018-159/02

Številka: 018-159/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju Državna revizijska komisija), je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.78/99, 90/99; v nadaljevanju ZRPJN) po â??â??v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup izolirnih dihalnih aparatov in v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup kompresorja za polnjenje jeklenk za izolirne dihalne aparat ter na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja â??â??.(v nadaljevanju: vlagatelj), proti naročniku â??â??..(v nadaljevanju: naročnik), dne â??â??..

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila za nakup izolirnih dihalnih aparatov se šteje za umaknjenega, kot je odločil naročnik s sklepom z dne 15.07.2002, št. 404-08-193/2002-5.

2. Zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila za nakup kompresorja za polnjenje jeklenk za izolirne dihalne aparate se šteje za umaknjenega, kot je odločil naročnik s sklepom z dne 15.07.2002, št. 404-08-192/2002-5.

Obrazložitev

Naročnik je dne 24.06.2002, sprejel sklep, št. 404-08-182/2002-1, o začetku postopka oddaje javnega naročila in imenovanja strokovne komisije za Izolirni dihalni aparati. Ocenjena vrednost javnega naročila je â??â??..SIT (z vštetim DDV). Naročnik je dne 26.06.2002, z dokumentom št. 404-08-182/2002-2, poslal Povabilo za oddajo ponudbe v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti za nakup izolirnih dihalnih aparatov â??â??176/2002-MV.

Naročnik je dne 21.06.2002, sprejel sklep št. 404-08-178/2002-1, o začetku postopka oddaje javnega naročila in imenovanja strokovne komisije za Kompresor za polnjenje jeklenk za izolirne dihalne aparate. Ocenjena vrednost javnega naročila je â??â??..SIT (z vštetim DDV). Naročnik je dne 21.06.2002, z dokumentom št. 404-08-178/2002-2, poslal Povabilo za oddajo ponudbe v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti za nakup kompresorja za polnjenje jeklenk za izolirne dihalne aparate â??â??175/2002.

Vlagatelj je dne 27.06.2002, vložil zahtevek za revizijo zoper povabilo za oddajo ponudbe v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti za nakup izolirnih dihalnih aparatov â??..176/2002-MV, v katerem navaja, da vlaga zahtevo skladno z 32. in 50. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00 v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj navaja, da je z navedbo proizvajalca opreme, zastopnik omenjene opreme postavljen nasproti ostalim ponudnikom v prednostni položaj, ker ima boljše pogoje in so tako ostali konkurenčni ponudniki, ki tudi lahko ponudijo tehnično ustrezno opremo, v diskriminatornem položaju.

Vlagatelj navaja, da je povabilo za oddajo ponudbe sestavljeno tako, kot da bi se zahtevala ponudba za osebno vozilo Audi, kar bi pomenilo, da drugi proizvajalci na tem razpisu ne bi mogli konkurirati, saj naročnik zahteva točno določeno vozilo.

Vlagatelj opozarja, da je s tem evidentno kršeno temeljno načelo ZJN-1, ker je tako izključena konkurenca med ponudniki in ni upoštevano načelo enakopravnosti ponudnikov.

Vlagatelj tudi opozarja, da postavljena merila, v navedenem povabilu za oddajo ponudbe oz. s predmetom naročila, ki je natančno določen, tudi ne delujejo, ker postavljenih meril in primerljivosti ponudbe na tak način ni možno doseči.

Skladno s 50. členom ZJN-1 pa vlagatelj še opozarja, da garancijski rok kot merilo ni razdelan in glede na poznavanje predmeta naročila, opozarja, da ve, da je garancijski rok, ki je daljši od 36 mesecev, nesmiseln in neobičajen.

Vlagatelj je dne 27.06.2002 vložil tudi zahtevo za revizijo zoper povabilo za oddajo ponudbe v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti za nakup kompresorja za polnjenje jeklenk za izolirne dihalne aparate â??â??175/2002-MV, št. 404-08-178/2002-2 z dne 21.06.2002.
V navedenem revizijskem zahtevku je navedel iste zahteve in navedbe, kot v revizijskem zahtevku, ki ga je vložil zoper nakup izolirnih dihalnih aparatov, ki je naveden predhodno.

