018-192/02

Številka: 018-192/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija), je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatuâ??â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za gradnjo po omejenem postopku "I. faza javnega razpisa za izvajanje gradenj in obnov vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, gradenj in obnov črpališč, vodohranov, čistilnih naprav do 10.000 EE in ostalih objektov v sklopu vodovodnega in kanalizacijskega sistema na območju â??â??", ki ga je vložilo podjetje â??â??..(v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??â??(v nadaljevanju: naročnik), dne â??..

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 21.03.2002 sprejel sklep, št. JN 10 spos 2002, o začetku postopka oddaje javnega naročila za oddajo gradenj za "I. fazo razpisa za izvajanje gradenj in obnov vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, gradenj in obnov črpališč, vodohranov, čistilnih naprav do 10.000 EE in ostalih objektov v sklopu vodovodnega in kanalizacijskega sistema na območju â??â??" v sklopih. Dne â??..je naročnik v Uradnem listu RS, štâ??.., pod številko objaveâ??., objavil javni razpis za oddajo naročila za gradnjo po omejenem postopku za "I. faza razpisa za izvajanje gradenj in obnov vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, gradenj in obnov črpališč, vodohranov, čistilnih naprav do 10.000 EE in ostalih objektov v sklopu vodovodnega in kanalizacijskega sistema na območju â??..". Naročnik je dne 08.05.2002 izvedel javno odpiranje ponudb. Ugotovil je, da je prispelo enaindvajset (21) ponudb, pri čemer je bilo pet (5) ponudb nepopolnih.
Vlagatelj je dal ponudbo za sklope A, B in E, skupaj s partnerjem, za sklop C pa je dal ponudbo samostojno.
Naročnik je dne 09.05.2002, z dokumentom št. JN 10 spos/2002, skladno z 75. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000, 102/2000, v nadaljevanju ZJN-1), poslal ponudnikom obvestilo o odpiranju ponudb. Naročnik je dne 31.05.2002, z dokumentom št. JN 10 spos/2002, vlagatelju poslal zahtevo za dopolnitev ponudbe. Naročnik je zapisal, da na podlagi 54. člena ZJN-1 zahteva zaradi vrednotenja in medsebojne primerjave ponudb, prejetih na razpis za I. fazo javnega razpisa za oddajo naročil za oddajo gradenj po omejenem postopku za izvajanje gradenj in obnov vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, gradenj in obnov črpališč, vodohranov, čistilnih naprav do 10.000 EE in ostalih objektov v sklopu vodovodnega in kanalizacijskega sistema na območju â??â??naslednjo dopolnitev: "Za sklop C je potrebno v fazi vrednotenja ponudb upoštevati pri izračunu zahtevnosti del investicijsko vrednost gradbenih del (brez davka), to je brez vrednosti materiala in montaže - glej tč. 1.11.1.3. v razpisni dokumentaciji vključno z obvestilom 2 k razpisni dokumentaciji z dne 29.04.2002. V ponudbi ste v prilogi 18 navedli investicijske vrednosti, ki so enake investicijskim vrednostim v tabelah za sklop A- priloga 14 oz. B - priloga 16.
Glede na to vas pozivamo, da nam posredujete pra ve podatke glede investicijskih vrednosti, ki jih ročno vpišite v tabelo, ki vam jo pošiljamo v prilogi.
Opozarjamo, da bomo upoštevali dopolnitev samo za tiste reference, ki ste jih že navedli v svoji ponudbi in ki so navedene tudi v tabeli, ki vam jo pošiljamo!
Rok za dopolnitev ponudbe je 07.06.2002, sicer navedenih referenc za sklop C ne bomo mogli upoštevati."

Naročnik je dne 21.06.2002, podal v dokumentu št. JN 10 spos/2002, obvestilo o podelitvi sposobnosti, v katerem je za vlagateljevo ponudbo navedel, da ni zadostila zahtevanim kriterijem.

Vlagatelj je dne 01.07.2002, v dokumentu opr. št. 461/02-DB, podal skladno z določbo prvega odstavka 79. člena ZJN - 1 zahtevo po obrazloženem obvestilu, ki ga je naročnik posredoval dne 05.07.2002, v dokumentu št. JN 10 spos/2002.

