018-152/02

Številka: 018-152/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99; v nadaljevanju: ZRPJN) po â??â??â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo blaga filmi in kemikalije za rtg in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??â??â??(v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??â??â??(v nadaljevanju: naročnik), dne â??â??

ODLOČILA

1. Sklep naročnika št..: 268/12-3/2002, z dne 04.07 .2002, s katerim je zavrgel zahtevek za revizijo, se razveljavi.
2. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika, navedena v obvestilu o oddaji naročila št.: 169/4-3/2002, z dne 23.05.2002.

Obrazložitev

Naročnik je dne 03.04.2002 sprejel sklep o pričetku oddaje javnega naročila za dobavo blaga filmi in kemikalije za rtg ter dne â??.. v Uradnem listu RS, št. â??.., pod številko objaveâ??., objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za dobavo blaga: filmi in kemikalije za rtg. Na javnem odpiranju ponudb, dne 16.05.2002, je bilo ugotovljeno, da je naročnik prejel tri pravočasne ponudbe. V obvestilu o oddaji naročila, št.: 169/4-3/2002, z dne 23.05.2002, je naročnik obvestil ponudnike, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral â??â??.(v nadaljevanju: izbrani ponudnik), ki je ponudil najnižjo ceno.

Vlagatelj je dne 03.06.2002 posredoval naročniku pripombe na izbranega ponudnika in sicer da le-ta ni vpisan v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov - promet z medicinskimi pripomočki na debelo ter kot dokaz priložil dopis â??â??â??.(ki ga je prejel dne 31.05.2002). Zaprosil je tudi za pisno zagotovilo izbranega ponudnika, da je njegova cena po ceniku iz javnega razpisa za radiografske dvoslojne ortokromatske filme visoke občutljivosti formata 30*30*3 (trifilm za format 30*90) pravilna ter za zadnjo ceno, po kateri jih je izbrani ponudnik fakturiral. Vlagatelj je izrazil prepričanje, da je pri navedeni ceni prišlo do napake ter je zato priložil cenik in dopis firme â??â??.
Naročnik je skladno z določilom 79. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00; v nadaljevanju: ZJN-l) posredoval vlagatelju obrazloženo obvestilo z dokumentom št.: 268/9-3/2002, z dne 19.06.2002. Naročnik je v obrazloženem obvestilu navedel, da so vsi ponudniki izpolnjevali formalne pogoje tako v skladu z ZJN-I kot z razpisno dokumentacijo ter so predložili dokazila iz točke 3.2. navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, med drugim tudi odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila (točka 3.2.C). Tako sta izbrani ponudnik in vlagatelj predložilaâ??â??... Izbrani ponudnik je ponudil cenoâ??â??.., vlagatelj paâ??â??... Cene, ki so jih ponudniki dali v svojih ponudbah, so razvidne iz zapisnika o javnem odpiral1ju ponudb z dne 16.05.2002. Ker je bilo edino merilo najnižja cena, je nesporno, da je izbrani ponudnik dal ugodnejšo ponudbo.
