je naročnik navedel: "Prijavi je potrebno priložiti vzorec ponujenega artikla".

Iz citiranih naročnikovih navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je razvidno, da je naročnik zahteval predložitev vzorcev za vse artikle v V. sklopu: higienska papirna konfekcija.
V V. sklopu, skupini B - higienski papir in mila za lokacijo â?? je naročnik določil tudi naslednji poziciji:
5. tekoče milo za dozatorje â?? ; enota: kartuša, kos
6. tekoče milo za nalivanje v dozatorje; enota: l.
Naročnik je v dodatnih pojasnilih Državni revizijski komisiji, št.: 404-08-330/2002-5, z dne 28.10.2002, pojasnil, da je z oblikovanjem navedenih dveh pozicij (B/5 in B/6) poudaril, da povprašuje po dveh različnih stvareh, ki se bistveno razlikujeta v načinu pakiranja sredstva. Dozatorji â?? zahtevajo posebno, specifično vrsto pakiranja in ravno s poimenovanjem dozatorja â?? je ta specifičnost izkazana. Milo za nalivanje v dozatorje (pozicija B/6) je lahko pakirano v eno ali več litrskih embalažah, saj je sredstvo možno nalivati in dolivati v dozatorje, kar pa pri dozatorjih â?? ni možno. Dozatorji â?? namreč zahtevajo pakiranje sredstva v obliki vložkov - kartuš, ki se jih v dozator samo vstavi. Kartuše so namenjene enkratni uporabi in se jih polni le pri proizvajalcu. Naročnik kartušo po porabi sredstva zamenja (prazno zavrže), ne more pa v vložek, kartušo in tudi ne dozator sredstva ponovno naliti ali doliti. Naročnik je kot dokazilo dostavil vzorce vseh ostalih (petih) ponudnikov in sicer za poziciji B/5 in B/6, iz katerih je razvidno, da so vsi ostali ponudniki sledili zahtevam naročnika ter za pozicijo B/5 predložili tekoče milo v kartuši, za pozicijo B/6 pa tekoče milo v litrski embalaži.

Vlagatelj je za obe poziciji (B/5 in B/6) v V. sklopu predmetnega javnega naročila predložil le en vzorec in sicer artikel: "â??, nežno tekoče milo za umivanje rok, s prijetnim vonjem smreke, vsebina 1 l". Vlagatelj je torej s predložitvijo navedenega vzorca izpolnil zahtevo naročnika po predložitvi vzorca za pozicijo B/6, pri kateri je naročnik povpraševal po tekočem milu za nalivanje v dozatorje, ni pa izpolnil zahteve za predložitev vzorca za pozicijo B/5, pri kateri je naročnik povpraševal po tekočem milu za dozatorje â?? v kartušah. Navedbi vlagatelja v zahtevku za revizijo, da je predložil samo vzorec tekočega mila, tako kot je zahteval naročnik, in s tem vzorcem zagotavlja milo v litrski embalaži in tudi kartušah za dozatorje â?? za poziciji B/5 in B/6, ni mogoče slediti. Iz določil razpisne dokumentacije, navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, je nedvoumno razvidno, da morajo ponudniki predložiti vzorce za vse ponujene artikle. Iz opisa artiklov v poziciji B/5 in B/6 je evidentno razvidna razlika zahtevanih artiklov, saj je pri poziciji B/5 naročnik navedel, da želi tekoče milo za (konkreten) dozator â?? ter kot enoto oziroma embaalažo navedel kartušo, kos, medtem ko je pri poziciji B/6 navedel, da želi tekoče milo za nalivanje v dozatorje in sicer v litrski embalaži. Naročnik je z oblikovanjem dveh pozicij za tekoče milo (B/5 in B/6) poudaril razliko v dozatorjih, za katere potrebuje tekoče milo v različnih embalažah (kartuša in litrska embalaža), zato so bili ponudniki glede na zahtevo naročnika, da morajo predložiti vzorce za vse ponujene artikle, dolžni svoji ponudbi priložiti vzorce za oba artikla v zahtevani embalaži. Kot je razvidno iz dodatnih pojasnil naročnika ter posredovanih vzorcev ostalih ponudnikov, so vsi ostali ponudniki predložili vzorce tako za pozicijo B/5 (tekoče milo v kartušah) ter za pozicijo B/6 (tekoče milo v litrski embalaži), iz česar sledi, da so pravilno izpolnili zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije. V kolikor vlagatelju zahteva naročnika po predložitvi ustreznih vzorcev ni bila jasna, bi lahko skladno s četrto alineo 2. točke navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe zahteval pojasnilo od naročnika, česar pa ni storil.

Ker vlagatelj ni izpolnil vseh zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji, navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, je bila njegova ponudba glede na določbo 18. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 nepravilna. Naročnik je zato s tem, ko je ponudbo vlagatelja izločil kot nepravilno, ravnal skladno z drugim odstavkom 76. člena ZJN-1, ki določa: "V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb vse nepravilne ponudbe zavrniti, lahko pa zavrne tudi vse neprimerne ali nesprejemljive ponudbe".

Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ni kršil določil ZJN-1, zato je skladno s prvo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.


Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer v višini predpisane takse 80.000,00 SIT. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (člen 23/3 ZRPJN).

V Ljubljani, dne â??