018-224/02

Številka: 018-224/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99; v nadaljevanju: ZRPJN), v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN in na podlagi tretjega odstavka 188. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999; v nadaljevanju: ZPP), v senatu â?? v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca za prenovo informacijskega sistema in vloženega zahtevka za revizijo vlagatelja podjetja â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??, ki ga zastopa Odvetniška pisarna â?? (v nadaljevanju: naročnik), dne â??

ODLOČILA

Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika, kot izhaja iz sklepa o oddaji javnega naročila štev. 06/2002-JN, z dne 26.8.2002.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. â?? , pod štev. objave Ob-â?? , objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za opravljanje storitev vzdrževanja v â?? ter v â?? .

S Sklepom o oddaji javnega naročila, štev. 06/2002-JN, z dne 26.8.2002, je naročnik vlagatelja obvestil, da je izvedbo naročila oddal podjetju â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da sta na javni razpis prispeli dve pravočasni ponudbi. Naročnik je ugotovil, da sta bili obe ponudbi pravilni, saj sta vsebovali vso ponudbeno dokumentacijo, ki je bila predpisana z navodili naročnika. Po merilih iz razpisne dokumentacije je bila ponudba vlagatelja ocenjena z oceno 91 točk, ponudba izbranega ponudnika pa z oceno 100 točk.

Vlagatelj je dne 5.9.2002 vložil zahtevek za revizijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila (z dne 4.9.2002). V zahtevku za revizijo navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, saj le-ta po njegovem mnenju nima registrirane dejavnosti za opravljanje razpisanih del (7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi), kar po vlagateljevem mnenju pomeni, da ne izpolnjuje zahtevanega splošnega izločitvenega kriterija, t.j. "Registracija za vse dejavnosti, ki so predmet ponudbe", kot se zahteva v razpisni dokumentaciji v točki b.) poglavja 3.14.1 - "Sposobnost in usposobljenost ponudnika". Na podlagi navedenega vlagatelj ocenjuje, da bi morala biti ponudba izbranega ponudnika kot nepravilna izločena iz nadaljnje obravnave.

Naročnik je dne 9.9.2002 vlagatelja pozval, naj zahtevek za revizijo dopolni s predložitvijo potrdila o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Vlagatelj je takso vplačal dne 11.9.2002 ter o tem naročniku dne 12.9.2002 predložil pisno potrdilo.

Naročnik je dne 1.10.2002 sprejel sklep, štev. 06/2002-JN/R, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je v skladu s prispelim zahtevkom za revizijo ponovno pregledal celotno dokumentacijo izbranega ponudnika, s poudarkom na registraciji za posamezne dejavnosti, pri čemer je ugotovil, da ima izbrani ponudnik registrirano ustrezno dejavnost za opravljanje vzdrževalnih del, in sicer v skladu z zahtevami in potrebami, ki jih je naročnik navedel v razpisni dokumentaciji. Izbrani ponudnik je namreč med drugim registriran tudi za dejavnost 45.430 - "Druge inštalacije pri gradnjah", v okvir katere spada tudi "splošno vzdrževanje stavb, vodovodnih, električnih napeljav v stavbah". K navedenemu naročnik dodaja tudi, da je bil pred javnim razpisom 06/2002-JN, za katerega je vložen zahtevek za revizijo, izveden javni razpis 04/2002-JN s popolnoma enako razpisno vsebino (dokumentacijo) za segment vzdrževalnih del ter da sta na omenjeni razpis prispeli dve ponudbi, vendar iz razloga samo ene popolne in pravilne ponudbe (ponudba vlagatelja namreč ni bila popolna) razpis ni uspel, kar je bil razlog za izvedbo novega javnega razpisa (06/2002-JN). Naročnik navaja, da je vlagatelj dne 10.6.2002, torej pred prejemom obvestila o (ne)izbiri najugodnejšega ponudnika za javni razpis z oznako 04/2002-JN, na naslov naročnika posredoval dopis, v katerem je med drugim navedel neustreznost registracije izbranega ponudnika ter da je naročnik na omenjeni dopis dne 17.6.2002 posredoval pisni odgovor, v skladu s pojasnilom, ki ga je podal Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju: Statistični urad), da v Standardni klasifikaciji dejavnosti (v nadaljevanju: SKD) dejavnost vzdrževanja kot postavka ni posebej opredeljena, ampak spada pod druge smiselne dejavnosti.

