018-157/02

Številka: 018-157/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu â??â??â??v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila za čiščenje prostorov bolnišnice, in sicer: 1. operacijske prostore, 2. prostore intenzivnih terapij in neg, 3. ambulantne prostore, 4. hospitalne prostore, 5. ostale prostore (upravne zgradbe, energetski prostori, kuhinje oziroma vsi prostori, v katerih se ne vrši neposredno opravljanje naročnikove osnovne dejavnosti) v skupni površini cca. 70.000 m2 in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??â??â??(v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika â??â??..(v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??â??..

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila za čiščenje prostorov bolnišnice, in sicer: 1. operacijske prostore, 2. prostore intenzivnih terapij in neg, 3. ambulantne prostore, 4. hospitalne prostore, 5. ostale prostore (upravne zgradbe, energetski prostori, kuhinje oziroma vsi prostori, v katerih se ne vrši neposredno opravljanje naročnikove osnovne dejavnosti) v skupni površini cca. 70.000 m2, objavljen v Uradnem listu RS, štâ??.., z dne â??.., pod številko objave â??.
2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 80.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.
3. Zahteva za povračilo takse, ki jo vlagatelj plačal ob vložitvi prvega zahtevka za revizijo, z dne 17.04.2002, se zavrže kot prepozna.

Obrazložitev

Naročnik je dne 27.07.2001 sprejel sklep, št. 1-NK/6/01, o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za čiščenje prostorov bolnišnice. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. â??.., z dne â??.., pod številko objave â??.. objavil javni razpis za čiščenje prostorov bolnišnice, in sicer: 1. operacijske prostore, 2. prostore intenzivnih terapij in neg, 3. ambulantne prostore, 4. hospitalne prostore, 5. ostale prostore (upravne zgradbe, energetski prostori, kuhinje oziroma vsi prostori, v katerih se ne vrši neposredno opravljanje naročnikove osnovne dejavnosti) v skupni površini cca. 70.000 m2. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, št. DS-4/02, z dne 28.02.2002, je razvidno, da je naročnik prejel 3 ponudbe.

Naročnik je javno naročilo za izvajanje storitev dnevnega čiščenja prostorov bolnišnice oddal ponudniku â??â??..kar je razvidno iz obvestila o oddaji javnega naročila, št. 04/PW-1/02, z dne 08.04.2002. Zoper navedeno odločitev naročnika je vlagatelj dne 17.04.2002 vložil zahtevek za revizijo. Naročnik je dne 08.05.2002 sprejel odločitev, št. 05/PW-1/02, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 13.05.2002, obvestil, da vztraja pri nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-103/02-23-1181, z dne 13.06.2002, razveljavila odločitev naročnika, ki je razvidna iz obvestila o oddaji javnega naročila, št. 04/PW-1/02, z dne 08.04.2002.

Naročnik je po ponovitvi postopka oddaje predmetnega javnega naročila v delu, v katerem je bil razveljavljen, z obvestilom o oddaji javnega naročila, št. 06/PW-14/02, z dne 26.06.2002, predmetno javno naročilo za izvajanje storitev dnevnega čiščenja prostorov bolnišnice ponovno oddal ponudniku â??â??..(v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).

