018-174/02

Številka: 018-174/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija), je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99; v nadaljevanju: ZRPJN), poâ??â??., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za "Svetovalni inženiring in vodenje projekta izgradnje nove â??..klinike v Ljubljani", ki ga je vložilo podjetje â??â??.(v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??â??.(v nadaljevanju: naročnik), dne â??â??.

ODLOČILA

Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, ki je navedena v obvestilu o oddaji javnega naročila, št. 3531-1/2002, zap. št. JN: 08/01, z dne 07.05.2002;

Obrazložitev

Naročnik je dne 22.10.2001 sprejel sklep, št. 313-44/01, o začetku postopka oddaje javnega naročila za javno naročilo:
a.) svetovalni inženiring in vodenje projekta
b.) strokovne in tehnične storitve pri izdelavi standardov in normativov za objekte in prostore javnih zdravstvenih zavodov.

Dne â??.je naročnik za predmetno javno naročilo v Uradnem listu RS, štâ??â??, pod številko objaveâ??.., objavil javni razpis za oddajo naročila za storitve po omejenem postopku za priznanje sposobnosti. Dne â??â??je naročnik v Uradnem listu RS, štâ??â??, pod št. objaveâ??.., objavil popravek objave javnega razpisaâ??...
Naročnik je dne 31.01.2002 z dokumentom št. 3531-1/2002 poslal vsem ponudnikom s priznano sposobnostjo povabilo k oddaji ponudb po priznani sposobnosti za izvajanje posebno zahtevnih storitev skupine
a). svetovalni inženiring in vodenje projekta,
za predložitev ponudb za dve investiciji:
1. izgradnja Nove â??â??.klinike v Ljubljani
2. nadaljevanje izgradnje I. faze â??â??..

Dne 07.05.2002 je naročnik podal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 3531-1/2002, zap. št. JN: 08/01. V njem je zapisal, da je prispelo pravočasno šest (6) pravilno označenih ponudb in da je javno naročilo "Svetovalni inženiring in vodenje projekta izgradnje nove â??â??.klinike v Ljubljani" oddal ponudniku â??â??â??..(v nadaljevanju izbrani ponudnik)

V obrazložitvi obvestila je naročnik navedel, da iz ponudbe vlagatelja, natančneje obrazca C 09 - izhaja, da je za izvedbo predmetnega javnega naročila med ostalim vodstvenim in tehničnim osebjem navedena tudi oseba, ki je v ožjem sorodstvenem razmerju z izdelovalcem razpisne dokumentacije za to javno naročilo. Obenem je vlagatelj podpisal in žigosal obrazec C 08 - Izjavo o nepovezanosti. S podpisom te izjave je vlagatelj naročniku dal netočne in zavajajoče podatke. Vlagatelj je podpisal tudi izjavo na obrazcu C11 - izjava, da so vsi podatki točni in nezavajajoči, ter s tem še enkrat zavedel naročnika. Zaradi navedenega je naročnik ponudbo vlagatelja izločil kot nepravilno.