Vlagatelj je dne 17.07.2002, z dokumentom opr. št. 504/02-DB, podal "pritožbo na ocenjevanje naše ponudbe na razpis za JN 10 spos/2000 I. faza javnega razpisa za oddajo naročil za oddajo gradenj po omejenem postopku za izvajanje gradenj in obnov vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, gradenj in obnov črpališč, vodohranov, čistilnih naprav do 10.000 PE in ostalih objektov v sklopu vodovodnega in kanalizacijskega sistema na območju â??â??" (v nadaljevanju: pritožba). Vlagatelj navaja, da se nikakor ne more strinjati s točkovanjem njegove ponudbe. Glede seznama zaposlenih je navedel, da so v prilogi št. 9 navedeni strokovni delavci, odgovorni za izvedbo del, vse skladno z zahtevo iz navodil za pripravo prijave pod "seznam ključnega osebja" in iz splošno, točka 1.10.4 seznam ključnega osebja, ki ne zahteva vpisa ostalih zaposlenih na gradbišču. Vlagatelj navaja, da so iz tabele 9 - po zahtevanih navodilih, razvidni samo strokovni sodelavci, za kar pa vlagatelj opozarja, da pa to ne pomeni, da so to vsi delavci podjetja. Vlagatelj navaja, da je iz prejetih dokumentov, kot je na primer obrazec BON 1, razvidno število zaposlenih in da nima zaposlenih samo pet delavcev. Obenem je priložil tudi seznam zaposlenih po strukturi, s fotokopijami nekaterih prijav na SPIZ - u in navedel, da je skladno z navodili priložil kopijo odločbe upravnega organa - kar je enak dokument kot ga prilaga tudi na ostalih javnih razpisih kot "ustreznega". Za pojasnilo je dostavil še naslednje dokumente: Obrtno dovoljenje, Odločbo obrtne zbornice in potrdilo o vpisu v seznam pri OZS.
Vlagatelj je zaprosil naročnika, da na podlagi prejetih pojasnil njegovo ponudbo ponovno točkuje in da spremeni odločitev o zavrnitvi njegove ponudbe.

Naročnik je dne 23.07.2002, v dokumentu št. JN 10 spos 2002, podal "odgovor na pritožbo na ocenjevanje ponudbe na javni razpis za JN 10 spos/2002".
V odgovoru je zapisal, da je v razpisni dokumentaciji, točka 1.11.3, jasno razvidno, da bo za merilo "seznam ključnega osebja" priznano zahtevano število točk, v kolikor bo ponudnik zadostil minimalnemu zahtevanemu kriteriju, podanemu v tabeli te točke. Med drugim so to tudi "ostali zaposleni na gradbišču", katerih je zahtevano minimalno pet delavcev. Ta točka ustrezno dopolnjuje točko 1.10.4 in navodila za pripravo prijave - priloga 9. Naročnik je opozoril, da v kolikor vlagatelju v teku priprave ponudbe določene stvari v razpisni dokumentaciji niso bile jasne, je imel možnost zahtevati dodatna pojasnila. Glede na to, da tega ni zahteval, se po mnenju naročnika vlagatelj ne more sklicevati na nejasnost v razpisni dokumentaciji.
V zvezi s seznamom trenutno zaposlenih pri vlagatelju, ki ga je ta podal v pritožbi, tako poimensko, kakor tudi po strukturi s fotokopijami nekaterih prijav na SPIZ - u, je naročnik vlagatelja opozoril, da v skladu s 54. členom ZJN-1 lahko naročnik od ponudnika zahteva dodatna pojasnila, da bi si pomagal pri vrednotenju in primerjavi ponudb, ne sme pa zahtevati kakršnekoli spremembe in dopolnitve ponudbe, ki bi iz neustrezne ponudbe naredila le - to ustrezno. V kolikor bi upošteval vlagateljevo pojasnilo, bi to v danem primeru pomenilo dopolnitev ponudbe, kar je v nasprotju z zgoraj navedenim členom ZJN-1. Naročnik je poudaril, da je vse ponudbe vrednotil enako in sicer na podlagi vnaprej podanih meril in kriterijev. Iz enakega razloga tudi ni mogel upoštevati dopolnitve v prilogi 4. Iz odločbe upravnega organa, ki jo je predložil vlagatelj v ponudbi, je namreč razvidno, da izpolnjuje pogoje za opravljanje mirne pisarniške dejavnosti, ki ni vezana na obiske strank ter da si mora za dejavnosti, navedene v 2. točki te odločbe, pridobiti še obrtno dovoljenje pri Območni zborniciâ??â??. Ker le - ta listina ni bila priložena v osnovni ponudbi, s tem ni bilo zadoščeno zahtevanemu pogoju iz razpisne dokumentacije točka 1.10.1 (str. 7/60).