Vlagatelj je dne 28.06.2002 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je navedel, da naročnik v obrazloženem obvestilu ni dal zahtevane obrazložitve oziroma odgovorov na njegova vprašanja, ampak je le zatrjeval, da je bilo merilo za izbor najnižja cena (kar sploh ni sporno) ter da je izbrani ponudnik ponudil najnižjo ceno. Vlagatelj ugotavlja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje na javnem razpisu, saj pri â??â??â??.ni vpisan v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov , kar je bil eden od pogojev javnega razpisa. Vlagatelj je pridobil potrdilo Urada RS za zdravila, z dne 23.05.2002, v katerem urad potrjuje, da izbrani ponudnik ni vpisan v register (dopis Urada RS za zdravila je vlagatelj priložil kot dokazilo). V nadaljevanju vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik ponudil za â??â??â??nižjo ceno, kar je posledica nižje cene za radiografske dvoslojne ortokromatske filme formata 30*30*3, kjer je vlagatelj ponudil ceno 802, 78 SIT/kom brez DDV, izbrani ponudnik pa 206,20 SIT/kom brez DDV , zato je nastala razlika v korist izbranega ponudnika v znesku 1.044.0 15,00 SIT , medtem ko je pri ostalih 10 artiklih ponudil izbrani ponudnik višje cene od vlagatelja. Po mnenju vlagatelja gre očitno za pomoto in bo izbrani ponudnik naknadno zahteval povišanje cene za ta artikel, ali pa gre za namerno izigravanje, s katerim je izbrani ponudnik ponudil najnižjo skupno ceno, saj ima dobavitelj spornega artikla kodak veleprodajno ceno 19.102,20 SIT za 25 komadov, kar pomeni, daje veleprodajna cena artikla z že priznanim rabatom 764,08 SIT/kom in je zato cena izbranega ponudnika v višini 206,20 SIT/kot11 očitno prenizka, zato gre za nelojalno konkurenco. Če se upošteva samo 10 nespornih artiklov , je ponudba vlagatelja za 354.516,00 SIT ugodnejša od ponudbe izbranega ponudnika, katerega ponudba je v skupnem seštevku najugodnejša zato, ker je pri enem artiklu ponudil neobičajno nizko ceno, ki sploh ne pokriva dobavne cene (kot dokazilo je vlagatelj priložil cenik kodak RTG filmov, kemikalij in aparatur za leto 2002). Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da je bila ponudba izbranega ponudnika očitno sestavljena tako, da se izigra ostale ponudnike, saj bo izbrani ponudnik naknadno zahteval popravek te cene, češ da gre za očitno pomoto ali pa naročnik ne bo naročal tega artikla in bo tako omogočil izbranemu ponudniku, da je bil izbran kot ponudnik z najnižjo ceno, v resnici pa bo naročnik artikle plačal dražje. To ravnanje izbranega ponudnika in naročnika je v nasprotju z načelom gospodarnosti ( 4. člen ZJN-l ), načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-l) ter načelom transparentnosti porabe javnih sredstev (6. člen ZJN-l) ter tudi načelom enakopravnosti ponudnikov. Vlagatelj zato predlaga naročniku, da skladno s prvim odstavkom 16. člena ZJN (pravilno: ZRP JN) razveljavi izbiro najugodnejšega ponudnika ter
ponovno izbere najugodnejšega ponudnika med preostalima ponudnikoma, to je vlagatelj in â??â??â??
Naročnik je s sklepom št..: 268/12-3/2002, z dne 04.07.2002, na podlagi petega odstavka 12. člena in drugega odstavka 13. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen. V obrazložitvi svoje odločitve naročnik navaja, da ne more upoštevati navedb v zahtevku za revizijo, ker je le-ta vložen prepozno. Skladno z določbo petega odstavka 12. člena ZRP JN ponudnik ne more vložiti zahtevka za revizijo iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila. Iz zahtevka za revizijo izhaja, da so bili razlogi za revizijo, ki jih navaja vlagatelj v svojem zahtevku, zlasti glede cen ponudb, vlagatelju znani že dne 17.05.2002, ko je prejel zapisnik o javnem odpiranju ponudb z dne 16.05.2002, kar izhaja iz povratnice o prejeti pošiljki. Kljub temu pa vlagatelj zahtevka za revizijo ni vložil v tej stopnji. Če je ponudnik menil, da gre v konkretnem primeru za nelojalno konkurenco, je moral svoje pripombe dati že ob prejemu zapisnika o odpiranju ponudb oziroma zahtevek za revizijo vložiti najkasneje pred sprejemom odločitve o dodelitvi naročila. Naročnik je v objavi javnega razpisa namreč navedel, da je predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 20.05.2002, obvestilo o oddaji naročila pa je izdal šele dne 23.05.2002.
