018-177/02-1

Številka: 018-177/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. list RS, št. 78/99; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po â??â??..v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za fizično varovanje z receptorskimi deli sodnih objektov za Okrožno in Okrajno sodišče v â??.ter Okrajno sodišče v â??.. in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje (v nadaljnjem besedilu: â??â??â??vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??â??..(v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??â??..

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. â??., z dneâ??â??, pod številko objaveâ??â??, objavil javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo predmetnega javnega naročila. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb št. Su 040801/2002, z dne 05.04.2002, je razvidno, da je na razpis za predmetno javno naročilo prispelo 5 pravočasnih ponudb. Iz poročila o oddaji naročila za izvajanje storitev fizičnega varovanja z receptorskimi deli sodnih objektov (dokument št. Su 040801/2002, z dne 25.04.2002), katerega so prejeli vsi udeleženi ponudniki izhaja, da je naročnik kot najugodnejšega izbral ponudnika â??â??.(v tem postopku vlagatelj).
Ponudnika â??â??(v tem postopku izbrani ponudnik) in â??â??..sta dne 06.05.2002 oz. 16.05.2002 vložila zahtevka za revizijo, ki ju je naročnik s sklepoma, z dne 10.05.2002 oz. 29.05.2002, zavrnil kot neutemeljena. Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-108/02-21-1250, z dne 17.06.2002 zahtevku za revizijo ponudnika â??â??.ugodila in razveljavila odločitev naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika. Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-108/02-21-1247, z dne 17.06.2002 kot neutemeljenega zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja â??â??..

Naročnik je dne 10.07.2002 sprejel Poročilo o oddaji naročila za izvajanje storitev fizičnega varovanja z receptorskimi deli sodnih objektov (dokument št. Su 040801/2002), s katerim je ponudbe podjetij â??â??â??izločil iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila (zaradi neizpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije), ponudbo ponudnika â??â??.(v nadaljevanju: izbrani ponudnik) pa izmed preostalih dveh pravilnih ponudb izbral kot najugodnejšo zaradi boljše ocene po vnaprej določenih merilih za ocenjevanje ponudb (izbrani ponudnik je prejel 43 točk, ponudnik â??â??pa 41 točk).

