018-151/02

Številka: 018-151/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99; v nadaljevanju ZRPJN), po â??â??..v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila male vrednosti za izdelavo in dobavo terenskih čevljev (500 kosov) ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetjeâ??â??â??., ki ga zastopa odvetnik â??â??â??.(v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika â??â??â??.(v nadaljevanju: naročnik), dne â??â??..

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi obrazloženo obvestilo o oddaji naročila, št. 2912/01-224/111-5/02, z dne 23.05.2002.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z revizijo v znesku 184.000,00 SIT, v 15 dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je z dopisom, št. 29121-224-111/02, z dne 06.03.2002, pozval tri potencialne ponudnike k oddaji ponudb za naročilo male vrednosti za izdelavo in dobavo terenskih čevljev (500 kosov). Iz analize ponudb je razvidno, da je naročnik pridobil 3 ponudbe. Z dopisom, z dne 25.04.2002, je vlagatelj pozval naročnika, da mu posreduje obvestilo o izbiri, kar je naročnik storil z dopisom, št. 2912/01-224/111-3/02, z dne 07.05.2002. Z dopisom, z dne 20.05.2002, je vlagatelj zaprosil naročnika za obrazloženo obvestilo o oddaji naročila ter za kopijo internega navodila o postopku oddaje naročila male vrednosti. Naročnik je z dopisom, št. 2912/01-224/111-5/02, z dne 23.05.2002, vlagatelju pojasnil, da je bil že telefonsko obveščen o izboru najugodnejšega ponudnika in da je naročnik s tem izpolnil določbe iz drugega odstavka 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000; v nadaljevanju: ZJN-1).

Dne 31.05.2002 je vlagatelj pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik pri oddaji naročila male vrednosti očitno povsem spregledal, da je naročilo male vrednosti po svoji naravi še vedno javno naročilo, za katerega se smiselno uporabljajo vsa pravila, ki sicer urejajo javna naročila, v kolikor se ta pravila ne nanašajo izključno na javnost razpisa oz. objave.
Vlagatelj navaja, da je iz obvestila o zbiranju ponudb razvidno, da morajo biti čevlji izdelani v skladu z zahtevami, ki so podane v tehnični specifikaciji artikla in da specifikacija ni bila priložena.
Vlagatelj nadalje navaja, da bi ga naročnik v skladu z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1 moral obvestiti o oddaji javnega naročila ter o tem, kako je ocenjeval ponudbe in zakaj je vlagateljev vzorec ocenil za neustreznega (njegov vzorec je do zadnje zahteve ustrezal naročnikovi razpisni dokumentaciji) ter njegovo ponudbo izločil iz obravnavanja.
Vlagatelj nadalje meni, da bi mu naročnik moral posredovati Navodilo o postopku oddaje naročila male vrednosti, št. 0512/5-624-5/00, z dne 10.11.2000, saj je ta pravni vir vlagatelju nedosegljiv, ker ni bil objavljen. Ker naročnik noče sporočiti, kateri ponudnik je bil izbran, vlagatelj domneva, da gre za vnaprejšnji dogovor o oddaji naročila. To bi bilo mogoče preveriti na podlagi podatka o tem, kateri ponudnik je bil izbran v ponovljenem postopku. V prvotnem postopku je bila izbrana â??â??â??.
Vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila, vlagatelju zahtevka pa prizna stroške revizijskega postopka, z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje revizijske odločbe do dneva plačila, in sicer: stroške takse v višini 80.000,00 SIT, odvetniške stroške za sestanek s stranko in pregled listin (50 odvetniških točk), za sestavo zahteve za obvestilo o izbiri ponudnika (50 odvetniških točk), za sestavo zahteve za obrazloženo obvestilo (50 odvetniških točk), za sestavo dopisa (50 odvetniških točk), za obvestila stranki 5x (10 odvetniških točk), za sestavo zahtevka za revizijo (1200 odvetniških točk), stroške fotokopiranja v višini 720 SIT, stroške poštnine v višini 860 SIT in 20 % DDV.

