018-179/02

Številka: 018-179/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija), je na podlagi 18. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatuâ??â??., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za gradnjo po omejenem postopku "I. faza javnega razpisa za izvajanje gradenj in obnov vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, gradenj in obnov črpališč, vodohranov, čistilnih naprav do 10.000 EE in ostalih objektov v sklopu vodovodnega in kanalizacijskega sistema na območju â??..", ki ga je vložilo podjetje â??..(v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??â??.(v nadaljevanju: naročnik), dne â??â??

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja, z dne 01.08.2002, opr. št. 537 / 02 - DB, se zavrže.
2. Naročnik mora odločiti o pritožbi vlagatelja št. 504 / 02 - DB, z dne 17.07.2002, v skladu s 16. členom ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je dne 21.03.2002 sprejel sklep, št. JN 10 spos 2002, o začetku postopka oddaje javnega naročila za oddajo gradenj za "I. fazo razpisa za izvajanje gradenj in obnov vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, gradenj in obnov črpališč, vodohranov, čistilnih naprav do 10.000 EE in ostalih objektov v sklopu vodovodnega in kanalizacijskega sistema na območju â??.." v sklopih. Dne â??.je naročnik v Uradnem listu RS, štâ??.., pod številko objaveâ??.., objavil javni razpis za oddajo naročila za gradnjo po omejenem postopku za "I. faza razpisa za izvajanje gradenj in obnov vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, gradenj in obnov črpališč, vodohranov, čistilnih naprav do 10.000 EE in ostalih objektov v sklopu vodovodnega in kanalizacijskega sistema na območju â??..". Naročnik je dne 08.05.2002 izvedel javno odpiranje ponudb. Ugotovil je, da je prispelo enaindvajset (21) ponudb, pri čemer je bilo pet (5) ponudb nepopolnih.
Vlagatelj je dal ponudbo za sklope A, B in E, skupaj s partnerjem, za sklop C pa je dal ponudbo samostojno.
Naročnik je dne 09.05.2002, z dokumentom št. JN 10 spos/2002, skladno z 75. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000, 102/2000, v nadaljevanju ZJN-1), poslal ponudnikom obvestilo o odpiranju ponudb. Naročnik je dne 31.05.2002, z dokumentom št. JN 10 spos/2002, vlagatelju poslal zahtevo za dopolnitev ponudbe. Naročnik je zapisal, da na podlagi 54. člena ZJN-1 zahteva zaradi vrednotenja in medsebojne primerjave ponudb, prejetih na razpis za I. fazo javnega razpisa za oddajo naročil za oddajo gradenj po omejenem postopku za izvajanje gradenj in obnov vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, gradenj in obnov črpališč, vodohranov, čistilnih naprav do 10.000 EE in ostalih objektov v sklopu vodovodnega in kanalizacijskega sistema na območju â??..naslednjo dopolnitev: "Za sklop C je potrebno v fazi vrednotenja ponudb upoštevati pri izračunu zahtevnosti del investicijsko vrednost gradbenih del (brez davka), to je brez vrednosti materiala in montaže - glej tč. 1.11.1.3. v razpisni dokumentaciji vključno z obvestilom 2 k razpisni dokumentaciji z dne 29.04.2002. V ponudbi ste v prilogi 18 navedli investicijske vrednosti, ki so enake investicijskim vrednostim v tabelah za sklop A- priloga 14 oz. B - priloga 16.
Glede na to vas pozivamo, da nam posredujete prave podatke glede investicijskih vrednosti, ki jih ročno vpišite v tabelo, ki vam jo pošiljamo v prilogi.
Opozarjamo, da bomo upoštevali dopolnitev samo za tiste reference, ki ste jih že navedli v svoji ponudbi in ki so navedene tudi v tabeli, ki vam jo pošiljamo!
Rok za dopolnitev ponudbe je 07.06.2002, sicer navedenih referenc za sklop C ne bomo mogli upoštevati."

Naročnik je dne 21.06.2002, podal v dokumentu št. JN 10 spos/2002, obvestilo o podelitvi sposobnosti, v katerem je za vlagateljevo ponudbo navedel, da ni zadostila zahtevanim kriterijem.

