018-214/02

Številka: 018-214/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/1999, 90/1999; v nadaljevanju: ZRPJN), v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN in na podlagi tretjega odstavka 188. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999; v nadaljevanju: ZPP), v senatu članov â?? , v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za sanacijo strehe â?? in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa odvetnica â?? zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik), ki ga zastopa Odvetniška pisarna â?? , dne â??

ODLOČILA

Postopek revizije oddaje javnega naročila sanacija strehe â?? , ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. â?? , z dne â?? , pod številko objave Ob-â?? ,

s e u s t a v i .

Obrazložitev

Naročnik je dne 22.07.2002 sprejel sklep, št.: 40307-5/2002, o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvedbo sanacije strehe â?? . Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. â?? , z dne â?? , pod številko objave Ob-â?? .

Naročnik je s sklepom o izbiri izvajalca za sanacijo strehe â?? , št.: 40307-5/2002, z dne 11.09.2002, kot najugodnejšega ponudnika izbral â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi sklepa je naročnik navedel, da so na javni razpis prispele štiri pravočasne ponudbe, ki vse izpolnjujejo razpisne pogoje in so bile upoštevane pri izboru. Izbor se je vršil na podlagi doseženih rezultatov ocenjevanja glede na merila iz razpisne dokumentacije in glede na ustreznost predstavljenih rešitev po sistemu funkcionalnega ključa. Naročnik se je na podlagi poročila komisije o pregledu in oceni ponudb odločil, da se kot najugodnejša in najprimernejša ponudba izbere ponudba izbranega ponudnika, ki na podlagi meril in predstavljene rešitve po sistemu funkcionalnega ključa najbolj ustreza naročnikovim potrebam. Naročnik je pri svoji izbiri upošteval z razpisom opredeljena merila in pri svojem delu upošteval temeljna načela javnega naročanja, ki jih opredeljuje Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1).

Zoper odločitev naročnika o izbiri najugodnejše ponudbe je vlagatelj dne 20.09.2002 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je navedel, da je naročnik zagrešil bistvene kršitve v postopku in zmotno ugotovil dejansko stanje. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, št.: 40307-5/2002, z dne 05.09.2002, izhaja, da izbrani ponudnik ni predložil obrazca za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti, ki je po razpisni dokumentaciji obvezni sestavni del ponudbe. Iz poročila o pregledu in oceni ponudb, št.: 40307-5/2002, z dne 11.09.2002, pa izhaja, da naj bi ponudnik priložil vso zahtevano dokumentacijo in da se je zato njegova ponudba štela za popolno. Po mnenju vlagatelja je bilo izbranemu ponudniku naknadno dopuščeno, da je manjkajoče podatke dopolnil, kar je nezakonito. Vlagatelj je v nadaljevanju navedel, da je bila nepravilna tudi odločitev naročnika o izbiri izvajalca, in sicer iz razloga, ker je bila glede na merila iz razpisne dokumentacije vlagateljeva ponudba ocenjena z največjim številom točk (66 točk), medtem ko je bila ponudba izbranega ponudnika ocenjena s 60 točkami. Ponudbena cena vlagatelje je bila 34.480.452,00 SIT, ponudbena cena izbranega ponudnika pa 40.131.600,00 SIT. Iz poročila komisije naročnika in izpodbijanega sklepa o izbiri izvajalca je razumeti, da je bil izbrani ponudnik izbran iz razloga, ker naj bi na podlagi rešitve po sistemu funkcionalnega ključa najbolj ustrezal naročnikovim potrebam, kar pa ni bilo navedeno kot merilo za izbiro najugodnejše ponudbe. Vlagatelj je obenem navedel, da je s posebno izjavo sprejel vse pogoje iz razpisne dokumentacije, kar vključuje tudi sistem funkcionalnega ključa, ki mu je bil dostavljen v dodatku k razpisni dokumentaciji, z dne 26.08.2002, v katerem je bilo obrazloženo, da se obračun ponudbenih del izvede po sistemu funkcionalnega ključa. Vlagatelj je poudaril, da je v ponudbi upošteval tudi površino strehe, kot je bila posredovana v dodatku k razpisni dokumentaciji, z dne 26.08.2002. Po mnenju vlagatelja je po merilih za izbiro najugodnejše ponudbe, navedenih v razpisni dokumentaciji, njegova ponudba nesporno najugodnejša, glede na tehnološko rešitev pa tudi najprimernejša ter da je sistem funkcionalnega ključa sprejel z izjavo o tem, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj je zato predlagal Državni revizijski komisiji, da razveljavi postopek oddaje javnega naročila in naročniku naloži, da odpravi kršitve.

