018-160/02

Številka: 018-160/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18 in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 in 90/99; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), poâ??â??., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo stanovanjskega bloka lamela A in lamela B (48 stanovanj) vâ??â??.., ki vključuje GOI dela in ureditev okolja, in na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje â??â??..(v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnikaâ??â??. (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??â??.

ODLOČILA

Pritožbi vlagatelja se ugodi in se razveljavi sklep naročnika št.: 60/60/2002-MZ, z dne 11.07.2002.

Obrazložitev

Naročnik je dne â??.v Uradnem listu RS, štâ??.., pod številko objaveâ??â??.., objavil javni razpis za izgradnjo stanovanjskega bloka lamela A in lamela B (48 stanovanj) vâ??â??â??, ki vključuje GOI dela in ureditev okolja.

Vlagatelj je dne 26.06.2002 vložil zahtevek za revizijo, št. 009/â??.-PM, v katerem navaja, da v obvestilu o oddaji naročila, z dne 04.06.2002, manjka pravni pouk, ki neizbrane ponudnike napotuje na možnost vložitve zahtevka za revizijo. Vlagatelj meni, da se je naročnik s tem poskušal izogniti morebitnim zahtevkom za revizijo.
Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da se je po prejemu obrazloženega obvestila o oddaji naročila odločil za vložitev zahtevka za revizijo, saj se ne more strinjati z navedbami naročnika. Naročnik je v obrazloženem obvestilu o oddaji naročila zapisal, da je komisija vlagateljevo ponudbo zavrnila kot nepravilno, z obrazložitvijo, da je vlagatelj predložil obrazec BON 1 za leto 2000. Vlagatelj pojasnjuje, da je ponudbi priložil obrazec BON 1, ki ga je Agencija RS za plačilni promet sestavila dne 23.04.2002, vlagatelj pa glede vsebine obrazca BON 1 na Agencijo RS za plačilni promet ne more vplivati.
Glede naročnikovega pojasnila, da je imel vlagatelj v zadnjih šestih mesecih 11 dni neporavnane obveznosti, vlagatelj navaja, da je v razpisni dokumentaciji, št. 60/15/02 MZ, z dne 05.04.2002, v 6. odstavku VIII. točke navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določeno, da morajo ponudniki, ki ne predložijo obrazcev BON, dostaviti potrdilo poslovne banke, da njihov žiro račun v preteklih šestih mesecih ni bil blokiran. Glede na navedeno in ob upoštevanju veznikov "in" ter "oz." vlagatelj meni, da navedeno ne velja za ponudnike, ki predložijo obrazec BON.
Na naročnikove navedbe v zvezi z objektom v â??â??.glede imenovanja objekta (ali gre za poslovno-stanovanjski objekt ali stanovanjsko-poslovni objekt) vlagatelj odgovarja, da na imenovanje objekta nima vpliva, obenem pa izjavlja, da je v navedenem objektu enak delež poslovnih in stanovanjskih enot.
Glede očitkov o dokazilih - izjavah referenčnih naročnikov, češ da le-te nimajo datumov podajanja izjave in navedbe o datumih izgradnje objektov, vlagatelj navaja, da izjave vsebujejo datum in leto izgradnje, razen referenc - potrdil investitorjaâ??â??. Vlagatelj meni, da obrazložitev naročnika ni utemeljena.
Vlagatelj dalje navaja, da naročnik na javnem odpiranju ponudb ni upošteval pripomb vlagateljevega predstavnika, da je prišlo do računske napake. Glede na navedeno in ob upoštevanju določil Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000; v nadaljevanju: ZJN-1) vlagatelj meni, da bi naročnik sprejel drugačno odločitev, če bi računsko napako upošteval, kot to dovoljuje ZJN-1.
Vlagatelj tako meni, da bi naročnik v primeru, če bi upošteval vse navedeno, sprejel drugačno odločitev, zato predlaga, da naročnik spremeni obvestilo o oddaji naročila v delu, kjer je naveden najugodnejši ponudnik. Vlagatelj na podlagi petega odstavka 22. člena ZRPJN zahteva tudi povračilo stroškov.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, št. 60/56/2002-MZ, z dne 02.07.2002, pozval, da v roku pet dni od prejema dopisa plača revizijsko takso v višini 150.000,00 SIT na žiro račun Ministrstva za finance, št. 50100-630-10014, pri tem pa mora na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke: 1. model 18; 2. P1: 10995; 3. P3: 7141998 in 4. P3 00000002. Naročnik je v tem dopisu še zapisal, da mu mora vlagatelj v roku pet dni od prejema dopisa predložiti potrdilo o plačilu takse, sicer bo štel, da je zahtevek za revizijo umaknjen.