Vlagatelj je dne 01.07.2002, v dokumentu opr. št. 461/02-DB, podal skladno z določbo prvega odstavka 79. člena ZJN - 1 zahtevo po obrazloženem obvestilu, ki ga je naročnik posredoval dne 05.07.2002, v dokumentu št. JN 10 spos/2002.

Vlagatelj je dne 17.07.2002, z dokumentom opr. št. 504/02-DB, podal "pritožbo na ocenjevanje naše ponudbe na razpis za JN 10 spos/2000 I. faza javnega razpisa za oddajo naročil za oddajo gradenj po omejenem postopku za izvajanje gradenj in obnov vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, gradenj in obnov črpališč, vodohranov, čistilnih naprav do 10.000 PE in ostalih objektov v sklopu vodovodnega in kanalizacijskega sistema na območju â??â??." (v nadaljevanju: pritožba). Vlagatelj navaja, da se nikakor ne more strinjati s točkovanjem njegove ponudbe. Glede seznama zaposlenih je navedel, da so v prilogi št. 9 navedeni strokovni delavci, odgovorni za izvedbo del, vse skladno z zahtevo iz navodil za pripravo prijave pod "seznam ključnega osebja" in iz splošno, točka 1.10.4 seznam ključnega osebja, ki ne zahteva vpisa ostalih zaposlenih na gradbišču. Vlagatelj navaja, da so iz tabele 9 - po zahtevanih navodilih, razvidni samo strokovni sodelavci, za kar pa vlagatelj opozarja, da pa to ne pomeni, da so to vsi delavci podjetja. Vlagatelj navaja, da je iz prejetih dokumentov, kot je na primer obrazec BON 1, razvidno število zaposlenih in da nima zaposlenih samo pet delavcev. Obenem je priložil tudi seznam zaposlenih po strukturi, s fotokopijami nekaterih prijav na SPIZ - u in navedel, da je skladno z navodili priložil kopijo odločbe upravnega organa - kar je enak dokument kot ga prilaga tudi na ostalih javnih razpisih kot "ustreznega". Za pojasnilo je dostavil še naslednje dokumente: Obrtno dovoljenje, Odločbo obrtne zbornice in potrdilo o vpisu v seznam pri OZS.
Vlagatelj je zaprosil naročnika, da na podlagi prejetih pojasnil njegovo ponudbo ponovno točkuje in da spremeni odločitev o zavrnitvi njegove ponudbe.

Naročnik je dne 23.07.2002, v dokumentu št. JN 10 spos 2002, podal "odgovor na pritožbo na ocenjevanje ponudbe na javni razpis za JN 10 spos/2002".
V odgovoru je zapisal, da je v razpisni dokumentaciji, točka 1.11.3, jasno razvidno, da bo za merilo "seznam ključnega osebja" priznano zahtevano število točk, v kolikor bo ponudnik zadostil minimalnemu zahtevanemu kriteriju, podanemu v tabeli te točke. Med drugim so to tudi "ostali zaposleni na gradbišču", katerih je zahtevano minimalno pet delavcev. Ta točka ustrezno dopolnjuje točko 1.10.4 in navodila za pripravo prijave - priloga 9. Naročnik je opozoril, da v kolikor vlagatelju v teku priprave ponudbe določene stvari v razpisni dokumentaciji niso bile jasne, je imel možnost zahtevati dodatna pojasnila. Glede na to, da tega ni zahteval, se ne more sklicevati na nejasnost v razpisni dokumentaciji.
V zvezi s seznamom trenutno zaposlenih pri vlagatelju, ki ga je ta podal v pritožbi, tako poimensko, kakor tudi po strukturi s fotokopijami nekaterih prijav na SPIZ - u, je naročnik vlagatelja opozoril, da v skladu s 54. členom ZJN-1 lahko naročnik od ponudnika zahteva dodatna pojasnila, da bi si pomagal pri vrednotenju in primerjavi ponudb, ne sme pa zahtevati kakršnekoli spremembe in dopolnitve ponudbe, ki bi iz neustrezne ponudbe naredila le - to ustrezno. V kolikor bi upošteval vlagateljevo pojasnilo, bi to v danem primeru pomenilo dopolnitev ponudbe, kar je v nasprotju z zgoraj navedenim členom ZJN-1. Naročnik je poudaril, da je vse ponudbe vrednotil enako in sicer na podlagi vnaprej podanih meril in kriterijev. Iz enakega razloga tudi ni mogel upoštevati dopolnitve v prilogi 4. Iz odločbe upravnega organa, ki jo je predložil vlagatelj v ponudbi, je namreč razvidno, da izpolnjuje pogoje za opravljanje mirne pisarniške dejavnosti, ki ni vezana na obiske strank ter da si mora za dejavnosti, navedene v 2. točki te odločbe, pridobiti še obrtno dovoljenje pri Območni zbornici Ljubljana Vič. Ker le - ta listina ni bila priložena v osnovni ponudbi, s tem ni bilo zadoščeno zahtevanemu pogoju iz razpisne dokumentacije točka 1.10.1 (str. 7/60).

