018-156/02-1

Številka: 018-156/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija), je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999; v nadaljevanju: ZRPJN), poâ??â??., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvedbo vzdrževalnih del v Osnovni šoli â??â??.ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj â??â??..(v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??â??..(v nadaljevanju: naročnik), dne â??â??

ODLOČILA

Pritožbi vlagatelja se ugodi in se razveljavi sklep naročnika, št. 403-07-001/02-24/OS, z dne 16.07.2002.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. â??.., z dneâ??â??., pod številko objaveâ??â??, objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za izvedbo vzdrževalnih del v Osnovni šoli â??â??..
Iz zapisnika o odpiranju ponudb (dokument št. 403-07-001/02-08/OS, z dne 05.06.2002) izhaja, da je naročnik prejel 5 pravočasnih ponudb. Naročnik je s sklepom o izbiri izvajalca (dokument št. 403-07-001/02-16/OS, z dne 28.06.2002) javno naročilo v oddal podjetju â??â??.(v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 10.07.2002 vložil zahtevek za revizijo (dokument z dne 09.07.2002), v katerem navaja, da je bilo na javnem odpiranju ponudb ugotovljeno, da izbrani ponudnik v ponudbo ni priložil zahtevanih prilog za podizvajalce, temveč le izpolnjeni razpisni obrazec 3 in 4 ter reference za enega izmed dveh ponujenih podizvajalcev. Vlagatelj meni, da navedeno ni v skladu z 11. členom navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, o le-tem pa je bil naročnik seznanjen že z vlagateljevim dopisom, z dne 10.06.2002.

Naročnik je vlagatelja z dopisom št. 403-07-001/02-20/OS, z dne 10.07.2002, pozval naj zahtevek za revizijo dopolni (4. odstavek 12. člena ZRPJN) s potrdilom o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN.
Kot je razvidno iz dokumentacije iz spisa je naročnik naslednji dan (11.07.2002) prejel Izpis nalogov na račun, izdan in potrjen od Nove Ljubljanske banke za nakazilo zneska plačila takse v višini 150.000,00 SIT.

Naročnik je dne 16.07.2002 sprejel sklep št.403-07-001/02-24/OS, s katerim je zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo. Iz obrazložitve navedenega sklepa izhaja, da vlagatelj zahtevka za revizijo ni ustrezno dopolnil, ker vlagatelj še vedno ni dopolnil zahtevka za revizijo z verodostojnim potrdilom o plačilu takse. Dokazilo, ki ga je po pozivu naročnika predložil vlagatelj, je po naročnikovem mnenju zgolj (že) prvotno priloženo dokazilo, opremljeno brez dodatnih zaznamkov z žigom izvajalca plačilnega prometa. Dokument, ki ga je poslal vlagatelj dokazuje zgolj, da je ponudnik oddal nalog, ne pa da je bil (tudi) sprejet. Prav tako ne izkazuje, da je bil nalog dan v dobro pravilnega računa. Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS 30/2002 v 15. členu določa pogoje pod katerimi lahko izvajalec plačilnega prometa sprejme ali zavrne nalog imetnika transakcijskega računa, če s strani banke žigosano potrdilo (izpis nalogov za račun) dokazuje le oddajo ne pa sprejem naloga. Naročnik pripominja, da oddajo dokazuje klavzula "poslan", moral pa bi imeti klavzulo "potrjen" oziroma bi se moral glasiti "izpis prometa". Naročnik še navaja, da je dokazilo neustrezno, ker nalog ni bil dan v korist pravilnega računa. Pravilni račun za plačilo takse iz 22. člena ZRPJN določa 1. alinea 6. odstavka 8. člena Odredbe o računih in načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 49/2002), ki zahteva plačilo na račun št. 011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja. Naročnik je v pravnem pouku zapisal, da je zoper predmetni sklep možna pritožba v roku treh dni od prejema le-tega na Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je dne 19. 07. 2002 vložil pritožbo (dokument z dne 18.07.2002) zoper sklep naročnika, št. 403-07-001/02-24/OS, z dne 16.07.2002. V pritožbi navaja, da je iz priložene dokumentacije razvidno, da je potrjen plačilni nalog naročniku dostavil osebno dne 11. 07.2002 in da ni bil pravočasno seznanjen, da naročniku oddan dokument ne zadošča. Vlagatelj vztraja, da je bilo plačilo takse izvedeno skladno z 22. členom ZRPJN. Vlagatelj je pritožbi priložil potrjen plačilni nalog, ki ga je izdala Nova Ljubljanska banka, vzorec naloga za prenos, ki ga je prejel od Ministrstva za Finance (sektor za javna naročila), izpis prometa in stanja poslovnega računa dne 09.07.2002 Nove Ljubljanske banke in razčlenitev prometa denarnih sredstev v dobro računa, na dan 10. 07.2002 (dokument Uprave RS za plačilni promet).

Pritožbi vlagatelja zoper sklep naročnika št. 403-07-001/02-24/OS, z dne 16.07.2002, je bilo potrebno ugoditi, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Državna revizijska komisija je v obravnavani revizijski zadevi ugotavljala, ali je vlagateljev očitek o tem, da je naročnik neupravičeno zavrgel njegov zahtevek za revizijo utemeljen.

ZRPJN odločanje o zahtevku za revizijo pogojuje s plačilom takse, ki jo je potrebno plačati ob vložitvi zahtevka, na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance (1. odstavek 22. člena). Kot izhaja iz navedenega člena (in iz 12. člena) ZRPJN plačilo takse obravnavava kot procesno predpostavko za odločanje o zahtevku za revizijo, hkrati pa ureja tudi posledice, če vlagatelj takso plača prepozno oziroma je ne plača.