Iz dokumentacije, ki jo je Državni revizijski komisiji posredoval vlagatelj, je razvidno, da je vlagatelj naročnika z dopisom, št. 09/562 PM, z dne 08.07.2002, obvestil, da je dne 08.07.2002 plačal takso za vložen revizijski zahtevek. Vlagatelj je temu dopisu priložil dokument "poročilo v breme", iz katerega je razvidno, da je na račun Ministrstva za finance plačal revizijsko takso v višini 150.000,00 SIT.

Naročnik je dne 11.07.2002 sprejel sklep, št. 60/60/2002-MZ, v katerem ugotavlja, da je vlagatelj na podlagi 22. člena ZRPJN umaknil svoj zahtevek za revizijo. V obrazložitvi tega sklepa naročnik navaja, da je vlagateljev zahtevek za revizijo prejel dne 27.06.2002. Naročnik je vlagatelja z dopisom, z dne 02.07.2002, pozval, da v zakonitem 5-dnevnem roku plača takso za vložen zahtevek. Vlagatelj je ta dopis prejel dne 03.07.2002 in do izteka roka, to je do 08.07.2002, naročniku ni predložil dokazila o plačilu takse. Naročnik je zato v skladu z drugim odstavkom 22. člena ZRPJN štel, da je vlagatelj svoj zahtevek umaknil.

Vlagatelj je z dopisom, št. 09/576-PM, z dne 12.07.2002, naročniku posredoval dokument (naročnik ga je prejel dne 17.07.2002), v katerem navaja, da je dne 12.07.2002 prejel sklep, s katerim je naročnik napačno ugotovil, da vlagatelj ni plačal revizijske takse. Vlagatelj citira drugi odstavek 22. člena ZRPJN in meni, da zakon ne zahteva dokazila o plačilu takse, temveč plačilo. Vlagatelj zatrjuje, da je pravočasno poravnal svojo obveznost iz citiranega člena ZRPJN, kar naj bi bilo razvidno iz poročila, ki je bilo priloženo obvestilu, z dne 08.07.2002. Glede na navedeno vlagatelj ugotavlja, da je naročnik neupravičeno izdal sklep, št. 60/60/2002-MZ, z dne 11.07.2002, s katerim je zopet potrdil vlagateljev dvom, da naročnik ni postopal v skladu z zakonom.

Naročnik je vlagatelju z dopisom, št. 60/78/02, z dne 19.07.2002, odgovoril, da ga je z dopisom, z dne 02.07.2002, pozval, naj v roku 5 dni predloži potrdilo o plačani revizijski taksi. V tem dopisu ga je opozoril tudi na posledico, če potrdila ne bo predložil. Naročnik navaja, da potrdila o vplačilu takse še ni prejel. Ta vlagateljeva obveznost izhaja iz 6. točke tretjega odstavka 12. člena ZRPJN. Naročnik tako meni, da je njegov sklep zakonit, saj je ravnal tako, kot to določa zakon.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo, št. 09/608-PM, z dne 19.07.2002, v kateri navaja, da je dne 26. 06.2002 vložil pri naročniku zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila in da je po pozivu pravočasno plačal revizijsko takso. Ker naročnik o zahtevku za revizijo ni odločil v roku 20 dni od prejema zahtevka, se je vlagatelj odločil za vložitev pritožbe. Vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, da preveri, ali je bil postopek oddaje javnega naročila izveden v skladu z zakonom in da sprejme ustrezen sklep. Vlagatelj je pritožbi priložil naslednje dokumente: zahtevek za revizijo, potrdilo o plačilu takse za vložen zahtevek za revizijo, sklep naročnika z dne 11.07.2002, dopis vlagatelja z dne 12.07.2002.