Vlagatelj je dne 8.10.2002 obvestil naročnika (dopis, z dne 7.10.2002), da vztraja pri zahtevku za revizijo postopka javnega naročila. Vlagatelj kljub navedbam naročnika v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo meni, da izbrani ponudnik ni zagotovil obveznosti izpolnjevanja pogojev za udeležbo iz 41. člena Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1), in sicer zahtevanega splošnega izločitvenega kriterija "registracija za vse dejavnosti, ki so predmet ponudbe", kot se zahteva v razpisni dokumentaciji, v točki b.) poglavja 3.14.1 - "Sposobnost in usposobljenost ponudnika" ter da bi zato moral naročnik njegovo ponudbo izločiti iz nadaljnjega postopka, saj so pogoji, ki so določeni z zakonom in tisti, ki jih določi naročnik vedno izključne narave. Vlagatelj tudi meni, da je naročnik kršil načelo zakonitosti, saj ni ravnal po pravilih zakona, ki določa pogoje in postopek za oddajo javnega naročila (materialna zakonitost) in pravilih o pravnem varstvu (formalna zakonitost). Vlagatelj ne razume sklicevanja naročnika zgolj na pojasnila, ki bi ga naj naročniku podal Statistični urad, da v SKD dejavnost vzdrževanja kot postavka ni posebej opredeljena, ampak spada pod druge smiselne dejavnosti, kar vlagatelja močno preseneča, saj je "Upravljanje z nepremičninami za plačilo in ali po pogodbi" v SKD klasificirano pod številko 70.32 in 70.320, kamor spada tudi pobiranje najemnine in hišniška dejavnost (tudi skrb za vzdrževanje stavbe in njene okolice, manjša popravila ipd). Dejstvo, da je vlagatelj cenovno ugodnejši od izbranega ponudnika pa po vlagateljevem mnenju pomeni tudi kršitev načela gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev, saj naj bi javna naročila zagotovila, da se storitve opravijo s čim manj sredstvi.

Naročnik je dne 14.10.2002 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 14. in 15.10.2002 naročnika pozvala, naj ji skladno z 2. odstavkom 21. člena ZRPJN posreduje manjkajočo dokumentacijo, katero je od naročnika prejela dne 15. in 16.10.2002.

Državna revizijska komisija je z dopisoma, štev. 018-223/02-23-1826, z dne 15.10.2002 in štev. 018-223/02-23-1846, z dne 16.10.2002, zaprosila Statistični urad, naj ji skladno s 3. odstavkom 21. člena ZRPJN posreduje pisna pojasnila. Statistični urad je zaprošena pojasnila posredoval v svojem dopisu, štev. 941-5001-13/02, z dne 21.10.2002.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter presoji s strani Državne revizijske komisije zahtevanih pojasnil Statističnega urada, je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo 2. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi."

V obravnavanem primeru je med strankama spor o tem, ali je izbrani ponudnik registriran za izvajanje storitev, ki so predmet javnega naročila ter ali njegova ponudba v tem smislu izpolnjuje enega izmed obveznih pogojev, ki jih je naročnik določil v razpisni dokumentaciji, na strani 14 ("Splošni izločitveni kriterij pri merilu sposobnost in usposobljenost ponudnika"), in sicer pogoj pod točko b), ki od ponudnika zahteva, "... da ima registracijo za vse dejavnosti, ki so predmet ponudbe."

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni izrecno navedel dejavnosti, za katere morajo biti ponudniki registrirani, da se bo njihova ponudba štela kot pravilna. V obravnavanem primeru zato morala Državna revizijska komisija pri presoji o tem, ali je izbrani ponudnik registriran za opravljanje vseh dejavnosti, ki so predmet tega razpisnega postopka, izhajati iz opisa predmeta javnega naročila, ki ga je naročnik podal v razpisni dokumentaciji.

Naročnik je storitve, ki so predmet obravnavanega javnega naročila, opisal na straneh 17 do vključno 19 razpisne dokumentacije. V 5. poglavju ("Vsebinska dokumentacija") je naročnik v enajstih alinejah navedel opis del in nalog vzdrževalca v â?? (točka 5.2. a) ter v dvaindvajsetih alinejah opis del in nalog vzdrževalca v â?? (točka 5.3. a). Posebej so v razpisni dokumentaciji (točka 5.4.) opisane storitve hišniško vzdrževalnih del, in sicer splošno (v petih točkah) in po konkretni vsebini (v petintridesetih točkah). Glede na dejstvo, da opis predmeta javnega naročila v obravnavanem primeru obsega razmeroma veliko število raznovrstnih storitev, je Državna revizijska komisija na podlagi 3. odstavka 21. člena ZRPJN zaprosila Statistični urad, naj ji pojasni v kateri razred dejavnosti Uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, štev. 2/02), sodi predmet obravnavanega javnega naročila, kot izhaja iz opisa v razpisni dokumentaciji. Državna revizijska komisija je Statistični urad zaprosila tudi, naj poda pojasnilo o tem, ali iz dokazil o registraciji izbranega ponudnika izhaja, da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa in ali je predmet obravnavanega javnega naročila možno subsumirati pod dejavnost 45.340 - "Druge inštalacije pri gradnjah", v okvir katere naj bi po naročnikovih navedbah spadalo tudi "splošno vzdrževanje stavb, vodovodnih, električnih napeljav v stavbah".