V obravnavani zadevi je med strankama nesporno dejstvo, da je vlagatelj že ob vložitvi zahtevka za revizijo, le-temu priložil tudi dokument Nove Ljubljanske banke - Izpis nalogov za račun, s katerim je vlagatelj, dne 09.07.2002 oddal nalog za plačilo takse za revizijo v znesku 150.000,00 SIT, na račun št. 01100-6300109972 (sklic na številko 18 10995-714998-00000002).
Ravno tako med strankama v tem postopku ni sporno dejstvo, da je vlagatelj po pozivu naročnika naj dopolni zahtevek za revizijo s potrdilom o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN, ponovno priložil prej navedeni (tokrat potrjen) dokument.
Pač pa si stranki nista edini o tem, ali je sporni dokument šteti kot (verodostojno) potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN.
Državna revizijska komisija se ne more strinjati z ravnanjem naročnika, da se ni ukvarjal z vprašanjem, ali je vlagatelj pravočasno plačal takso, temveč z vprašanjem, ali je vlagatelj kot potrdilo o plačani taksi priložil ustrezen dokument. Če bi naročnik, (še preden je pozval vlagatelja k dopolnitvi zahtevka za revizijo), pri vlagatelju preveril dejstvo, kdaj je bila taksa plačana, bi ugotovil, da je vlagatelj plačal takso v znesku 150.000,00 SIT že dne 09.07.2002, torej že ob vložitvi zahtevka za revizijo in posledično do obravnavanega postopka sploh ne bi prišlo. Na ta način bi ravnal tudi v skladu z načelom hitrosti postopka, ki ga uzakonja 2. točka 1. odstavka 3. člena ZRPJN. Navedeno je razvidno iz dokumentov, ki jih je vlagatelj priložil k obravnavani pritožbi, in sicer iz izpisa nalogov za račun (dokument Nove Ljubljanske banke, z dne 09.07.2002), fotokopije razčlenitve prometa denarnih sredstev (dokument Uprave RS za plačilni promet) in iz fotokopije izpisa stanja poslovnega računa dne 09.07. 2002 (dokument Nove Ljubljanske banke).

Sicer pa Državna revizijska komisija opozarja naročnika, da si je tekom obravnavanega pritožbenega postopka pridobila dopis Ministrstva za finance, Sektorja za javno računovodstvo (dokument št. 6100/1-3187/02, z dne 15.07.2002, naslovljen na naročnika), iz katerega je razvidno, da je naročnik dne 11.07.2002 pri le-tem poizvedoval, ali je vlagatelj plačal takso. Ministrstvo za finance mu je posredovalo naslednji odgovor: "Preverili smo vplačilo v višini 150.000,00 SIT, ki je navedeno v prilogi vašega dopisa in ugotovili naslednje: dne 10.07.2002 je podjetje â??â?? vplačalo na transakcijski račun države, št. 01100-6300109972 150.000,00 SIT iz naslova takse za revizijo javnega naročanja. Po novem naj bi se taksa za revizijo javnega naročanja vplačevala na vplačilni račun št. 01100-1000358802, ki je predpisan v Odredbi o računih in načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS št.49/02). Za ta namen je odprt tudi nov konto v enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in sicer: 711129 - taksa za postopek revizije javnega naročanja. V pripravi je tudi sprememba Odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije, ki bo določala, da se mora na plačilno navodilo obvezno napisati nov sklic na številko odobritve, ki je naslednji:
1. model 11
2. P1: 10995
3. P2: 7111290
4. P3: xxxxxx02 (prvih šest številk po izbiri - npr. štev. razpisa, zadnji dve številki pomenita oznako leta)."

Čeprav je bil vlagatelj seznanjen z navedenim dopisom (dokument št. 6100/1-3187/02, z dne 15.07.2002), je kljub temu dne 16.07.2002 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel.

Glede vlagateljevih navedb, da nalog ni bil dan v korist pravilnega računa, Državna revizijska komisija opozarja vlagatelja na navedbe iz prejšnjega odstavka tega sklepa in ugotavlja, da je vlagatelj ravnal v skladu z vzorcem naloga za prenos, ki ga je prejel od Ministrstva za finance, (sektor javnega naročanja) dne 09.07.2002 in takso plačal na transakcijski račun države št. 01100-6300109972 in s sklicevanjem na številko 18 10995-7141998-00000002. (skladno z 22. točko 3. člena Odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije - Uradni list RS, št. 33/97, 63/97, 84/99).

Sicer pa Državna revizijska komisija še pripominja, da 1. odstavek 18. člena Odredbe o računih in načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (prehodno obdobje) določa, "da se za plačila dajatev na račune določene s to odredbo najkasneje do 31. decembra 2002 lahko uporabljajo plačilni nalogi s številkami računov iz dosedanje odredbe. Banke in drugi izvajalci plačilnega prometa bodo na podlagi baze podatkov starih in novih računov spremenili stare račune v nove pred izvršitvijo plačilnih nalogov."

Kar zadeva vlagateljeve navedbe, ki se nanašajo na vsebinski del postopka oddaje predmetnega javnega naročila, jih v tej fazi še ni mogoče meritorno obravnavati. Vsebinsko odločanje preide na Državno revizijsko komisijo šele takrat, ko naročnik opravi določena procesna dejanja, ki so od njega zahtevana v 16. in 17. členu ZRPJN. Naročnik mora torej o zahtevku za revizijo odločiti, o svoji odločitvi obvestiti vlagatelja, ter ga hkrati pozvati, da mu sporoči ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali le - tega umika. Po (morebitnem) prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, pa mora naročnik najkasneje v treh dneh odstopiti vso dokumentacijo Državni revizijski komisiji, skupaj s svojim mnenjem (17. člen ZRPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??â??â??.