Naročnik je glede na pritožbo vlagatelja št. 504/02-DB, z dne 17.07.2002, ponovno obravnaval vlagateljevo ponudbo in ugotovil, kot je zgoraj navedeno. Naročnikova ocena vlagateljeve ponudbe je bila s tem dokončna, saj bi bilo upoštevanje dodatnih dopolnil, po mnenju naročnika, v nasprotju z določili ZJN-1.
Naročnik je vlagatelja opozoril, da v primeru, ko se z danimi ugotovitvami ne strinja, lahko postopa skladno z 12. členom ZRPJN.

Vlagatelj je dne 1.08.2002, podal revizijski zahtevek, v dokumentu, št. 537/02 - DB. V njem je navedel kot kršitve, dejstvo, da pri ocenjevanju njegove ponudbe ni bilo pravilno vrednoteno merilo "kadrovski pogoji". Pripombe na vsebino odločbe upravnega organa so po njegovem mnenju neutemeljene, ker je po zakonu ta dokument ukinjen (2. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah - v nadaljevanju ZGD - F). Za dejstva in dokaze je navedel, da mu z obvestilom o oddaji naročila ni bila priznana sposobnost za noben prijavljen sklop del. Na osnovi prejete obrazložitve o oddaji naročila je vložil pritožbo na točkovanje njegove ponudbe (Opr. št. 5014/02 - DB z dne 17.07.2002) in priložil dodatna pojasnila (ne dopolnila), ki z razpisno dokumentacijo niso bila zahtevana, so pa trdna dokazila, da ima več kot dovolj zaposlenih ustreznih kadrov za zadostitev merilom razpisa. Vlagatelj trdi,da je iz dokumentov v prijavi možno razbrati število zaposlenih (BON 1).
Vlagatelj je zapisal, da ga je naročnik pozval za dopolnitev ponudbe v smislu referenc, ki po merilih zadoščajo za priznanje sposobnosti in iz katerih tudi izhaja, da ima ustrezne kadre za izvedbo takih naročil. Za tolmačenje števila zaposlenih, ki v razpisni dokumentaciji ni bilo posebej zahtevno, vlagatelj trdi, da ni bil pozvan. Obrazec - tabela 9 - je oblikovan za vpis strokovnih delavcev. Vlagatelj trdi, da je obrazec izpolnil pravilno in skladno z navodili za pripravo prijave. Vlagatelj meni, da je pri ocenjevanju naročnik dolžan upoštevati vse podatke iz prejetih dokumentov in da je zato vlagatelj ocenjen nerealno in vlagatelju v škodo.

Naročnik je dne 05.08.2002, z dokumentom št. JN 10 spos/2002, vlagatelja pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo, in sicer na plačilo takse.

Vlagatelj je dne 08.08.2002, podal dopolnitev zahtevka za revizijo, št. 56/02 - Jš.