Zoper navedeno odločitev naročnika je vlagatelj dne 04.07.2002 vložil zahtevek za revizijo v katerem navaja, da je naročnik v ponovljenem postopku primerjave in ocenjevanja ponudb ponovno ravnal nezakonito in v nasprotju z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) in v celoti spregledal odločitev Državne revizijske komisije ter ponovno neupravičeno zavrnil njegove reference kot nepravilne z namenom, da njegovo ponudbo kot najugodnejšo izloči iz nadaljnje obravnave. Očitno je, da želi naročnik z vsemi nezakonitimi ravnanji izbrati izključno enega ponudnika, to je izbranega ponudnika, čeprav je le-ta ponudil višjo ceno, ki pomeni za celotno obdobje javnega naročila kar za â??â??..SIT dražjega izvajalca. Prav tako je očitno, da se naročnik nikakor noče sprijazniti z vlagateljevo ponudbo, ki je pravilna in občutno cenejša od ponudbe izbranega ponudnika ter jo hoče z očitnimi diskriminatornimi ravnanji na vsak način izločiti. Vlagatelj se strinja, da ima naročnik pravico zahtevati dodatna pojasnila, ki mu jih je vlagatelj vseskozi bil in je pripravljen posredovati, nikakor pa nima pravice diskriminatorno obravnavati izključno vlagateljeve ponudbe, kar očitno kaže na dejstvo, da se naročnik poslužuje vseh sredstev, da bi vlagateljevo ponudbo izločil kot nepravilno. Vlagatelj dodaja, da je že v prvem zahtevku za revizijo, z dne 17.04.2002, poudaril, da ponudba podjetja â??â??..ne izpolnjuje vseh pogojev iz razpisne dokumentacije. Naročnik ga je formalno res pozval k obrazložitvi njegove ponudbe in se v celoti strinjal z njegovo obrazložitvijo in to kljub dejstvu, da je neto površina â??â??â??manjša od zahtevane in da podjetjeâ??â??..čisti izključno to bolnišnico. Vlagatelj je kot dokaz v prilogi zahtevka za revizijo priložil tudi kopijo razpisne dokumentacije za čiščenje â??â??..iz katere je razviden z javnim naročilom zahtevan obseg čiščenja te bolnišnice. Glede na navedeno tudi ob izločitvi vlagateljeve ponudbe kot nepravilne, naročnik nima na razpolago dveh pravilnih ponudb za izbiro najugodnejšega ponudnika, kot to zahteva 76. člen ZJN-1. Dejstvo je, da vlagateljeva ponudba izpolnjuje vse v razpisni dokumentaciji zahtevane pogoje, kar je izkazano s pravilnimi in verodostojnimi potrdili glede referenc. Sklicevanje na opredelitve â??â??.., ki naj bi temeljile na temeljiti preučitvi pogojev iz razpisne dokumentacije, je v celoti neutemeljeno. Dejstvo je namreč, da se določene površine čistijo vsak dan, nekatere pa samo občasno, vse skupaj pa vsekakor predstavlja izvajanje vsakodnevnega čiščenja. Ugotovitve in domneve naročnika, da je vlagatelj sam pripravil tekste referenčnih potrdil, pri čemer v razpisni dokumentaciji ni določeno, da morajo biti ti teksti sestavljeni s strani naročnika, ki potrjuje referenco in da jih je "verjetno odgovorna oseba zaradi nepazljivosti potrdila", samo dodatno kažejo po mnenju vlagatelja na očitni namen naročnika, da izloči vlagateljevo ponudbo.

Vlagatelj še povzema, da iz navedenih dejstev izhaja, da naročnik kljub jasnim zakonskim določilom zlorablja svoje pravice in nikakor ne želi izbrati njegove ponudbe. V postopku izbire najugodnejšega ponudnika se kljub odločitvi Državne revizijske komisije naročnik še vedno poslužuje nezakonitih ravnanj. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se njegovo ponudbo kot pravilno uvrsti v nadaljnje ocenjevanje ponudb in se ga izbere kot najugodnejšega ponudnika oziroma, da se v primeru, da ima naročnik ponovno namen izbrati ponudbo, ki ni najugodnejša, razveljavi postopek oddaje javnega naročila v celoti in v najkrajšem možnem času pripravi nov razpis, saj naročnik z zavlačevanjem krši osnovno načelo ZJN-1, to je načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev (4. člen ZJN-1).

Vlagatelj še dodaja, da v kolikor bo zahtevku za revizijo ugodeno, bo od naročnika zahteval povrnitev stroškov nastalih z revizijo, in sicer takse ob vložitvi prvega zahtevka za revizijo in takse ob vložitvi tega zahtevka za revizijo v višini 160.000,00 SIT.

Naročnik je dne 10.07.2002 sprejel odločitev, št. 07/PW-2/02, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik v obrazložitvi navaja, da Državna revizijska komisija v svoji odločitvi (sklep, št. 018-103/02-23-1181, z dne 13.06.2002) ni zahtevala, da se vlagateljeva ponudba kot pravilna uvrsti v nadaljnjo obravnavo, ampak je s svojo odločitvijo razveljavila odločitev naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika, ki je podana v obvestilu o oddaji naročila, št. 04/PW-1/02, z dne 08.04.2002. Naročnik dodaja, da v času izdaje navedenega obvestila še ni razpolagal z dokumentiâ??â??â??.. Iz teh dokumentov je razvidno, da je vlagatelj v svoji ponudbi navedel zavajajoče podatke, saj na tej lokaciji ne opravlja storitev dnevnega čiščenja operacijskih prostorov, intenzivnih neg in terapij. Iz teh dokumentov je tudi razvidno, da je kvadratura površin, na katerih vlagatelj opravlja storitve čiščenja, manjša od kvadrature, ki jo je le-ta navedel v svoji ponudbi. Naročnik dodaja, da vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo ni pojasnil oziroma navedel kakšno nezakonito ravnanje ima v mislih oziroma ni navedel zakona, ki bi naj urejal delovanje naročnika na segmentu, ki bi naj bil po njegovem mnenju kršen. Naročnik navaja, da navedbe v drugem odstavku revizijskega zahtevka za odločitev v predmetni zadevi niso relevantne ter dodaja, da se je o tem že izrekla tudi Državna revizijska komisija, in sicer v tretjem in četrtem odstavku na osmi strani njenega sklepa, št. 018-103/02-23-1181, z dne 13.06.2002. V tretjem odstavku vlagatelj navaja, da je izpolnil vse zahtevane pogoje iz razpisa, kar je izkazal s pravilnimi in verodostojnimi potrdili glede referenc ter ocenil sklicevanje naročnika na dokument, ki ga je le-ta pridobil v â??â??..v fazi ponovne analize prejetih ponudb, kot v celoti neutemeljeno. Nadalje vlagatelj navaja, da se določene površine čistijo vsak dan, nekatere pa samo občasno, vse skupaj pa vsekakor predstavlja izvajanje vsakodnevnega čiščenja.