Statistični urad je Državni revizijski komisiji zaprošena pojasnila posredoval v svojem dopisu, štev. 941-5001-13/02, z dne 21.10.2002. Iz omenjenega dopisa je razvidno, da predmeta obravnavanega javnega naročila glede na njegov opis v razpisni dokumentaciji ni možno subsumirati pod dejavnost 45.340 - "Druge inštalacije pri gradnjah". Iz opisa del in nalog, ki v skladu z opisom v razpisni dokumentaciji sestavljajo opravljanje vzdrževalnih del v dveh objektih, za katere je naročnik pripravil javni razpis, namreč izhaja, da gre pri tam navedenih storitvah predvsem za skrb za brezhibno obratovanje obeh objektov. V skladu s pojasnilom Statističnega urada velika večina opravil, naštetih v točki 5.4. razpisne dokumentacije ("storitve hišniško vzdrževalnih del"), spada v dejavnost podrazreda SKD 70.320 - "Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi". Sem spadajo tudi hišniške storitve: skrb za vzdrževanje objekta, tudi manjša popravila, čiščenje in vzdrževanje okolice objekta, kontroliranje grelnega in ventilacijskega sistema in podobna dela. Nekatere od tam naštetih storitev pa spadajo tudi v druge dejavnosti, in sicer: "Splošno vzdrževanje in popravila vodovodnih, električnih inštalacij in kanalizacije" spada v razred dejavnosti 45.340; "Nadomeščanje varnostnika na prireditvah" spada v razred dejavnosti 74.600 - "Poizvedovalne dejavnosti in varovanje"; "Vzdrževanje nasadov in zelenic" pa spada v razred dejavnosti 01.411 - "Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin."

Kot je razvidno iz rednega izpiska iz sodnega registra, z dne 13.8.2002, ki ga je v svoji ponudbi predložil izbrani ponudnik, le-ta ni registriran za opravljanje dejavnosti pod šiframi 70.320, 45.340, 74.600 in/ali 01.411. Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju je potrebno vlagatelju pritrditi v tem, da izbrani ponudnik ni izpolnil enega od pogojev, ki jih je naročnik določil v razpisni dokumentaciji kot "splošni izločitveni kriterij pri merilu sposobnost in usposobljenost ponudnika" (točka 3.14.1.-1.).

ZJN-1 v 18. točki 1. odstavka 3. člena (Definicije pojmov) določa, da je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Element, na podlagi katerega je v skladu z zakonom potrebno presojati o tem, ali je posamezna ponudba (ne)pravilna, je torej dejstvo, da le-ta izpolnjuje (oziroma ne izpolnjuje) naročnikove zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.

V obravnavanem primeru je naročnik v razpisni dokumentaciji (stran 14) pod točko b.) poglavja 3.14.1 - "Sposobnost in usposobljenost ponudnika" med drugim izrecno zahteval tudi, da mora imeti ponudnik "â?? registracijo za vse dejavnosti, ki so predmet ponudbe." Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da izbrani ponudnik s predloženim izpiskom iz sodnega registra, z dne 13.8.2002, ni izpolnil navedene naročnikove zahteve, ki je v razpisni dokumentaciji izrecno določena kot izločitveni kriterij. Ob navedenem je potrebno ugotoviti, da naročnik v obravnavanem primeru pri izbranem ponudniku ni upošteval izločitvenega pogoja, ki ga je sam določil v razpisni dokumentaciji (registracija za opravljanje vseh dejavnosti, ki so predmet razpisa) in da je njegovo ponudbo (v nasprotju s pravili, ki so zapisana v razpisni dokumentaciji) obravnaval kot pravilno. Z opisanim ravnanjem je naročnik prekršil lastno pravilo, določeno v razpisni dokumentaciji, obenem pa je s tem kršil tudi eno od najpomembnejših temeljnih načel javnega naročanja, in sicer načelo enakopravnosti ponudnikov, ki med drugim (1. odstavek 7. člena ZJN-1) zahteva, da mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja.

Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da je naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila kršil določila ZJN-1, zato je skladno z 2. alineo 1. odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (člen 23/3 ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??