Naročnik je dne 01.07.2002, pozval vlagatelja z dokumentom št. 404-08-193/2002-2, in z dokumentom št. 404-08-192/2002-2, da ob obeh vloženih revizijskih zahtevkih, v skladu z drugim odstavkom 12. člena ZRPJN, najkasneje v treh dneh (3) od prejema tega poziva, dopolni svojo zahtevo in sicer tako, da pošlje še en izvod vsakega zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila. Naročnik je tudi opozoril vlagatelja, da mu je v skladu z 1. in 2. odstavkom 22. člena ZRPJN, najkasneje v petih dneh (5) od prejema tega poziva dolžan dostavit dokazilo o plačilu takse.

Vlagatelj je dne 03.07.2002 v skladu s drugim odstavkom 12. člena ZRPJN poslal še en izvod zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila za nakup izolirnih dihalnih aparatov. Dne 05. 07.2002 pa je vlagatelj poslal kopijo potrdila o plačilu takse. Takso je plačal v višini 15.000,00 SIT.

Vlagatelj je dne 03.07.2002 v skladu s drugim odstavkom 12. člena ZRPJN prav tako poslal tudi še en izvod zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila za nakup kompresorja za polnjenje jeklenk za izolirne dihalne aparate. Dne 05.07.2002 pa je vlagatelj poslal kopijo potrdila o plačilu takse, v višini 35.000,00 SIT.

Naročnik je dne 15.07.2002, izdal sklep št. 404-08-193/2002-5, s katerim je zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za nakup izolirnih dihalnih aparatov štel za umaknjenega. Zapisal je, da je iz dokazila o plačilu takse razvidno, da znesek vplačane takse ni v skladu s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN, v višini 0,5% od vrednosti javnega naročila od katere je po zakonu potreben javni razpis. Skladno z drugim odstavkom 22. člena ZRPJN se šteje, da je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil.
Naročnik je dne 15.07.2002, izdal tudi sklep št. 404-08-192/2002-5, s katerim je štel za umaknjenega tudi zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za nakup kompresorja za polnjenje jeklenk za izolirne dihalne aparate. V navedenem sklepu je podal isto obrazložitev, kot smo jo navedli za nakup izolirnih dihalnih aparatov.


Vlagatelj je dne 18.07.2002, naročniku podal zahtevo, da se revizijski postopek za nakup izolirnih dihalnih aparatov nadaljuje pred Državno revizijsko komisijo, ki naj tudi odloči o utemeljenosti zavrnitve zahteve za revizijo na prvi stopnji. Poleg tega je priložil potrdilo o doplačilu k taksi za revizijo v višini 25.000,00 SIT.
Vlagatelj je istega dne postavil enako zahtevo tudi glede revizijskega postopka za nakup kompresorja za polnjenje jeklenk za izolirne dihalne aparate. Poleg tega je predložil potrdilo o doplačilu k taksi za revizijo v višini 5.000,00 SIT.

Naročnik je dne 25.07.2002, z dopisom št. 404-08-193/2002-7, Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila nakupa izolirnih dihalnih aparatov s celotno dokumentacijo v zvezi s predmetnim postopkom oddaje javnega naročila in svoje mnenje, v katerem povzema prej navedene argumente.
Naročnik je istega dne, z dopisom št. 404-08-192/2002-7, Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila nakupa kompresorja za polnjenje jeklenk za izolirne dihalne aparate in svoje mnenje v katerem podaja prej navedene argumente.