Glede vlagateljevih navedb, ki se nanašajo na izpolnjevanje zahtevanih pogojev iz razpisa glede referenc naročnik v nadaljevanju citira del dokumenta, ki ga je v zvezi z izvajanjem storitev dnevnega čiščenja naâ??â??â??.: "Podjetje â??â??..navaja v dokumentu "Dodatna pojasnila k ponudbi" z dne 06.03.2002, da opravlja storitve dnevnega čiščenja â??â??..tudi vâ??â??â??, v skupni izmeri 10.442 m2. Po temeljiti proučitvi vaših razpisnih pogojev iz javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??â??, pod št. â??â??., vas seznanjamo, da omenjeno podjetje v â??â??.ne opravlja storitev dnevnega čiščenja površin, ki bi po pogojih vašega razpisa štele kot referenčne. Opravlja pa v tej stavbi storitve čiščenja steklenih površin in balkonov, ki pa se ne čistijo dnevno. Zaključujemo, da navedba v dokumentu "Dodatna pojasnila k ponudbi" z dne 06.03.2002, podjetja â??â??..ni točna ter da to podjetje v â??â??..ne opravlja storitev dnevnega čiščenja. V â??â??â??opravljamo storitve dnevnega čiščenja z lastnim kadrom.". Naročnik dodaja, da ne more pritrditi vlagateljevi trditvi, da površine, ki se čistijo občasno predstavljajo izvajanje storitev dnevnega čiščenja. Iz razpisne dokumentacije, natančneje iz "Specifikacije zahtev naročnika" je razvidno, da se vse tlorisne površine, ki po pogojih tega razpisa edine štejejo kot referenčne, čistijo (vsaj enkrat) dnevno. V nadaljevanju naročnik še dodaja izsek iz dvanajste točke 19. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: navodil): "Skupna neto tlorisna površina prostorov bolnišnice, naštetih v točkah od 1 do vključno 5, v katerih ponudnik opravlja storitve dnevnega čiščenja, mora znašati vsaj eno polovico naročnikove tlorisne površine (ASBM=70.000 m2, zahtevana referenčna površina je torej:


70.000
AREF=-----------=35.000 m2).
2
Kot referenčne površine se ne upoštevajo površine oken, vrat oz. vseh tistih delov bolnišnice oz. bolnišnic, ki ne predstavljajo tlorisne projekcije.". Naročnik ponovno poudarja, da se vse tlorisne površine, ki po pogojih tega javnega razpisa štejejo kot referenčne, čistijo najmanj enkrat dnevno, kar je načeloma običajna praksa pri čiščenju tako zahtevnih prostorov, kot so prostori namenjeni zdravstveni dejavnosti, prav tako se dnevno čistijo tudi tlorisne površine, v katerih se ne opravlja naročnikova osnovna dejavnost, npr. upravne zgradbe, energetski prostori in kuhinje. Naročnik dodaja, da je zaradi navedenega že v objavi javnega razpisa ter kasneje v razpisni dokumentaciji navedel, da mora ponudnik, za zadostitev pogoju "referenc", izkazati referenco dnevnega čiščenja bolnišnice v obsegu vsaj 35.000m2, in sicer izključno tlorisnih površin. Če izhajamo iz nespornega dejstva, da se vse talne površine bolnišnic čistijo vsaj enkrat dnevno, potem lahko ugotovimo (kot trdi naročnik), da želi sedaj vlagatelj svojim referenčnim površinam dodati še površine, ki v veliki večini ne predstavljajo tlorisnih površin, ali pa se ne čistijo dnevno, kar v obeh primerih pomeni odmik oziroma neizpolnjevanje razpisnih pogojev. Naročnik dodaja, da je vlagateljevo ponudbo izločil kot nepravilno zaradi navedbe zavajajočih podatkov (sedma točka 19. člena navodil) in neizpolnjevanja pogoja "reference" (dvanajsta točka 19. člena navodila). Naročnik dokazuje navedeno trditev z naslednjimi dokazili:
- dokumentâ??â??â??, z dne 29.04.2002, iz katerega je razvidno, da vlagatelj na tej lokaciji ne opravlja storitev dnevnega čiščenja operacijskih prostorov, intenzivnih terapij in neg, kot je to navedel v svoji ponudbi;
- dokument â??â??â??.št. DZN-145/2002, z dne 15.05.2002, iz katerega je razvidno, da je vlagatelj zavedel osebo referenčne ustanove, s tem ko ji je posredoval v podpis referenčno besedilo, ki je netočno in tudi za naročnika zavajajoče vsebine. Ta dokument (DZN-145/2002) je izdala oziroma podpisala ista oseba, ki je predhodno potrdila vlagateljevo referenco ter s tem ustrezno popravila vsebino referenčnega potrdila;
- dokumentâ??â??â??â??, ki naj bi ga naročnik posredoval Državni revizijski komisiji, v kolikor bi vlagatelj vztrajal pri nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik dodaja, da je vlagatelj v svoji ponudbi navedel, da opravlja storitve dnevnega čiščenja â??â??â??na tlorisni površini večji od 5.000 m2 ter da na tej lokaciji čisti tudi operacijske prostore, prostore intenzivnih terapij in neg. Vlagatelj je na pisno zahtevo naročnika, v kateri je le-ta zahteval pojasnilo predložene reference izâ??â??.., odgovoril, da zahtevanega pojasnila ne more podati, saj je potrebno zahtevane podatke varovati kot poslovno skrivnost (Dodatna pojasnila k ponudbi 2, z dne 20.03.2002). Ob upoštevanju dokumentov, ki jih je naročnik prejel od Onkološkega inštituta Ljubljana pa nesporno izhaja, da je vlagatelj na tem segmentu navedel zavajajoče podatke. Vlagatelj je v ponudbi navedel še, da opravlja na lokaciji â??â??..storitve dnevnega čiščenja na tlorisni površini večji od 35.000 m2 (od tega na površini 10.442 m2 v â??â??..(Dodatna pojasnila k ponudbi, z dne 06.03.2002). Glede na dokument, ki ga je naročnik v fazi ponovnega pregleda in ocenjevanja ponudb prejel od â??â??â??izhaja, da je vlagatelj tudi na tem segmentu podal zavajajoče podatke, saj na lokaciji â??â??..ne opravlja storitev dnevnega čiščenja, ker jih na tej lokaciji opravlja â??â??â??.z lastnim kadrom, o čemer je podal tudi ustrezen pisni komentar. Zaradi navedenega vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje pogoja, opredeljenega v sedmi točki 19. člena navodil (dokument s katerim je vlagatelj izjavil, da so vsi podatki navedeni v ponudbi resnični in nezavajajoči).

Ob upoštevanju navedenega, znaša vlagateljeva referenčna tlorisna površina 26.840 m2 (37.282 m2 -10.442 m2 = 26.840 m2). Seveda pa je ta referenčna površina točna, v kolikor je vlagatelj v dokumentu "Dodatna pojasnila k ponudbi", z dne 06.03.2002, podal za preostale lokacije resnične podatke. â??â??â??se ne upošteva, saj na tej lokaciji vlagatelj ne opravlja storitev dnevnega čiščenja operacijskih prostorov in prostorov intenzivnih terapij ter neg, kar je opredeljeno kot pogoj, da bo referenca sploh upoštevana. Zaradi teh navedb vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje pogoja, opredeljenega v dvanajsti točki 19. člena navodil.

Naročnik še dodaja, da iz celotne vsebine zahtevka za revizijo ugotavlja vlagateljev poizkus posrednega vplivanja na odločitev Državne revizijske komisije po celotni razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila, kar bi mu v primeru ponovitve postopka pod enakimi pogoji, omogočalo vložitev zahtevka za revizijo zoper postavljene pogoje, ki jih v tem trenutku ne izpolnjuje. V tem trenutku pa vlagatelj tega, zaradi določil izhajajočih iz petega odstavka 12. člena ZRPJN, ne more več storiti. Pred oddajo ponudb pa tega ni storil, ker je očitno menil, da bo posel lahko pridobil z navajanjem zavajajočih podatkov ali pa je ocenil, da Državna revizijska komisija takemu zahtevku ne bi ugodila, saj je na segmentu referenc določen zelo nizek prag, ki ga mora izpolniti vsak ponudnik, da bo ponudba, ob izpolnjevanju ostalih pogojev oziroma zahtev naročnika, pravilna.
Naročnik je vlagatelja na podlagi 17. člena ZRPJN pozval, da naj ga v treh dneh od prejema tega sklepa pisno obvesti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 15.07.2002, na podlagi 17. člena ZRPJN obvestil, da vztraja pri nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, št. 07/PW-12/02, z dne 19.07.2002, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN odstopil v odločanje zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila skupaj z mnenjem ter dokumentacijo predmetnega javnega naročila, razen ponudb, ki jih je Državni revizijski komisiji odstopil dne 24.07.2002.

