018-154/02

Številka: 018-154/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju Državna revizijska komisija), je na podlagi 23.člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.78/99, 90/99; v nadaljevanju ZRPJN) po â??â??..v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za storitve čiščenja stavb ter na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja â??â??â??..(v nadaljevanju: vlagatelj), proti naročniku â??â??â??..(v nadaljevanju: naročnik), dne â??â??..

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.


2. Zahteva za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 27.05.2002 sprejel sklep, št. SU 040801/2002, o začetku postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za opravljanje storitev čiščenja in vzdrževanja naâ??â??â??. Ocenjena vrednost javnega naročila znaša â??â??â??â??SIT.
V Uradnem listu RS, štâ??â??.., je dneâ??â??., objavil javni razpis, št. objaveâ??â??., za oddajo predmetnega javnega naročila po prvi fazi javnega razpisa za oddajo naročila za storitve po omejenem postopku.

Vlagatelj je dne 11.06.2002 naročniku po faxu poslal potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije, ter ga prosil, da mu jo pošlje po pošti.
Razpisno dokumentacijo je prejel dne 13.06.2002.

Dne 20.06.2002 je vlagatelj podal naročniku revizijski zahtevek, v katerem navaja, da je dne 11.06.2002 naročniku po faxu poslal potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije, ki jo je prejel dne 13.06.2002.
Pri pregledu razpisne dokumentacije je ugotovil, da je rok za oddajo ponudbe prekratek, saj je bilo v tako kratkem času nemogoče pridobiti potrebne dokumente za ugotavljanje sposobnosti in usposobljenosti, ki so obvezna vsebina razpisa, zato so naročniku še isti dan poslali po faxu in po pošti dopis s prošnjo, za pojasnilo glede zakonskega roka za oddajo ponudbe.
Odgovor, ki je bil datiran z datumom 17.06.2002 so prejeli dne 19.06.2002, ko je rok za oddajo "prijav" (po navedbah naročnika) že potekel.
Vlagatelj zato meni, da je naročnik s tem kršil zakon oziroma člen Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, št. 39/00 in 102/00 v nadaljevanju: ZJN-1), ki predpisuje roke za oddajo ponudb.

Naročnik je dne 08.07.2002, sprejel sklep št. Su 040801/2002, s katerim je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnil. Zapisal je, da ZJN-1 v 64. členu izrecno določa, da lahko naročnik v omejenem postopku v primeru, če zaradi nujnosti ni mogoče upoštevati rokov, določenih v 63. členu istega zakona, določi kot zadnji rok za predložitev prijav za sodelovanje na razpisu najmanj 15 dni od datuma, ko je bil razpis odposlan v objavo v Uradnem listu. Naročnik zapiše, da je ta rok dosledno spoštoval, saj je bil datum odposlanja zahteve za objavo 29.05.2002, zadnji rok za sprejem prijav za sodelovanje pa 17.06.2002.
Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu št. 49-50, dne 07.06.2002. Na ta način so po navedbah naročnika vsi potencialni ponudniki imeli polnih 10 dni časa, da zberejo vse potrebne dokumente za ugotavljanje sposobnosti in usposobljenosti, ki so bili navedeni v razpisni dokumentaciji. Naročnik navaja, da vlagatelj navaja, da je šele 11.06.2002 naročniku po telefaksu poslal potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije in ga pri tem prosil, naj mu jo pošlje po pošti. Naročnik je njegovi prošnji ugodil, zato je dokumentacijo vlagatelj prejel dne 13.06.2002, kolikor traja redna pot pošte v državi.

Navedbe vlagatelja, da je šele ob pregledu razpisne dokumentacije ugotovil, da je rok za oddajo ponudbe prekratek, kaže zgolj na njegovo lastno opustitev, saj je po mnenju naročnika očitno površno prebral že citirano objavo v Uradnem listu RS, kjer je pod točko 9/a natančno navedeno, da se prijave sprejema vključno do 17.06.2002 do 12. ure, ter da se pošiljke, oddane tega dne priporočeno na pošti, štejejo za pravočasno oddane.

Navedbo vlagatelja, da je poslal naročniku dopis s prošnjo za pojasnilo glede zakonskega roka za oddajo ponudbe (oziroma kot bi bilo pravilno, roka za predložitev prijav), na katerega je dobil odgovor šele 19.06.2002, je po mnenju naročnika brezpredmetno, saj da odgovor pomeni zgolj naklonjenost naročnika do vlagatelja, ki pa ne vpliva na javno objavljene razpisne pogoje.

Naročnik iz vsega tega izvaja, da so razlogi za zamudo pri predložitvi prijave za sodelovanje na javnem razpisu izključno na strani vlagatelja revizije, ki jih je sam povzročil s površnim branjem Uradnega lista in prepoznim reagiranjem na objavljen razpis. Objavljen rok je bil zavezujoč tako za vlagatelja revizije, kot za vse ostale kandidate, ki so v postavljenem roku predložili potrebno dokumentacijo iz razpisnih pogojev. Naročnik tudi ob upoštevanju vseh revizijskih navedb ne bi postavil drugačnih rokov, kot jih je v javnem razpisu. Po mnenju naročnika gre pri vložitvi revizijskega zahteva vlagatelja zgolj za neprimerni poizkus, ki je naročniku povzročil vrsto nepotrebnih stroškov in upočasnil postopek izvedbe javnega naročila.

Vlagatelj je dne 12.07.2002 podal zahtevo za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN, dne 18.07.2002, z dokumentom št. Su 040801/2002 odstopil Državni revizijski komisiji vso dokumentacijo v zvezi z javnim razpisom za opravljanje storitev čiščenja, objavljenem v Uradnem listu RS št. â??â??.z dneâ??â??, â??â??., poleg tega pa je poslal tudi svoje mnenje, ki je po navedbah naročnika povzetek odločbe o zavrnitvi revizije z dne 08.07.2002.