Naročnik je glede na pritožbo vlagatelja št. 504/02-DB, z dne 17.07.2002, ponovno obravnaval vlagateljevo ponudbo in ugotovil, kot je zgoraj navedeno. Naročnikova ocena vlagateljeve ponudbe je bila s tem dokončna, saj bi bilo upoštevanje dodatnih dopolnil, po mnenju naročnika, v nasprotju z določili ZJN-1.
Naročnik je vlagatelja opozoril, da v primeru, ko se z danimi ugotovitvami ne strinja, lahko postopa skladno z 12. členom ZRPJN.

Vlagatelj je dne 1.08.2002, podal revizijski zahtevek, v dokumentu, št. 537/02 - DB. V njem je navedel kot kršitve, dejstvo, da pri ocenjevanju njegove ponudbe ni bilo pravilno vrednoteno merilo "kadrovski pogoji". Pripombe na vsebino odločbe upravnega organa so po njegovem mnenju neutemeljene, ker je po zakonu ta dokument ukinjen (2. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah - v nadaljevanju ZGD - F). Za dejstva in dokaze je navedel, da mu z obvestilom o oddaji naročila ni bila priznana sposobnost za noben prijavljen sklop del. Na osnovi prejete obrazložitve o oddaji naročila je vložil pritožbo na točkovanje njegove ponudbe (Opr. št. 5014/02 - DB z dne 17.07.2002) in priložil dodatna pojasnila (ne dopolnila), ki z razpisno dokumentacijo niso bila zahtevana, so pa trdna dokazila, da ima več kot dovolj zaposlenih ustreznih kadrov za zadostitev merilom razpisa. Vlagatelj trdi,da je iz dokumentov v prijavi možno razbrati število zaposlenih (BON 1).
Vlagatelj je zapisal, da ga je naročnik pozval za dopolnitev ponudbe v smislu referenc, ki po merilih zadoščajo za priznanje sposobnosti in iz katerih tudi izhaja, da ima ustrezne kadre za izvedbo takih naročil. Za tolmačenje števila zaposlenih, ki v razpisni dokumentaciji ni bilo posebej zahtevno, vlagatelj trdi, da ni bil pozvan. Obrazec - tabela 9 - je oblikovan za vpis strokovnih delavcev. Vlagatelj trdi, da je obrazec izpolnil pravilno in skladno z navodili za pripravo prijave. Vlagatelj meni, da je pri ocenjevanju naročnik dolžan upoštevati vse podatke iz prejetih dokumentov in da je zato vlagatelj ocenjen nerealno in vlagatelju v škodo.

Naročnik je dne 05.08.2002, z dokumentom št. JN 10 spos/2002, vlagatelja pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo, in sicer na plačilo takse.
Vlagatelj je dne 08.08.2002, podal dopolnitev zahtevka za revizijo, št. 56/02 - Jš.

Naročnik je dne 09.08.2002 izdal sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo, št. JN 10 spos/2002 -3649/11.
Naročnik je zapisal, da je bilo merilo "kadrovski pogoji" oz. "seznam ključnega osebja", ovrednoteno v skladu z merili v razpisni dokumentaciji - tabela v točki 1.11.3, RD str.16/60. Naročnik trdi, da so v tej tabeli nedvoumno navedeni minimalni zahtevani pogoji za kadrovsko sestavo ponudnika, na podlagi katerih je bilo ovrednoteno to merilo ocenjevanja. Ponudniku je bilo za to merilo dodeljeno 20 točk le v primeru, v kolikor je zadostil vsem zahtevanim pogojem, t.j. razpolaganje najmanj z minimalnim številom delavcev za vsa štiri navedena delovna mesta pri izvedbi razpisanih del. Mednje sodijo tudi "ostali zaposleni na gradbišču", ki bodo sodelovali pri izvedbi razpisanih del in ki imajo minimalne delovne izkušnje 3 leta na navedenih delovnih mestih in pri gradnji podobnih objektov - torej se iz tega razloga upoštevajo kot strokovni delavci.
Iz obrazca BON - 1, ki je priložen v ponudbi za pregled finančne sposobnosti, je sicer med drugim razvidno, da ponudnik razpolaga z večjim številom delavcev, kot jih navaja v prilogi 9, vendar iz obrazca ni razvidna njihova struktura, zato tega podatka ni mogel upoštevati pri vrednotenju zgoraj navedenega merila.