Naročnik tudi navaja, da ne sprejema očitkov vlagatelja, da v obrazloženem obvestilu naročnika, št.: 268/9-3/2002, z dne 19.06.2002, ni dobil odgovorov na svoja vprašanja. Obrazloženo obvestilo o oddaji naročila obsega pod točko 3. utemeljitev v zvezi s prednostjo sprejete ponudbe tako glede cene kot glede izpolnjevanja formalnih pogojev. Ob tem posebej izpostavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da mora ponudnik predložiti med ostalimi dokumenti tudi dokument "Odločba pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila". Posebej je v zvezi s tem v razpisni dokumentaciji določeno: "Ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo iz točk B, C, D , E, F, G, H, I IN J v originalih ali notarsko overjenih fotokopijah. Iz fotokopij mora biti razvidno, da datumi izdaje originalnih dokumentov niso starejši od dveh mesecev od dneva odpiranja ponudb, razen potrdila iz točke C, ki je lahko starejšega datuma". Izbrani ponudnik je predložil â??â??..iz leta 1999 v skladu z zahtevano razpisno dokumentacijo. Ugotovitve vlagatelja, ki jih navaja v zahtevku za revizijo, niso utemeljene, ker je naročnik ugotovil, da izbrani ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, saj je predložil odločbo Urada RS za zdravila. Naročnik je odločil o izbiri ponudnika na podlagi razpisne dokumentacije, iz katere je razvidno, kateri dokument so morali ponudniki predložiti kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki je lahko tudi starejšega datuma.
Neutemeljene so tudi navedbe vlagatelja glede cen, ker ni z ničemer dokazal nepravilnost pri izboru, ampak podaja le domneve, za katere pa nima nikakršnih niti najmanjših dokazov. Očitek, da je bilo ravnanje naročnika v nasprotju z načeli ZJN-l , je prav tako neumesten, ker je naročnik pri izboru ravnal prav v skladu z zakonskimi načeli, zato je izbral najugodnejšega ponudnika. Če ne bi upošteval načela gospodarnosti, bi lahko izbral tudi â??â??â??â??.in ne samo vlagatelja. Prav zaradi načela enakopravnosti ponudnikov je določil le merilo najnižja cena tako, da ne more priti do neenakopravnega obravnavanja ponudnikov. Naročnik tudi ne sprejema navedb, da je ponudba izbranega ponudnika bila očitno sestavljena tako, da se izigra ostale ponudnike. Iz navedb vlagatelja je namreč očitno, da ne priznava načel zakona o javnih naročilih in celo trdi, da jih je naročnik s svojim ravnanjem kršil, kar pa ni utemeljil, temveč le formalno navaja, da gre za kršitev temeljnih načel.
Naročnik je pozval vlagatelja, da najkasneje v treh dneh od prejema njegovega sklepa pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek umika.
Vlagatelj je skladno z določilom prvega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom št.: 75/02 S/tm, z dne 11.07.2002, pisno obvestil naročnika, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.
Naročnik je skladno z drugim odstavkom 17 .člena ZRPJN z dopisom št.: 268/14-3/2002, z dne 12.07.2002, odstopil zahtevek za revizijo z dokumentacijo in svojim mnenjem v odločanje Državni revizijski komisiji, ki ga je prejela dne 16.07.2002. Manjkajočo dokumentacijo (sklep o pričetku oddaje javnega naročila, potrdilo o plačilu takse, pooblastilo civilne odvetniške družbe) je naročnik na zahtevo Državne revizijske komisije dostavil dne 18.07.2002. Naročnik v svojem mnenju glede zahtevka za revizijo povzema navedbe iz sklepa, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel ter poudarja, da je postopek oddaje javnega naročila vodil transparentno in skladno z veljavno zakonodajo. Glede izpolnjevanja formalnih pogojev izbranega ponudnika je naročnik v postopku odločanja o zahtevku za revizijo zaprosil za strokovno mnenjeâ??â??â??., ker je bila odločba imenovanega urada izdana na podlagi zakona o zdravilih. Slednji je prenehal veljati z zakonom o zdravilih in medicinskih pripomočkih, ki v prehodnih določbah ureja njihov status. â??â??