Z dopisom, št. 018-157/02-25-1526, z dne 05.08.2002, je Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 21. člena ZRPJN zaprosila â??â??..za pojasnila. â??â??â??.je zahtevana pojasnila posredovala z dopisom, z dne 08.08.2002, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 12.08.2002.

Po pregledu celotne dokumentacije o vodenju postopka oddaje javnega naročila in proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter dodatnih pojasnilih Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN ugotavlja, da je zahtevek za revizijo utemeljen iz razlogov, ki jih navaja v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanj naročnika, ki se v zahtevku navajajo kot kršitve naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevkov za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija je že v sklepu, št. 018-103/02-23-1181, z dne 13.06.2002, s katerim je razveljavila odločitev naročnika iz obvestila o oddaji javnega naročila, št. 04/PW-1/02, z dne 08.04.2002, povzela, da je v dvanajsti točki 19. člena navodil kot obvezni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila, določen:
"da izvaja storitve dnevnega čiščenja na dan predložitve ponudbe na tem javnem razpisu v vsaj eni bolnišnici.
Opomba k pogoju št. 12:
Ponudnik mora v tej referenčni bolnišnici čistiti vse prostore naštete v točkah od 1 do vključno 4, in sicer:
1. operacijske prostore,
2. prostore intenzivnih terapij in neg,
3. ambulantne prostore,
4. hospitalne prostore ter
5. ostale prostore (upravne zgradbe, energetski prostori, kuhinje oz. vsi prostori, v katerih se vrši neposredno opravljanje naročnikove osnovne dejavnosti).
Skupna neto tlorisna površina prostorov bolnišnice, naštetih v točkah od 1 do vključno 5, v katerih ponudnik opravlja storitve dnevnega čiščenja, mora znašati vsaj eno polovico naročnikove tlorisne površine (ASBM=70.000 m2, zahtevana referenčna površina je torej AREF = 70.000/2 = 35.000 m2). Naročnik za zadostitev temu pogoju ne zahteva, da ponudnik opravlja storitve čiščenja v zahtevani tlorisni površini v eni bolnišnici, ampak mora v tem primeru skupna tlorisna površina teh bolniških prostorov dosegati vsaj eno polovico tlorisne površine, ki je predmet tega javnega razpisa ter da ima vsaka taka bolnišnica vse prostore naštete v točkah od 1 do vključno 4.
Kot referenčne površine se ne upoštevajo površine oken, vrat oz. vseh tistih delov bolnišnice oz. bolnišnic, ki ne predstavljajo tlorisne projekcije.
Ponudnik mora te storitve na referenčnih lokacijah opravljati vsaj eno leto (na dan določen za oddajo ponudb).
Referenca mora biti potrjena s strani naročnika storitve (referenčne bolnišnice)!"

Naročnik je v 19. členu navodil še navedel, da bo priznal usposobljenost in sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz tega člena.
Naročnik je razpisni dokumentaciji priložil tudi obrazec "reference", kjer je določil:
"Izjavljamo, da izvajamo storitve čiščenja na dan oddaje ponudbe v naslednji(h)â??â??â??â??â??..bolnišnici(ah), kjer čistimo operacijske prostore, prostore intenzivnih terapij in neg, ambulantne prostore, hospitalne prostore ter ostale prostore v skupni neto tlorisni površini â??â??â??â??â??m2."
V opombi pa je določil: "K tej izjavi je potrebno priložiti potrjeno(e) izjavo(e) bolnišnic(e), kjer ponudnik opravlja storitve čiščenja."


Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je naročnik v ponovljenem postopku ocenjevanja ponudb ponovno ravnal nezakonito in v nasprotju z določili ZJN-1 in je v celoti spregledal odločitev Državne revizijske komisije ter je ponovno neupravičeno zavrnil njegove reference kot nepravilne z namenom, da njegovo ponudbo kot najugodnejšo izloči iz nadaljnje obravnave. Očitno naj bi bilo, da želi naročnik z vsemi nezakonitimi ravnanji izbrati izključno enega ponudnika, to je izbranega ponudnika, čeprav je le-ta ponudil višjo ceno. Prav tako naj bi bilo očitno, da se naročnik nikakor noče sprijazniti z vlagateljevo ponudbo, ki je pravilna in občutno cenejša od ponudbe izbranega ponudnika ter jo hoče z očitnimi diskriminatornimi ravnanji na vsak način izločiti.

