018-167/02

Številka: 018-167/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l.RS, št. 78/99 in 90/99, v nadaljevanju ZRPJN) po â??â??v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za komunalno ureditev območja ZN â??â??in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja â??â??(v nadaljevanju: vlagatelj), proti naročniku â??â??(v nadaljevanju: naročnik), dne â??â??..

ODLOČILA

Predlogu za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila, se ne ugodi.

Obrazložitev

Naročnik je v dopisu, št.:465-10-5/2002-900/R, s katerim je Državni revizijski komisiji, dne 02.08.2002, predlagal, naj Državna revizijska komisija sprejme sklep, da vloženi zahtevek ne zadrži postopka oddaje javnega naročila za komunalno ureditev območja ZN â??â??

Državna revizijska komisija je dne, 02.08.2002, od naročnika zahtevala dodatno dokumentacijo, saj na podlagi predložene dokumentacije ni bilo mogoče ugotoviti dejanskega stanja in odločiti o zahtevku za revizijo. Glede na zgoraj navedeno dejstvo, je Državna revizijska komisija po pregledu razpoložljive dokumentacije odločila, da se naročnikovemu predlogu ne ugodi.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni navedel razlogov, na podlagi katerih bi Državna revizijska komisija utemeljeno sprejela sklep po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, saj bi morale biti za nezadržanje postopka oddaje javnega naročila podane posebne ali izredne okoliščine. Vsekakor bi morale biti okoliščine, ki opravičujejo nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila, objektivno pogojene, ne pa pogojene z ravnanjem naročnika samega. Iz zahtevka za revizijo in ostale razpoložljive spisovne dokumentacije pa ni razvidno, da bi bile okoliščine objektivno pogojene, ampak so na podlagi presoje te dokumentacije posledica ravnanja naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ne more sprejeti sklepa iz drugega odstavka 11. člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija napotuje naročnika, da odloči o zahtevku za revizijo v skladu s 16. členom ZRPJN upoštevajoč pri tem načelo hitrosti v revizijskem postopku.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dneâ??â??â??