Naročnik je pri vrednotenju tega merila upošteval zgolj navedbe v tabeli 9, v kateri je poleg ključnega osebja (razpisna dokumentacija str.21/60) zahtevano tudi "druge strokovne delavce ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo del", skladno z že navedenimi minimalnimi kadrovskimi pogoji - tabela v točki 1.11.3 v razpisni dokumentaciji.

Za priznanje vsaj enega od prijavljenih sklopov del je moral ponudnik poleg ustreznih referenc in potrditve le - teh za posamezen sklop zadostiti tudi minimalnim zahtevanim pogojem za kadrovsko sestavo in tehnično zmogljivost. Ponudniku je bila torej priznana sposobnost samo v primeru, v kolikor je zadostil vsem štirim zahtevanim merilom ocenjevanja. Iz tega razloga sledi, da ponudniku ni bila priznana sposobnost za noben prijavljen sklop, ker ni zadostil minimalnim zahtevanim pogojem za merilo "seznam zaposlenih" - tabela točke 1.11, razpisna dokumentacija, str.9/60.
Naročnik je navedel, da je zahteval pojasnilo vlagateljeve ponudbe pred fazo vrednotenja ponudb iz razloga, ker je ponudnik za sklop C sicer navedel reference, ki so temu sklopu ustrezale in ki so jih posamezni naročniki potrdili, vendar jih zaradi enakih investicijskih vrednosti kot so bile navedene v sklopu A oz. B naročnik ni mogel ovrednotiti, zato tudi ni zahteval glede tega dodatnih pojasnil. V kolikor bi naročnik to storil, bi bistveno posegel v vnaprej postavljena pravila vrednotenja ponudb. Od ponudnikov je naročnik zahteval pojasnilo samo v primeru, v kolikor iz danih podatkov ni mogel enakovredno ovrednotiti posamezne ponudbe glede na točkovanje, podano razpisni dokumentaciji. Iz tega razloga tudi ni bila upoštevana dodatna dokumentacija iz vlagateljevega dopisa Opr. št. 5014/02 - DB z dne 17.07.2002, ker bi za samo točkovanje, po mnenju naročnika, to pomenilo spremembo vsebine ponudbe, kar pa je v nasprotju s 54. členom ZJN-1.
V zvezi s pripombami glede vsebine odločbe upravnega organa v prilogi 4, pa se naročnik strinja z ugotovitvijo vlagatelja.

Vlagatelj je dne 12.08.2002, z dokumentom št. 563/02 - Jš, podal zahtevek za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 13.08.2002 z dokumentom JN 10 spos/2002 - 3649/12, predal Državni revizijski komisiji v odločanje dokumentacijo in mnenje naročnika v zvezi z zahtevkom za revizijo vlagatelja. Naročnik v mnenju povzema obrazložitev sklepa, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo.

Državna revizijska komisija je dne 19.08.2002, zahtevala na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN dodatno dokumentacijo.

Naročnik je dne 19.08.2002, z dokumentom št. JN 10 spos / 2002 - 3649/13, odstopil Državni revizijski komisiji dodatno dokumentacijo.

Po pregledu celotne dokumentacije o vodenju postopka oddaje javnega naročila, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija z sklepom št. 018-179/02-21-1596, z dne 23.08.2002 odločila, da se zahtevek za revizijo vlagatelja, z dne 01.08.2002, opr. š. 537 / 02 - DB na podlagi prvega odstavka 13. člena ZRPJN kot prepozen zavrže in da se zahtevek za revizijo vlagatelja, "pritožba na ocenjevanje naše ponudbe na razpis" z dne 17.07.2002, opr. št. 504 / 02 - DB, vrne naročniku, ki mora o njem odločiti s sklepom, v skladu s 16. členom ZRPJN.