Na podlagi vlagateljeve pritožbe, št. 09/608-PM, z dne 19.07.2002, je Državna revizijska komisija z dopisom, št. NVD-721/02-1441, z dne 22.07.2002, pozvala naročnika, da ji v roku treh dni od prejema poziva pojasni, v kateri fazi reševanja je predmetni revizijski postopek ter naročnika opozorila na obveznost prvega odstavka 16. člena ZRPJN.

Naročnik je Državni revizijski komisiji poslal dopis, št. 60/79/02, z dne 23.07.2002, v katerem pojasnjuje dosedanji potek predmetnega revizijskega postopka in navaja, da vlagatelj v zakonitem roku ni predložil ustreznih dokazil o plačilu takse, zato je dne 11.07.2002 izdal sklep, da vlagatelj umika zahtevek za revizijo. Dne 17.07.2002 je naročnik prejel vlagateljev dopis, v katerem ga le-ta obvešča, da je njegova ugotovitev napačna, kar naj bi bilo razvidno iz poročila, ki je bilo priloženo obvestilu, z dne 08.07.2002. Naročnik zatrjuje, da tega obvestila kljub zahtevku, z dne 02.07.2002, ni prejel. Dne 19.07.2002 je naročnik vlagatelju z dopisom pojasnil sklep, št. 60/60/2002-MZ, z dne 11.07.2002. Naročnik tako meni, da je ravnal v skladu z ZRPJN in da ni kršil 16. člena ZRPJN. Naročnik je Državni revizijski komisiji posredoval naslednje dokumente: zahtevek za revizijo, obvestilo zahtevka o plačilu takse, sklep o umiku zahtevka za revizijo postopka, dopis vlagatelja z dne 12.07.2202, dopis naročnika vlagatelju - pojasnilo sklepa z dne 19.07.2002.

Državna revizijska komisija je skladno z določbo drugega odstavka 21. člena ZRPJN zaprosila vlagatelja za pojasnilo glede vročitve potrdila o plačilu takse naročniku ter na podlagi tretjega odstavka 21. člena ZRPJN dne 25.07.2002 in z dopisom, št. 018-160/02-22-1478, z dne 26.07.2002, zaprosila RS Ministrstvo za finance za pojasnilo oziroma podatke, ali je vlagatelj vplačal takso za revizijo v znesku 150.000,00 SIT in ali je bila ta taksa knjižena v dobro proračuna Republike Slovenije.

Državna revizijska komisija je po proučitvi dokumentacije o vodenju revizijskega postopka ter na podlagi pojasnila in podatkov RS Ministrstva za finance pritožbi vlagatelja ugodila iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti pritožbe vlagatelja ugotavljala, ali je naročnik upravičeno sprejel sklep št.: 60/60/2002-MZ, z dne 11.07.2002, o umiku vlagateljevega zahtevka za revizijo na podlagi drugega odstavka 22. člena ZRPJN, zaradi česar o zahtevku za revizijo ni odločal na podlagi 16. člena ZRPJN.

ZRPJN odločanje o zahtevku za revizijo pogojuje s plačilom takse, ki jo je skladno s prvim odstavkom 22. člena potrebno ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance. V tretjem odstavku 12. člena ZRPJN določa, katere podatke mora vlagatelj navesti v zahtevku za revizijo ter v 6. točki navaja, da mora zahtevku za revizijo priložiti tudi potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona. Drugi odstavek 22. člena ZRPJN določa: "Če taksa ni vplačana istočasno z vloženim zahtevkom za revizijo, pozove naročnik vlagatelja zahtevka za revizijo, da najkasneje v petih dneh od prejema poziva vplača takso. Če tega vlagatelj ne stori, se šteje, da je umaknil zahtevek za revizijo". Kot izhaja iz navedenih določil ZRPJN je plačilo takse procesna predpostavka za odločanje o zahtevku za revizijo, hkrati pa zakon ureja tudi posledice, če vlagatelj plača takso prepozno ali je celo ne plača.