Vlagatelj je dne 29.07.2002, zahteval revizijo postopka oddaje predmetnega naročila. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da so v 10. točki navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: navodila) navedeni dokumenti, ki jih mora ponudnik predložiti kot dokazilo o usposobljenosti in sposobnosti. V primeru neizpolnjevanja pogojev je ponudnik izločen iz postopka. V obrazloženem obvestilu je naročnik navedel, da je bila ponudba vlagatelja izločena zaradi neizpolnjevanja pogojev, kar ne drži, saj vlagatelj zahtevka v celoti izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije in takšna izločitev nima osnove v Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1). Po merilih za ocenjevanje ponudb se ocenjuje ponudba in ne ponudbena dokumentacija ali ponudnik. 10. točka razpisne dokumentacije govori, da je ponudnik izločen iz postopka, če ne izpolnjuje pogojev za izvedbo javnega naročila, ne pa zaradi predloženih dokazil o izpolnjevanju teh pogojev. Zato tudi ZJN-1 v prvem odstavku 54. člena določa, da sme naročnik zahtevati od ponudnikov pojasnila, da bi si pomagal pri pregledu, vrednotenju in primerjavi ponudb. Takšna pojasnila ne vplivajo na pravilnost ponudbe, ki se tudi ob preveritvi v ničemer ne spremeni. Le-ta pa bi bila tudi toliko bolj razumljiva, če gre naročniku dejansko zato, da izbere najugodnejšega ponudnika, kar vlagatelj nedvomno je.
V zvezi z dokazili o finančni in poslovni sposobnosti ponudnika je naročnik v sporni točki 10.7.1.1. navedel: "Obrazci BON-1 in BON-2 skupaj ali BON 3, od katerih BON-1 in BON-2 ne smeta biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, BON-3 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje. V primeru odprtega računa pri poslovni banki pa mnenje oz. izkaze o poslovanju, izdanega največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka." Iz tega je moč razbrati, da mora vlagatelj, glede na podjetje, kakršno je, predložiti BON-1 in podatke o solventnosti, ki jih sicer vsebuje BON-2. Za vlagateljev primer, ki ima odprt račun pri poslovni banki - Gorenjska banka d.d., Kranj in posluje preko nje, je naročnik zahteval ta izkaz o poslovanju, ki ga je vlagatelj zahtevka tudi priložil. Vlagatelj je torej predložil vsa zahtevana dokazila, iz katerih je jasno razvidna njegova finančna in poslovna sposobnost, kar pomeni, izpolnitev tega pogoja iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj tudi meni, da je naročnik prej citirano zahtevo iz razpisne dokumentacije postavil nejasno in pri ponudnikih povzročil različno razumevanje, to pa pomeni, da je kršil prvi odstavek 23. člena ZJN-1, ki od naročnika zahteva, da mora pripraviti tako razpisno dokumentacijo, da bo ponudnik na njeni osnovi lahko pripravil pravilno ponudbo. Vlagatelj zahtevka je v konkretnem primeru sledil naročnikovi razpisni dokumentaciji in z zahtevanimi dokazili dokazal svojo finančno in poslovno sposobnost, torej je izpolnil pogoj iz razpisne dokumentacije, zato izločitev vlagatelja, zaradi neizpolnjevanja pogojev iz razpisne dokumentacije, nima osnove v drugem odstavku 76. člena ZJN-1.
Naročnik je v drugi sporni točki razpisne dokumentacije (točka 10.8.1.) navedel: "Ponudnik mora imeti izpolnjene pogoje, ki jih naročnik zahteva v zvezi z referencami in predložiti potrjene obrazce - reference s strani naročnikov in kopije pogodb.". Dne 14. 03.2002 je naročnik izdal dodatno pojasnilo, ki navaja: "Ni potrebno predložiti pogodbe, zadostuje le potrdilo o sklenjeni pogodbi, to pomeni potrdilo nasprotne pogodbene stranke o sklenjeni pogodbi za področje varovanja.". Dodatno pojasnilo vsebuje formulacijo "zadostuje le potrdilo o sklenjeni pogodbi", to pomeni potrdilo nasprotne pogodbene stranke o sklenjeni pogodbi za področje varovanja. In potrjeni obrazci - reference brez dvoma so potrdilo nasprotne pogodbene stranke o sklenjenih pogodbah za področje varovanja. Nasprotna pogodbena stranka v njih kar trikrat potrjuje sklenjeno pogodbeno razmerje. Vlagatelj zahtevka (očitno pa tudi drugi ponudniki), je po prejetem obvestilu smatral, da s tem, ko ni potrebno predložiti pogodb, zadostujejo le potrjeni obrazci - reference, saj ti nedvomno potrjujejo, da je s pogodbenimi strankami sklenjena pogodba za področje varovanja. Kakšna posebna dodatna potrdila je naročnik javnega naročila s tem zahteval, vlagatelju ni znano, saj posebnih potrdil, razen referenc, pogodbene stranke ne potrjujejo, še posebej ne, ker izgleda, da bi vsebovale isto, kot je že potrjeno v (potrjenih) obrazcih referenc. Zato vlagatelj meni, da je tudi v tem primeru izpolnil pogoje iz razpisne dokumentacije, saj je iz priloženih in potrjenih obrazcev - referenc razvidno, s kom in za kaj ima sklenjene pogodbe. S tem v zvezi vlagatelj naročniku očita kršitev prvega odstavka 23. člena ZJN-1, ki od naročnika zahteva, da mora pripraviti tako razpisno dokumentacijo, da bo ponudnik na njeni osnovi lahko pripravil pravilno ponudbo.
Vlagatelj zahtevka še navaja, da se reference v praksi pojavljajo različno, bodisi kot pogoj, bodisi kot merilo za vrednotenje ponudb. Da se navedena pojma mešata je razvidno tudi v konkretnem primeru. Naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel reference kot eno izmed meril za izbiro najugodnejšega ponudnika, v 10.8.1. točki pa ni povsem jasna formulacija naročnika, ko navaja, da mora ponudnik imeti izpolnjene pogoje, ki jih naročnik zahteva v zvezi z referencami in predložiti potrjene obrazce reference, saj se reference nenadoma postavijo kot pogoj. V konkretnem primeru pa so se ponudbe vrednotile med drugim tudi na podlagi referenc, torej so bile reference določene kot merilo. Morebitno neizpolnjevanje takšnega merila ne pomeni nepravilnosti ponudbe. Ponudba je še vedno pravilna, le nižje je ovrednotena. To pa pomeni, da zaradi neizpolnjevanja pogojev v zvezi z referencami ni mogoče izločiti nobene ponudbe iz nadaljnjega postopka, pač pa je mogoče izločiti le posamezne reference, ki ne izpolnjujejo pogojev iz razpisne dokumentacije.
Glede na navedeno, je bil vlagatelj zahtevka za revizijo neupravičeno izločen iz nadaljnjega postopka, saj ni oddal nepravilne ponudbe. Z izločitvijo vlagateljeve ponudbe je naročnik kršil načelo enakopravnosti ponudnikov (prvi in drugi odstavek 7. člena ZJN-1), saj je diskriminatorno izločil najugodnejšega ponudnika (vlagatelja), da je lahko izbral izbranega ponudnika.
Vlagatelj predlaga, da naročnik spremeni svojo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, ter upošteva vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika, oziroma izvede postopek v skladu z ZJN-1.

