018-156/02-2

Številka: 018-156-2/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija), je na podlagi 11., 16. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999; v nadaljevanju: ZRPJN), poâ??â??., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvedbo vzdrževalnih del v Osnovni šoli â??â?? ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj â??â??..(v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??â??..(v nadaljevanju: naročnik), dne â??â??..

ODLOČILA

1. Predlogu za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila, se ne ugodi.

2. O zahtevku za revizijo mora odločiti naročnik.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. â??â??, z dneâ??â??, pod številko objaveâ??â??, objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za izvedbo vzdrževalnih del v Osnovni šoli â??â??.
Iz zapisnika o odpiranju ponudb (dokument št. 403-07-001/02-08/OS, z dne 05.06.2002) izhaja, da je naročnik prejel 5 pravočasnih ponudb. Naročnik je s sklepom o izbiri izvajalca (dokument št. 403-07-001/02-16/OS, z dne 28.06.2002) javno naročilo oddal podjetju â??â??â??..(v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 10.07.2002 vložil zahtevek za revizijo (dokument z dne 09.07.2002), v katerem navaja, da je bilo na javnem odpiranju ponudb ugotovljeno, da izbrani ponudnik v ponudbo ni priložil zahtevanih prilog za podizvajalce, temveč le izpolnjeni razpisni obrazec 3 in 4 ter reference za enega izmed dveh ponujenih podizvajalcev. Vlagatelj meni, da navedeno ni v skladu z 11. členom navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, o le-tem pa je bil naročnik seznanjen že z vlagateljevim dopisom, z dne 10.06.2002.

Naročnik je vlagatelja z dopisom št. 403-07-001/02-20/OS, z dne 10.07.2002, pozval naj zahtevek za revizijo dopolni (4. odstavek 12. člena ZRPJN) s potrdilom o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN.

Kot je razvidno iz dokumentacije iz spisa je naročnik naslednji dan (11.07.2002) prejel Izpis nalogov na račun, izdan in potrjen od Nove Ljubljanske banke za nakazilo zneska plačila takse v višini 150.000,00 SIT.

Naročnik je dne 16.07.2002 sprejel sklep št.403-07-001/02-24/OS, s katerim je zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo. Iz obrazložitve navedenega sklepa izhaja, da vlagatelj zahtevka za revizijo ni ustrezno dopolnil, ker vlagatelj še vedno ni dopolnil zahtevka za revizijo z verodostojnim potrdilom o plačilu takse. Dokazilo, ki ga je po pozivu naročnika predložil vlagatelj, je po naročnikovem mnenju zgolj (že) prvotno priloženo dokazilo, opremljeno brez dodatnih zaznamkov z žigom izvajalca plačilnega prometa. Dokument, ki ga je poslal vlagatelj, dokazuje zgolj, da je ponudnik oddal nalog, ne pa da je bil (tudi) sprejet. Prav tako ne izkazuje, da je bil nalog dan v dobro pravilnega računa. Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS 30/2002) v 15. členu določa pogoje, pod katerimi lahko izvajalec plačilnega prometa sprejme ali zavrne nalog imetnika transakcijskega računa, če s strani banke žigosano potrdilo (izpis nalogov za račun) dokazuje le oddajo ne pa sprejem naloga. Naročnik pripominja, da oddajo dokazuje klavzula "poslan", moral pa bi imeti klavzulo "potrjen" oziroma bi se moral glasiti "izpis prometa". Naročnik še navaja, da je dokazilo neustrezno, ker nalog ni bil dan v korist pravilnega računa. Pravilni račun za plačilo takse iz 22. člena ZRPJN določa 1. alinea 6. odstavka 8. člena Odredbe o računih in načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 49/2002), ki zahteva plačilo na račun št. 011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja. Naročnik je v pravnem pouku zapisal, da je zoper predmetni sklep možna pritožba v roku treh dni od prejema le-tega na Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je zoper sklep naročnika, št. 403-07-001/02-24/OS, z dne 16.07.2002, vložil pritožbo pri naročniku dne 17.07.2002 ter dne 18.07.2002 na Državno revizijsko komisijo. V pritožbi, naslovljeni na Državno revizijsko komisijo, vlagatelj navaja, da je iz priložene dokumentacije razvidno, da je potrjen plačilni nalog naročniku dostavil osebno dne 11. 07.2002 in da ni bil pravočasno seznanjen, da naročniku oddan dokument ne zadošča. Vlagatelj vztraja, da je bilo plačilo takse izvedeno skladno z 22. členom ZRPJN. Vlagatelj je pritožbi priložil potrjen plačilni nalog, ki ga je izdala Nova Ljubljanska banka, vzorec naloga za prenos, ki ga je prejel od Ministrstva za finance (sektor za javna naročila), izpis prometa in stanja poslovnega računa dne 09.07.2002 Nove Ljubljanske banke in razčlenitev prometa denarnih sredstev v dobro računa, na dan 10. 07.2002 (dokument Uprave RS za plačilni promet).