â??je bil zadolžen pristojni organ za verifikacijo pravnih oseb po novem zakonu, kar je na dopis naročnika tudi opravil in posredoval odgovor naročniku. Le-ta je v času reševanja zadeve prejel še potrdilo izbranega ponudnika. Naročnik je namreč natančno pregledal vse ponudbe in prvo ugotavljal izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom ZJN-l. Citirani zakon v 41. členu taksativno določa, kdaj mora naročnik izločiti iz postopka ponudbo ponudnika. Eden od primerov je tudi, če nima veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom. Naročnik je v razpisni dokumentaciji v skladu z zakonom zahteval tudi ta dokument, katerega je izbrani ponudnik priložil in ga je naročnik upošteval za veljavnega v skladu z veljavnimi predpisi in razpisno dokumentacijo. V 1. točki Odločbe â??â??â??..št.: 512-31/99, z dne 25.03.1999, je določeno, da izbrani ponudnik izpolnjuje pogoje za promet z zdravili med ostalimi skupinami tudi iz skupine 17 (medicinski pripomočki, ki ne sodijo v nobeno od zgoraj navedenih skupin) na debelo. Torej v obravnavanem primeru naročnik ni zahteval dopolnjevanje ponudbe z manjkajočo dokumentacijo in podatke, ki jih je zahteval v razpisni dokumentaciji. Naročnik je v skladu z razpisno dokumentacijo upošteval odločbo â??â??â??.
Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.
Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi. ".
Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.
Prvi odstavek 12. člena ZRPJN določa, da se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika. Peti odstavek 12. člena ZRP JN pa določa, da po odločitvi o dodelitvi naročila ponudnik ne more vložiti zahtevka za revizijo iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila. Določba petega odstavka 12. člena ZRP JN uveljavlja načelo hitrosti, ki je eno izmed temeljnih načel javnega naročanja, katerega namen je čim hitrejša rešitev spora, ki izhaja iz postopka oddaje javnega naročila (tretji odstavek 3. člena ZRPJN). Ta zakonska določba skuša preprečiti morebitne položaje, ko ponudnik ne izrazi nestrinjanja z ravnanjem naročnika, ker meni, da utegne biti odločitev naročnika zanj ugodna. V primeru, ko se za revizijske navedbe ugotovi (potrebna je vsebinska in ne samo formalna presoja), da so v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN prepozne, se zahtevek za revizijo zavrne in ne zavrže.
Državna revizijska komisija je pod točko 1. izreka tega sklepa razveljavila sklep naročnika št.: 268/12-3/2002, z dne 04.07.2002, s katerim je na podlagi petega odstavka 12. člena in drugega odstavka 13. člena ZRPJN zavrgel zahtevek za revizijo kot prepozen iz naslednjih razlogov:
Naročnik je zahtevek za revizijo zavrgel (in ne zavrnil) z utemeljitvijo, da so bila vlagatelju pred prejemom njegovega obvestila o oddaji javnega naročila znana dejstva glede ponudbene cene izbranega ponudnika. Hkrati pa naročnik ni upošteval dejstva, da vlagatelj pred prejemom obvestila o oddaji javnega naročila ni vedel ter ni razpolagal z dokazilom, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje vseh formalnih pogojev za dodelitev naročila, ker ni vpisan v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov -promet z medicinskimi pripomočki na debelo. Naročnik je obvestilo o oddaji naročila izdal dne 23.05.2002, iz poštne povratnice pa je razvidno, da ga je vlagatelj prejel dne 29.05.2002. Vlagatelj je, kot navaja v dopisu z dne 03.06.2002, dne 31.05.2002 prejel od â??â??â??..odgovor na svoje vprašanje glede vpisa izbranega ponudnika v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov -promet z medicinskimi pripomočki na debelo, iz katerega je razvidno, da izbrani ponudnik ni vpisan v ta register (dopis št.: 531-533/00-UZ, z dne 23.05.2002). Vlagatelj pa pred prejemom obvestila o oddaji naročila ni vedel in tudi ni mogel vedeti, da bo naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika, ki ne izpolnjuje vseh z zakonom in v razpisni dokumentaciji zahtevanih pogojev, saj bi naročnik ponudbo ponudnika, ki ne izpolnjuje vseh zahtevanih pogojev, moral izločiti kot nepravilno. Iz navedenega sledi, da je zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na pravilnost ponudbe izbranega ponudnika, vložen pravočasno.