V obravnavani zadevi med strankama ni sporno dejstvo, da vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo takse iz 22. člena ZRPJN ni plačal. Naročnik je zato vlagatelja pozval z dopisom št. 60/56/2002-MZ, z dne 02.07.2002, k dopolnitvi zahtevka za revizijo in sicer plačilu takse v roku 5 dni po prejemu obvestila v znesku 150.000,00 SIT, z navedbo računa Ministrstva za finance - izvrševanje proračuna RS. Naročnik je tudi navedel, da mu mora vlagatelj potrdilo o plačilu takse predložiti v roku 5 dni od prejema tega obvestila, sicer bo štel, da zahtevek za revizijo umika. Vlagatelj je poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo oziroma za plačilo takse prejel dne 03.07.2002, zato se je 5-dnevni rok za plačilo takse iztekel dne 08.07.2002. Med strankama pa je sporno dejstvo, ali je vlagatelj (pravočasno) plačal takso iz 22. člena ZRPJN ter ali je naročniku dostavil potrdilo o vplačilu takse.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji poslal dopis oziroma obvestilo, naslovljeno na naročnika, št.: 09/562 PM, z dne 08.07.2002, z naslednjo vsebino: "Na podlagi določil Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja vas obveščamo, da smo dne 08.07.2002 plačali takso za vložen revizijski zahtevek". Na dopisu je bila oznaka: "priporočeno" ter priloženo "POROČILO v BREME 04202-0000231282". Iz navedenega poročila, ki ga je vlagatelj poslal naročniku kot potrdilo o vplačilu takse, je razvidno, da je vlagatelj (pravočasno) vplačal takso v znesku 150.000,00 SIT. V poročilu so navedeni naslednji podatki: "Račun: 01100-630010109972, imetnik računa: Ministrstvo za finance - izvrševanje proračuna, Sk. v breme: 99, znesek: 150.000,00, Sk. v dobro: 1810995-7141998-02, datum: 08.07.2002, namen: plačilo takse za revizijski postopek". Vlagatelj je na citiranem dopisu navedel, da ga naročniku pošilja "priporočeno", vendar dokazilo za priporočeno pošiljko ni izkazano.

Naročnik je v pojasnilu vlagatelju, št.: 60/78/02, z dne 19.07.2002, glede sprejema sklepa št.: 60/60/2002, z dne 11.07.2002, s katerim je na podlagi drugega odstavka 22. člena ZRPJN ugotovil, da je vlagatelj umaknil zahtevek za revizijo, navedel, da (še) ni prejel potrdila o plačilu takse. Prav tako je naročnik v dopisu Državni revizijski komisiji, št.: 60/79/02, z dne 23.07.2002, navedel, da mu vlagatelj v zakonitem roku ni predložil ustreznih dokazil o plačilu takse ter da obvestila vlagatelja o plačilu takse in priloženega poročila z dne 08.07.2002 tudi do dneva izdaje tega dopisa (23.07.2002) ni prejel, zato je dne 11.07.2002 izdal sklep, da vlagatelj umika zahtevek za revizijo.

Državna revizijska komisija je zaradi zatrjevanja naročnika, da ni prejel obvestila vlagatelja s priloženim poročilom, iz katerega je razvidno, da je vlagatelj pravočasno plačal takso iz 22. člena ZRPJN v znesku 150.000,00 SIT, zahtevala od vlagatelja dokazila, da je obvestilo o plačilu takse, z dne 08.07.2002, poslal naročniku s priporočeno pošiljko, kot je bilo navedeno na dopisu št.09/562 PM, z dne 08.07.2002. Ker vlagatelj tega dokazila ni predložil, Državna revizijska komisija ugotavlja, da ni prejela materialnega dokaza, da je vlagatelj poslal naročniku potrdilo o plačilu takse, kot to določa ZRPJN (12. in 22. člen). Tretji odstavek 12. člena ZRPJN v točki 6. določa, da mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti tudi potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona. Drugi odstavek 12. člena ZRPJN pa določa, da se zahtevek za revizijo pošlje naročniku priporočeno po pošti, po telefaksu ali v elektronski obliki.