Vlagatelj je dne 14.06.2002 vložil zahtevek za revizijo, št. 3201/115-2002, v katerem navaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil kot nepravilno na podlagi neresničnih dejstev in ugotovitev, ker je napačno ocenil vlagateljevo ponudbeno dokumentacijo. Zaradi navedenega postopek o oddaji predmetnega javnega naročila ni bil izveden zakonito oz. v skladu z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000, 102/2000, v nadaljevanju ZJN-1).
V obrazložitvi zahtevka je vlagatelj navedel, da so navedbe naročnika neresnične in brez dejanske in pravne podlage. Vlagatelj je to utemeljil s tem, da je k ponudbi predložil obrazec C-09, na katerem je navedeno strokovno in tehnično osebje za izvedbo predmetnega javnega naročila. Nobena od oseb ni po vlagateljevih podatkih v ožjem sorodstvenem razmerju z izdelovalcem razpisne dokumentacije za to javno naročilo, zato naročnik ni imel pravne in ne dejanske podlage za izločitev vlagateljeve ponudbe kot nepravilne. Naročnik tudi ni navedel poimensko, katera oseba je po njegovih podatkih v ožjem sorodstvenem razmerju z izdelovalcem razpisne dokumentacije, zaradi česar se vlagatelju postavlja vprašanje o nepristranskosti naročnikove odločitve o izbiri ponudnika. Naročnik je porabnik proračunskih sredstev, zato je vlagatelj zahteval, da naročnik svojo odločitev utemelji s konkretno obrazložitvijo za katero osebo gre. Zaradi tega je tudi navedba, da je vlagatelj naročnika zavedel z neresničnimi podatki, po vlagateljevi presoji neresnična in brez pravne in dejanske podlage. Vlagatelj je kot dokazilo zahtevku za revizijo priložil obrazec C 09, C 08 in C 11.
Vlagatelj je zato predlagal, da naročnik ponovno preuči vlagateljeve razloge za revizijo, ter se odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila in se o njem ponovno odloči.

Vlagatelj je plačal takso v višini 80.000,00 SIT in predložil je dokazilo o vplačilu takse.

Naročnik je dne 21.06.2002 pozval Ministrstvo za finance, da le - to na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZRPJN, imenuje revizijskega izvedenca iz 14. člena ZRPJN. Ker ni prejel obvestila, je naročnik dne 22.07.2002, z dokumentom št. 3531-1/2002 ponovno pozval Ministrstvo za finance, da mu poda svojo odločitev.

Ministrstvo za finance je dne 24.07.2002, z dokumentom št. 9960/02-159, naročnika opozorilo, da so na njegov dopis, z dne 21.06.2002 odgovorili že dne 27.06.2002. V prilogi pa so poslali kopijo dopisa o imenovanju revizijskega izvedenca, v katerem so zapisali, da ZRPJN, ki ureja pravno varstvo ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil, v 14. in 15. členu določa vključitev revizijskega izvedenca v revizijo postopka oddaje javnega naročila. Na podlagi podzakonskega predpisa, ki določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati revizijski izvedenci ter njihove pravice in obveznosti, naj bi Državna revizijska komisija v sodelovanju z Ministrstvom za finance in Gospodarsko zbornico pripravila seznam revizijskih izvedencev.
Ministrstvo za finance je zapisalo, da podzakonski akt, ki je podlaga za pripravo seznama, še ni bil sprejet, ker iz prakse na tem področju izhaja, da navedena zakonska rešitev ni racionalna. Zato je v predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja, ki je v fazi sprejemanja v Državnem zboru, predvideno črtanje revizijskih izvedencev. Trenutno v delu postopka revizije oddaje javnega naročila, ki poteka pred naročnikom, le - ta samostojno obravnava zahtevek za revizijo, skladno z določbami ZRPJN. V primerih, ki jih določa ZRPJN, pa zadevo pošlje dalje v obravnavo Državni revizijski komisiji, ki je po 4. členu ZRPJN tisti neodvisni in samostojni državni organ, ki zagotavlja pravno varstvo ponudnikov v drugi stopnji revizijskega postopka. Tako je po mnenju Ministrstva za finance tudi v celoti zagotovljeno pravno varstvo ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil.

Vlagatelj je v dokumentu, št. 3201/142-2002, z dne 24.07.2002, poslal naročniku "zahtevek za revizijo - urgenca", v katerem je zapisal, da ni prejel odločitve naročnika o zahtevku za revizijo, da pa je zakonski rok glede na določilo 16. člena ZRPJN že potekel in da prosi za sporočilo o odločitvi naročnika, skladno z ZRPJN.