Naročnik zahtevek za revizijo zavrača kot neutemeljen (sklep št. SU 040801/2002, z dne 05.08.2002) in najprej ugotavlja, da so vlagateljevi očitki o izpolnjevanju pogojev glede zahtevanih dokazil o finančni in poslovni sposobnosti utemeljeni. Vlagatelj ima transakcijski račun odprt pri poslovni banki Gorenjski banki d.d., Kranj in zato zadošča izkaz o poslovanju oziroma podatki o solventnosti, ki jih je vlagatelj pravilno priložil v ponudbi.
Vendar pa je neutemeljen očitek vlagatelja, da je naročnik kršil 7. člen ZJN-1. Ni mogoče pritrditi navedbam vlagatelja, da je šlo za razlikovanje med ponudniki, in je naročnik diskriminatorno izločil najugodnejšega ponudnika zato, da je lahko izbral določenega ponudnika, to je izbranega ponudnika. Naročnik je v IV. poglavju razpisne dokumentacije v točki 8.1. navedel, da mora imeti ponudnik izpolnjene pogoje, ki jih naročnik zahteva v zvezi z referencami in priložiti potrjene obrazce - reference s strani naročnikov in kopije pogodb. V zvezi s to točko navodil je naročnik dne 14.03.2002 pojasnil ponudnikom, da ni potrebno predložiti pogodbe, zadostuje le potrdilo o sklenjeni pogodbi, to pomeni potrdilo nasprotne pogodbene stranke o sklenjeni pogodbi za področje varovanja. S tem pojasnilom je naročnik spremenil razpisno dokumentacijo, pri tem pa je ravnal skladno z določilom 4. odstavka 25. člena ZJN-1. Naročnik je v drugem odstavku 10. točke navodil tudi zapisal, da bo v primeru neizpolnjevanja pogojev ponudnik izločen iz postopka. Glede na določilo navodil v zvezi z določilom 10.8.1. točke navodil in I. točko pojasnila z dne 14.03.2002, je ponudnik izločen, če ne izpolnjuje pogojev, ki jih naročnik zahteva v zvezi z referencami, ne predloži potrjene obrazce - reference s strani naročnikov ali ne predloži potrdila o sklenjeni pogodbi oziroma potrdila nasprotne pogodbene stranke o sklenjeni pogodbi za področje varovanja. Vlagatelj je v svoji ponudbeni dokumentaciji naštel naročnike del za katere je opravljal fizično, intervencijsko, obhodno varovanje in varovanje javnih prireditev. K svoji ponudbi je priložil izpolnjen obrazec "referenčna lista s področja javnega naročila" in dokument "izjava", da ima v letu 2001 in 2002 sklenjene pogodbe o fizičnem varovanju sodnih objektov, objektov državnih organov in drugih objektov. Vlagatelj je priložil potrjene obrazce - reference za pet naročnikov del. Vendar pa naročnik ugotavlja, da je ponudbena dokumentacija pomanjkljiva, ker ne vsebuje potrdila o sklenjeni pogodbi oziroma potrdila nasprotne stranke o sklenjeni pogodbi za področje varovanja. Zaradi neizpolnjevanja pogoja v točki 10.8.1. navodil je bil vlagatelj izločen iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.
Naročnik ugotavlja, da kršitve, ki jih navaja vlagatelj, pri oddaji javnega naročila niso bile podane v takem obsegu, da bi opravičevale spremembo odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika, zato je zahtevek za revizijo zavrnil.