Po pregledu celotne dokumentacije o vodenju postopka oddaje javnega naročila, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN ugotavlja, da sta oba zahtevka za revizijo neutemeljena iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je zaradi dejstva, ker sta v obeh zahtevkih obravnavana isti naročnik in isti vlagatelj in zaradi razlogov spoštovanja temeljnih načel ZRPJN, ki v prvem odstavku 3. člena med drugim posebej poudarja načelo hitrosti in načelo učinkovitosti, obravnavala oba zahtevka skupaj, saj je tudi problematika v obeh obravnavanih primerih identična in je bilo zaradi smotrnosti postopka tako obravnavanje utemeljeno.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot možen ponudnik po presoji naročnika, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila ali pa je imel interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik na podlagi prvega odstavka 22. člena ZRPJN štel, da znesek vplačane takse ne ustreza navedenemu členu in je zato na podlagi drugega odstavka 22. člena ZRPJN štel zahtevek za revizijo za umaknjen in ni vsebinsko obravnaval navedenega zahtevka.
Prvi odstavek 22. člena ZRPJN določa, da mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 1% od vrednosti javnega naročila, od katere je po zakonu potreben javni razpis. V primeru, ko pa vrednost javnega naročila ne presega vrednosti od katere dalje je po zakonu potreben javni razpis, je taksa 0,5% od vrednosti javnega naročila, od katere je po zakonu potreben javni razpis.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo ni plačal takse. Po pravilnem pozivu naročnika je le ta vplačal 15.000,00 SIT takse za vloženi revizijski zahtevek za nakup izolirnih dihalnih aparatov in 35.000,00 SIT takse za vloženi revizijski zahtevek za nakup kompresorja za polnjenje jeklenk za izolirne dihalne aparate.
Zaradi navedenega je naročnik v skladu z drugim odstavkom 22. člena ZRPJN štel oba revizijska zahtevka za revizijo za umaknjena.
Drugi odstavek 22. člena ZRPJN namreč določa, da če taksa ni vplačana istočasno z vloženim zahtevkom, da naročnik pozove vlagatelja zahtevka za revizijo, da najkasneje v petih dneh od prejema poziva vplača takso. Če tega predlagatelj ne stori, se šteje, da je umaknil zahtevek za revizijo.
Državna revizijska komisija opozarja, da ne ZRPJN, kakor tudi ne postopkovne določbe zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS št. 26/99; v nadaljevanju: ZPP), ki se v skladu s petim odstavkom 3. člena ZRPJN uporabljajo v primerih, če ne določa ZRPJN drugače, nimajo nikakršnih določb o delnem plačilu takse, kar pomeni, da se njeno (ne)plačilo obravnava kot enoten pojem, torej kot nedeljiva obveznost. Iz tega nadalje sledi, da če taksa ni plačana v celoti, ni izpolnjena predpostavka za odločanje naročnika in kasneje Državne revizijske komisije, oziroma da delno plačilo ne omogoča odločanja o delu zahtevka. Zato tudi ne more priti zgolj do delnega umika zahtevka ali do delnega odločanja o zahtevku, temveč je ob zgoraj omenjenih predpostavkah, naročnik pravilno odločil, da se zahtevka v celoti štejeta za umaknjena.
Državna revizijska komisija tudi opozarja, da so določbe o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN lex specialis. Torej uporabljamo v tem primeru postopkovne določbe ZRPJN, ki določajo, da je potrebno plačati takso istočasno z vloženim zahtevkom, oz. kasneje najkasneje v petih dneh od prejema poziva za plačilo takse. Takšna poziva je naročnik tudi pravočasno vročil vlagatelju, v katerem je opozoril na dolžnost plačila takse.
Taksa pa je določena v prvem odstavku 22. člena ZRPJN in je ustrezno plačana šele v tistem trenutku, ko je plačana v celoti.

Ob vsem opisanem je bilo potrebno zahtevka vlagatelja za revizijo postopka oddaje javnega naročila v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN zavrniti kot neutemeljena.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.

Kljub temu, da to ni predmet obravnave te odločitve, Državna revizijska komisija opozarja naročnika, da naj le ta ob določitvi novega roka za oddajo ponudb povabljenega kroga ponudnikov (med njimi tudi vlagatelja), preveri utemeljenost revizijskih navedb in sicer morebitnih kršitev 32. in 50. člena ZJN-1, ter preveri razloge za izbrani način ločene oddaje obravnavanih javnih naročil.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23.člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne â??â??..