018-186/02

Številka: 018-186/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija), je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatuâ??â??., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in vgradnjo opreme za Morsko biološko postajo, po odprtem postopku, ki ga je vložilo podjetje â??â??.(v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??â??.(v nadaljevanju: naročnik), dne â??â??

ODLOČILA

Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavijo odločitve naročnika, ki so razvidne iz obvestil o oddaji javnega naročila za sklope A) pohištvena, serijska oprema, B) specialna laboratorijska oprema, C) računalniška oprema, številke: 405-42/2002, z dne 04.07.2002.

Obrazložitev

Naročnik je dne 17.4.2002, izdal sklep, številka: 405-42/2002, o imenovanju strokovne komisije za ocenitev ponudb (v nadaljevanju: strokovna komisija), ter dne 26.06.2002, sklep, številka: 405-42/2002, o spremembi strokovne komisije.

Naročnik je v Uradnem listu RS, štâ??.., z dneâ??â??, pod številko objaveâ??.., objavil javni razpis za oddajo naročila za dobavo in vgradnjo opreme za Morsko biološko postajo. Predmetno javno naročilo je razdeljeno na naslednje sklope:
A) pohištvena, serijska oprema,
B) specialna laboratorijska oprema,
C) računalniška oprema.

Naročnik je dne â??..v Uradnem listu RS štâ??., pod številko objaveâ??.., objavil popravek objave javnega razpisa.

Naročnik je dne 07.06.2002 v zapisniku o odpiranju ponudb, št. 405 - 42/2002, navedel, da je prispelo pravočasno 7 (sedem) ponudb. Prav tako je iz zapisnika o odpiranju ponudb razvidno, da je vlagatelj oddal ponudbo za vse tri razpisane sklope (sklop A) pohištvena serijska oprema, sklop B) specialna laboratorijska oprema, sklop C) računalniška oprema).
Naročnik je dne 14.06.2002 izdal sklep, številka: 405-42/2002 BA, o imenovanju delovne skupine za pomoč strokovni komisiji za ocenitev ponudb za dobavo in vgradnjo opreme za morsko biološko postajo.

Iz zapisnika s sestanka strokovne komisije, z dne 21.06.2002, je razvidno, da je le-ta ugotovila, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje zahtev iz razpisnih pogojev in sicer ni predloženo dokazilo, zahtevano pod točko d.5) Potrdilo pristojnega davčnega urada RS, da ima poravnane davke in prispevke, zato se ponudba vlagatelja izloči iz nadaljnje analize.

Dne 03.07.2002 je strokovna komisija naročnika v poročilu zapisala, da je po podrobnejšem pregledu in analizi ugotovila, da ponudba vlagatelja ne izpolnjuje zahtev iz razpisnih pogojev, in sicer ni predloženo dokazilo, zahtevano pod točko d.5) Potrdilo pristojnega davčnega urada RS, da ima poravnane davke in prispevke (DURS) in je zato ponudbo vlagatelja izločila iz nadaljnje analize.

Naročnik je dne 04.07.2002, v dokumentu št. 405 - 42/2002, podal na podlagi drugega odstavka 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS št. 39/2000, 102/2000; v nadaljevanju ZJN - 1) obvestilo o oddaji javnega naročila.
Za sklop A - pohištvena, serijska oprema je bil izbran ponudnikâ??â??, za sklop B - specialna laboratorijska oprema, ponudnik â??â??.in za sklop C - računalniška oprema, â??â??.
Vlagatelj je dne 17.07.2002 (dokument z dne 15.07.2002) zahteval obrazloženo obvestilo, v katerem je zahteval, naj naročnik navede razloge za zavrnitev njegove ponudbe.

Naročnik je dne 17.07.2002, v dokumentu, št. 405 - 42/2002, podal obrazloženo obvestilo, v katerem je navedel, da je v razpisni dokumentaciji pod točko II, in sicer zap. št. 8 - Izločitveni faktorji, med drugim zapisal, da bo ponudba, ki ne izpolnjuje v celoti zahtev iz razpisne dokumentacije, to je pogojev, navedenih v obrazcu v točki III/3 Razpisnih pogojev, pri pregledu in ocenjevanju ponudb izločena. Strokovna komisija naročnika je pri pregledu in analizi ponudbe vlagatelja ugotovila, da le-ta ni priložil dokazila, zahtevanega pod točko II.3 d.5) - potrdila pristojnega davčnega urada RS, da ima poravnane davke in prispevke (III/3A6).
Na podlagi navedenega je naročnik ponudbo vlagatelja izločil iz nadaljnje analize.
Nazivi ponudnikov, ki so izpolnjevali zahtevane pogoje in merila so: â??â??.
Strokovna komisija je naročniku predlagala izbiro spodaj navedenih ponudb, z vrednostjo:
- za sklop A - pohištvena, serijska oprema -â??â??..
- za sklop B - specialna laboratorijska oprema -â??â??.
- za sklop C - računalniška oprema ponudba,
ker so zbrali največje število točk.

Vlagatelj je dne 25.07.2002 (dokument z dne 24.07.2002) vložil zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila. V njem je navedel, da je pri pripravi razpisa skrbno ročno oštevilčil in za lastno evidenco tudi fotokopiral celotno razpisno (pravilno: ponudbeno) dokumentacijo, ki je bila poslana naročniku, kjer je fotokopirano in s številko 28 označeno tudi potrdilo pristojnega davčnega urada RS, s katerim ponudnik dokazuje, da ima poravnane davke in prispevke. Iz spremnega dopisa vlagatelja je razvidno, koliko strani razpisne dokumentacije pošilja (115 strani) in kaj le - ta vsebuje. štetje in končni pregled ponudbene dokumentacije je bil opravljen s strani H.T. in Z.V., ki sta pripravljena pod prisego zagotoviti, da je ponudbena dokumentacija potrdilo davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih vsebovala, ko je bila odposlana na naslov naročnika, zato je vlagatelj prepričan, da je bila ponudbena dokumentacija popolna.
Pri pregledu ponudbene dokumentacije na javnem odpiranju ponudb, kjer je bil s strani vlagatelja prisoten g. M.V., ni bilo izpostavljeno oziroma pod točko pomanjkljivosti iz zapisnika o odpiranju ponudb ni navedeno, da ponudbena dokumentacija vlagatelja ni popolna, zato obstaja s strani ponudnika sum, da je bilo potrdilo naknadno odstranjeno iz razpisne dokumentacije ali pa je bilo le - to spregledano s stran strokovne komisije naročnika.
Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja tudi dejstvo, da na obvestilu o oddaji javnega naročila in na obrazloženem obvestilu ni naročnik navedel pravnega pouka.
K zahtevku za revizijo je vlagatelj še priložil spremni dopis ponudbe, obvestilo o oddaji javnega naročila, obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila, zapisnik o odpiranju ponudb ter dokazilo o plačilu takse.

Naročnik je dne 14.08.2002, na podlagi 16. člena ZRPJN, z dokumentom, št. 405 - 42/2002, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi svoje odločitve je naročnik navedel, da je za odpiranje ponudb in za njihovo ocenitev imenoval strokovno komisijo, čeprav imenovanje te komisije po določilih ZJN-1 ni obvezno. Naročnik navaja, da je imenoval strokovno komisijo predvsem zaradi objektivnosti in nepristranskotsti pregleda in analize ponudb. Naročnik je za ugotovitev strokovne ocene ponudb imenoval strokovno komisijo, v kateri sta bili dve njegovi predstavnici, en predstavnik inženiringa in dva predstavnika uporabnika. Komisija je vodila tudi javno odpiranje ponudb in o tem je bil sestavljen zapisnik v skladu z določili zakona in Navodilom o postopku odpiranja ponudb (Uradni list RS, št. 85/2001). Strokovna komisija je ob odpiranju prispelih ponudb prebirala s posameznih ponudb ponudbeno ceno, garancijsko dobo, vzdrževanje in servisiranje, saj so to podatki za merila za ocenitev ponudb. Strokovna komisija na javnem odpiranju ni pregledovala, ali vse ponudbe vsebujejo vse z razpisno dokumentacijo zahtevane listine, ker to v skladu z zakonodajo ni potrebno in s čimer so bili vsi ponudniki soglasni.
Strokovna komisija v celotni sestavi je dne 21.06.2002 pregledala in analizirala vse prispele ponudbe in ugotovila, da vlagatelj ni predložil dokazila, zahtevanega pod tč. II/3 D.5, t.j. potrdila pristojnega Davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih. Ker ponudnik tako ni izpolnjeval zahtev iz razpisnih pogojev, se je njegova ponudba izločila iz nadaljnje analize. Naročnik je namreč v razpisni dokumentaciji pod tč. II, in sicer pod zap. št. 8 - Izločitveni faktorji, med drugim zapisal, da bo ponudba, ki ne izpolnjuje v celoti zahtev iz razpisne dokumentacije, to je pogojev, navedenih v obrazcu v tč. III/3 razpisnih pogojev, pri pregledu in ocenjevanju ponudb izločena. Vlagatelj je sicer res v ponudbeni dokumentaciji pod vsebino navedel, da je ponudbena dokumentacija sestavljena po naslednjem vrstnem redu in navedel pod točko D 5 potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih, vendar tega potrdila ni priložil pod to točko, niti kje drugje v celotni ponudbeni dokumentaciji. Ponudnik je pri zahtevku za revizijo priložil fotokopijo dela ponudbene dokumentacije, in sicer seznam ponudbene dokumentacije, ne pa tudi fotokopije zahtevanega potrdila.

Naročnik je zapisal, da je pravni pouk sestavni del sklepov oz. odločb, ne pa obvestila o oddaji javnega naročila, oz. pisne obrazložitve tega obvestila. Zapisal je, da so o uveljavljanju svojih pravic oz. "pravnem pouku" vsi ponudniki seznanjeni z razpisno dokumentacijo. Opozoril pa je tudi, da so vsi ponudniki na tem razpisu tudi že dolgoletni partnerji naročnika.

Vlagatelj je z dokumentom, z dne 19.08.2002, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, zahteval nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 23.08.2002, z dokumentom, št. 405 - 42/2002, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo za predmetno javno naročilo in podal svoje mnenje, v katerem v celoti povzema vsebino odločitve o zavrnitvi zahtevka za revizijo, številka: 405-42/2002, z dne 14.08.2002. Hkrati še dodaja, da fotokopija dela ponudbene dokumentacije in sicer seznam ponudbene dokumentacije ni enaka tisti, ki jo je priložil za javno odpiranje ponudb in je sestavni del vlagateljeve ponudbe, kar naj bi dodatno potrdilo naročnikove ugotovitve.


Državna revizijska komisija je za odločanje o zahtevku za revizijo potrebovala še dodatna pojasnila, zato je dne 27.08.2002, z dopisom, številka: 018-186/02-23-1608, skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN povabila vlagatelja na sedež Državne revizijske komisije in sicer dne 02.09.2002, da pojasni nekatera odprta vprašanja.

Naročnika je Državna revizijska komisija z dopisom, številka: 018-186/02-23-1637, z dne 03.09.2002, na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN pozvala za dodatna pojasnila v povezavi z vodenjem predmetnega postopka oddaje javnega naročila, le-ta pa ji je odgovor posredoval dne 06.09.2002 (dokument, številka: 405-42/2002, z dne 05.09.2002).

Z dopisom, številka 018-186/02-23-1643, z dne 04.09.2002 je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 21. člena ZRPJN pozvala Davčno upravo Republike Slovenije, Davčni uradâ??., Izpostavoâ??â??., da poda podatek, ali je vlagatelj v obdobju med 01.05.2002 in 15.06.2002, pridobil potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih, določenih z zakonom. Naslovni organ je Državni revizijski komisiji odgovor posredoval dne 11.09.2002.

Z dopisoma, številka: 018-186/02-23-1652 ter 018-186/02-23-1651, oba z dne 09.09.2002, je Državna revizijska komisija na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN povabila J. S. in J.K. (oba sta člana naročnikove strokovne komisije) na sedež Državne revizijske komisije, z namenom pridobitve dodatnih pojasnil v povezavi s ponudbeno dokumentacijo in sicer dne 10.09.2002.

Na predlog vlagatelja je Državna revizijska komisija T.H., na podlagi drugega odstavka 21. člena v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, z vabilom, številka: 018-186/02-23-1672, z dne 11.09.2002, pozvala, da se kot priča v predmetni zadevi, dne 16.09.2002, zglasi na sedežu Državne revizijske komisije, o čemer je z dopisom, številka: 018-186/02-23-1673, z dne 11.09.2002 obvestila tudi vlagateljevega odvetnika.

Po pregledu dokumentacije iz spisa, navedb vlagatelja in naročnika ter dodatnih pojasnil naročnika ter vlagatelja, Davčne uprave Republike Slovenije, Davčnega uradaâ??., Izpostaveâ??.., dveh članov naročnikove strokovne komisije in po zaslišanju V.Z. in T. H. glede priprave ponudbene dokumentacije, je Državna revizijska komisija sprejela odločitev, ki je razvidna iz izreka tega sklepa iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je vlagateljev zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in opravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Bistvo spora med naročnikom in vlagateljem je, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka primerjave, ocenjevanja in vrednotenja ponudb, ker naj ne bi v ponudbi priložil dokazila, zahtevanega pod točko II.3.d.5) - potrdila pristojnega davčnega urada RS, da ima poravnane davke in prispevke (III/3A6), vlagatelj pa trdi, da je navedeni dokument priložil v svoji ponudbi, zato obstaja sum, da je bilo potrdilo naknadno odstranjeno iz ponudbene dokumentacije ali pa je bilo le-to spregledano s strani strokovne komisije.

Državna revizijska komisija je vpogledala v vlagateljevo ponudbo, ki ji jo je dostavil naročnik in ugotovila, da je vlagatelj (tako kot je zatrjeval v zahtevku za revizijo), ročno oštevilčil dokumente (posamezne liste) v spodnjem desnem kotu in sicer v zaporedju od 1 do 115. Pri tem je Državna revizijska komisija ugotovila, da dokumenta pod zaporedno številko 28 ni v ponudbi. Tega dokumenta ni za dokumentom pod zaporedno številko 27 in pred dokumentom pod zaporedno številko 29, niti ga ni kje drugje v ponudbi.

Državna revizijska komisija je na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN pozvala vlagatelja, da poda dodatna pojasnila in dokaze (dopis, številka: 018-186702-23-1608, z dne 27.08.2002). Vlagatelj je kot dokaz, dne 02.09.2002, izročil Državni revizijski komisiji kopijo ponudbe, ki vključuje dokument pod zaporedno številko 28. Hkrati je vlagatelj predlagal, da Državna revizijska komisija zasliši Vesno Zorko kot pričo, prav tako tudi T. H., (ki pa je do 16.09.2002 odsoten). Navedena predstavnika vlagatelja sta opravila štetje dokumentov in končni pregled ponudbene dokumentacije in naj bi potrdila, da je vlagateljeva ponudbena dokumentacija vsebovala potrdilo pristojnega davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih. Revizija postopkov oddaje javnih naročil se izvaja po določbah ZRPJN, postopkovne določbe Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99; v nadaljevanju ZPP) se uporabljajo le v primerih, če ta zakon ne določa drugače (peti odstavek 3. člena ZRPJN). Prisotno V. Z. je Državna revizijska komisija zaslišala kot pričo ob uporabi določil pod naslovom Priče (229. in naslednji) ZPP. Priča je povedala, da se ponudba sestavi do konca, se oštevilči in fotokopira. še prej odgovorna oseba vsak dokument podpiše, kar pa v konkretnem primeru ni bilo možno, ker je bilo pozno. Uporabljajo sistem dvojne kontrole. Potrdilo so dobili pravočasno in niso naknadno vstavljali list pod zaporedno številko 28. Gospod M. je ponudbo zjutraj odpeljal v Ljubljano, tisti dan, ko je bilo odpiranje ponudb. Na vprašanje Državne revizijske komisije, ali ponudbo v vsebini pripravljate prej, je priča povedala, da tudi en mesec prej. Vsebinsko se pripravi prej. Na vprašanje Državne revizijske komisije, ali je pravilo, da se ponudbe fotokopira, je priča odgovorila, da je pravilo, da se fotokopira. Fotokopija ponudbe nima originalnega podpisa, je pa žigosana. Na vprašanje Državne revizijske komisije, ali trdi, da ni možnosti, da bi zaradi napake list številka 28 izpadel, je priča odgovorila, da ni verjetno. Na nadaljnje vprašanje, ali se jim je to že kdaj zgodilo (da bi manjkal kakšen dokument v ponudbi) je priča odgovorila, da sedaj to ni več možno, ker kopirajo. Na vprašanje kdo kopira original ponudbo, je priča odgovorila, da ona kopira. Na nadaljnje vprašanje Državne revizijske komisije, ali je original kopirala nepodpisan, je priča povedala, da je original podpisala skupaj s kopijami odgovorna oseba. Državna revizijska komisija je še vprašala pričo, zakaj je kopija dokumenta, iz katerega je razvidno, po kakšnem vrstnem redu je sestavljena ponudbena dokumentacija, v ponudbi podpisana, v prilogi zahtevka za revizijo pa kopija tega dokument ni podpisana, je priča odgovorila, da je bila verjetno le tiskana iz računalnika (v drugi stavbi).

V. M. je zaposlen pri vlagatelju in je prisostvoval odpiranju ponudb, pa je o poteku odpiranja ponudb pojasnil, da so se prebrale cene in da se je razvila razprava o gradnji in servisiranju - roku, kar je označeno v zapisniku. Strokovna komisija je pregledala samo cene, ni pa pregledovala, če so podani vsi obvezni dokumenti. Naročnik na odpiranju ponudb ni nič spraševal, ali so ponudniki soglasni s takšnim načinom odpiranja ponudb, da se dokumentacija ni pregledovala. Bil pa je tudi vprašan, kje je list o vzdrževanju, ki ni bil zahtevan kot poseben obrazec. Dejal je, da fizično ne ve, ve pa, da je v dokumentaciji. Vse skupaj je po besedah M. poteklo v 45 minutah. Ponudbe so bile odprte na javnem odpiranju. Iz odpiranja ponudb pa je ponudbe odnesel gospod S. naâ??â??. Po mnenju M. je celotni postopek vodil â??â??.in če se je to vršilo naâ??â??, je marsikdo lahko prišel do teh papirjev. M. je še povedal, da je v S. pisarno vstopil tako, da nihče ni vedel, da je tam. Bil je pol ure sam v njegovi pisarni. Enkrat ni bilo ne tajnice in ne S. in je bil v obeh pisarnah.

Na vprašanje Državne revizijske komisije, kakšni so vlagateljevi odnosi z naročnikom, je direktor V. P. pojasnil, da so dobri, vendar da dobivajo le manjše razpise in da sta pri večjih vedno uspešnaâ??... Pojasnil je tudi, da so podali kazensko ovadbo, ki pa je splošna in je brez imen, ker ne vedo, kdo naj bi to storil. Kopijo kazenske ovadbe je kot dokaz izročil Državni revizijski komisiji. Dne 10.09.2002, pa je na zahtevo Državne revizijske komisije vlagatelj posredoval tudi povratnici, ki dokazujeta, da je bila kazenska ovadba dne 07.08.2002 vročena Okrožnemu državnemu tožilstvu, Slovenska cesta 41, Ljubljana in Generalni policijski upravi, štefanova ulica 2, Ljubljana.

Na predlog vlagatelja je Državna revizijska komisija dne 16.09.2002, ob smiselni uporabi določb ZPP, kot pričo zaslišala T. H., zaposlenega pri vlagatelju. Priča je povedala, da v odsotnosti direktorja on podpisuje ponudbe. Njegova naloga je, da ugotovi, ali je ponudba popolna in ko ugotovi, da je popolna, jo podpiše. Ponudbo podpisuje z dokumentaristko. Dokumentaristka je Vesna Zorko. V konkretnem primeru sta opravila dvojni pregled. Najprej je dokumentaristka brala seznam dokumentov iz ponudbe, on pa je podpisoval dokumente, potem sta zamenjala vlogi in je on bral vsebino ponudbe, dokumentaristka pa je listala po dokumentih. Dokumentaristka je oštevilčila ponudbo. Najprej jo je podpisal, nato pa jo je dokumentaristka oštevilčila. Ko je ponudba sestavljena, se podpiše in oštevilči. Sam ni bil udeležen pri pripravi ponudbe - pri zbiranju dokumentov. Zatrdil je, da ni možnosti, da dokumenta v ponudbi ni bilo.
Po podpisu ponudbe je le-to predal dokumentaristki, ki jo je zapakirala in predala M., da jo odpelje v Ljubljano.
Na vprašanje Državne revizijske komisije, ali je bil časovni zamik pri podpisovanju originala in kopije ponudbe, je odgovoril, da ne more z gotovostjo potrditi, da je bilo podpisovanje istočasno. Pričakovali so direktorja in ker ga ni bilo, bilo pa je pozno, je podpisal original. Ne spominja se natančno, ali je podpisal isti dan tudi kopijo, ker je imel naporen dan, približno od 7.00 do 23.00 ure. Kopijo ponudbe pa delajo za lastno uporabo oziroma potrebo.
Na vprašanje Državne revizijske komisije, zakaj niso označili številk strani tudi na dokumentu, kjer je navedena vsebina ponudbe, je odgovoril, da nimajo takšne prakse.

V. M. je dne 16.09.2002, dopolnil pojasnilo z dne 02.09.2002., da je dne 17.06.2002 po telefonu govoril (6 sekund) z J. S., le-ta pa mu je zelo na kratko pojasnil "našli smo, vse je v redu". Pojasnil je, da ga to utrjuje v prepričanju, da je bila vlagateljeva ponudba pregledana do potankosti. Dne 09.07.2002 pa je od Janeza Sitarja po telefonu izvedel, da je vlagateljeva ponudba izločena. Državni revizijski komisiji je izročil izpisek klicanih številk, ki dokazujejo, da so bili klici opravljeni.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da se dopolnjeno pojasnilo nanaša na podatek za vzdrževanje, ki, kot je razvidno tudi iz zapisnika o odpiranju ponudb, številka: 405-42/2002, z dne 07.06.2002, na javnem odpiranju ponudb nista bila prebrana (oziroma najdena v ponudbi vlagatelja), se pa nahajata na dokumentu pod zaporedno številko 55 v vlagateljevi ponudbi.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji, dne 02.09.2002, kot dokaz predložil tudi kopijo dokumenta z zadevo "IZDAJA POTRDILA", z dne 03.06.2002, naslovljenega na Davčni urad â??..z naslednji vsebino:
"Prosimo Vas za izdajo treh (3x) potrdil, da ima podjetjeâ??â??, poravnane vse obveznosti iz naslova plačilo davkov in prispevkov. Potrdila potrebujemo zaradi sodelovanja na javnem razpisu;
Potrdila potrebujemo do četrtka 06.06.2002".
Na kopiji dokumenta je tudi žig naslovnega organa, ki potrjuje prejem dokumenta dne 04.06.2002. Na spornem potrdilu, številka: DK 17/MC, z dne 04.06.2002, ki ga je vlagatelju izdala Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni uradâ??., Izpostava â??, je z roko napisan datum 05.06.2002 in podpis, ki dokazuje prevzem tega dokumenta s strani vlagatelja, kar je potrdil tudi vlagatelj.

Z dopisom, številka: 018-186/02-23-1643, z dne 04.09.2002, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 21. člena ZRPJN pozvala Davčno upravo Republike Slovenije, Davčni urad â??., da odgovori, ali je vlagatelj v obdobju med 01.05.2002 in 15.06.2002, pridobil potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih, določenih z zakonom. Naslovni organ je Državni revizijski komisiji odgovor posredoval dne 11.09. 2002 (dopis, številka: DK 17/MC, z dne 09.09.2002). Iz dokumenta je razvidno, da je vlagatelj v obdobju med 01.05.2002 in 15.06.2002 pridobil dve potrdili o poravnanih davkih in prispevkih, za kateri je tudi vložil ustrezna zahtevka in plačal predvideno upravno takso. Prvi zahtevek je bil vložen dne 06.05.2002 in prevzet dne 09.05.2002, drugi pa 03.06.2002 ter prevzet dne 05.06.2002.

Iz dokaza, ki ga je predložil vlagatelj in iz podatkov, ki jih je na podlagi tretjega odstavka 21. člena ZRPJN pridobila Državna revizijska komisija od pristojnega organa, je mogoče nesporno zaključiti, da je vlagatelj zaprosil za potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih, določenih z zakonom in le-tega tudi pravočasno prejel, glede na rok za oddajo ponudb, ki se je iztekel dne 07.06.2002, ob 10.00 uri.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom, številka: 018-186/02-23-1637, z dne 03.09.2002, pozvala na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN, da ji pojasni:
" 1. Kje in kako je bila po odpiranju ponudb shranjena in varovana ponudbena dokumentacija"
2. Katere osebe so imele možnost pristopa do ponudbene dokumentacije"
3. Ali je bilo in kako je bilo poskrbljeno, da nepooblaščene osebe niso imele dostopa do ponudbene dokumentacije"
4. Pojasnite nam, kakšno vlogo je imelo oziroma ima pri obravnavanem javnem razpisu podjetje â??â??.in kakšna pooblastila je le-to imelo. Prosimo vas tudi, da nam pojasnite, na kakšen način zagotavljate varnost ponudbene dokumentacije pri osebah oz. organizacijah, ki niso del organizacijske strukture naročnika"".

Iz naročnikovega odgovora, številka: 405-42/2002, z dne 05.09.2002, je razvidno (pod točko 1.), da je celotno dokumentacijo odnesel J. S., kot član strokovne komisije, na â??â??, kjer je v službi, da je, v skladu z razdelitvijo nalog med člane komisije, pregledal ponudbeno dokumentacijo. Po pregledu jo je shranil (kot trdi naročnik) v svoji sobi v omaro, katere ključ hrani samo on. Po tem prvem pregledu, kjer je ugotovil, da vlagatelj ni predložil dokazila, zahtevanega pod točko II.3 d.5) - potrdila pristojnega davčnega organa RS, da ima poravnane davke in prispevke, sta J.S. in J. K., v skladu s sklepom naročnika, z dne 14.06.2002, o imenovanju delovne skupine za pomoč strokovni komisiji, ponudbeno dokumentacijo predala tej skupini, ki je opravila strokovno tehnično preučitev dokumentacije in zapisala svoje ugotovitve, kot je razvidno iz njihovega zapisa z dne 17.06.2002. V nadaljevanju je naročnik še navedel, da se je strokovna komisija v celotni sestavi sestala ter pregledala in analizirala vse prispele ponudbe. Komisija je ugotovila, da je potrebno ponudbo vlagatelja izločiti, ker ni predložil zahtevanega dokazila, ter da je potrebno dodatno povabiti ponudnika â??â??..za dodatna pojasnila. Celotna dokumentacija je bila od sestanka strokovne komisije dalje shranjena pri naročniku.
V nadaljevanju (pod točko 2.) pa je naročnik še pojasnil, da je možnost pristopa do ponudbene dokumentacije imela najprej samo strokovna komisija in potem delovna skupina v sestavi 6 (šestih) članov, ki jih je naročnik poimensko navedel. Z delovno skupino pa sta sodelovala tudi J. K. in dr. O. B.. Naročnik je poudaril, da je ugotovitev o manjkajočem dokumentu nastala v času, ko je dostop do dokumentacije imela samo strokovna komisija in da je to ugotovitev prvi podal J.S.
Naročnik je (pod točko 3.) odgovoril, da nepooblaščene osebe niso imele dostopa do ponudbene dokumentacije, člani strokovne in delovne skupine pa so pooblaščeni in odgovorni za varovanje ponudbene dokumentacije. Naročnik trdi, da je vse to v sklepu o imenovanju delovne skupine tudi posebej navedeno.
Naročnik je (pod točko 4.) zapisal, da ima podjetje â??â??na podlagi pogodbe, št. 3311-02-889004 za opravljanje koordinacije super nadzora oz. revizije investicije pri gradnji Morsko biološkega središča v â??..z naročnikom, med drugim tudi nalogo, da pripravi razpisno dokumentacijo in sodeluje pri postopkih oddaje javnih naročil pri dobavi in montaži opreme. Njegov zaposleni J.S. pa je član strokovne komisije.

Naročnik je še dodal, da v vseh dosedanjih javnih naročilih, strokovnim komisijam, ki jih je naročnik imenoval, nikoli ni bilo očitano, da so kak dokument izgubile ali odstranile iz ponudbenih dokumentacij. Naročnik imenuje strokovne komisije za javna naročila, čeprav jih v skladu z zakonom ni dolžan, z namenom zagotoviti objektivno in nepristransko analizo in ocenitev vseh ponudb in je prepričan, da je strokovna komisija korektno opravila svoje delo. Naročnik ne dvomi, da je zagotovil objektivnost pregleda vseh ponudb. Stališče vlagatelja pa je po mnenju naročnika subjektivno, saj je le-ta zainteresiran za pridobitev posla, člani strokovne komisije pa le opravljajo svojo zadolžitev v skladu s sklepom o imenovanju in določili zakona in nimajo subjektivnega interesa, da bi katerega koli od ponudnikov neenakopravno obravnavali.

Državna revizijska komisija je vpogledala v sklep, številka: 405-42/2002 BA, z dne 14.06.2002, o imenovanju delovne skupine za pomoč strokovni komisiji za ocenitev ponudb za dobavo in vgradnjo opreme za morsko biološko postajo. Iz 1. točke predmetnega sklepa je razvidno, da je naročnik je naročnik imenoval 6 (šest) člansko komisijo za strokovno, tehnično proučitev in ocenitev ponudb. Vseh šest članov delovne skupine je iz Morskega biološkega središčaâ??... Delovna skupina je imenovana za pomoč strokovni komisiji, ki je bila imenovana s sklepom, številka: 405-42/2002, z dne 17.04.2002 (točka 2.) V 3. točki predmetnega sklepa pa je navedeno: "Delovna skupina izvede postopek strokovne preveritve, ki je del ocenjevanja ponudb v postopku javnega naročila, zato mora gradivo obravnavati strogo zaupno. Podatke iz ponudb in svoje ugotovitve v zvezi s tem mora posredovati samo članom strokovne komisije.".
Prav tako je Državna revizijska komisija vpogledala v sklep, številka: 405-42/2002, z dne 17.04.2002, s katerim je naročnik na podlagi tretjega odstavka 21. člena ZJN-1 imenoval 5 (pet) člansko strokovno komisijo za ocenitev ponudb in je v točki 2. istega sklepa navedel: "Strokovna komisija izvede postopek ocenjevanja ponudb v postopku javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem postopku, in sicer za dobavo in vgradnjo opreme za Morsko biološko postajo.".
Dne 26.06.2002 je naročnik izdal na podlagi tretjega odstavka 21. člena ZJN-1 sklep, številka: 405-42/2002, o spremembi strokovne komisije za ocenitev ponudb in z njim imenoval nadomestno predsednico strokovne komisije.
Državna revizijska komisija ob navedenem ugotavlja, da trditvi naročnika iz 2. točke dodatnih pojasnil, z dne 05.09.2002, da : "â??člani strokovne komisije in delovne skupine pa so pooblaščeni in odgovorni za varovanje ponudbene dokumentacije", ni mogoče v celoti slediti, saj v citiranih sklepih, ki se nanašata na imenovanje strokovne komisije, ni najti naročnikovega napotila, kako naj člani strokovne komisije ravnajo s ponudbeno dokumentacijo, predvsem pa ni najti morebitnega obvezujočega napotila glede varovanja ponudbene dokumentacije. Naročnik je v 2. točki dodatnih pojasnil še dodal: "Vse to je v sklepu o imenovanju delovne skupine tudi navedeno.". Po natančni proučitvi 3. točke sklepa o imenovanju delovne skupine (številka: 405-42/2002, z dne 17.04.2002) je prav tako ugotoviti, da ni najti obvezujočega naročnikovega napotila, ki bi se nanašalo na ravnanje s samo ponudbeno dokumentacijo oziroma na varovanje ponudbene dokumentacije.

Poleg že ugotovljenih neskladij v naročnikovih dodatnih pojasnilih z dne 05.09.2002, se le-ta nadalje kažejo tudi ob natančni proučitvi 1. točke, v kateri je naročnik zapisal, da je celotno ponudbeno dokumentacijo odnesel J.S. kot član strokovne komisije, naâ??â??..kjer je v službi, da je v skladu z razdelitvijo nalog med člane komisije pregledal ponudbeno dokumentacijo, ter da jo je le-ta po pregledu shranil v svoji sobi v omaro, katere ključ hrani samo on. Po tem prvem pregledu, kjer je J.S. ugotovil, da vlagatelj ni predložil dokazila, zahtevanega pod točko II.3 d.5) - potrdila pristojnega davčnega organa RS, da ima poravnane davke in prispevke, sta J.S. in J.K. ponudbeno dokumentacijo predala delovni skupini, je Državna revizijska komisija v nadaljevanju pridobila na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN tudi dodatna pojasnila od J. K. ter J.S.
J.K. je Državni revizijski komisiji, dne 10.09.2002, pojasnil, da je J.S. po odpiranju ponudb odnesel celotno ponudbeno dokumentacijo. Že po telefonu je sporočil članom strokovne komisije, da ponudba vlagatelja ni pravilna. Člani strokovne komisije vlagateljeve ponudbe sploh niso videli do sestanka, dne 21.06.2002. Dne 17.06.2002 se je delovna skupina sestala v â??. in komisijsko pregledala ponudbe, razen vlagateljeve, ki jo J.S. ni prinesel s seboj. V Piran sta potovala ločeno. Glede odpiranja ponudb je pojasnil, da je bila s strani naročnika za vodenje postopka pooblaščena B.š.K. in kot član strokovne komisije ni vplival na vodenje postopka odpiranja ponudb. Na odpiranju ponudb se ni ugotavljalo, ali so ponudbe pravilne - ni se pregledovalo dokumentov v posameznih ponudbah. Na vprašanje Državne revizijske komisije glede zapisnika z dne 17.06.2002 je pojasnil, da je razlika v številu ponudb nastala zaradi predpriprave zapisnika, ki je temeljila na številu ponudb, predloženih na javnem odpiranju ponudb.

J.S. je pojasnil, da je bil po odpiranju ponudb zadolžen za prevzem in hranjenje ponudb. Po odpiranju ponudb je vso ponudbeno dokumentacijo prevzel in jo tudi shranil. Pojasnil je, da dostopa do ponudb v času, ko so bile pri njem, ni imel nihče drug in jih je imel v zaklenjeni omari. Po pregledu ponudb je še isti dan popoldne ugotovil, da potrdila o plačanih davkih in prispevkih, določenih z zakonom, v ponudbi vlagatelja ni, je pa bilo navedeno na dokumentu, kjer je bila popisna vsebina vlagateljeve ponudbe. Pojasnil je, da je dokumentacijo nosil osebno in sigurno nihče ni prišel v stik s to dokumentacijo. V Piranu je bila dokumentacija od 17.do 19.06.2002. V Piran ni odpeljal dokumentacije vlagatelja. Po sestanku oziroma potem, ko jo je imela 3 dni delovna skupina, jo je ponovno prevzel in odpeljal v Ljubljano. Dokumentacijo je v celoti, vključno z vlagateljevo ponudbeno dokumentacijo, dne 21.06.2002, predal strokovni komisiji pri naročniku, kjer jo je komisijsko pregledala in je tudi zapisniško ugotovila, da v vlagateljevi ponudbi ni zahtevanega dokazila.

Nesporno je ugotovljeno, da se na javnem odpiranju ponudb dne 07.06.2002 ni ugotavljala prisotnost posameznih z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov oziroma se ni ugotavljala pravilnost ponudb. K temu naročnika sicer ZJN-1 ne zavezuje. V zvezi z odpiranjem ponudb ZJN-1 pod poglavjem 2.11 Odpiranje ponudb v 73. členu določa, da je odpiranje ponudb v odprtem postopku in v drugi fazi omejenega postopka javno. Prvi odstavek 74. člena ZJN-1 pa določa: "Naročnik mora o postopku odpiranja ponudb voditi zapisnik, v katerega se vpisujejo zlasti naslednji podatki:
1. zaporedna številka ponudbe,
2. naziv ali šifra ponudnika, če je razpis anonimen,
3. ponudbena cena in morebitni popusti, ki jih nudi ponudnik.".
Kljub temu, da naročnika ZJN-1 in tudi Navodilo o postopku odpiranja ponudb ne zavezujeta k ugotavljanju pravilnosti ponudb na javnem odpiranju, pa mu tega tudi ne prepovedujeta. ZJN-1 z dikcijo prvega odstavka 73. člena posredno napeljuje naročnika na obsežnejše pregledovanje ponudbene dokumentacije in podatkov v njej na smem odpiranju ponudb, s tem, ko določa da se v zapisnik o odpiranju ponudb vpisujejo "zlasti naslednji podatkiâ??". Tako v konkretnem primeru naročnik ni uspel dokazati, da ob prehodu v njegovo interesno sfero potrdila pristojnega davčnega organa RS, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke, določene z zakonom, v vlagateljevi ponudbi ni bilo, kar bi lahko dokazal, v kolikor bi na odpiranju ponudb ugotavljal prisotnost posameznih dokumentov v ponudbah, ki so bili zahtevani z razpisno dokumentacijo. Naročnik pa je potrdilo pristojnega davčnega organa RS, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke, določene z zakonom, zahteval v poglavju II Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in razpisni pogoji, pod točko 3. d.5.

Državna revizijska komisija je v izvedenem dokaznem postopku ugotovila, da je vlagatelj pravočasno zaprosil pristojni davčni organ za potrdilo o tem, da ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom in ga tudi od pristojnega organa pravočasno pridobil (glej stran 7 tega sklepa). Priči, ki ju je predlagal vlagatelj, V.Z. in T.H., pa sta pod prisego zagotovila, da sta opravila dvojno kontrolo ponudbe, preden je bila le-ta oddana naročniku in da ni možnosti, da v vlagateljevi ponudbi ne bi bilo potrdila pristojnega davčnega organa RS, da so poravnani davki in prispevki, določeni z zakonom.

V predmetnem revizijskem postopku niti naročnik, niti vlagatelj nista ponudila materialnih dokazov za svoje (nasprotujoče si) trditve, kar pa ne more iti v škodo vlagatelju, hkrati pa obstajajo določeni dokazi, da je vlagatelj v ponudbi predložil dokument, za katerega naročnik navaja, da ga v ponudbi ni. Vlagatelj je namreč potrdilo pristojnega organa RS, da ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom, pravočasno pridobil, kopija potrdila je vključena v kopijo ponudbe vlagatelja in je označena z zaporedno številko 28. Izjave prič vlagatelja pa so tudi potrdile obstoj in vključenost tega potrdila v vlagateljevo ponudbo, in sicer pod zaporedno številko 28. Po dokaznem postopku, ki ga je izvedla Državna revizijska komisija, je mogoče ugotoviti, da naročnik ni imel celovitega pregleda nad dogajanjem s ponudbeno dokumentacijo po javnem odpiranju ponudb. Vsa ponudbena dokumentacija je bila po zaključku javnega odpiranja ponudb poverjena J.S. (sicer članu strokovne komisije), ki jo je le-ta odnesel iz prostorov naročnika, kar se ujema s pojasnili V.M. in J.K. Tudi J. S. je pojasnil Državni revizijski komisiji, da je sam posedoval celotno ponudbeno dokumentacijo in jo je sam tudi pregledal. Iz naročnikovih dodatnih pojasnil Državni revizijski komisiji, z dne 05.09.2002, je razvidno, da je J.S. "â??v skladu z razdelitvijo nalog med člane komisije, pregledal ponudbeno dokumentacijo". Takšnega dokumenta, ki bi za konkretni primer določal razdelitev nalog med člane strokovne komisije (in s tem tudi odgovornost posameznikov), pa v dokumentaciji, ki jo je za predmetno javno naročilo odstopil Državni revizijski komisiji naročnik, ni. Naročnik pa je v skladu z 10. členom ZJN-1 zavezan evidentirati vse faze postopka oddaje javnega naročila oziroma vsa ravnanja, povezana z oddajo javnega naročila. Nedvomno pa je zavezan evidentirati tista ravnanja naročnika, ki kakorkoli vplivajo na postopek oddaje javnega naročila. Le tako je mogoče zagotoviti spoštovanje načela transparentnosti postopka. Ugotoviti je, da naročnik ni zagotovil transparentnosti pri ravnanju s ponudbeno dokumentacijo. Iz navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da ni mogoče slediti ugotovitvi naročnika, da je bila ponudba vlagatelja ob prehodu v sfero naročnika nepravilna, zato je odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


Glede vlagateljeve navedbe, da na obvestilu o oddaji javnega naročila in na obrazloženem obvestilu ni bilo navedenega pravnega pouka, Državna revizijska komisija opozarja, da ZJN-1 v 78. členu (Poročilo o oddaji naročila) v drugem odstavku določa: "Na podlagi poročila iz prvega odstavka tega člena mora naročnik nemudoma posredovati ponudnikom obvestilo o oddaji naročila". Na posebno zahtevo ponudnika, ki ni bil izbran, mu pošlje naročnik tudi obrazloženo obvestilo o oddaji naročnika (prvi odstavek 79. člena ZJN-1). Drugi odstavek 79. člena ZJN-1 pa določa, da mora obrazloženo obvestilo vsebovati naslednje:
" 1. razloge za zavrnitev njegove ponudbe,
2. nazive ponudnikov, ki so izpolnjevali zahtevane pogoje in merila,
3. prednosti sprejete ponudbe glede na izpolnjevanje meril,
4.naziv ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana".
ZJN-1 torej za obvestilo o oddaji naročila in za obrazloženo obvestilo o oddaji naročila ne določa pravnega pouka kot (obvezne) sestavine teh dveh dokumentov. Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil normira ZRPJN, ki med drugim v prvem odstavku 12. člena določa: "Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka osem dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila.". Hkrati pa je pritrditi naročniku, da vlagatelj za pravno varstvo v tem postopku ni bil prikrajšan, ne glede na odsotnost pravnega pouka v obeh dokumentih. Naročnik pa je v razpisni dokumentaciji pod poglavjem IV. Ostali pogoji, opozorila in pravice (stran 14) opozoril ponudnike na možnost pravnega varstva oziroma na pravico vložiti zahtevek za revizijo. Vsled navedenega je zahtevek za revizijo v tem delu neutemeljen.

Državna revizijska komisija je na podlagi druge alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila kot izhaja iz izreka tega sklepa. Državna revizijska komisija pa na podlagi drugega odstavka 23. člena ZRPJN napotuje naročnika, da v ponovljenem postopku ocenjevanja, primerjave in vrednotenja ponudb upošteva zgoraj navedene ugotovitve Državne revizijske komisije.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, dne â??â??.