018-197/02

Številka: 018-197/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija), je na podlagi 18. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/1999, 90/1999; v nadaljevanju: ZRPJN), v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN in na podlagi tretjega odstavka 188. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99; v nadaljevanju: ZPP), v senatuâ??â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za gradnjo Varstveno delovnega centra â??â??in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo â??â??(v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??.(v nadaljevanju: naročnik), dne â??â??..

ODLOČILA

Umik zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila pred Državno revizijsko komisijo se vzame na znanje in se ustavi revizijski postopek za oddajo javnega naročila za gradnjo Varstveno delovnega centraâ??.., ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, štâ??.., z dneâ??., pod številko objaveâ??.

Obrazložitev

Naročnik je dne 13.03.2002 sprejel sklep, št. 663-05-358/02, o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je dne 01.08.2001 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 663-05-358/02-010, s katerim je javno naročilo oddal najugodnejšemu ponudnikuâ??â??.

Vlagatelj je dne 13.08.2002 vložil zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila. V zahtevku vlagatelj navaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo napačno ocenil z 10 točkami pri merilu reference, čeprav po njegovem mnenju v ponudbi navedene reference v celoti izpolnjujejo zahtevane pogoje in bi mu moral podeliti maksimalno število točk (20 točk). Vlagatelj je dne 22.08.2002 po pozivu naročnika (dopis, št. 663-05-358/02-12, z dne 14.08.2002) zahtevek za revizijo dopolnil še s potrdilom o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN, v višini 150.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, št. 663-05-358/02-013, z dne 26.08.2002, zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi tega sklepa naročnik navaja, da je opravljeno ocenjevanje v skladu z določili v razpisni dokumentaciji (11. člen navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe) ter da je naročnik upravičeno vlagatelju pri merilu reference podelil 10 točk. Naročnik je vlagatelja pozval, da mu roku treh dni sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek umika.

Vlagatelj je dne 03.09.2002, v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, št. 663-05-358/02-016, z dne 05.09.2002, v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN, Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila z dokumentacijo.

Vlagatelj je dne 10.09.2002 podal pisno izjavo naročniku, da umika zahtevek za revizijo in ne zahteva nadaljevanja postopka pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je omenjeno izjavo posredoval Državni revizijski komisiji dne 11.09.2002.

Na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN se za revizijo postopkov oddaje javnih naročil subsidiarno uporablja ZPP, ki v tretjem odstavku 188. člena določa: "Če je tožba umaknjena, izda sodišče sklep o ustavitvi postopka. Ta sklep se vroči toženi stranki samo, če ji je bila predhodno vročena tožba." Ker je vlagatelj pisno podal izjavo o umiku zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila, je Državna revizijska komisija na podlagi navedenega in na podlagi tretjega odstavka 188. člena ZPP v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (člen 23/3 ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??..