018-226/02

Številka: 018-226/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99; v nadaljevanju: ZRPJN), po â?? v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca za fizično in tehnično varovanje in vloženega zahtevka za revizijo podjetja â?? , ki jo zastopa odvetnik â?? (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??

ODLOČILA

Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi sklep naročnika, št. 5-3/7972/7-02, z dne 05.09.2002, v delu za:
- sklop I. - poslovna enota â?? ,
- sklop V. - poslovna enota â?? ,
- sklop IX. - â?? .

Obrazložitev

Dne 04.07.2002 je naročnik sprejel sklep o začetku oddaje javnega naročila, št. 5-3/7972/1-02, za izbiro izvajalcev za fizično in tehnično varovanje in za predmetno javno naročilo objavil javni razpis v Uradnem listu RS, št. â?? , z dne â?? , pod številko objave Ob-â?? . Iz razpisne dokumentacije, iz 7. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe izhaja, da se lahko ponudniki prijavijo za celotno območje â?? , za eno ali več poslovnih enot â?? , iz 8. točke pa, da je naročnik predmet razpisanih storitev razdelil na 10 sklopov. Vlagatelj je podal ponudbo za sklop I. - poslovna enota â?? , sklop V. - poslovna enota â?? in sklop IX. - â?? . Naročnik je izdal sklep, št. 5-3/7972/7-02, z dne 05.09.2002, s katerim je izbral najugodnejše izvajalce za fizično in tehnično varovanje po posameznih sklopih, oziroma za sklop I - poslovna enota â?? ni izbral najugodnejšega ponudnika, ker je prejel le eno pravilno ponudbo. Naročnik je posamezne ponudnike o svojem sklepu obvestil s posamičnimi obvestili o oddaji javnega, št. 5-3/7972/7-02, z dne 06.09.2002.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 06.09.2002, v skladu z 79. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.: 39/00, 102/00, v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila. Naročnik mu je posredoval obrazloženo obvestilo, št.5-3/7972/8-02, z dne 19.09.2002, v katerem mu je pojasnil, da je njegovo ponudbo izločil, ker je bilo v ponudbeni dokumentaciji predloženo potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za elektro stroko in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za strojno stroko, ni pa bila predložena identifikacijska številka inženirske zbornice na ustreznem dokumentu za nosilca naloge za izdelavo projektne dokumentacije.

Vlagatelj je pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, z dne 26.09.2002, v katerem navaja, da se ne strinja z izbiro najugodnejših ponudnikov, ker meni, da postopek ni tekel zakonito. Vlagatelj navaja, da je svojo ponudbo izdelal v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe, kjer je med zahtevano dokumentacijo med drugim navedeno, da je potrebno predložiti identifikacijsko številko inženirske zbornice na ustreznem dokumentu za nosilca naloge za izdelavo projektne dokumentacije. Vlagatelj je v svojo ponudbo predložil potrdilo inženirske zbornice o opravljenem izpitu za g. â?? (nosilec naloge za izdelavo projektne dokumentacije), s tem da je v desni zgornji kot odtisnil štampiljko, iz katere je nedvomno razvidna tudi identifikacijsko številko inženirske zbornice, pod katero je pri inženirski zbornici vpisan g. â?? in sicer â?? . Drugi ponudniki so sicer predložili odločbo Inženirske zbornice Slovenije, čeprav ta ni bila zahtevana. Vlagatelj navaja, da je bila njegova ponudba pripravljena v skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije ter da jo je naročnik neutemeljeno izločil iz postopka ocenjevanja.
Vlagatelj v nadaljevanju tudi navaja, da bi moral naročnik že na javnem odpiranju preveriti dokumentacijo in ga v primeru nepopolnosti že takrat izločiti iz postopka.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, št. 5-3/7972/9-02, z dne 30.09.2002, pozval k dopolnitvi vloženega zahtevka za revizijo. Vlagatelj je naročniku v prilogi dopisa, z dne 04.10.2002, posredoval zahtevano potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN, v višini 208.880,00 SIT.

