018-212/02-2

Številka: 018-212/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 16. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, štev. 78/99, 90/99; v nadaljevanju ZRPJN) v senatu â?? , v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za postavitev sistema za elektronsko davčno poslovanje za potrebe â?? in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, â?? (v nadaljevanju: naročnik), dne â??

ODLOČILA

O zahtevku za revizijo mora odločiti naročnik.

Obrazložitev

Vlagatelj je dne 13.09.2002 vložil zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila, v katerem predlaga razveljavitev odločitve naročnika o oddaji javnega naročila ter ponoven pregled in ocenjevanje ponudb oziroma podrejeno razveljavitev postopka oddaje predmetnega javnega naročila v celoti. Naročnik je v odstopljeni razpisni dokumentaciji dne 25.09.2002 posredoval tudi zahtevek za revizijo vlagatelja.

Glede na to, da mora v skladu s 16. členom ZRPJN o zahtevku za revizijo odločiti naročnik, postopek pred Državno revizijsko komisijo pa se nadaljuje (šele) v primeru in po postopku iz 17. člena ZRPJN, Državna revizijska komisija odstopa predmetni zahtevek v odločanje naročniku.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23.člena ZRPJN).V Ljubljani, dne â??