Na podlagi tega sklepa Državne revizijske komisije je naročnik dne 27.08.2002 izdal sklep št. JN 10 sos/2002, s katerim je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnil.

V obrazložitvi je zapisal, da je bilo merilo "kadrovski pogoji" oz. "seznam ključnega osebja" ovrednoteno v skladu z merili v razpisni dokumentaciji - tabela v točki 1.11.3, razpisna dokumentacija str.16/60. Naročnik trdi, da so v tabeli nedvoumno navedeni minimalni zahtevani pogoji za kadrovsko sestavo ponudnika, na podlagi katerih je bilo ovrednoteno to merilo ocenjevanja. Ponudniku je bilo za to merilo dodeljeno 20 točk le v primeru, v kolikor je zadostil vsem zahtevanim pogojem, t.j. razpolaganje najmanj z minimalnim številom delavcev za vsa štiri navedena delovna mesta pri izvedbi razpisanih del. Mednje sodijo tudi "ostali zaposleni na gradbišču", ki bodo sodelovali pri izvedbi razpisanih del in ki imajo minimalne delovne izkušnje 3 leta na navedenih delovnih mestih in pri gradnji podobnih objektov - torej se iz tega razloga upoštevajo kot strokovni delavci.
Za obrazec BON - 1, ki je priložen v ponudbi za pregled finančne sposobnosti, je naročnik zapisal, da je sicer med drugim razvidno, da ponudnik razpolaga z večjim številom delavcev, kot jih navaja v prilogi 9, vendar iz obrazca ni razvidna njihova struktura, torej naročnik tega podatka ni mogel upoštevati pri vrednotenju zgoraj navedenega merila.

Naročnik je pri vrednotenju tega merila upošteval zgolj navedbe v tabeli 9, v kateri je poleg ključnega osebja (razpisna dokumentacija str. 12/60) zahtevano tudi "druge strokovne delavce ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo del", skladno z že navedenimi minimalnimi kadrovskimi pogoji - tabela v točki 1.11. v razpisni dokumentaciji.

Za priznanje vsaj enega od prijavljenih sklopov del je moral ponudnik poleg ustreznih referenc in potrditve le - teh za posamezen sklop zadostiti tudi minimalnim zahtevanim pogojem za kadrovsko sestavo in tehnično zmogljivost. Ponudniku je bila torej priznana sposobnost samo v primeru, v kolikor je zadostil vsem štirim zahtevanim merilom ocenjevanja. Iz tega razloga sledi, da ponudniku ni bila priznana sposobnost za noben prijavljen sklop, ker ni zadostil minimalnim zahtevanim pogojem za merilo "seznam zaposlenih" - tabela točke 1.11, razpisna dokumentacija, str. 9/60. Naročnik je še navedel, da ni mogel upoštevati dodatno dokumentacijo iz priloge vloge za revizijo, ker bi za samo točkovanje to pomenilo spremembo vsebine ponudbe, kar pa je v nasprotju z 54. členom ZJN - 1.
Glede pripomb glede vsebine odločbe upravnega organa v prilogi 4, se je naročnik strinjal z ugotovitvijo ponudnika.

Vlagatelj je dne 29.08.2002, z dokumentom št. 606 / 02 - DB, vložil zahtevek za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. V njem je navedel, da je treba upoštevati vse njegove navedbe iz dopisov št. 504/02 z dne 17.07.2002 in št. 537/02 z dne 01.08.2002.

Naročnik je dne 02.09.2002, z dokumentom št. JN 10 spos/2002 - 3649/14, posredoval Državni revizijski komisiji dokumentacijo in svoje mnenje.

Po pregledu celotne dokumentacije o vodenju postopka oddaje javnega naročila, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ni sledila predlogu vlagatelja, da se pri odločanju upoštevajo tako navedbe iz dopisov št. 504/02 z dne 17.07.2002 kot tudi št. 537/02 z dne 01.08.2002, saj za to ni pravne podlage.


Državna revizijska komisija je v postopku revizije najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi."