Naročnik je dne 08.08.2002, z dokumentom št. 3531-1/2002-154, odstopil Državni revizijski komisiji v odločanje zahtevek za revizijo s svojim mnenjem. V njem je zapisal, da je kot naročnik v pravočasnem roku prejel zahtevek za revizijo, da pa o njem ni odločil v zakonitem roku skladno z določbo 16. člena ZRPJN in da se torej šteje, da je zahtevek za revizijo zavrnil.
Naročnik navaja, da ni odločal o zahtevku v zakonitem roku zaradi objektivnih razlogov, saj je v postopku namreč čakal na odločitev - mnenje revizijskega izvedenca, ki pa ga Ministrstvo za finance, zaradi neracionalne zakonske določbe (14. in 15. člena ZRPJN,) v postopek ni pritegnilo. Naročnik je navedel, da je prejel odgovor Ministrstva za finance šele 25.07.2002, torej po roku, ki ga določa ZRPJN, in v katerem bi moral izdati sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Naročnik opozarja, da ocenjuje, da je zahtevek za revizijo utemeljen in da bi zahtevku ugodil in delno razveljavil postopek oddaje javnega naročila, kar pa po ZRPJN po preteku roka ni možno. Ker po mnenju naročnika zakon tovrstnih primerov ne ureja, o zahtevku vlagatelja pa mora biti odločeno, je naročnik odločil, da zahtevek odstopi v meritorno reševanje Državni revizijski komisiji. Po naročnikovem mnenju so izpolnjene procesne predpostavke za odstop zahtevka in celotne dokumentacije Državni revizijski komisiji, ker je vlagatelj varoval rok o vložitvi pritožbe po izteku 20 - dnevnega roka, ko je z urgenco, dne 26.07.2002, pričakoval odločitev naročnika. Podano urgenco je naročnik obravnaval kot izjavo vlagatelja, da zahtevka za revizijo ne želi umakniti in je torej šteti, da so izpolnjeni pogoji za nadaljevanje postopka.

Državna revizijska komisija je dne 12.08.2002, z dopisom št. 018-174/02-22-1553 na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN od naročnika zahtevala dodatno dokumentacijo in pojasnila:
1. sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila,
2. objava javnega razpisa v Uradnem listu RS,
3. povabilo za oddajo ponudb, z dne 31.01.2002,
4. zapisnik o odpiranju ponudb,
5. pojasnila v zvezi z izločitvijo ponudbe vlagatelja iz postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je dne 14.08.2002, v dokumentu št. 3531-1/2002, posredoval zahtevano dodatno dokumentacijo in pojasnila.

V pojasnilu glede izločitve vlagateljeve ponudbe je naročnik navedel:
"- Ni dokazov o povezavi vlagatelja zahtevka za revizijo z izdelovalcem razpisne dokumentacije v smislu določila drugega odstavka 5. člena Zakona o javnih naročilih.
- Razpisno dokumentacijo, ki je bila posredovana ponudnikom s priznano sposobnostjo s povabilom k oddaji ponudb z 31.01.2002 sta pripravila g.M.J. in ga. Z.C., člana strokovne komisije za vodenje postopka oddaje javnega naročila in ocenitev ponudb.
- Na â??â??je zaposlen g. B.B., ki je zakonski partner ge. N.S., zaposlene pri vlagatelju zahtevka za revizijoâ??â??. Gospod B. je bil tudi imenovan za strokovnega sodelavca strokovne komisije, vendar v delu komisije ni sodeloval, kot strokovni sodelavec pa tudi ne bi imel nobene možnosti odločanja, saj tega Poslovnik za delo strokovnih komisij ne dopušča. Ni dokazov za medsebojno povezavo med navedenima osebama v smislu kršitve zakonskih določb.
- V ponudbi vlagatelja zahtevka za revizijo se nikjer ne odraža povezava z izdelovalcem razpisne dokumentacije in je navedba v obvestilu o oddaji javnega naročila, da je v ponudbi â??â??.v obrazcu C 09, med vodstvenim in tehničnim osebjem predvidenim za izvedbo predmetnega javnega naročila navedena tudi oseba, ki je v ožjem sorodstvenem razmerju z izdelovalcem razpisne dokumentacije napačna. V ponudbi vlagatelja zahtevka za revizijo ni med osebjem predvidenim za izvedbo predmetnega javnega naročila nikjer navedena ga. N.S.. Po pregledu dokumentacije ugotavljamo, da je strokovna komisija napačno opredelila razlog za izločitev ponudbe â??â??očitno izhajajoča iz primera pri drugem javnem naročilu, ko je bila ponudba â??..izločena. S tem pojasnjujemo, da je po našem mnenju zahtevek vlagatelja utemeljen. Naj na koncu dodamo še, da bo ob uvrstitvi ponudbe ponudnika â??â??v ocenjevanje ostala najugodnejša ponudba ponudnika â??â??.s končno ponudbeno ceno â??.. SIT, saj je ponudbena cena â??..SIT, kot je razvidno iz same ponudbe in zapisnika o javnem odpiranju ponudb."