Državna revizijska komisija je pritožbi vlagatelja zoper sklep naročnika št. 403-07-001/02-24/OS, z dne 16.07.2002, ugodila s sklepom št.: 018-156/02-22-1471, z dne 25.07.2002. V skladu z določilom drugega odstavka 23. člena ZRPJN je Državna revizijska komisija v citiranem sklepu dala naročniku napotke za pravilno izvedbo revizijskega postopka ter navedla, da mora naročnik odločiti o zahtevku za revizijo skladno s 16. in 17. členom ZRPJN.

Naročnik je z dopisom št.: 403-07-001/02-36/OS, z dne 30.07.2002, zaprosil Državno revizijsko komisijo, da
- nemudoma odloči o zahtevi â??â??., da vložena revizija ne zadrži podpisa pogodbe, saj odločitve, pri kateri vztraja in jo vlaga ponovno v tej fazi postopka, ni v sklepu št.: 018-156/02-22-1471, z dne 25.07.2002,
- odloči o zahtevku za revizijo, saj naročnik vztraja pri svojih dosedanjih odločitvah tudi v tej fazi postopka.
Naročnik je citiranemu dopisu priložil tudi dopis RS Ministrstva za finance glede imenovanja revizijskega izvedenca, v katerem ga obvešča, da podzakonski akt, ki je podlaga za pripravo seznama revizijskih izvedencev, še ni bil sprejet. Hkrati RS Ministrstvo za finance navaja, da naročnik samostojno obravnava zahtevek za revizijo skladno določbam ZRPJN. V primerih, ki jih določa ZRPJN, pa zadevo pošlje dalje v obravnavo Državni revizijski komisiji, ki je po 4. členu ZRPJN tisti neodvisni in samostojni državni organ, ki zagotavlja pravno varstvo ponudnikov v drugi stopnji revizijskega postopka.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v sklepu št.: 403-07-001/02-24/OS, z dne 16.07.2002, ni odločal o vsebini vlagateljevega zahtevka za revizijo, ampak zgolj o izpolnjevanju procesne predpostavke (plačilo takse iz 22. člena ZRPJN) za odločanje o zahtevku za revizijo ter je zahtevek na osnovi 12. člena ZRPJN zavrgel. Ker je vlagatelj vložil zoper citirani sklep naročnika pritožbo, je Državna revizijska komisija na tej osnovi zgolj ugotavljala, ali je vlagateljeva pritožba utemeljena ter s sklepom št.: 018-156/02-22-1471, z dne 25.07.2002, pritožbi vlagatelja ugodila in razveljavila sklep naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo.

Naročnik je v dopisu Državni revizijski komisiji št.: 403-07-001/02-31/OS, z dne 19.07.2002, predlagal, da v skladu z zakonom odloči, da vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem. Naročnik je navedeni predlog očitno podal na osnovi določila 11. člena ZRPJN, ki v prvem odstavku določa, da vložena zahteva za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, v drugem odstavku pa določa, da Državna revizijska komisija lahko na predlog naročnika ali vlagatelja zahtevka sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila. Ker je Državna revizijska komisija s sklepom št.: 018-156/02-22-1471, z dne 25.07.2002, odločala le o vlagateljevi pritožbi in ne o vsebini vlagateljevega zahtevka za revizijo, katerega naročnik še ni obravnaval, naročnik pa tudi ni navedel objektivnih razlogov za sprejem predlaganega sklepa, ni sledila predlogu naročnika o izdaji sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN. Skladno s ponovnim predlogom naročnika Državni revizijski komisiji, da sprejme sklep po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik (ponovno) ni navedel razlogov, na podlagi katerih bi Državna revizijska komisija utemeljeno sprejela sklep po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, saj bi morale biti za nezadržanje postopka oddaje javnega naročila podane posebne ali izredne okoliščine. Vsekakor bi morale biti okoliščine, ki opravičujejo nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila, objektivno pogojene, ne pa pogojene z ravnanjem naročnika samega. Iz zahtevka za revizijo in ostale (nepopolne) spisovne dokumentacije pa ni razvidno, da bi bile okoliščine objektivno pogojene, ampak so v veliki meri posledica ravnanja naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ne more sprejeti sklepa iz drugega odstavka 11. člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila.

Skladno z določilom 16. člena ZRPJN mora o zahtevku za revizijo odločiti naročnik. Glede na to, da naročnik ni odločil o vsebini vlagateljevega zahtevka za revizijo, mora v skladu s 16. členom ZRPJN o njem odločiti v zakonsko določenem roku. 20-dnevni rok za odločitev o zahtevku za revizijo se v predmetnem postopku šteje od dneva prejema sklepa Državne revizijske komisije št.: 018-156/02-22-1471, z dne 25.07.2002, s katerim je ugodila pritožbi vlagatelja in razveljavila sklep naročnika št.: 403-07-001/02-24/OS, z dne 16.07.2002. Državna revizijska komisija pa bo o zahtevku za revizijo odločala (šele) v primeru nadaljevanja postopka in po postopku, določenem v 17. členu ZRPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??â??.