Iz dokumentacije predmetnega javnega naročila je razvidno, da je vlagatelj v svoji ponudbeni dokumentaciji predložil 2 referenčna obrazca z zahtevanimi izjavami bolnišnic, kjer opravlja storitve čiščenja, in sicer:
- Referencoâ??â??.., da vlagatelj izvaja storitve dnevnega čiščenja v skupni neto tlorisni površini 35.000 m2 , z dne 25.02.2002, in
- Referencoâ??â??â??., da vlagatelj izvaja storitve dnevnega čiščenja v skupni neto tlorisni površini 5.000 m2, z dne 25.02.2002.
Kljub temu, da sta obe navedeni referenci opremljeni skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, je naročnik po tem, ko je od vlagatelja skladno s 54. členom ZJN-1 zahteval pojasnila k ponudbi, z dopisom, št. 03/PW-11/02, z dne 15.03.2002, â??â??..zaprosil, da navede izvajalca storitev dnevnega čiščenja tlorisnih površinâ??â??. Klinični center je naročniku v odgovoru na zaprosilo navedel: "Podjetjeâ??â??â??.navaja v dokumentu "Dodatna pojasnila k ponudbi" z dne 06.03.2002, da opravlja storitve dnevnega čiščenja â??â??tudi vâ??â??.., v skupni izmeri 10.442 m2. Po temeljiti proučitvi vaših razpisnih pogojev iz javnega razpisa objavljenega v Uradnem listu RS, št. .., z dne â??â??., pod št. â??â??.., vas seznanjamo, da omenjeno podjetje v â??â??ne opravlja storitev dnevnega čiščenja površin, ki bi po pogojih vašega razpisa štele kot referenčne. Opravlja pa v tej stavbi storitve čiščenja steklenih površin in balkonov, ki pa se ne čistijo dnevno. Zaključujemo, da navedba v dokumentu "Dodatna pojasnila k ponudbi" z dne 06.03.2002, podjetja â??â??ni točna ter da to podjetje v â??â??â??ne opravlja storitev dnevnega čiščenja. V â??â??.opravljamo storitve dnevnega čiščenja z lastnim kadrom."

Naročnik je tudi od â??â??.pridobil informacijo o obsegu storitev dnevnega čiščenja prostorovâ??â??., ki jih pogodbeno izvaja vlagatelj. V dopisu, z dne 29.04.2002, â??â??..navaja: "Omenjeno podjetje po sklenjenih pogodbah in aneksih k pogodbam, od leta 1997 do danes, opravlja storitve dnevnega čiščenja prostorov â??â??.na skupni neto tlorisni površini 4025 kvadratnih metrov, med katerimi ni operacijskih prostorov in prostorov intenzivne nege in terapije. Operacijske prostore in prostore intenzivne nege in terapije že vsa leta dnevno čistimo z lastnimi kadrovskimi zmogljivostmi t.j. operacijskimi in bolnišničnimi strežnicami zaposlenimi naâ??..." V dopisu, z dne 15.05.2002, pa â??â??.navaja popravek vsebine potrdila za vlagatelja: "Po preverjanju tlorisne površine dnevnega čiščenja po pogodbah med â??â??.in podjetjem â??â??je ugotovljeno, da je skupna površina dnevnega čiščenja 4025 m2. Omenjeno podjetje ne opravlja dnevnega čiščenja operacijskih prostorov, prostorov intenzivne terapije in nege. Po posebni naročilnici pa izvaja letna generalna čiščenja prostorov oddelka za intenzivno nego in terapijo (tla, stene, stenske luči, brez opreme in lamelnih stropov) ter tal v operacijskih prostorih."

Iz dokumentacije za predmetno javno naročilo je prav tako razvidno, da je naročnik z dopisom, z dne 05.07.2002, zaprosil â??â??.za pojasnila. V dopisu, z dne 08.07.2002, â??â??..navaja: "Sedanji izvajalec storitev dnevnega čiščenja â??â??.je podjetjeâ??â??. Neto tlorisna kvadratura dnevnega čiščenja, ki ga opravlja podjetjeâ??â??., znaša po pogodbi oz. aneksu k pogodbi 37.500 m2. Glede vašega vprašanja vezanega na naš postopek oddaje tega naročila, na podlagi katerega bomo izbrali najugodnejšega izvajalca storitev dnevnega čiščenja, pa vam komentiramo samo to, da smo se, v skladu s poslovno politiko zavoda odločili, da oddamo v "zunanje" izvajanje storitev dnevnega čiščenja tlorisnih površin samo del bolnišnice, in sicer v velikosti cca. 22.000 m2."

Državna revizijska komisija je v zvezi s tem, z dopisom, št. 018-157/02-25-1526, z dne 05.08.2002, â??..zaprosila, da pojasni razliko v obsegu čiščenja (37.500 m2 - 22.000 m2) v â??â??in glede na to, da je med naročnikom in vlagateljem spor o tolmačenju pojma "dnevno čiščenje", ki je za presojo ustreznosti reference in s tem izpolnjevanja pogoja ključnega pomena, da pojasni katere kriterije so upoštevali pri pojmu "dnevno čiščenje" ob potrditvi reference podjetjuâ??â??.., ter navede, katere površine iz razpisne dokumentacije za leto 2001 štejejo kot tiste, ki se v â??â??..dnevno čistijo. V odgovoru, z dne 08.08.2002, â??â??..med drugim navaja: "Pod točko 2. vašega zaprosila odgovarjamo, da smo pod "dnevno čiščenje" ob potrditvi reference podjetjuâ??â??â??, upoštevali zahteve po higieni vseh talnih površin, ki se v zdravstvu čistijo najmanj enkrat dnevno. Iz razpisne dokumentacije za leto 2001 pa je razvidno, da so za "dnevno čiščenje" določene neto tlorisne površine prostorov glede na zahtevnost in režim čiščenja po posameznih kategorijah dnevnega čiščenja."