Naročnik je dne 09.08.2002 izdal sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo, št. JN 10 spos/2002 -3649/11.
Naročnik je zapisal, da je merilo "kadrovski pogoji" oz. "seznam ključnega osebja", bil ovrednoten v skladu z merili v razpisni dokumentaciji - tabela v točki 1.11.3, RD str.16/60. Naročnik je zapisal, da so v tej tabeli nedvoumno navedeni minimalni zahtevani pogoji za kadrovsko sestavo ponudnika, na podlagi katerih je bilo ovrednoteno to merilo ocenjevanja. Ponudniku je bilo za to merilo dodeljeno 20 točk le v primeru, v kolikor je zadostil vsem zahtevanim pogojem, t.j. razpolaganje najmanj z minimalnim številom delavcev za vsa štiri navedena delovna mesta pri izvedbi razpisanih del. Mednje sodijo tudi "ostali zaposleni na gradbišču", ki bodo sodelovali pri izvedbi razpisanih del in ki imajo minimalne delovne izkušnje 3 leta na navedenih delovnih mestih in pri gradnji podobnih objektov - torej se iz tega razloga upoštevajo kot strokovni delavci.
Iz obrazca BON - 1, ki je priložen v ponudbi za pregled finančne sposobnosti, je sicer med drugim razvidno, da ponudnik razpolaga z večjim številom delavcev, kot jih navaja v prilogi 9, vendar iz obrazca ni razvidna njihova struktura, zato tega podatka ni mogel upoštevati pri vrednotenju zgoraj navedenega merila.
Naročnik je pri vrednotenju tega merila upošteval zgolj navedbe v tabeli 9, v kateri je poleg ključnega osebja (razpisna dokumentacija str.21/60) zahtevano tudi "druge strokovne delavce ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo del", skladno z že navedenimi minimalnimi kadrovskimi pogoji - tabela v točki 1.11.3 v razpisni dokumentaciji.
Za priznanje vsaj enega od prijavljenih sklopov del je moral ponudnik poleg ustreznih referenc in potrditve le - teh za posamezen sklop zadostiti tudi minimalnim zahtevanim pogojem za kadrovsko sestavo in tehnično zmogljivost. Ponudniku je bila torej priznana sposobnost samo v primeru, v kolikor je zadostil vsem štirim zahtevanim merilom ocenjevanja. Iz tega razloga sledi, da ponudniku ni bila priznana sposobnost za noben prijavljen sklop, ker ni zadostil minimalnim zahtevanim pogojem za merilo "seznam zaposlenih" - tabela točke 1.11, razpisna dokumentacija, str.9/60.
Naročnik je zapisal, da je zahteval pojasnilo ponudbe pred fazo vrednotenja ponudb iz razloga, ker je ponudnik za sklop C sicer navedel reference, ki so temu sklopu ustrezale in ki so jih posamezni naročniki potrdili, vendar jih zaradi enakih investicijskih vrednosti kot so bile navedene v sklopu A oz. B naročnik ni mogel ovrednotiti, zato tudi ni zahteval glede tega dodatnih pojasnil. V kolikor bi naročnik to storil, bi bistveno posegel v vnaprej postavljena pravila vrednotenja ponudb. Od ponudnikov je naročnik zahteval pojasnilo samo v primeru, v kolikor iz danih podatkov ni mogel enakovredno ovrednotiti posamezne ponudbe glede na točkovanje, podano razpisni dokumentaciji. Iz tega razloga tudi ni bila upoštevana dodatna dokumentacija iz vlagateljevega dopisa Opr. št. 5014/02 - DB z dne 17.07.2002, ker bi za samo točkovanje, po mnenju naročnika, to pomenilo spremembo vsebine ponudbe, kar pa je v nasprotju s 54. členom ZJN-1.
V zvezi s pripombami glede vsebine odločbe upravnega organa v prilogi 4, pa se naročnik strinja z ugotovitvijo vlagatelja.