V mnenju je dodatno podan poudarek na naslednjih trditvah:
- V mnenju naročnik navaja, da ZJN-1 v 64. členu izrecno določa, da lahko naročnik v omejenem postopku v primeru, če zaradi nujnosti ni mogoče upoštevati rokov, določenih v 63. členu istega zakona, določi kot zadnji rok za predložitev prijav za sodelovanje na razpisu najmanj 15 dni od datuma, ko je bil razpis odposlan v objavo v Uradnem listu. Naročnik je navedel, da je ta rok dosledno spoštoval, saj je bil datum odposlanja zahteve za objavo 29.05.2002, zadnji rok za sprejem objav za sodelovanje pa 17.06.2002.
- Naročnik je rok za predložitev prijav skrajšal zato, ker je ob interni finančni reviziji poslovanja celotnega ljubljanskega sodnega okrožja, ki je bila izvedena letos bilo ugotovljeno, da so nekatera okrajna sodišča imela sklenjene večletne pogodbe za opravljanje različnih storitev, pri čemer niso izpeljala ustreznih postopkov po zakonu o javnih naročilih. Zaradi tega, pa tudi zato, ker je naročnik ugotovil, da bo vrednost storitev po pogodbi prvič presegla ocenjeno vrednost 8.000.000,00 SIT, je bilo nujno izpeljati javni razpis v čim krajšem času.

- Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, štâ??â??, z dneâ??â??, tako so vsi potencialni ponudniki imeli polnih 10 dni časa, da zberejo vse potrebne dokumente za ugotavljanje sposobnosti in usposobljenosti, ki so bili navedeni v razpisni dokumentaciji.

Na koncu naročnik navaja, da so razlogi za zamudo pri predložitvi prijave za sodelovanje na javnem razpisu izključno na strani vlagatelja zahtevka za revizijo, ki jih je sam povzročil s površnim branjem Uradnega lista in prepoznim reagiranjem na objavljeni razpis. Objavljen rok je bil zavezujoč tako za vlagatelja revizije, kakor tudi za vse ostale kandidate, ki so v postavljenem roku predložili potrebno dokumentacijo iz razpisnih pogojev. Naročnik tudi ob upoštevanju vseh revizijskih navedb ne bi postavil drugačnih rokov, kot jih je določil v javnem razpisu.

Po pregledu celotne dokumentacije o vodenju postopka oddaje javnega naročila, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika in mnenja naročnika, Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN ugotavlja, da je zahtevek za revizijo neutemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".


Državna revizijska komisija je preverila navedbe vlagatelja o tem, da je naročnik kršil zakon oziroma člen zakona ZJN-1, ki predpisuje roke za oddajo ponudb in ugotovila, da 64. člen ZJN-1 določa pogoje za dodatno skrajšanje rokov v omejenem postopku. ZJN-1 v 64. členu v prvem odstavku pravi, da če zaradi nujnosti v omejenem postopku in v postopku s pogajanji ob predhodni objavi razpisa ni mogoče upoštevati rokov, določenih v členu 63. ZNJ-1, lahko naročnik določi roke, pri katerih zadnji rok za predložitev prijav za sodelovanje na razpisu ne sme biti krajši od 15 dni do datuma, ko je bil razpis odposlan.

Državna revizijska komisija opozarja, da je bil razpis (kot je razvidno iz spisovne dokumentacije) odposlan dne 29.05.2002, zadnji rok za sprejem prijav za sodelovanje pa je bil dne 17.06.2002. Skupaj torej 19 dni, s tem pa je naročnik izpolnil zakonske zahteve in ni bilo podane zatrjevane kršitve ZJN-1.

V povezavi z navedbo, da je naročnik odgovor na navedbe vlagatelja poslal šele 17.06.2002, vlagatelj pa jih je prejel 19.06.2002, pa Državna revizijska komisija opozarja, da naročnik ni bil dolžan odgovarjati na navedbe vlagatelja. Odgovor naročnika na navedbe vlagatelja, da je bil rok prekratek, da bi vlagatelj lahko pridobil dokumente za ugotavljanje sposobnosti in usposobljenosti, v katerem je zapisal, da je deloval v skladu z zakonom in da je dejstvo, da je vlagatelj šele 13.06.2002 prejel razpisno dokumentacijo tudi posledica ravnanja vlagatelja, na kar naročnik more vplivati, je po mnenju Državne revizijske komisije korekten in utemeljen iz razlogov, ki jih navaja naročnik.

Roka za pripravo prijave pa od objave v Uradnem listu (javni razpis je bil objavljenâ??â??) do roka za oddajo ponudbe (17.06.2002, kar znaša 10 dni), ni mogoče šteti (v okviru pravil o skrajšanju rokov) kot prekratkega. Vlagatelj namreč za takšno trditev ne navaja dokazov, ki utemeljevali drugačno odločitev.

Ob tem je potrebno poudariti, da vlagatelj v zahtevku za revizijo sicer ne ugovarja pogojem za določitev skrajšanja rokov v omejenem postopku, zato je bila presoja Državne revizijske komisije o zakonitosti postopka vezana zgolj na navedene in obravnavane navedbe v revizijskem zahtevku.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo v znesku 80.000,00 SIT. Državna revizijska komisija je odločila, da se zahteva za povrnitev stroškov revizijskega postopka zavrne kot neutemeljena, saj ni ugodila zahtevku vlagatelja.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23.člena ZRPJN).


V Ljubljani, dneâ??â??â??..