Naročnik je sprejel odločitev, št. 5/20-7972/10-02, z dne 08.10.2002, s katero je zavrgel zahtevek za revizijo, z obrazložitvijo, da je pri pregledu vlagateljeve ponudbe ugotovil, da je na fotokopiji potrdila inženirske zbornice o opravljenem strokovnem izpitu za strojno stroko, v levem zgornjem kotu odtisnjena štampiljka, iz katere pa ni razvidna identifikacijska številka inženirske zbornice (ni vidna ne številka, ne da je od Inženirske zbornice Slovenije, edino kar se da razbrati je, da je od g. â??). Na osnovi navedenega naročnik predloženega dokumenta ni mogel šteti kot verodostojno listino, iz katere bi bilo mogoče razbrati identifikacijsko številko.
Naročnik v zvezi z drugo navedbo vlagatelja navaja, da je na javnem odpiranju preverjal priložene dokumente na podlagi obrazca za ugotavljanje usposobljenosti, katerega je moral vsak ponudnik izpolniti in s podpisom odgovorne osebe ter štampiljko potrditi, da so vsi dokumenti, ki jih je navedel tudi resnično prisotni v ponudbeni dokumentaciji. Vsebina dokumentov in njihova skladnost z zahtevami iz razpisne dokumentacije pa se ugotavlja ob analizi ponudb in ne ob njihovem odpiranju.
Naročnik je vlagatelja pozval, da mu v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN v treh dneh od prejema te odločitve pisno sporoči ali nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 10.10.2002, naročnika v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

V skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN je naročnik z dopisom, št. 5/20-7972/11-02, z dne 14.10.2002, Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo s celotno dokumentacijo o vodenju postopka oddaje predmetnega javnega naročila in svojim mnenjem, v katerem povzema svojo odločitev iz dokumenta, št. 5/20-7972/10-02, z dne 08.10.2002, ter dodaja, da je vlagatelj ravnal neodgovorno, ko je posredoval površno izpolnjeno ponudbo ter da ni mogel zahtevati pojasnila oziroma ponovnega odtisa štampiljke od ponudnika (da bi lahko razbral identifikacijsko številko), saj bi s tem kršil določilo prvega odstavka 54. člena ZJN-1.

Po pregledu dokumentacije o vodenju postopka oddaje javnega naročila, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN ugotavlja, da je zahtevek za revizijo utemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo za sklop I. - poslovna enota â?? , sklop V. - poslovna enota â?? in sklop IX. - â?? , v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila za sklope I., V. in IX. in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka za sklope I., V. in IX.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi."

Državna revizijska komisija je preverila, ali je naročnik upravičeno izločil vlagatelja iz razloga, ker ni za nosilca naloge za izdelavo projektne dokumentacije predložil identifikacijske številke inženirske zbornice na ustreznem dokumentu. Naročnik je v razpisni dokumentaciji v 3. točki navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (pogoji za udeležbo) zahteval, da mora izpolnjen obrazec za upoštevanje usposobljenosti (pogoji) med drugim vsebovati tudi: "Identifikacijsko številko inženirske zbornice na ustreznem dokumentu za nosilca naloge za izdelavo projektne dokumentacije". V razpisni dokumentaciji je naročnik predložil tudi obrazec za ugotavljanje usposobljenosti, kjer je v 10. točki ponovno zahteval: "Identifikacijsko številko inženirske zbornice na ustreznem dokumentu za nosilca naloge za izdelavo projektne dokumentacije".

Vlagatelj je v svoji ponudbeni dokumentaciji na obrazcu za ugotavljanje usposobljenosti pod točko 10., pod rubriko Datum izdaje vpisal: "14.06.2002", in pod rubriko Priloženo da/ne vpisal: "DA". Vlagatelj pa je predložil tudi potrdilo Inženirske zbornice Slovenije o opravljenem strokovnem izpitu elektro stroke za g. ... in potrdilo Inženirske zbornice Slovenije o opravljenem strokovnem izpitu strojne stroke za g. â?? . Na kopiji potrdila za g. â?? je originalno odtisnjena štampiljka (zelene barve), iz katere je razvidno, da gre za g. â?? , ni pa jasno in v celoti razviden odtis izobrazbe (vidno le: univ â??. stroj.) in identifikacijske številke (vidno le: 1861 â??. 935).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni sporna ustreznost predložene listine. Naročnik je vlagateljevo ponudbo štel za nepravilno, v smislu 18. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1, iz razloga, ker iz odtisnjene štampiljke ni razvidna identifikacijska številka in da je le-ta od Inženirske zbornice Slovenije. Naročnik je v mnenju, s katerim je odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu Državni revizijski komisiji, z dne 14.10.2002, navedel, da ni mogel zahtevati pojasnila v zvezi z vlagateljevo ponudbo, ker bi s tem kršil prvi odstavek 54. člena ZJN-1.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da ZJN-1 v prvem odstavku 54. člena določa: "Naročnik sme zahtevati od ponudnikov pojasnila, da bi si pomagal pri pregledu, vrednotenju in primerjavi ponudb. Naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz neustrezne ponudbe le-to naredila ustrezno. Izključno naročnik sme v soglasju s ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb po zaključenem postopku odpiranja ponudb, lahko pa tako ponudbo zavrne".