Vlagatelj je dne 12.08.2002, z dokumentom št. 563/02 - Jš, podal zahtevek za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 13.08.2002 z dokumentom JN 10 spos/2002 - 3649/12, predal Državni revizijski komisiji v odločanje dokumentacijo in mnenje naročnika v zvezi z zahtevkom za revizijo vlagatelja. Naročnik v mnenju povzema obrazložitev sklepa, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo.

Po pregledu celotne dokumentacije o vodenju postopka oddaje javnega naročila, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku revizije najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Vlagatelj lahko v skladu s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN, po odločitvi o dodelitvi naročila, vloži zahtevek za revizijo v osmih dneh od prejema obvestila. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bil revizijski zahtevek vlagatelja z dne 01.08.2002, opr. št. 537 / 02 - DB, vložen po preteku 8 - dnevnega prekluzivnega roka in se ga kot takega zavrže. ZRPJN v prvem odstavku 12. člena določa: "Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila." V zakonu določen rok je prekluzivne narave, kar pomeni, da ponudnik, v kolikor zamudi rok, določene pravice ne more več uveljavljati. Citirana določba udejanja temeljni načeli revizije postopkov javnega naročanja, in sicer načelo hitrosti in načelo učinkovitosti ter velja tako za vložitev zahtevka, kot tudi za morebitno dopolnitev zahtevka.
V primeru, ko vlagatelj zahteva obrazloženo obvestilo na osnovi 79. člena ZJN -1, teče rok za vložitev zahtevka za revizijo od dneva prejema obrazloženega obvestila o oddaji naročila, skladno z 12. členom ZRPJN.
Vlagatelj je prejel obrazloženo obvestilo o oddaji naročila, z dne 05.07.2002, opr. št. JN 10 spos / 2002, dne 10.07.2002, zahtevek za revizijo pa je vložil dne 01.08.2002.
Osemdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo je potekel dne 18.07.2002. Zaradi navedenega je bilo potrebno revizijski zahtevek vlagatelja zavreči kot prepoznega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija pa ugotavlja, da je vlagatelj dne 17.07.2002 po prejetju obrazloženega obvestila o oddaji naročila, št. JN 10 spos/2002, z dne 05.07.2002, vložil pritožbo, v kateri navaja trditve, s katerimi izpodbija ugotovitve naročnika v obvestilu o oddaji javnega naročila in v obrazloženem obvestilu.
Glede na dejstvo, da je bila pritožba vložena v 8 - dnevnem roku po prejemu obrazloženega obvestila, je po mnenju Državne revizijske komisije predmetno pravno sredstvo (pritožbo) obravnavati kot zahtevek za revizijo, o katerem mora odločati v skladu s 16. členom ZRPJ naročnik, ob izpolnjevanju vseh procesnih predpostavk. Ugotoviti je treba, da vlagatelj v predmetnem primeru izpodbija naročnikove navedbe, vsebovane v obvestilu o oddaji javnega naročila in v obrazloženem obvestilu, zato gre, ne glede na vlagateljevo napačno poimenovanje dokumenta kot pritožbo, le - to obravnavati kot zahtevek za revizijo. Zaradi navedenega bi naročnik moral navedeno pritožbo obravnavati kot revizijski zahtevek in postopati v skladu s 16. in 17. členom ZRPJN. Naročnik pa je vlagatelju le odgovoril in ga hkrati napotil, da postopa v skladu z 12. členom ZRPJN, čeprav je vedel oz. bi moral vedeti, da so roki iz navedenega člena že potekli.

Državna revizijska komisija zato opozarja naročnika, da je potrebno pritožbo vlagatelja šteti kot zahtevek za revizijo ter opraviti določena procesna dejanja, ki jih od njega zahtevata 16. in 17. člen ZRPJN. Naročnik mora torej o pritožbi odločiti, o svoji odločitvi obvestiti vlagatelja ter ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v treh dneh sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali le - tega umika. Po (morebitnem) prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, pa mora naročnik najkasneje v treh dneh odstopiti vso dokumentacijo Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija bo glede na navedeno o vsebinskem delu postopka oddaje javnega naročila meritorno odločala šele, ko bodo izpolnjene z zakonom določene procesne predpostavke.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, dne â??â??