Državna revizijska komisija je v nadaljevanju preverila navedbo vlagatelja, da ponudba izbranega ponudnika ni pravilna, ker izbrani ponudnik ni vpisan v register medicinskih pripomočkov -promet z medicinskimi pripomočki na debelo.
ZJN-l določa v 41. členu obvezne pogoje za udeležbo v postopku javnega naročanja. Prvi odstavek 41. člena določa: "Naročnik mora v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji navesti pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku, Izpolnjevanje pogojev se dokazuje z listinami, ki jih mora predložiti ponudnik v svoji ponudbi". V drugem odstavku 41. člena ZJN-l določa, da mora naročnik izločiti iz postopka ponudbo ponudnika, če ne izpolnjuje obvezno določenih pogojev ter v 5. točki navaja: "če nima veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom". Prvi odstavek 42.
člena ZJN-l pa določa: "Naročnik mora od ponudnika zahtevati pisne dokaze za izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka prejšnjega člena tega zakona".
Naročnik je v razpisni dokumentaciji, navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, skladno s citirano določbo drugega odstavka 41. člena in prvega odstavka 42. člena ZJN-l v točki 2.1. navedel: "Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna in fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja". V točki 3.2. pa je navedel:" Ponudnik mora predložiti sledeče podatke in dokumente v naslednjem vrstnem redu in z navedenimi oznakami", v točki C. pa je zahteval predložitev dokumenta: "Odločba pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila".
Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi predložil Odločboâ??â??., št.: 512-31/99, z dne 25.03.1999, ki je bila izdana na podlagi 62. člena Zakona o zdravilih (Ur.l.RS, št. 9/96) in 18. člena Pravilnika o natančnejši opredelitvi in načinu razvrščanja zdravil in medicinskih pripomočkov v skupine (Ur.l.RS, št. 43/97). Iz citirane odločbe je razvidno, da izbrani ponudnik izpolnjuje pogoje za promet z medicinskimi pripomočki skupin 1, 2, 3, 5, 6 in 17 na debelo. Izbrani ponudnik je torej v svoji ponudbi predložil odločbo o opravljanju dejavnosti, izdano na podlagi zakona, ki v času predložitve ponudbe ni bil več veljaven. Izbrani ponudnik pa v svoji ponudbi ni predložil potrdila o vpisu v registerâ??â??.., izdanega na podlagi (novega) zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Ur.l. RS, št.l0l/99; v nadaljevanju: ZZMP), ki je začel veljati 31.12.1999. ZZMP namreč v šestem odstavku 99. člena določa naslednje: "Pristojni organ vodi register izdelovalcev, dobaviteljev in register medicinskih pripomočkov, ki so lahko v prometu v Republiki Sloveniji". 101. člen ZZMP natančno določa, katere pogoje mora izpolnjevati pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost prometa na debelo z medicinskimi pripomočki. Obveznost uskladitve dejavnosti in vpisa v register določa 118. člen ZZMP naslednje: "izdelovalci zdravil in medicinskih pripomočkov ter pravne ali fizične osebe, ki opravljajo promet z zdravili in medicinskimi pripomočki, morajo uskladiti svojo organiziranost in delovanje s tem zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi". Skladno s 114. členom ZZMP se po točki 24. kot prekršek pravne in fizične osebe šteje tudi, če le-ta opravlja promet na debelo z medicinskimi pripomočki v nasprotju s 101. členom tega zakona.
Ker torej izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni predložil potrdila o vpisu v register........., izdanega na podlagi 99. člena ZZMP, ni izpolnil z 41. in 42. členom ZJN-l ter z razpisno dokumentacijo, točko 2.1. in 3.2.C navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določene obveznosti o predložitvi veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Ponudba izbranega ponudnika zato ni izpolnjevala vseh zahtevanih formalnih pogojev, zato ni bila pravilna.
Dokazilo, da izbrani ponudnik v času predložitve ponudbe ni imel veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila, je razvidno tudi iz dopisa ............št. : 531-533/00-UZ, z dne 23.05.2002, kjer je konkretno navedeno: "Obveščamo vas, da družba .........ni vpisana v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov - promet z medicinskimi pripomočki na debelo". Izbrani ponudnik je sicer naknadno pridobil veljavno dovoljenje - potrdilo o vpisu v register, ki gaje na podlagi šestega odstavka 99. člena ZZMP pod št.: 5371- 31/02-UZIPFO-956/02, z dne 12.06.2002, izdalo ........ Citiranega dovoljenja oziroma potrdila o vpisu v register pa ni možno upoštevati kot ponudbeni dokument, saj bi to pomenilo dopolnitev oziroma spremembo ponudbe, kar pa prvi odstavek 54. člena ZJN-1 izrecno prepoveduje.
Naročnik bi skladno z določilom drugega odstavka 41. člena ZJN-l moral izločiti ponudbo izbranega ponudnika, ker ni izpolnjevala zahtevanega pogoja o predložitvi veljavne odločbe pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in zato ni bila pravilna. Naročnik bi ponudbo izbranega ponudnika moral zavrniti kot nepravilno pri izbiri najugodnejšega ponudnika tudi na podlagi drugega odstavka 76. člena ZJN-l, ki določa: "V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb vse nepravilne ponudbe zavrniti ..." .Naročnik je s tem, ko je nepravilno ponudbo izbranega ponudnika izbral kot najugodnejšo, kršil tudi temeljno načelo enakopravnosti ponudnikov (7. člen ZJN-l), na podlagi katerega mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja.
Glede očitka vlagatelja v zahtevku za revizijo, da je izbrani ponudnik za en artikel ponudil neobičajno nizko ceno, zaradi česar je naročnik posledično kršil temeljna načela gospodarnosti, konkurence, transparentnosti ter enakopravnosti ponudnikov, je treba ugotoviti, daje v smislu določila petega odstavka 12. člena ZRPJN prepozen, zato ga Državna revizijska komisija vsebinsko ni presojala. Vlagatelj je bil namreč z vsemi cenami, tudi s cenami izbranega ponudnika, seznanjen z zapisnikom o javnem odpiranju ponudb, ki ga je, kot je razvidno iz poštne povratnice, prejel dne 17 .05.2002, obvestilo o oddaji javnega naročila je prejel dne 29.05.2002, zahtevek za revizijo pa je vložil šele dne 28.06.2002. Vlagatelj bi zato, v kolikor je želel uveljavljati to revizijsko navedbo, zahtevek za revizijo moral vložiti takoj, ko je bil seznanjen s ponudbenimi cenami izbranega ponudnika, najkasneje pa do sprejema odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da je naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila kršil določilo drugega odstavka 41. člena in drugega odstavka 76. člena ZJN-l, ker ponudbe izbranega ponudnika ni izločil kot nepravilne. Državna revizijska komisija je zato skladno z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.
V skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN Državna revizijska komisija lahko da naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Skladno s to zakonsko določbo Državna revizijska komisija napotuje naročnika, da postopek izbire najugodnejšega ponudnika ponovi in sicer tako, da na podlagi drugega odstavka 76. člena ZJN-l zavrne ponudbo izbranega ponudnika kot nepravilno. Ker sta naročniku ostali v smislu prvega odstavka 76. člena ZJN-l dve samostojni pravilni ponudbi, lahko naročnik izbere najugodnejšega ponudnika v skladu z merilom za dodelitev naročila (najnižja cena) izmed obeh pravilnih ponudb.
S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.
POUK O PRA VNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZJN).
V Ljubljani: dne â??â??..