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala zahtevek vlagatelja revizijskega zahtevka, ki ga je podal v zahtevku za nadaljevanje revizijskega zahtevka pred Državno revizijsko komisijo, da je potrebno upoštevati vse njegove navedbe iz njegovih dopisov št. 504/02, z dne 17.07.2002 in št. 537/02 z dne 01.08.2002.
Državna revizijska komisija vlagatelja zahtevka opozarja, da je dne 05.07.2002 bilo izdano s strani naročnika obrazloženo obvestilo, št. JN 10 spos/2002. Dne 17.07.2002, je vlagatelj vložil pritožbo, št. 504 / 02 - DB.
ZRPJN določa v prvem odstavku 12. člena, da se zahtevek za revizijo lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen.
Iz navedenega je razvidno, da je bil zahtevek, ki ga je vlagatelj vložil dne 17.07.2002, pod opr. št. 504 / 02 - DB, šteti v skladu z ZRPJN kot revizijski zahtevek, saj ne ZJN -1 , kakor tudi ZRPJN ne poznata pritožbe na obrazloženo obvestilo.
Ne glede na ravnanje naročnika, ki je podal odgovor na pritožbo, na katerega je vlagatelj dne 01.08.2002 vložil zahtevek za revizijo, št. 537 / 02 - DB, le tega ni šteti, v skladu s prej navedeno zakonsko določbo za revizijski zahtevek, saj je bil ta vložen že 17.07.2002.
V skladu s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, ki določa, da se revizija postopkov oddaje javnih naročil izvaja po določbah tega zakona, postopkovne določbe zakona o pravdnem postopku pa se uporabljajo le v primerih, če ta zakon ne določa drugače, je potrebno ob tem upoštevati tudi ustrezne določbe zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999: v nadaljevanju ZPP). ZPP določa v 286. členu, da mora stranka najkasneje na prvem naroku za glavno obravnavo navesti vsa dejstva, ki so potrebna za utemeljitev njenih predlogov, ponuditi dokaze, ki so potrebni za ugotovitev njenih navedb, in se izjaviti o navedbah in ponujenih dokazih nasprotne stranke.
Stranke lahko tudi na poznejših narokih za glavno obravnavo navajajo nova dejstva in predlagajo nove dokaze, vendar le, če jih brez svoje krivde niso mogle navesti na prvem naroku.
Četrti odstavek navedenega člena namreč določa, da se dejstva in dokazi, ki so navedeni v nasprotju s tem, ne upoštevajo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bil revizijski zahtevek, ki je bil vložen dne 01.08.2002, vložen prepozno in da je mogoče upoštevati navedbe dejstev in dokazov iz navedenega zahtevka samo v primeru, če bi bili izpolnjeni zgoraj navedeni zakonski znaki. Le - ti, niso bili izpolnjeni, vlagatelj jih tudi ni zatrjeval, zato Državna revizijska komisija obravnava samo navedbe, ki jih je vlagatelj navedel v revizijskem zahtevku z dne 17.07.2002.

Vlagatelj je najprej obravnaval vprašanje "seznama zaposlenih". Navedel je, da so v prilogi 9 navedeni strokovni delavci, odgovorni za izvedbo del, kar naj bi bilo skladno z zahtevo iz Navodil za pripravo prijave, pod "seznam ključnega osebja" in iz splošno, točka 1.10.4. seznam ključnega osebja, ki po mnenju vlagatelja ne zahteva vpisa ostalih zaposlenih na gradbišču. Vlagatelj navaja, da so iz tabele 9 razvidni samo strokovni delavci, kar pa ne pomeni, da so to vsi delavci podjetja, saj navaja da je število zaposlenih razvidno iz obrazca BON - 1.

