018-178/02

Številka: 018-178/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po â??â??.v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo 39 kom bolniških postelj ter vloženega zahtevka za revizijo â??â??.(v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika â??â??(v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??â??

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se kot neutemeljen zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 09.05.2002 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 172/1, po odprtem postopku za dobavo 39 kom bolniških postelj. Javni razpis za dobavo in montažo bolniških postelj vključno z vzmetnicami, trapezi in nočnimi omaricami je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??.., pod številko objaveâ??... Naročnik je s sklepom, št. 231/1, z dne 28.06.2002, obvestil oba ponudnika, da se ne izbere nobeden od prijavljenih ponudnikov in da se postopek nadaljuje v skladu s 1. točko 20. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list, št.: 39/00, 102/00, v nadaljnjem besedilu: ZJN-1). Oba ponudnika je s povabiloma na pogajanja, št. 230/2 in št. 231/2, z dne 09.07.2002, povabil na pogajanja. Naročnik je z obvestilom o oddaji javnega naročila, št. 230/3 in 231/3, z dne 19.07.2002, oba ponudnika obvestil, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral â??â??..(v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je naročniku posredoval zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila, z dne 25.07.2002, v katerem navaja, da je naročnik po izvedenem postopku s pogajanji ugotovil, da vlagatelj, ki ima sicer cenovno ugodnejšo ponudbo (merilo je bila najnižja cena), v celoti ne izpolnjuje tehničnih specifikacij, ki jih je naročnik določil z razpisno dokumentacijo, saj ponujeni model postelje nima večdelne zaščitne ograje in se zato ne izbere kot najugodnejši ponudnik. Vlagatelj je mnenja, da tehnične lastnosti postelje nakazujejo na točno določen tip postelje proizvajalca Völker. Vlagatelj je zahtevku za revizijo priložil tudi elektronsko pošto enega izmed možnih dobaviteljev ter spletno predstavitev proizvajalca Völker, s katerima dokazuje, da se tehnične lastnosti postelje ponujene s strani izbranega ponudnika natančno ujemajo s tistimi iz razpisne dokumentacije naročnika. Vlagatelj še navaja, da se tehnične lastnosti postelje, ki jo je ponudil v svoji ponudbi od zahtevanih razlikujejo pri:
- posteljni ograjici, ki ni štiridelna in
- pri kolesih, ki se ob neuporabi ne shranijo v noge postelje.
Takšne karakteristike, skupaj s preostalimi zahtevami, lahko zagotovi zgolj določen tip postelje proizvajalca Völker. Vlagatelj meni, da je naročnik s tem kršil splošna pravila glede določitve tehničnih elementov javnega naročanja iz 32. člena ZJN-1, saj je tehnične lastnosti predmeta javnega razpisa navedel tako, da jih izpolnjuje zgolj določen tip postelje enega proizvajalca in s tem favoriziral izbranega ponudnika. Vlagatelj je zahtevku za revizijo priložil tudi dokazilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN, v višini 80.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, št. 231/4, z dne 05.08.2002, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi tega sklepa naročnik navaja, da je bil vlagatelj ves čas trajanja postopka natančno seznanjen s tehničnimi specifikacijami, ki so navedena v točki I. navodil in so natančno opisana. Naročnik navaja, da mu ni znano, da bi takšno vrsto postelj izdeloval le eden proizvajalec. Naročnik meni, da bi moral vlagatelj na to dejstvo opozoriti pred odločitvijo naročnika, kot to določa peti odstavek 12. člena ZRPJN. S tem je vlagateljev zahtevek prepozen. Naročnik še dodaja, da je štiridelno ograjico predpisal iz razloga, ker se bolniki v takšni postelji bistveno bolje počutijo. Naročnik je takšno tehnično specifikacijo predpisal, ker je po njegovem mnenju takšna postelja najprimernejša. Zavrača pa vlagateljeve navedbe, da je s tem tehnične specifikacije prilagodil enemu proizvajalcu, ampak dejanskih potrebam uporabnikov. Naročnik je vlagatelja pozval, da v roku treh dni od prejema tega sklepa pisno sporoči, ali zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek umika.

