018-217/02

Številka: 018-217/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/1999, 90/1999; v nadaljevanju: ZRPJN), v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN in na podlagi tretjega odstavka 188. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99; v nadaljevanju: ZPP), v senatu članic â?? , v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca za izvedbo gradbenih, obrtniških, strojnih in elektro instalacijskih del ter izvedbe zunanje ureditve pri rekonstrukciji in prizidavi dvojezične osnovne šole v â?? (izvedba po sistemu ključ v roke s fiksno ceno) in vloženega zahtevka za revizijo podjetja â?? (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zoper ravnanje naročnikov â?? (v nadaljnjem besedilu: naročnika), dne â??

ODLOČILA

Umik zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila se vzame na znanje in se ustavi revizijski postopek za oddajo javnega naročila za izbiro izvajalca za izvedbo gradbenih, obrtniških, strojnih in elektro instalacijskih del ter izvedbe zunanje ureditve pri rekonstrukciji in prizidavi dvojezične osnovne šole v â?? (izvedba po sistemu ključ v roke s fiksno ceno), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, štâ??, z dne â??, pod številko objave Ob-â?? .

Obrazložitev

Naročnik je dne 24.07.2002 sprejel sklep, št. 640-346/02-1, o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvedbo predmetnega javnega naročila. Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. â?? , z dne â??, pod številko objave Ob-â?? .

Vlagatelj je še pred odločitvijo o dodelitvi naročila z vlogo št. 489/02, z dne 09.09.2002, zahteval revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj navaja, da sta opis in ovrednotenje merila "reference" nepravilna in diskriminatorna do vseh ponudnikov, ki še niso imeli priložnosti graditi objektov v vrednosti nad 500 mio SIT. Po tako opisanem merilu bi moral ponudnik, ki je v preteklosti gradil objekte v vrednosti nad 200 mio SIT v primerjavi s ponudnikom, ki je gradil objekte v vrednosti nad 500 mio SIT, ob izenačenosti vseh ostalih meril, ponuditi za cca 50 mio SIT nižjo ceno. S takšnim opisom in vrednotenjem predmetnega merila naročnik favorizira tiste redke ponudnike, ki so v preteklosti imeli možnost graditi objekte v vrednosti nad 500 mio SIT in hkrati onemogoča tiste, ki takšnih objektov niso gradili. Ker je s toliko nižjo ceno naročilo nemogoče izvršiti, je torej takšno referenco nemogoče pridobiti.
Vlagatelj še meni, da je tudi točkovanje merila "garancija" za ponujeno dobo nad 30 let nesprejemljivo, saj je takšna garancija v nasprotju z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 40/94, 69/94, 59/96, 45/99 in 42/00; v nadaljevanju: ZGO), posebnimi gradbenimi uzancami in dobrimi poslovnimi običaji.

Naročnika zahtevek za revizijo zavračata kot neutemeljen (dokument št. 407-39/2001, z dne 25.09.2002) in navajata, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo v nasprotju s petim odstavkom 12. člena ZRPJN. Naročnika sta izvedla postopek javnega odpiranja ponudb, ki se ga je udeležil tudi pooblaščenec vlagatelja. Na javnem odpiranju sta naročnika, v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00), predstavila in zapisniško ugotovila ponudbene cene in ponujene garancijske roke vseh ponudnikov. Na ta način je bilo mogoče vsem ponudnikom ugotoviti, kako konkurenčna je njihova ponudba v primerjavi z ostalimi ponudniki ter kakšna bo odločitev naročnikov. Pomen določila iz petega odstavka 12. člena ZRPJN je varstvo ponudnikovih interesov v času, ko mu izid javnega naročila še ni bil ali mu ni mogel biti znan. V konkretnem primeru pa je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, ko mu je bil izid že znan ali bi mu bil lahko že znan, kar pa ni dopustno.
Naročnika še menita, da so merila za ocenjevanje ponudb v konkretnem primeru določena tako, da so ponudniki obravnavani enakopravno. Usposobljenost ponudnika se kaže tudi po njegovih že izvedenih naročilih, pri čemer je vrednost izvedenega naročila pomemben dejavnik. Za večja javna naročila je potrebna večja sposobnost organiziranja in nadzora, uspešno pa lahko to dokažejo le ponudniki, ki so že imeli opravka s takšnim naročilom. Izpodbijano merilo pa tudi ni ovrednoteno tako, da bi slednje odločilno vplivalo na izbiro najugodnejše ponudbe.
Navedeno velja smiselno enako tudi glede očitka vlagatelja, ki se nanaša na točkovanje merila "garancijski roki".

Naročnik je vlagatelja pozval, skladno s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN, da v roku treh dni od prejema sklepa pisno sporoči, ali zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek umika.

Vlagatelj je izjavo o nadaljevanju postopka (1. odstavek 17. člena ZRPJN) naročniku posredoval dne 27.09.2002.

V skladu z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN je naročnik (z dokumentom št. 407-371/2002, z dne 30.09.2002) Državni revizijski komisiji dne 01.10.2002 odstopil v odločanje zahtevek za revizijo z dokumentacijo o vodenju postopka oddaje predmetnega javnega naročila in svojim mnenjem.

Vlagatelj je dne 03.10.2002 podal pisno izjavo naročnikoma in Državni revizijski komisiji, da umika zahtevek za revizijo.

Na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN se za revizijo postopkov oddaje javnih naročil subsidiarno uporablja ZPP, ki v tretjem odstavku 188. člena določa: "Če je tožba umaknjena, izda sodišče sklep o ustavitvi postopka. Ta sklep se vroči toženi stranki samo, če ji je bila predhodno vročena tožba." Ker je vlagatelj pisno podal izjavo o umiku zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila, je Državna revizijska komisija na podlagi navedenega in na podlagi tretjega odstavka 188. člena ZPP v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (člen 23/3 ZRPJN).


V Ljubljani, dne ...