Naročnik se v sklepu, št. 07/PW-2/02, z dne 10.07.2002, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, sklicuje v zvezi z vlagateljevo navedbo po celotni razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila, na peti odstavek 12. člena ZRPJN. Naročnik navaja, da bi vlagatelj v primeru ponovitve postopka pod enakimi pogoji, imel možnost vložiti zahtevek za revizijo zoper postavljene pogoje, ki jih v tem trenutku ne izpolnjuje. Peti odstavek 12. člena ZRPJN namreč določa, da po odločitvi o dodelitvi naročila ponudnik ne more vložiti zahtevka za revizijo iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila. Državna revizijska komisija pritrjuje naročniku, da so navedbe v zvezi z razpisno dokumentacijo po odločitvi o dodelitvi naročila skladno s petim odstavkom 12. člena ZRPJN prepozne. Zaradi zgoraj navedenega razloga je Državna revizijska komisija ob revizijskem preizkusu obravnavala navedbe, ker je ocenila, da so s stališča petega odstavka 12. člena ZRPJN pravočasne in se nanašajo na fazo primerjave, ocenjevanja in vrednotenja prejetih ponudb.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da navedene bolnišnice različno interpretirajo pojem "dnevno čiščenje". Tako je iz referenčnih potrdilâ??â??, ki ju je podpisala ista odgovorna osebaâ??â??â??, razvidno, da "vlagatelj izvaja storitve dnevnega čiščenja vâ??â??., kjer čisti operacijske prostore, prostore intenzivnih terapij in neg, ambulantne prostore, hospitalne prostore ter ostale prostore v skupni neto tlorisni površini 35.000 m2", (potrdilo z dne 25.02.2002) in "da omenjeno podjetje v â??â??..ne opravlja storitev dnevnega čiščenja površin, ki bi po pogojih vašega razpisa štele kot referenčne. Opravlja pa v tej stavbi storitve čiščenja steklenih površin in balkonov, ki pa se ne čistijo dnevno." (odgovor na zaprosilo naročnika). Da gre za različno interpretacijo pojma "dnevno čiščenje" potrjuje tudi odgovorâ??â??â??, z dne 08.08.2002, ki pod pojmom "dnevno čiščenje" razume "zahteve po higieni vseh talnih površin, ki se v zdravstvu čistijo najmanj enkrat dnevno", kar je â??â??â??.ob potrditvi reference podjetjuâ??â??... Ob tem Državna revizijska komisija še posebej izpostavlja izjavoâ??â??.., ki jo je le-ta podala v citiranem odgovoru, z dne 08.08.2002: "Iz razpisne dokumentacije za leto 2001 pa je razvidno, da so za "dnevno čiščenje" določene neto tlorisne površine prostorov glede na zahtevnost in režim čiščenja po posameznih kategorijah dnevnega čiščenja."

Prav tako je iz dopisov â??â??razvidno, da ne gre za enotno razlago pojma "dnevno čiščenje". Tako v dopisu, z dne 29.04.2002, â??â??â??navaja, da vlagatelj "opravlja storitve dnevnega čiščenja prostorov â??â??na skupni neto tlorisni površini 4025 kvadratnih metrov, med katerimi ni operacijskih prostorov in prostorov intenzivne nege in terapije", v dopisu, z dne 15.05.2002, pa navaja popravek vsebine potrdila za vlagatelja, in sicer, da "je skupna površina dnevnega čiščenja 4025 m2. Omenjeno podjetje ne opravlja dnevnega čiščenja operacijskih prostorov, prostorov intenzivne terapije in nege. Po posebni naročilnici pa izvaja letna generalna čiščenja prostorov oddelka za intenzivno nego in terapijo (tla, stene, stenske luči, brez opreme in lamelnih stropov) ter tal v operacijskih prostorih."

Glede na navedeno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da se je v fazi primerjave in ocenjevanja ponudb izkazalo, da bolnišnice, ki so potrjevale reference, niso enotno interpretirale pojma "dnevno čiščenje". Pogoj iz dvanajste točke 19. člena navodil je namreč, kot je razvidno iz načina različnih interpretacij le-tega, neobjektiviziran in v sami razpisni dokumentaciji ni dovolj jasno obrazložen oziroma opredmeten.