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter dodatnih pojasnil in dokumentacije, je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju

Državna revizijska komisija je v postopku revizije najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi."

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj dne 14.06.2002, vložil zahtevek za revizijo. Ker naročnik iz razlogov (nepravočasnega prejema odgovora Ministrstva za finance glede imenovanja revizijskega izvedenca), ki jih je navedel v dopisu št. 3531 - 1/2002 -154, z dne 08.08.2002, s katerim je odstopil zahtevek za revizijo v odločanje Državni revizijski komisiji, ni odločil o zahtevku v 20 dnevnem roku iz 16. člena ZRPJN, je štel urgenco vlagatelja z dne 24.07.2002, št. 3201/142 - 2002, kot zahtevek za nadaljevanje postopka. Državna revizijska komisija je glede na navedeno meritorno odločila o zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med vlagateljem in naročnikom ne obstaja spor o tem, da je ponudba vlagatelja pravilna. Naročnik je v mnenju in pojasnilih Državni revizijski komisiji navedel, da je zahtevek za revizijo utemeljen in da ni imel upravičenega razloga za izločitev ponudbe vlagatelja.

Državna revizijska komisija na osnovi dokumentacije in dodatnih pojasnil naročnika ugotavlja, da ni dokazov o povezavi vlagatelja zahtevka za revizijo z izdelovalcem razpisne dokumentacije v smislu določila drugega odstavka 5. člena ZJN -1. Razpisno dokumentacijo, ki je bila posredovana ponudnikom s priznano sposobnostjo s povabilom k oddaji ponudb z dne 31.01.2002 ni pripravljala strokovna oseba zaposlena pri naročniku, ki je v ožjem sorodstvenem razmerju z osebo, zaposleno pri vlagatelju. Ni torej dokazov za medsebojno povezavo med navedenima osebama v smislu kršitve zakonskih določb. V ponudbi vlagatelja se ne odraža povezava z izdelovalcem razpisne dokumentacije, zato je navedba v obvestilu o oddaji javnega naročila, da je v vlagateljevi ponudbi v obrazcu C 09, med vodstvenim in tehničnim osebjem, predvidenim za izvedbo predmetnega javnega naročila, navedena tudi oseba, ki je v ožjem sorodstvenem razmerju z izdelovalcem razpisne dokumentacije, napačna.

Iz navedenega sledi, da je naročnik v obvestilu o oddaji javnega naročila št. 3531 - 1/2002, z dne 07.05.2002, neupravičeno ugotovil, da je ponudba vlagatelja nepravilna ter jo je iz tega razloga izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija je zaradi navedenega na podlagi prvega odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN daje naročniku napotke za pravilno izvedbo dela postopka, ki je razveljavljen. Skladno z zgoraj navedenim mora naročnik ponovno ugotavljati pravilnost ponudb in izbrati najugodnejšega ponudnika v skladu z merili iz razpisne dokumentacije.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne â??..