Državna revizijska komisija je preverila navedbe vlagatelja in pri tem ugotavlja, da točka 1.11.3. razpisne dokumentacije, ki določa seznam ključnega osebja, določa:
"Ponudnik mora imeti ustrezno usposobljen in zaposlen kader, ki ga bo ponudnik angažiral pri izvedbi razpisanega naročila v naslednjih treh (3) letih. Pri ocenjevanju referenc zaposlenih bo naročnik upošteval minimalne pogoje v skladu s spodnjo tabelo. Vsi zaposleni, katere se ocenjuje, morajo biti zaposleni za nedoločen čas oz. minimalno do konca veljavnosti sposobnosti ponudnika, ugotovljene po tem razpisu. Minimalne delovne izkušnje 3 leta morajo imeti zaposleni na navedenih delovnih mestih in pri gradnji podobnih objektov. V tabeli je podano minimalno število zaposlenih delavcev na posameznih delovnih mestih, ki je potrebno za zadostitev tega merila ocenjevanja. Naročnik bo to merilo ocenil tako, da bo v primeru izpolnitve kriterija dodelil ponudniku 20 točk, v nasprotnem primeru pa 0 točk. Pri tem je potrebno poudariti, da se odgovorni vodja posameznih del na gradbišču zahteva samo za tiste ponudnike, ki v ponudbi nastopajo za dela v sklopih A,B ali E samostojno!


zap.št. delovno mesto pri izvedbi razpisanih del minimalni pogoji
stopnja izobrazbe strok. izpit delovne izkušnje min. število delavcev
1. odg. Vodja del (vodja gradbišča) V. - VII. da 3 leta 2
2. odg. vodja posameznih del na gradbišču V. - VII. da 3 leta 1
3. Delovodja V. da* 3 leta 1
4. ostali zaposleni na gradbišču IV in manj ne 3 leta 5

Opomba: Za delovodja se zahteva izpit za delovodjo - glej*."

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz tabele, ki je objavljena pod točko 1.111.3. , ki se glasi "seznam ključnega osebja" razvidno, da v ključno osebje sodijo 1.odg.vodja del (vodja gradbišča), 2. odg.vodja posameznih del na gradbišču, 3.delovodja in 4.ostali zaposleni na gradbišču. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v prilogi 9 zahteval seznam ključnega osebja, v katerem je zapisal "seznam ključnega osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo del".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v svoji ponudbi v prilogi 9 navedel pet oseb, od katerih je 1. odgovorni vodja del, 2. vodja priprave - vodja del, 3. vodja nabave - vodja del, 4. odgovorni vodja del, 5. odgovorni vodja del - delovodja.

Iz točke 1.11.3. in iz samega naslova priloge, je razvidno, da bi moral vlagatelj v prilogi 9 navesti tudi minimalno pet oseb, ki jih uvršča pod kategorijo "ostali zaposleni".
Vlagatelj teh oseb ni navedel in zaradi navedenega njegova ponudba ni bila pravilna, saj ni izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.
ZJN - 1 namreč določa v 18. točki prvega odstavka 3. člena, da je "pravilna ponudba - tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije;"

Zaradi navedenega je naročnik pravilno odločil, ko mu je skladno z merili ocenjevanja v razpisni dokumentaciji, glede na navedene podatke v prilogi 9 za to merilo v analizi ponudbe dodelil 0 točk in nato v skladu z določilom točke 1.11 razpisne dokumentacije, ki določa, da je ponudniku priznana sposobnost za opravljanje del posameznega sklopa, v kolikor za vsako od navedenih meril ocenjevanja (1.Reference ponudnika, 2.Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov, 3.Seznam zaposlenih in 4.Tehnična zmogljivost) doseže minimalno število točk, kar pomeni, da se vlagatelju sposobnost za sklop C ni smela priznati.
Državna revizijska komisija opozarja vlagatelja, da je v razpisni dokumentaciji pod točko 1.10.4. resnično naveden "seznam ključnega osebja", ki določa, da mora ponudnik izpolniti priložen obrazec ter priložiti fotokopije odločb o vpisu ključnega osebja v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS oz. potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, kar pa ne pomeni, da je ponudnik dolžan vpisati samo te podatke, saj nadaljnje določbe razpisne dokumentacije in samo besedilo v prilogi podajajo še dodatne zahteve, katere ponudnik ni izpolnil.
Tudi samo dejstvo, da je iz ostale dokumentacije (npr. obrazec BON -1) vlagatelja razvidno, da izpolnjuje zahteve razpisne dokumentacije ne zadostuje, saj je bila v razpisni dokumentaciji podana izrecna zahteva, ki jo vlagatelj ni izpolnil.

Državna revizijska komisija ni obravnavala vprašanje odločbe, ki ga navaja vlagatelj, saj se naročnik v celoti strinja z vlagateljevimi navedbami in zatorej ni spora v navedenem segmentu revizijskega zahtevka.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne â??â??.