Zaradi navedenega so se pojavile različne interpretacije pojma "dnevno čiščenje", ki je za presojo ustreznosti reference in s tem izpolnjevanja pogoja ključnega pomena. Izpolnjevanje pogojev se namreč dokazuje z listinami, ki jih mora predložiti ponudnik v svoji ponudbi. Pogoj je element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave (12. točka prvega odstavka 3. člena ZJN-1). Pogoj je prag, ki ga mora izpolniti vsak ponudnik, da se njegova ponudba sploh ocenjuje. Če pogoj ni izpolnjen, se ponudnikova ponudba kot nepravilna, v skladu z drugim odstavkom 76. člena ZJN-1, zavrne in tako izloči iz nadaljnjega postopka. ZJN-1 namreč v 18. točki prvega odstavka 3. člena določa: "Pravilna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.".

S tako pripravljeno razpisno dokumentacijo je naročnik kršil 23. člen ZJN-1. Prvi odstavek navedenega člena od naročnika namreč zahteva, da mora pripraviti tako razpisno dokumentacijo, da bo ponudnik na njeni osnovi lahko pripravil pravilno ponudbo. Državna revizijska komisija dodaja, da mora naročnik v razpisni dokumentaciji navesti vse potrebne podatke in vključiti dokumente, ki omogočajo ponudniku, da pripravi pravilno ponudbo. Naročnik v razpisni dokumentaciji predstavi vse svoje zahteve, ki morajo biti postavljene konkretno in določno.

S svojim ravnanjem je naročnik kršil tudi načelo transparentnosti, ki je eno najpomembnejših temeljnih načel javnega naročanja, preko katerega se zagotavlja uresničevanje drugih načel javnega naročanja. Spoštovanje tega načela je še zlasti pomembno pri izdelavi razpisne dokumentacije, ki mora biti pripravljena tako, da lahko naročnik na njeni osnovi pričakuje pravilne ponudbe za izpolnitev predmeta javnega naročila.

Nejasno pripravljena razpisna dokumentacija (ne dovolj natančno določen pogoj iz 12. točke 19. člena navodil) je imela za posledico, da so bolnišnice različno razumele pojem "dnevno čiščenje" in zaradi tega posledično izdajale različna referenčna potrdila in popravke le-teh. Državna revizijska komisija meni, da nejasnost pogoja referenc (nenatančno definiranje pojma "dnevno čiščenje"), ne dopušča njegove interpretacije v škodo vlagatelja.

Državna revizijska komisija je glede na navedene ugotovitve skladno z drugo alineo prvega odstavka 23. člena v celoti razveljavila postopek oddaje predmetnega javnega naročila, saj je ugotovila, da so reference kot pogoj podane na podlagi različnih interpretacij pogoja iz dvanajste točke 19. člena navodil in so med seboj neprimerljive, česar ni mogoče sanirati drugače kot le z razveljavitvijo postopka oddaje javnega naročila v celoti. V primeru, da bo naročnik reference ponovno določil kot pogoj ob ponovitvi postopka oddaje javnega naročila za čiščenje prostorov bolnišnice, naj glede na število pridobljenih ponudb za predmetni javni razpis slednjega oblikuje tako, da bo zagotovljena konkurenca med ponudniki, ki bodo oddali svoje ponudbe in da bodo v postopku oddaje javnega naročila vsi ponudniki obravnavani enako. Določneje bo moral zapisati vsebino in lastnosti referenc, katere bo potrebno izkazati.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.
Ob tem pa Državna revizijska komisija dodaja, da mora naročnik v času od vročitve predmetne odločitve Državne revizijske komisije pa do pravnomočnosti odločitve o dodelitvi javnega naročila (vmesno obdobje), zagotoviti porabo proračunskega denarja skladno s predpisi, ki urejajo javne finance in javna naročila. Pri tem mora naročnik, ob upoštevanju načela gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev, načela transparentnosti porabe javnih sredstev in načela enakopravnosti, v vmesnem obdobju zlasti enakopravno obravnavati vse tiste, ki so v tem postopku oddaje javnega naročila izkazali aktivno legitimacijo za sodelovanje in oddali ponudbe.

Ker je vlagateljev zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija v skladu s petim odstavkom 22. člena ZRPJN sklenila, da se vlagatelju priznajo stroški, ki so bili potrebni za vodenje tega revizijskega postopka, in sicer stroški takse, ki jo je vlagatelj plačal skladno s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN v višini 80.000,00 in jih je naročnik dolžan plačati v roku iz druge točke izreka tega sklepa. Zahteva za povračilo takse, ki jo vlagatelj plačal ob vložitvi prvega zahtevka za revizijo, z dne 17.04.2002, se zavrže kot prepozna. Državna revizijska komisija pa jo je vlagatelju priznala že s sklepom, št. 018-103/02-23-1181, z dne 13.06.2002.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne â??â??â??.