Državna revizijska komisija je glede na zgoraj navedeno preverila, ali je vlagatelj izpolnil določilo drugega odstavka 22. člena ZRPJN in v zakonitem roku plačal takso. Na podlagi tretjega odstavka 21. člena ZRPJN je zato zaprosila RS Ministrstvo za finance za pojasnilo in podatke glede plačila takse iz 22. člena ZRPJN s strani vlagatelja v znesku 150.000,00 SIT na račun izvrševanja proračuna RS. Ministrstvo za finance, Sektor proračuna RS, je dne 25.07.2002 posredoval Državni revizijski komisiji izpisek APP, z dne 08.07.2002, iz katerega je razvidno, da je vlagatelj dne 08.07.2002, plačal na račun izvrševanja proračuna RS znesek 150.000,00 SIT za namen plačila takse za revizijski postopek. Dne 26. 07.2002 je RS Ministrstvo za finance, Sektor za javno računovodstvo, z dopisom št.: 6100/1-3448/02, posredoval Državni revizijski komisiji naslednje obvestilo: "Obveščamo vas, da je â??â??..plačal takso za revizijo v znesku 150.000,00 SIT dne 08.07.2002 na žiro račun izvrševanja proračuna RS številka 01100-6300109972. Znesek je preknjižen v dobro proračuna RS na konto 714199 (Drugi izredni nedavčni prihodki)". Ministrstvo za finance, Sektor za javno računovodstvo je kot dokazilo priložil tudi fotokopijo prometa glavne knjige.

Državna revizijska komisija poudarja, da je vplačilo takse iz 22. člena ZRPJN šteti kot procesno predpostavko v revizijskem postopku, ki mora biti izpolnjena, sicer se revizijski postopek (glede zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj zahtevka za revizijo, v prekluzivnem roku pa ni vplačal takse) ustavi. Državna revizijska komisija je na podlagi zgoraj navedenih dokazil ugotovila, da je vlagatelj pravočasno plačal takso iz 22. člena ZRPJN v znesku 150.000,00 SIT v roku, ki ga določa drugi odstavek 22. člena ZRPJN, zato je pritožbi vlagatelja ugodila in razveljavila sklep naročnika št.: 60/60/2002-MZ, z dne 11.07.2002, s katerim je naročnik ugotovil, da je vlagatelj umaknil zahtevek za revizijo.

Državna revizijska komisija pa o zahtevku za revizijo ni meritorno odločala, ker o vsebini zahtevka za revizijo odloča šele takrat, ko naročnik izvede predpisana procesna dejanja, določena v 16. in 17. členu ZRPJN. Naročnik mora zato na podlagi 16. člena ZRPJN odločiti o zahtevku za revizijo najkasneje v roku 20 dni od prejema tega sklepa in o svoji odločitvi obvestiti vlagatelja ter pri tem ravnati skladno z določilom prvega odstavka 17. člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija pa je pri preveritvi revizijskega postopka ugotovila nekatere nepravilnosti tako pri naročniku kot pri vlagatelju. Naročnik je namreč v svojem dopisu št. 60/56/2002-MZ, z dne 02.07.2002, s katerim je vlagatelja pozval, da plača takso iz 22. člena ZRPJN, navedel tudi žiro račun Ministrstva za finance - izvrševanje proračuna RS, pri čemer ni upošteval dejstva, da so bili z Odredbo o računih in načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Ur.l. RS, št. 49/2002), ki velja od 01.07.2002 dalje, določeni novi transakcijski računi za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov. V sklepu št. 60/60/2002-MZ, z dne 11.07.2002, naročnik ni navedel pravnega pouka, s katerim bi vlagatelja obvestil o možnosti in roku pritožbe, s čimer je omejil možnost pravnega varstva vlagatelju, ki ga vsem ponudnikom zagotavljata temeljni načeli zakonitosti in dostopnosti (3. člen ZRPJN), zaradi česar vlagatelj ni vložil pritožbe v roku treh dni od prejema tega sklepa. Vlagatelj je sicer navedel, da je obvestilo s potrdilom za plačilo takse št.: 09/562 PM, z dne 08.07.2002, poslal naročniku priporočeno, vendar dokazila za to ni izkazal. Nepravilna je tudi interpretacija drugega odstavka 22. člena ZRPJN s strani vlagatelja, ki je v dopisu št. 09/576-PM, z dne 12.07.2002, navedel, da zakon ne zahteva dokazila o plačilu takse temveč plačilo, pri čemer vlagatelj ni upošteval, da predložitev potrdila o plačilu takse ureja tretji odstavek 12. člena ZRPJN (6. točka). Državna revizijska komisija zato opozarja naročnika in vlagatelja, da je postopek javnega naročanja izredno formalen ter da morata dosledno spoštovati zakonodajo s področja javnega naročanja in revizijskega postopka.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (člen 23/3 ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??â??.