Skladno z določilom prvega odstavka 54. člena ZJN-1 sme torej naročnik v postopku oddaje javnega naročila v primeru dvoma o pomenu in vsebini posameznih elementov ponudbe zahtevati od ponudnikov pojasnila kot pomoč pri ugotavljanju pravilnosti ponudb, njihovi primerjavi in konkurenčnosti in to v fazi pregleda, primerjave ter vrednotenja ponudb. Naročnik pa sme pojasnila zahtevati le glede razjasnitve v ponudbi predloženih dokumentov in navedenih podatkov, ne sme pa poseči v vsebino oziroma dopolnitev ali spremembo dokumentov ter podatkov. Naročniki sicer lahko zahtevajo od ponudnikov pojasnila glede posameznih elementov ponudb, vendar morajo pri tem dosledno spoštovati pravilo, da s pojasnjevanjem ponudb ne bodo omogočili ponudnikom spreminjanja ponudb, s čimer bi neustrezne ali nepravilne ponudbe postale ustrezne, pravilne ali ugodnejše od drugih ponudb.

Državna revizijska komisija na podlagi ugotovljenega v predmetnem revizijskem postopku meni, da bi naročnik lahko, v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZJN-1, zahteval od vlagatelja pojasnitev elementa, ki je bil podan v ponudbeni dokumentaciji. Identifikacijska štampiljka inženirske zbornice je bila namreč originalno odtisnjena na dokument priložen v ponudbeni dokumentaciji, vendar ni bila jasno vidna njena vsebina. Državna revizijska komisija meni, da s tem naročnik v nobenem pomenu ne bi presegel zakonsko dopustne možnosti pojasnjevanja ponudb, oziroma da njegovo ravnanje ne bilo take narave, kot jo je zakonodajalec hotel preprečiti s kogentno normo, zapisano v drugem stavku prvega odstavka 54. člena ZJN-1 ("Naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz neustrezne ponudbe le-to naredila ustrezno."). Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljeva navedba utemeljena ter da je naročnik ravnal napačno, ko je vlagateljevo ponudbo kot nepravilno zavrnil.

Državna revizijska komisija glede druge navedbe vlagatelja, da bi moral naročnik že na javnem odpiranju ugotavljati pravilnost ponudb, ugotavlja, da je neutemeljena. Na javnem odpiranju ponudb se ugotavljajo in v zapisnik zapišejo le bistveni elementi ponudb, kot to od naročnika zahteva 74. člen ZJN-1 (zaporedna številka ponudbe, naziv ponudnika, ponudbena cena in morebitni popustiâ??), ter se za ponudbe vsebinsko ugotavlja le del njihovih podatkov, s čimer je zagotovljeno njihovo nespreminjanje. Z javnim odpiranjem ponudb je torej spoštovano načelo transparentnosti kot eno izmed temeljnih načel javnega naročanja. Naročnik pa šele v postopku pregleda in ocenjevanja ponudb med drugim ugotavlja tudi vsebinsko pravilnost posameznih ponudb. Že iz same definicije pravilne ponudbe iz 18. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 ("tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije"), je mogoče razbrati, da pravilnosti ponudb ni mogoče ugotavljati na samem javnem odpiranju ponudb, ampak šele v postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb.
Glede na zgoraj navedeno je Državna revizijska komisija odločila, da v skladu z 2. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN delno razveljavlja postopek oddaje javnega naročila in sicer ocenjevanje ponudb in izbiro najugodnejših ponudnikov v sklopu V. - poslovna enota â?? , v sklopu IX. - â?? oziroma ocenjevanje ponudb in odločitev, da ne izbere najugodnejšega ponudnika v sklopu I. - poslovna enota â?? . Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN napotuje naročnika k ponovnemu preverjanju pravilnosti prispelih ponudb v skladu z ugotovitvami iz tega sklepa ter ponovnemu ocenjevanju ponudb v skladu z merili iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija še pripominja, da mora vlagatelj v skladu z določilom prvega odstavka 22. člena ZRPJN ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri Ministrstvu za finance takso v višini 1% od vrednosti javnega naročila, od katerega je po zakonu potreben javni razpis, in ne takso v odvisnosti od vlagateljeve ponudbene vrednosti. Iz fotokopije potrdila o vplačilu takse je razvidno, da je vlagatelj nakazal takso v znesku 208.880,00 SIT, čeprav bi bilo potrebno nakazati na ustrezen račun pri Ministrstvu za finance le takso v višini 80.000,00 SIT. Ne glede na to, da vlagatelj ni zahteval povrnitve stroškov, Državna revizijska komisija opozarja vlagatelja, da lahko za vrnitev plačila preveč plačane takse na Ministrstvo za finance naslovi zahtevek za povračilo preveč plačane takse.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??