Naročnik je vlagatelja na podlagi 17. člena ZRPJN pozval, naj ga v treh dneh od prejema sklepa pisno obvesti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom, dne 09.08.2002, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku revizije najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.". Predmetno revizijsko zadevo je Državna revizijska komisija zato obravnavala izključno v tistem delu navedb, ki so med strankama v tem postopku (še) ostale sporne. Naročnik in vlagatelj sta se v teku dosedanjega revizijskega postopka, ki se je vodil pri naročniku, očitno sporazumela v tem, da je vlagatelj pravilno in v skladu z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije priložil vse zahtevane dokumente iz točke 10.7.1.1. navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in tako v celoti dokazal izpolnitev svoje finančne in poslovne sposobnosti. Navedeno ugotovitev potrjuje tudi pregled dokumentacije o oddaji javnega naročila, ki jo je Državni revizijski komisiji predložil naročnik, zato se Državna revizijska komisija v presojo tega dela revizijskega zahtevka ni spuščala.

Kot izhaja iz spisovne dokumentacije pa je med naročnikom in vlagateljem še vedno sporna revizijska navedba, ki se nanaša na (ne)pravilno in/ali (ne)predložitev zahtevanih dokumentov zahtevanih v točki 10.8.1. navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, katera je bila, kot pravilno ugotavljata tako naročnik kot tudi vlagatelj, spremenjena s pojasnilom razpisne dokumentacije (dokument št. 040801/2002, z dne 14.03.2002).

Državna revizijska komisija opozarja, da se je o prej navedenem vprašanju že v celoti izrekla, in sicer v revizijskem postopku, ki ga je vodila pod opravilno številko 018-108/02-21-1250 (dokument z dne 17.06.2002), na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil v tem postopku izbrani ponudnik. V takrat obravnavani revizijski zadevi je Državna revizijska komisija torej presojala, ali je ponudba vlagatelja (tedaj izbranega ponudnika) pravilna v smislu 18. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1.
Na podlagi proučitve takrat predložene ponudbene dokumentacije vlagatelja (tedaj izbranega ponudnika), je Državna revizijska ugotovila, da ponudba vlagatelja (tedaj izbranega ponudnika) ni pravilna, o čemer je v obrazložitvi svoje odločitve navedla tekom revizijskega postopka ugotovljeno dejansko stanje ter opisala dejanske in pravne podlage, ki so narekovale razveljavitev izpodbijane odločitve naročnika. Naročnika je z navedenim sklepom napotila na ponovni pregled in ocenjevanje ponudb, v skladu z razpisno dokumentacijo, ob upoštevanju ugotovitev iz predmetnega sklepa. Ob tem je zapisala naslednje ugotovitve:

â"śDržavna revizijska komisija je ugotovila, da je naročnik v 10. točki navodil navedel dokumente, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku kot dokazilo o usposobljenosti in sposobnosti. V 10.8.1. točki navodil je tako zapisano: "Ponudnik mora imeti izpolnjene pogoje, ki jih naročnik zahteva v zvezi z referencami in predložiti potrjene obrazce - reference s strani naročnikov in kopije pogodb". V zvezi s to točko navodil je naročnik dne 14.03.2002 izdal dokument "pojasnilo", št. 040801/2002, v katerem je pod točko I. zapisano vprašanje: "Na strani 22, točka 8, se za dokazovanje sposobnosti ponudnika zahtevajo tudi reference, potrjene s strani naročnika in kopije pogodb za storitve fizičnega varovanja. Ker vse pogodbe vsebujejo določilo o poslovni tajnosti, izvajalec varovanja ne sme tretjim osebam posredovati kopijo pogodbe brez soglasja naročnika. Ali je možno na kak drug način ali s kakim drugim dokumentom nadomestiti omenjeno zahtevo"" Naročnik je na to vprašanje odgovoril: "Ni potrebno predložiti pogodbe, zadostuje le potrdilo o sklenjeni pogodbi, to pomeni potrdilo nasprotne pogodbene stranke o sklenjeni pogodbi za področje varovanja". Naročnik je dokument "pojasnilo", z dne 14.03.2002, naslovil na vse (potencialne) ponudnike, ki so dvignili razpisno dokumentacijo. Državna revizijska komisija je pri tem upoštevala navedbo vlagatelja: "da je naročnik dne 14.03.2002 poslal vsem ponudnikom pojasnilo sledeče vsebine: Ni potrebno predložiti pogodbe, zadostuje le potrdilo o sklenjeni pogodbi, to pomeni potrdilo nasprotne pogodbene stranke o sklenjeni pogodbi za področje varovanja". Državna revizijska komisija je glede na citirano navedbo vlagatelja ugotovila, da je naročnik z dokumentom "pojasnilo", z dne 14.03.2002, spremenil razpisno dokumentacijo, pri tem pa je ravnal skladno z določilom četrtega odstavka 25. člena ZJN-l, ki določa: "Če je razpisna dokumentacija ali dopolnilni dokumenti preobširni, če se lahko pripravi ponudba le po ogledu kraja izvršitve javnega naročila in po pregledu dopolnilnih listin na kraju samem, ali če naročnik spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo šest dni ali manj pred rokom, določenim za predložitev ponudb, mora, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšati rok za predložitev ponudb". Naročnik je v drugem odstavku 10. točke navodil zapisal: "V primeru neizpolnjevanja pogojev je ponudnik izločen iz postopka". Naročnik je v IV. poglavju razpisne dokumentacije (Ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja usposobljenosti in sposobnosti) v 8.1. točki zopet zapisal, da mora imeti ponudnik izpolnjene pogoje, ki jih naročnik zahteva v zvezi z referencami in predložiti potrjene obrazce-reference s strani naročnikov in kopije pogodb. V VIII. poglavju razpisne dokumentacije (Izjave) je naročnik priložil obrazec - reference, s katerim naročnik del oziroma druga pogodbena stranka potrjuje, da je določen ponudnik zanj na podlagi pogodbenega razmerja v letih 2000 in 2001 opravljal storitev fizičnega varovanja z receptorskimi deli. V IX. poglavju razpisne dokumentacije (Merila za ocenitev ponudb) pa je naročnik v točki f). določil tudi merilo "varovanje objektov enake ali podobne dejavnosti". Pod to točko pa je naročnik zapisal: "Ponudnik mora podpisati izjavo o vrsti objektov, za katere ima v letu 2001 sklenjene pogodbe o fizičnem varovanju.". Državna revizijska komisija je ugotovila, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbeni dokumentaciji naštel naročnike del, za katere je opravljal fizično, intervencijsko, obhodno varovanje in varovanje javnih prireditev. Izbrani ponudnik je k svoji ponudbi priložil izpolnjen obrazec "referenčna lista s področja javnega naročila" in dokument "izjava", da ima v letu 2001 in 2002 sklenjene pogodbe o fizičnem varovanju (1.) sodnih objektov in (2.) objektov državnih organov ter (3.) objektov javnih zavodov, gospodarskih družb in drugih objektov, naročniki del pa so v tej izjavi tudi našteti. Prav tako je izbrani ponudnik priložil potrjene obrazce - reference za pet naročnikov del. Vendar pa mora Državna revizijska komisija pritrditi revizijski navedbi, da je ponudbena dokumentacija: izbranega ponudnika pomanjkljiva, saj ne vsebuje potrdila o sklenjeni pogodbi oziroma potrdila nasprotne pogodbene stranke o sklenjeni pogodbi za področje varovanja. To je v zapisniku o javnem odpiranju ponudb ugotovil tudi naročnik, ki je v ta zapisnik, z dne 05.04.2002, pri ponudbi izbranega ponudnika glede točke 10.8.1. navodil zapisal: "Ni pa posebnega potrdila za vsako od strank, da je sklenjena pogodba.".