Naročnik je na podlagi 16. člena ZRPJN s sklepom, št.: 40307-5/2002, z dne 23.09.2002, zahtevek za revizijo postopka predmetnega javnega naročila zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa je naročnik navedel, da je v postopku oddaje javnega naročila ravnal v skladu s 7. členom ZJN-1, saj je upošteval načelo enakopravnosti ponudnikov, predvsem pa s 5. členom ZJN-1, po katerem naročnik ne sme omejevati konkurence med ponudniki. Naročnik navaja, da je v skladu z ZJN-1 objavil javni razpis, v katerem je natančno navedel vse razpisne pogoje ter je v 15. točki objave razpisa določil, da bodo podrobnejša merila vrednotenja posameznih kriterijev natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. V slednji je bilo natančno opredeljeno, na kakšen način se izvede ocenjevanje ponudb in kakšni so ponderji po posameznih kriterijih. Vlagatelj je dal ugodnejšo ponudbeno ceno, zato je bila njegova ponudba po tem merilu ocenjena s 60 točkami, kar je bil tudi maksimum. Cena pa je bila le eno od treh meril, pri ostalih dveh merilih pa je bila ponudba izbranega ponudnika ocenjena z najvišjim možnim številom točk. Naročnik navaja, da sistem funkcionalnega ključa zahteva, da je potrebno pretehtati vse ponudbe v okviru celotne funkcionalnosti posamezne ponudbe in ne le glede posameznega kriterija ter da vlagatelj, kljub temu, da je bila njegova ponudba ocenjena z najvišjim številom točk, ni bil najprimernejši ponudnik za naročnika. Komisija je v svojem poročilu vsebinsko utemeljila, zakaj je ponudba vlagatelja neprimerna, naročnik pa je na podlagi poročila komisije, v skladu z drugim odstavkom 76. člena ZJN-1, izbral najprimernejšega ponudnika. Glede na to, da so bili prostorski ureditveni pogoji in dokumentacija v zvezi s â?? javno razgrnjeni in dostopni, bi moral vlagatelj upoštevati tudi zahteve celovite podobe Občine â?? in izbrati takšno rešitev, ki bi bila tudi funkcionalno (ne le cenovno) najugodnejša.

Naročnik je vlagatelja pozval, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, da mu v roku treh dni od prejema sklepa pisno sporoči, ali zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN dne 27.09.2002 pisno obvestil naročnika, da vztraja pri zahtevku za revizijo postopka oddaje javnega naročila.

Dne 27.09.2002 je naročnik na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN po svojih pooblaščencih pri Državni revizijski komisiji vložil predlog, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila. Predlog je naročnik utemeljeval na podlagi pogodbe o nalogah in obveznostih ter pravicah v zvezi s pripravo in izvedbo â?? 2002, ki so jo sklenili naročnik, â?? zveza Slovenije in â?? (v nadaljevanju: Pogodba). Iz 19., 20. in 21. točke Pogodbe izhaja, da mora naročnik v primeru, če ne bo izvedena â?? , zagotoviti plačilo â?? zvezi Slovenije v višini 1.000.000,00 DEM (preračunano v EUR). Naročnik je tudi opozoril na dejstvo, da je potencialna škoda, ki bi nastala naročniku zaradi neizpolnjene obveznosti, bistveno večja kot je celotna ocenjena vrednost predmetnega javnega naročila. Iz obrazložitve sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo po mnenju naročnika izhaja, da je zahtevek za revizijo neutemeljen, javni interes za izvedbo â?? pa je po njegovem mnenju v tem primeru pomembnejši od interesa posameznega ponudnika.

Državna revizijska komisija je dne 27.09.2002, skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN, naročnika zaprosila, da ji posreduje dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila, katero je od naročnika delno prejela dne 30.09.2002 ter naknadno 01., 02. in 04. 10.2002.

Vlagatelj je dne 07.10.2002 podal pisno izjavo naročniku, da umika zahtevek za revizijo, ki ga je vložil dne 20.09.2002. Naročnik je dne 08.10.2002 posredoval Državni revizijski komisiji pisno obvestilo vlagatelja o umiku zahtevka za revizijo.

Na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN se za revizijo postopkov oddaje javnih naročil subsidiarno uporablja ZPP, ki v tretjem odstavku 188. člena določa: "Če je tožba umaknjena, izda sodišče sklep o ustavitvi postopka. Ta sklep se vroči toženi stranki samo, če ji je bila predhodno vročena tožba." Ker je vlagatelj pisno podal izjavo o umiku zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila, je Državna revizijska komisija na podlagi navedenega in na podlagi tretjega odstavka 188. člena ZPP v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je glede na umik zahtevka za revizijo odločanje o predlogu naročnika po določbi drugega odstavka 11. člena ZRPJN brezpredmetno, zato o njem ni odločala.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne ...