018-184/02

Številka: 018-184/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 16. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 in 90/99; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), poâ??â??â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje prevozov šolskih otrok v Občini â??.za šolsko leto 2002/2003 in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??â??..(v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??â??.(v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??â??..

ODLOČILA

Razveljavi se odločitev naročnika vsebovana v dokumentu št. 64-4/2002, z dne 06.08.2002 - zavrnitev zahtevka za revizijo.

Naročnik mora pred ponovnim odločanjem o zahtevku za revizijo, odločiti o vlogi za oprostitev plačila takse.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.05.2002 sprejel sklep, št. 64-4/2002, o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za izvajanje prevozov šolskih otrok v Občini â??.za šolsko leto 2002/2003, javni razpis pa je skladno z določili 68. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000; v nadaljevanju: ZJN-1) objavil v Uradnem listu RS, štâ??.., z dneâ??., pod številko objaveâ??... Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, št. 64-4/2002, z dne 26.06.2002, je razvidno, da je naročnik pridobil 5 pravočasnih ponudb. Naročnik je dne 08.07.2002 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 64-4/2002, iz katerega je razvidno, da je v postopku vrednotenja in ocenjevanja za tri ponudbe (med njimi tudi vlagateljevo) ugotovil, da so nepravilne, preostali dve ponudbi pa je ocenil na podlagi edinega merila najnižje cene in za sklope I, III in V izbral ponudnikaâ??â??., za sklopa II in IV pa ponudnika â??â??.

Vlagatelj je z dokumentom, št. 08-07/2002-BUS, z dne 18.07.2002, zahteval revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da ga vlaga zaradi nezakonitega ravnanja naročnika pri ugotavljanju (ne)sprejemljivosti ponudb. Naročnik je s svojim ravnanjem diskriminiral vlagatelja in je omogočil, da sta bila izbrana ponudnika, ki sta v preteklem šolskem letu zavestno opravljala šolske prevoze v nasprotju z več veljavnimi zakoni. Kljub vlagateljevim opozorilom ter sklepu Državne revizijske komisije, št. 018-182/01-21-1339, z dne 08.10.2001, je naročnik izbrana ponudnika ocenil kot primerna, sprejemljiva in usposobljena za izvedbo prevozov šolskih otrok.
Vlagatelj navaja, da bo kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, iz objektivnih razlogov pisno dostavil naknadno. Vlagatelj predlaga, da naročnik ponovi postopek oddaje predmetnega javnega naročila in pripravi takšno ponudbeno dokumentacijo, na podlagi katere ponudniki ne bodo diskriminirani. Vlagatelj tudi predlaga, da naročnik pri pregledu in ocenjevanju prispelih ponudb nediskriminatorno upošteva vsa zakonska določila za odpravo dosedanjih kršitev in odstopi vso svojo dokumentacijo Državni revizijski komisiji.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, št. 64-4/2002, z dne 23.07.2002, v skladu z določili 12. člena ZRPJN pozval, da zahtevek za revizijo v roku treh dni od prejema poziva dopolni z navedbo kršitev ter dejstvi in dokazi, s katerimi se te kršitve dokazujejo. Z dopisom, št. 64-4/2002, z dne 23.07.2002, pa je naročnik vlagatelja v skladu s 6. točko tretjega odstavka 12. člena ZRPJN in drugim odstavkom 22. člena ZRPJN pozval, da v roku pet dni od prejema poziva plača ustrezno takso. V tem dopisu je naročnik navedel tudi številko transakcijskega računa, na katerega je potrebno nakazati takso. V dopisu, št. 64-4/2002, z dne 24.07.2002, je naročnik popravil številko transakcijskega računa in navedel, da prične pet dnevni rok za plačilo takse teči od prejema tega dopisa.

Vlagatelj je z dopisom, št. 10-07/2002-BUS, z dne 27.07.2002, zahtevek za revizijo dopolnil z navedbo kršitev.

Z dopisom, št. 11-07/2002-BUS, z dne 29.07.2002, je vlagatelj na naročnika naslovil predlog o oprostitvi plačila revizijske takse. V tem dopisu vlagatelj navaja, da zaradi navedenih kršitev naročnika vlagatelj ni več finančno zmožen plačati revizijske takse, zato prosi za oprostitev plačila le-te oz. predlaga, da naročnik o zahtevku za revizijo odloči v skladu s 16. členom ZRPJN kljub neplačani taksi. Vlagatelj pripominja, da je leta 1999 vplačal takso za takratni zahtevek za revizijo, vendar je naročnik Državni revizijski komisiji nezakonito onemogočil, da bi odločala o zahtevku. To pomeni, da vlagatelj ni imel pravne osnove za pisno zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je vlagatelju posredoval dopis, št. 64-4/2002, z dne 06.08.2002, o zavrnitvi zahtevka za revizijo, v katerem ga obvešča, da je njegov zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila zavrgel. V tem dopisu naročnik navaja, da je ugotovil, da vlagatelj kljub pisnemu pozivu ni plačal revizijske takse v roku petih dni od prejema poziva. Naročnik tudi ugotavlja, da vlagatelj ni navedel kršitev ter dejstev in dokazov, s katerimi se te kršitve dokazujejo. Naročnik je vlagatelja pozval, naj dopolni svojo vlogo, vendar pa se vsebina vlagateljeve dopolnitve ne nanaša na predmetni javni razpis. Na podlagi navedenega naročnik meni, da je vlagatelj skladno z drugim odstavkom 22. člena ZRPJN umaknil zahtevek za revizijo, zato je na podlagi četrtega odstavka 12. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrgel.

Naročnik je vlagatelja v skladu s 17. členom ZRPJN pozval, naj ga v treh dneh od prejema sklepa pisno obvesti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, št. 15-08/2002-BUS, z dne 16.08.2002, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko.

Naročnik je dne 22.08.2002 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila v reševanje Državni revizijski komisiji. V spremnem dopisu, št. 64-4/2002, z dne 21.08.2002, je naročnik navedel, da je vlagateljev zahtevek zavrgel, ker vlagatelj v predpisanem roku ni dostavil potrdila o plačilu revizijske takse in ker ob vložitvi zahtevka za revizijo ni navedel kršitev ter dejstev in dokazov, s katerimi bi kršitve dokazoval, po pisnem pozivu pa je kršitve in dokaze sicer navedel, vendar se le-te niso nanašale na predmetni javni razpis. Naročnik v dopisu navaja razloge, zaradi katerih je po njegovem mnenju zahtevek za revizijo neutemeljen in predlaga Državni revizijski komisiji, da v skladu z drugim in tretjim odstavkom 11. člena ZRPJN sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila.

Po pregledu celotne dokumentacije je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročnik o vlogi vlagatelja za oprostitev plačila takse ni odločal, čeprav bi to moral storiti v skladu z določbo prvega odstavka 169. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. list RS št.26/99, v nadaljevanju ZPP), ki se v postopkih revizije subsidiarno uporablja na podlagi 5. točke 3. člena ZRPJN. Glede na to je zadevo potrebno vrniti naročniku, da odloči o vlogi za oprostitev plačila takse, v skladu z prej citiranim členom. Po odločitvi glede oprostitve plačila takse, pa naj naročnik nadaljuje postopek oddaje javnega naročila skladno z določbami ZRPJN.

Državna revizijska komisija je v izreku tega sklepa tudi razveljavila dokument naročnika, s katerim je le ta zavrnil zahtevek za revizijo, saj je ugotovila, da ga je naročnik izdal, preden je odločil o vlogi za oprostitev plačila takse.

Državna revizijska komisija pa ni sledila naročnikovemu predlogu, da v skladu z 11. členom sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila, saj bi bil tak sklep, glede na dejstvo, da o zahtevku za revizijo še ni odločal naročnik, preuranjen. O takšnem predlogu lahko Državna revizijska komisija odloča šele, ko so podani pogoji za sprejem meritorne odločitve, le-ti pa v predmetni zadevi še niso podani. V skladu z 16. členom ZRPJN mora pred odločitvijo Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo odločati naročnik


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (člen 23/3 ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??â??..