S tem v zvezi je potrebno še opozoriti vlagatelja, da je ponudnik tisti, ki je odgovoren za vsebino oddane ponudbe. Naročnik na podlagi prvega odstavka 54. člena ZJN-1 sicer res lahko zahteva od ponudnikov dodatna pojasnila, da bi si pomagal pri pregledu, vrednotenju in primerjavi ponudb, vendar pri tem ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe. Navedeno določilo je potrebno razumeti tako, da naročnik med postopkom pregledovanja in ocenjevanja ponudbe konkretnega ponudnika ne sme pozvati k dopolnitvi ponudbe z dokumentom, ki ga ponudnik, kljub temu, da je bil le-ta izrecno zahtevan, v ponudbi ni priložil. Z opisanim ravnanjem bi naročnik naknadno pozvanega ponudnika obravnaval bolj ugodno od preostalih ponudnikov in bi tako kršil tudi načelo enakopravnosti vseh ponudnikov v postopku oddaje javnega naročila (7. člen ZJN-1).
Ob opisanem dejanskem stanju, je naročnik na podlagi razpisnih pogojev, ob hkratnem spoštovanju načela enakopravnosti, ravnal povsem pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nepravilno. ZJN-1 v 18. točki prvega odstavka 3. člena, pojasnjuje, da je pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Obvezno ravnanje naročnika v zvezi s ponudbo, ki ni pravilna, pa jasno izhaja iz drugega odstavka 76. člena ZJN-1, ki določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb vse nepravilne ponudbe zavrniti. Torej je zavrnitev nepravilne ponudbe naročnikova dolžnost in odločanje o tem ni prepuščeno njegovi osebni presoji, kot si napačno predstavlja vlagatelj, ki takšno ravnanje zagovarja z utemeljitvijo, "da je glede na to, da ni bilo potrebno predložiti pogodb, menil, da zadostujejo le potrjeni obrazci-reference" in "da mu ni znano kakšna posebna dodatna potrdila je naročnik zahteval."
Državna revizijska komisija sicer dopušča možnost, da je do pomanjkljivosti v vlagateljevi ponudbi prišlo zaradi spremembe razpisne dokumentacije v sporni točki, vendar pa je potrebno istočasno tudi ugotoviti, da je imel vlagatelj možnost, da bi naročnika, na podlagi 25. člena ZJN-1, zaprosil za pojasnila. Na takšno možnost je bil v razpisni dokumentaciji izrecno opozorjen v točki 6 (Pojasnjevanje razpisne dokumentacije), a je kot izhaja iz dokumentacije iz spisa (vsaj glede obravnavane revizijske navedbe) vlagatelj ni izkoristil.
Če pa je imel vlagatelj kakršnekoli pomisleke glede spremenjene razpisne dokumentacije v zadevni točki, pa bi moral glede navedenega, skladno z določilom 5. odstavka 12. člena ZRPJN, vložiti zahtevek za revizijo čim prej oziroma najkasneje do sprejema naročnikove odločitve o dodelitvi naročila, torej v času, ko bi revizijska presoja (v primeru, da bi se izkazalo, da je očitek utemeljen) še lahko privedla do odprave očitane nepravilnosti iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem v tem, da se pogoj od merila razlikuje po tem, da ne vpliva na uvrstitev na ocenjevalni lestvici ter da je element, ki mora biti v ponudbi izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je kot tak izključujoče narave. Ravno tako Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju v tem, da je merilo (za razliko od pogoja) okoliščina, ki se vrednoti glede na to v kolikšni meri je izpolnjena in da je razpisna dokumentacija strukturirana tako, da posamezno merilo ni izpolnjeno, pa je ponudba še vedno pravilna in se kot takšna tudi ocenjuje. Lahko pa naročnik v razpisni dokumentaciji določi, da mora biti posamezna okoliščina izpolnjena v točno določenem obsegu, v tem primeru se vrednoti le presežek. V takšni obliki pomeni izpolnitev le-te v zahtevanem obsegu pogoj, presežek pa merilo. Ker so bile v obravnavanem primeru reference določene kot merilo, vlagatelj ni bil izločen zaradi neizpolnjevanja točno določenega in zahtevanega števila referenc (naročnik navedenega v razpisni dokumentaciji tudi ni zahteval), pač pa je bil izločen (kot že zapisano) iz razloga, ker ni predložil vseh dokumentov za ponujene reference (v ponudbo ni priložil potrdila o sklenjeni pogodbi to pomeni potrdila nasprotne pogodbene stranke o sklenjeni pogodbi za področje varovanja), ki jih je v zvezi z dokazovanjem le-teh zahteval naročnik.
Sama odločitev o tem, kakšne dokumente bo naročnik zahteval v zvezi z dokazovanjem referenc, pa je v celoti prepuščena njemu (ob predpostavki, da so te zahteve v skladu s temeljnimi načeli javnega naročanja) in v le-to pravila o javnem naročanju ne posegajo. Državna revizijska komisija ponovno poudarja, da je naročnik dolžan spoštovati vse zahteve (torej tudi tiste, ki jih postavi v zvezi z dokumenti za dokazovanje referenc), ki jih je sam določil v razpisni dokumentaciji.

Naročniku glede na navedeno ni mogoče očitati, da je ravnal v nasprotju z zakonom, ko je vlagateljevo ponudbo ocenil kot nepravilno in jo izločil iz nadaljnje obravnave, zato je Državna revizijska komisija odločila kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (člen 23/3 ZRPJN).

V Ljubljani, dne â??â??..