Vlagatelj je z izjavo o nadaljevanju postopka, z dne 08.08.2002, sporočil naročniku, da vztraja pri vloženem zahtevku za revizijo.

V skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN je naročnik z dopisom, št. 64/3, z dne 12.08.2002, Državni revizijski komisiji dne 13.08.2002 odstopil v odločanje zahtevek za revizijo s celotno dokumentacijo o vodenju postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Po pregledu dokumentacije o vodenju postopka oddaje javnega naročila, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN ugotavlja, da zahtevek za revizijo ni utemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi." V skladu s tem členom je Državna revizijska komisija presojala naročnikovo ravnanje v smislu in znotraj revizijskih navedb vlagatelja, ki poleg očitanega ravnanja naročnika v nasprotju z 32. členom ZJN-1 ne navaja drugih kršitev.

ZRPJN v petem odstavku 12. člena določa, da ponudnik po odločitvi o dodelitvi naročila ne more vložiti zahtevka za revizijo iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa ga kljub temu ni vložil že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila. Navedeno zakonsko pravilo uveljavlja načelo hitrosti in načelo učinkovitosti (3. člen ZRPJN) revizijskega postopka ter upravičencu do vložitve zahtevka za revizijo nalaga, da mora zoper morebitno kršitev reagirati takoj, kar naj omogoči sprotno odpravljanje nepravilnosti v postopku oddaje javnega naročila. Pravilo skuša obenem preprečiti tudi morebitne pravne situacije, ko ponudnik ne reagira zoper kršitev, ker meni, da bo morda imel v postopku korist. V obravnavanem primeru vlagatelj naročniku očita, da je naročnik kršil splošna pravila glede določitve tehničnih elementov javnega naročanja iz 32. člena ZJN-1, saj je tehnične lastnosti predmeta javnega razpisa navedel tako, da jih izpolnjuje zgolj določen tip postelje enega proizvajalca in s tem favoriziral izbranega ponudnika. Ker gre pri navedenem očitku za presojo vprašanja, ki je urejeno že v razpisni dokumentaciji (tehnične lastnosti postelje, stran 4 navodil - pogojev za izdelavo ponudbe), je potrebno ugotoviti, da je navedeni vlagateljev očitek vložen prepozno. Vlagatelj je bil z razpisno dokumentacijo seznanjen že na samem začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila, zaradi česar je bil v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN dolžan svoje eventualne očitke, ki zadevajo njeno vsebino, uveljavljati čim prej oziroma najkasneje do sprejema naročnikove odločitve o dodelitvi naročila. Tudi sicer je vlagatelja potrebno opozoriti, da bi moral zahtevati revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila iz razlogov, ki zadevajo vsebino razpisne dokumentacije, še v času, ko bi revizijska presoja še lahko privedla do odprave očitanih nepravilnosti (seveda le v primeru, če bi se ugotovilo, da so očitki vlagatelja v tej smeri utemeljeni). Vlagatelj je svoje očitke naročniku v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije izrazil šele potem, ko je ta že zaključil postopek oddaje javnega naročila s sklepom, št. 231/1, z dne 28.06.2002, ko ni izbral nobenega ponudnika in nadaljeval postopek v skladu z 20. členom ZJN-1, v katerem je z obvestilom o oddaji javnega naročila, št. 230/3 in 231/3, z dne 19.07.2002, oba ponudnika obvestil, da je izbral najugodnejšega ponudnika. Zaradi tega je potrebno šteti, da so te navedbe vlagatelja v smislu določil petega odstavka 12. člena ZRPJN formalno prepozne, oziroma da je njegov zahtevek za revizijo v tem smislu zamujen in ga v tej smeri po vsebini ni več mogoče obravnavati.

Državna revizijska komisija je pri preverjanju utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da je naročnik ravnal v skladu z določili ZRPJN, zato je skladno s prvo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??â??