Naročnik je dne 21.06.2002 sprejel odločitev, s katero je zahtevek za revizijo zavrnil. Svojo odločitev utemeljuje s tem, da gre v konkretnem primeru za naročilo male vrednosti in da se ta naročila ne oddajajo po splošnih pravilih zakona, ampak po pogojih, določenih v členih 124 do 126 ZJN-1. Naročnik je skladno s 125. členom sprejel Navodilo o postopku oddaje naročila male vrednosti, št. 0512/5-624-5/00, z dne 10.11.2000. Skladno z 8. členom citiranega navodila je naročnik oblikoval poziv k oddaji ponudbe, v katerem je bila poleg ostalega zahtevana tudi predložitev vzorca ponujenega artikla. Pod točko Posebne zahteve naročnika je bilo eksplicitno navedeno, da morajo ponudniki v ponudbi predložiti vzorec v skladu z zahtevami iz tehnične specifikacije ter potrjenim vzorcem naročnika. V kolikor predloženi vzorec ne bo v skladu z navedenim, se bo ponudba izločila iz nadaljnje obravnave.
Naročnik nadalje navaja, da je predmetni poziv bil poslan trem potencialnim ponudnikom. Poziv je bil sestavljen iz treh sestavin, in sicer: besedila zaprosila za ponudbo in tehnične specifikacije artikla, katera sta bila poslana potencialnim ponudnikom ter potrjenega vzorca naročnika, katerega možnost ogleda pri naročniku je bila podana v pozivu. Za oddajo ustrezne ponudbe je bilo nujno upoštevanje zahtev iz vseh treh navedenih delov poziva. Ponudbe (z vzorci artiklov) so pravočasno predložili vsi trije pozvani ponudniki. V skladu z 8. členom je naročnik opravil odpiranje in pregled ponudb, na katerem je ugotovil, da predložena vzorca dveh ponudnikov ne ustrezata zahtevam iz tehnične specifikacije. Podplat na vzorcu, ki ga je predložil vlagatelj, ne ustreza obliki in izvedbi podplata, ki je na vzorčnem čevlju naročnika. Vzorčni čevelj ima koritast podplat, ki je prilepljen na zgornji del čevlja. Vzorec drugega ponudnika, ki ne ustreza zahtevam, ima notranjost čevlja podloženo s tekstilnim materialom in ne z usnjeno podlogo, kot je bilo zahtevano. Posledica navedenega je izločitev obeh omenjenih ponudb, zato, zaradi zahteve iz 5. člena Navodila o postopku oddaje naročila male vrednosti (samo ena ustrezna in pravilna ponudba) oddaja naročila ni uspela.
Naročnik nadalje navaja, da se obvestilo o oddaji (oz. izidu) naročila v skladu z zadnjim odstavkom 8. člena Navodila o postopku oddaje naročila male vrednosti, po drugem odstavku 78. člena ZJN-1 neizbranim ponudnikom pošlje samo, če to zahtevajo. Na obe zahtevi po obvestilu o oddaji naročila sta bila odgovora podana na enak način, kot sta bila zahtevana, in sicer prvič telefonsko in drugič pisno.
Naročnik navaja, da ni v njegovi praksi, da bi notranje predpise pošiljal zunaj izvedbenih organov. V primeru, da si vlagatelj želi Navodilo o postopku oddaje naročila male vrednosti ogledati, to lahko stori na sedežu naročnika po predhodnem telefonskem dogovoru.
Naročnik je vlagatelja še pozval, da mu najkasneje v treh dneh od prejema tega odgovora pisno sporoči ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.
Vlagatelj oziroma njegov pooblaščenec je dne 10.07.2002 z dopisom naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo in, da je prejel odgovor na zahtevek za revizijo na domači naslov in ne na naslov pisarne. Vlagatelj je še navedel, da je naročnik glede podplata zahteval samo, da je iz kvalitetnega materiala, da je oljeodporen, da znaša globina nareza 5 mm in da je notranjik iz naravnega usnja, izvedbe podplata pa ni predpisal, saj sama izvedba v nobenem primeru ne vpliva na funkcionalnost izdelka. Vlagatelj še navaja, da v primeru, da je naročnik želel izvedbo podplata na točno določen način, bi to moral napisati v tehnični specifikaciji, saj njegov način izbiranja omogoča prilagajanje izbire točno določenemu ponudniku. Notranji predpisi, ki bi bili nedosegljivi javnosti, so bili že davno ukinjeni in naročnik ni nikjer navedel, da si je mogoče navodilo ogledati na sedežu naročnika. Vlagatelj je še priglasil stroške priprave pripravljalne vloge v višini 1000 odvetniških točk, stroške obvestila stranki v višini 10 odvetniških točk, stroške fotokopiranja (240 SIT) in stroške poštnine (250 točk).

V skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN je naročnik z dopisom, št. 17123-06-461-9/2002/2, z dne 15.07.2002, odstopil v reševanje Državni revizijski komisiji zahtevek za revizijo z dokumentacijo o postopku oddaje predmetnega javnega naročila in s svojim mnenjem.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-151/02-25-1405, z dne 16.07.2002, skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN zaprosila naročnika za Navodilo o postopku oddaje naročila male vrednosti, ki ga je le-ta posredoval dne 17.07.2002.

Po pregledu dokumentacije iz spisa, navedb vlagatelja in naročnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahtevek za revizijo utemeljen iz razlogov, ki jih navaja v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi."

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je naročilo male vrednosti po svoji naravi še vedno javno naročilo, za katerega se smiselno uporabljajo vsa pravila, ki sicer urejajo javna naročila, v kolikor se ta pravila ne nanašajo izključno na javnost razpisa oz. objave in da bi ga naročnik v skladu z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1 moral obvestiti o oddaji javnega naročila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je predmetni postopek postopek oddaje naročila male vrednosti. ZJN-1 za oddajo naročila male vrednosti v prvem odstavku 125. člena določa: "Naročnik mora za oddajo naročila male vrednosti s svojim notranjim predpisom urediti postopek oddaje, upoštevajoč določbe tega zakona." Drugi odstavek tega člena pa določa: "V svojem notranjem predpisu mora naročnik zlasti določiti:
1. način izvedbe naročila glede na ocenjeno vrednost, tehnično in tehnološko zahtevnost ter finančne posledice naročila,
2. opredeliti način priprave razpisne dokumentacije,
3. določitev pristojnih oseb za zbiranje ponudb po telefonu, telefaksu in podobno in zlasti način preverjanja ponujene cene,
4. način dokumentiranja ponudb in hranjenja dokumentacije,
5. način izvedbe sklenjene pogodbe in nadzora nad izvedbo pogodb, sklenjenih na podlagi določb tega poglavja, zlasti v garancijski dobi,
6. način uporabe naročilnic in drugih vnaprej pripravljenih tipskih dokumentov v teh postopkih, pri čemer mora naročnik predpisati višino zneska, ko se lahko vnaprej pripravljeni dokument uporabi za vsako oddano naročilo." V tretjem odstavku 125. člena ZJN-1 pa je določeno: "Naročnik mora posebej določiti način dokazovanja izpolnjevanja minimalnih pogojev za ponudnike, skladno z določili tega zakona."

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik na podlagi 125. člena ZJN-1 sprejel Navodilo o postopku oddaje naročila male vrednosti, št. 0512/5-624-5/00, z dne 10.11.2000. Citirano navodilo glede obveščanja ponudnikov v 8. členu določa:
"Obvestilo o oddaji naročila po drugem odstavku 78. člena ZJN-1 se neizbranim ponudnikom pošlje samo, če to zahtevajo." Iz dokumentacije predmetnega javnega naročila je razvidno, da je vlagatelj z dopisom, z dne 25.04.2002, pozval naročnika, da mu posreduje obvestilo o izbiri ponudnika. Naročnik je z dopisom, št. 2912/01-224/111-3/02, z dne 07.05.2002, vlagatelja obvestil, da je bila njegova ponudba izločena iz nadaljnje obravnave zaradi neustreznosti predloženega vzorca in ga obenem seznanil, da je v skladu z 124. in 125. členom ZJN-1 ter 8. členom Navodila o postopku oddaje naročila male vrednosti, predstavniku vlagatelja, ki se je dne 22.04.2002 v telefonskem pogovoru pozanimal v zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika, podal podatke o izboru najugodnejšega ponudnika in razlogih, zaradi katerih je bil vlagateljev predložen vzorec neustrezen. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ne more pritrditi vlagatelju, da bi ga naročnik skladno z navedbo vlagatelja moral obvestiti o izbiri najugodnejšega ponudnika, temveč ugotavlja, da je naročnik s tem, ko je vlagatelja o izbiri najugodnejšega ponudnika obvestil šele na njegovo zahtevo, ravnal skladno z 8. členom Navodila o postopku oddaje naročila male vrednosti, sprejetim na podlagi 125. člena ZJN-1, zato vlagateljev zahtevek za revizijo v tem delu ni utemeljen.


Vlagatelj v zahtevku za revizijo nadalje navaja, da bi ga naročnik moral obvestiti tudi o tem, kako je ocenjeval ponudbe in zakaj je vlagateljev vzorec ocenil za neustreznega ter njegovo ponudbo izločil iz obravnavanja.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj z dopisom, z dne 20.05.2002, zaprosil naročnika za obrazloženo obvestilo o oddaji naročila ter za kopijo internega navodila o postopku oddaje naročila male vrednosti. Naročnik je z dopisom, št. 2912/01-224/111-5/02, z dne 23.05.2002, vlagatelju pojasnil, da je bil že telefonsko obveščen o izboru najugodnejšega ponudnika in da je naročnik s tem izpolnil določbe iz drugega odstavka 78. člena ZJN-1, ki eksplicitno ne navaja pisnega obveščanja. V zvezi s prošnjo po kopiji notranjega predpisa pa je naročnik vlagatelja seznanil, da gre za notranji predpis, s katerim naročnik ureja postopek oddaje naročil male vrednosti z upoštevanjem določb ZJN-1 in zanj ZJN-1 ne zahteva javne objave in ga ni seznanil z njegovo vsebino.

Ker naročnikovo Navodilo o postopku oddaje naročila male vrednosti ne vsebuje določb v zvezi z izdajo obrazloženega obvestila o oddaji naročila, je položaj potrebno presojati preko ravnanja naročnika, ki je vlagatelju odposlal "obrazloženo obvestilo" in določil 125. in 79. člena ZJN-1, ki v drugem odstavku določa, da mora obrazloženo obvestilo ponudniku, katerega ponudba ni bila sprejeta, vsebovati naslednje podatke:
"1. razloge za zavrnitev njegove ponudbe,
2. nazive ponudnikov, ki so izpolnjevali zahtevane pogoje in merila,
3. prednosti sprejete ponudbe glede na izpolnjevanje meril,
4. naziv ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v obrazloženem obvestilu o oddaji naročila, z dne 23.05.2002, ni navedel nobenega izmed podatkov, ki jih ZJN-1 v drugem odstavku 79. člena ZJN-1 določa kot obligatorno vsebino obrazloženega obvestila o oddaji naročila. Zgolj sklicevanje na telefonsko obvestilo o izboru najugodnejšega ponudnika in o razlogih za zavrnitev vlagateljeve ponudbe, ne predstavlja ravnanja skladno z namenom instituta obrazloženega obvestila. Državna revizijska komisija poudarja, da je namen obrazloženega obvestila o oddaji naročila v tem, da se ponudniki vsaj v določeni meri lahko seznanijo s potekom postopka oddaje javnega naročila in se potem na podlagi dodatnih podatkov, ki jih pridobijo s tem aktom naročnika lahko odločijo o nadaljnjih ravnanjih v postopku oddaje javnega naročila oziroma v revizijskem postopku. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev zahtevek za revizijo v tem delu utemeljen.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi navaja, da domneva, da gre za vnaprejšnji dogovor o oddaji naročila, ker naročnik noče sporočiti, kateri ponudnik je bil izbran in da bi bilo to mogoče preveriti na podlagi podatka o tem, kateri ponudnik je bil izbran v ponovljenem postopku. V prvotnem postopku je bila izbrana â??â??â??.

Naročnik je v dokumentu "Analiza ponudb za dobavo terenskih čevljev" med drugim navedel, da je pridobil ponudbe treh ponudnikov in da vlagateljev vzorec in vzorec ponudnika â??â??.ne ustreza zahtevam naročnika, ki so podane v tehnični specifikaciji terenskih čevljev in vzorčnim artiklom naročnika. Naročnik nadalje navaja, da ponovno ni uspel zbrati vsaj dveh popolnih ponudb in predlaga, da se postopek naročanja terenskih čevljev nadaljuje s postopkom s pogajanji. Glede na navedeno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni izbral najugodnejšega ponudnika ter da tega dejstva ni navedel niti v obvestilu o oddaji naročila niti v obrazloženem obvestilu, kar bi, iz zgoraj navedenih razlogov moral storiti.

Državna revizijska komisija je sledila vlagateljevi navedbi, da bi mu naročnik moral posredovati Navodilo o postopku oddaje naročila male vrednosti, saj je ta pravni vir vlagatelju nedosegljiv, ker ni bil objavljen. Pri tem Državna revizijska komisija naročnika opozarja na dostopnost notranjega predpisa o oddaji naročil male vrednosti. Eno izmed temeljnih načel ZJN-1, je tudi načelo transparentnosti porabe javnih sredstev, ki je normirano v 6. členu ZJN-1. Drugi odstavek 6. člena ZJN-1 določa, da so postopki naročanja v skladu z ZJN-1 javni, kar se zagotavlja predvsem skozi objave javnih naročil v uradnih glasilih. Vsakdo, ki ima ali je imel interes za dodelitev naročila, ima pravico pridobiti podatke o izvedenem postopku oddaje javnega naročila. Ponudniki morajo imeti možnost, da preverijo vsako fazo oddaje javnega naročila ter pravilnost vodenja postopka oddaje javnega naročila, še zlasti postopek vrednotenja ponudb in izbire najugodnejše ponudbe, seveda ob upoštevanju dejanskih poslovnih in uradnih skrivnosti, h katerim so zavezani vsi udeleženci v postopku.

Postopek oddaje javnega naročila je namreč transparenten samo v tistem primeru, če so znana tudi pravila, po katerih je postopek potekal. Namen notranjega predpisa je, da naročnik z njim uredi postopek oddaje naročil male vrednosti, upoštevajoč temeljna načela javnega naročanja. Ker Navodilo o postopku oddaje naročila male vrednosti vsebuje predvsem postopkovne določbe in ne organizacijskih, prav tako pa ga naročnik ni označil (oziroma njegovega dela) kot zaupnega, je naročnik dolžan ponudnika bodisi seznaniti s pravili postopka oddaje naročila male vrednosti bodisi ponudniku omogočiti dostop do notranjega predpisa (ZJN-1 v 125. členu določa pripravo predpisa in ne akta naročnika), še toliko bolj pa takrat, kadar ponudnik to izrecno zahteva.

V obravnavanem primeru vlagatelj ni mogel preveriti poteka postopka, saj mu niso bila znana pravila samega postopka. Naročnik je namreč šele v odgovoru na zahtevek za revizijo, z dne 21.06.2002, navedel, da v primeru, da si vlagatelj želi ogledati Navodilo o postopku oddaje naročila male vrednosti, lahko to stori na sedežu naročnika, po predhodnem telefonskem dogovoru. Glede na navedeno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik s takim ravnanjem vlagatelju ni omogočil seznanitve s potekom in izidom postopka na način, da bi mu omogočil učinkovito pravno varstvo, saj mu zaradi dejstva, da mu ni hotel posredovati Navodila o postopku oddaje naročila male vrednosti (kljub temu, da je vlagatelj v zahtevi za obrazloženo obvestilo to izrecno zahteval), niso bila znana pravila oddaje predmetnega javnega naročila.

Glede vlagateljeve navedbe, da tehnična specifikacija ni bila priložena obvestilu o zbiranju ponudb, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v dopisu, št. 29121-224-111/02, z dne 06.03.2002, s katerim je pozval potencialne ponudnike k oddaji ponudb za predmetno javno naročilo, kot prilogo navedel "Tehnična specifikacija artikla". Pri tem Državna revizijska komisija opozarja vlagatelja na tretji odstavek 25. člena ZJN-1, ki določa: "Če kateri koli ponudnik zahteva v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno obvestilo ali pojasnilo, mora to zahtevati v pisni obliki najkasneje pet dni pred potekom roka za predložitev ponudb. Naročnik mu mora v najkrajšem možnem času posredovati pisni odgovor, pri tem pa mora isto obvestilo istočasno posredovati tudi vsem ostalim ponudnikom, ki so prejeli razpisno dokumentacijo." Naročnik je v zgoraj citiranem dopisu med drugim tudi navedel telefonsko številko, na kateri lahko ponudniki dobijo vsa podrobnejša obvestila o ponudbi. Državna revizijska komisija ugotavlja, kot izhaja iz spisne dokumentacije predmetnega javnega naročila, da vlagatelj te možnosti ni izkoristil, citirana navedba pa se nanaša na samo razpisno dokumentacijo in je v skladu z določbo petega odstavka 12. člena ZRPJN prepozna.

Zaradi zgoraj navedenih kršitev v postopku je bila vlagatelju onemogočena pravica do učinkovitega pravnega varstva, saj ga naročnik ni seznanil s pravili Navodila o postopku oddaje naročila male vrednosti ter z zapisom o pomanjkljivosti njegove ponudbe, kljub temu, da je vlagatelj v obrazloženem obvestilu o oddaji naročila to izrecno zahteval, kar posledično pomeni, da se vlagatelj ni mogel seznaniti s potekom in izidom postopka oddaje javnega naročila in pridobiti potrebnih informacij za vložitev zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija skladno z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila obrazloženo obvestilo o oddaji naročila, št. 2912/01-224/111-5/02, z dne 23.05.2002. Državna revizijska komisija pa pri odločanju o zahtevku za revizijo ni presojala ustreznosti ravnanja naročnika v postopku ocenjevanja in pregleda ponudb.

V skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN Državna revizijska komisija napotuje naročnika, da ponovno izda obrazloženo obvestilo o oddaji naročila in navede vse potrebne podatke, ki tvorijo potrebno in zahtevano vsebino obrazloženega obvestila o oddaji naročila ter da vlagatelju omogoči, da se seznani s pravili predmetnega postopka oddaje naročila male vrednosti in mu na tak način zagotovi učinkovito pravno varstvo.

Iz dokumentacije predmetnega javnega naročila je nadalje razvidno, da je naročnik odgovor na zahtevek za revizijo, št. 17123-06-461-9/2002, z dne 21.06.2002, vročil vlagateljevemu odvetniku na naslov njegovega prebivališča. Ker ZRPJN ne vsebuje določb glede vročanja pisanj odvetniku, Državna revizijska komisija opozarja naročnika na Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, v nadaljevanju ZPP), katerega postopkovne določbe se skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN uporabljajo v reviziji postopkov oddaje javnih naročil le v primerih, če ZRPJN ne določa drugače. ZPP v 137. členu določa: "Kadar ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, se vročajo pisanja njemu, če ni v tem zakonu drugače določeno." V 138. členu ZPP je določeno: "Vročitev odvetniku kot pooblaščencu se lahko opravi tudi tako, da se pisanje izroči osebi, ki je zaposlena v njegovi odvetniški pisarni." Naročnik bi torej moral skladno z zgoraj citiranimi določbami ZPP vlagateljevemu odvetniku vročiti odgovor na zahtevek za revizijo (tako kot vse ostale dokumente) na naslov njegove odvetniške pisarne in ne naslov njegovega prebivališča.


Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih v zvezi s postopkom za revizijo in sicer: takso v višini 80.000,00 SIT, odvetniške stroške za sestanek s stranko in pregled listin (50 odvetniških točk), za sestavo zahteve za obvestilo o izbiri ponudnika (50 odvetniških točk), za sestavo zahteve za obrazloženo obvestilo (50 odvetniških točk), za sestavo dopisa (50 odvetniških točk), za obvestila stranki 6x (10 odvetniških točk), za sestavo zahtevka za revizijo (1200 odvetniških točk), za prvo pripravljalno vlogo (1000 odvetniških točk), stroške fotokopiranja v višini 960 SIT, stroške poštnine v višini 1110 SIT in 20 % DDV. V skladu z določilom prvega odstavka 22. člena ZRPJN mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi zahtevka (potrdilo o plačilu takse je eden od taksativno navedenih elementov vloženega zahtevka za revizijo - tretji odstavek 12. člena ZRPJN) plačati na ustrezen račun pri Ministrstvu za finance takso v višini 1% od vrednosti javnega naročila, od katerega je po zakonu potreben javni razpis, in ne takso v odvisnosti od vlagateljeve ponudbene vrednosti. Iz fotokopije potrdila o vplačilu takse je razvidno, da je vlagatelj plačal na ustrezen račun pri Ministrstvu za finance takso v znesku 80.000,00 SIT, čeprav bi bilo potrebno nakazati takso v znesku 40.000,00 SIT.

Peti odstavek 22. člena ZRPJN določa, da v primeru, ko se zahtevku za revizijo ugodi, mora naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti stroške, nastale z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, je skladno s petim odstavkom 22. člena ZRPJN in 26. členom Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 55/2000) odločila, da mora naročnik povrniti vlagatelju tiste priglašene stroške, ki so bili potrebni za revizijski postopek, to je takso in stroške odvetniških storitev v skupni višini 184.000,00 SIT. Državna revizijska komisija opozarja vlagatelja, da bo le-ta moral, če bo hotel zahtevati vrnitev preveč plačane takse, nasloviti na Ministrstvo za finance zahtevek za povračilo preveč plačane takse.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??â??â??