018-150/02

Številka: 018-150/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99; v nadaljevanju: ZRPJN) poâ??â??â??., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za sanacijo plazu â??â??â??..ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik â??â??â??.(v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??â??â??â??(v nadaljevanju: naročnik), dne â??â??..

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 19.03.2002 sprejel sklep o začetku odprtega postopka oddaje javnega naročila, št. JN-A-027-G/02, 347-07-1200/98, za sanacijo plazuâ??â??â??.. Javni razpis za predmetno javno naročilo je objavil v Uradnem listu RS, štâ??â??, z dneâ??.., pod številko objaveâ??â??.. Po javnem odpiranju prispelih ponudb je naročnik vsem ponudnikom posredoval zapisnik o javnem odpiranju ponudb, št. A-027-G/02, 347-07-1200/98, z dne 08.05.2002, na katerega je pooblaščena predstavnica vlagatelja podala pripombo in sicer: "Kako izvajalec â??â??.brez podizvajalcev izvede geotehnična dela"" Naročnik je vlagatelju z dopisom, št. 347-07-1200/98-FO, z dne 22.05.2002, posredoval odgovor na zastavljeno vprašanje, iz katerega izhaja, da je ponudnikâ??â??.., v ponudbeni dokumentaciji priložil najemno pogodbo za najem opreme in vrtalne garniture, potrebne za izvedbo zahtevanih geotehničnih del in na zahtevanih prilogah navedel cene za potrebne materiale in strojne storitve. S tem je naročnik ugotovil, da ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje za izvedbo geotehničnih del. Vlagatelj je dne 28.05.2002 posredoval pritožbo zoper sklep o priznanju pogojev za izvedbo geotehničnih del ponudnikaâ??â??., za sanacijo jezu â??â??. Vlagatelj navaja, da ponudnik ni zmožen brez podizvajalcev z ustrezno opremo za izvajanje pilotov in sider ter brez ustrezne kadrovske zasedbe iz geotehnične stroke pravočasno in kakovostno izvesti geotehnična dela (piloti in sidra) na plazu â??â??..Vlagatelj je navedel tudi, kakšna kadrovska zasedba bi bila po njegovem mnenju ustrezna (upravljalec bagra za pilotiranje - strojnik, upravljalec vrtalnega stroja - vrtalec, upravljalec naprave za injektiranje - PK vrtalec, injektirc, operativni vodja geotehničnih del na gradbišču - geotehnik, tehnični vodja geotehničnih del - geotehnik ali inženir z izkušnjami na geotehničnih delih). Vlagatelj meni, da je sicer mogoče tako stroje kot tudi kadre najeti z najemno pogodbo, vendar je to potrebno nujno priložiti ob ponudbi. Meni še, da je na podlagi takih pomanjkljivosti naročnik druge ponudnike zavrnil. Le na tak način se zagotavlja enakost pred zakonom. V nasprotnem primeru je ogrožena gospodarnost, podjetnost in poštenje pri oddaji del z javnim razpisom. Vlagatelj še navaja, da je ponudnikâ??â??., pri sanaciji jezuâ??â??., ni mogel izvesti razpisanih del, zato je vključil v dela vlagatelja, za kar še do danes ni prejel plačila v celoti. Vlagatelj še navaja, da bi morali strokovni delavci naročnika vedeti, kakšne stroje in kakšna tehnologija je potrebna za izdelavo razpisanih del. Vlagatelj predlaga, da se ponudba ponudnikaâ??â??., kot "nekompletna" izloči iz nadaljnjega postopka.
Naročnik je z obvestilom o oddaji javnega naročila, št. A-027-G/02, 347-07-1200/98, z dne 21.05.2002, vse ponudnike obvestil, da se javno naročilo odda ponudniku â??â??â??.(v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila, z dne 04.06.2002, v katerem navaja, da v celoti vztraja pri vloženi pritožbi, z dne 28.05.2002 ter še vedno meni, da ponudba izbranega ponudnika ni pravilna, ker nima podizvajalca za geotehnična dela. Izjava, s katero družbaâ??â??â??.., nudi v najem opremo za izvedbo geotehničnih del po vlagateljevem mnenju ne zadošča niti vsebinsko niti formalno. Vlagatelj je vsebinsko obrazložitev svojega zahtevka obrazložil že v pritožbi, z dne 28.05.2002. Vlagatelj pa meni, da je izbrani ponudnik tudi formalno neustrezen, ker nima ustrezne "Izjave o varnosti in oceno tveganja", v skladu s 14. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99). Vlagatelj predpostavlja, da izbrani ponudnik dejavnosti izvajanja pilotiranja in sidranja nima vsebovanega v svoji izjavi. Zaradi tega izbrani ponudnik teh dejavnosti ne sme izvajati sam brez podizvajalcev.

Naročnik je z dopisom, št. A-027-G/02, 347-07-1200/98, z dne 11.06.2002, pozval vlagatelja na podlagi drugega odstavka 22. člena ZRPJN k plačilu takse v višini 150.000 SIT. Vlagatelj je naročniku z dopisom, z dne 17.06.2002, posredoval potrdilo o plačilu takse v zahtevani višini.

Naročnik je s sklepom, št. 347-07-1200/98, z dne 28.06.2002, zavrnil zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, se zahtevek nanaša na razpisno dokumentacijo, poglavje 3, v prilogah:
- C (seznam mehanizacije, ki bo uporabljena za izvedbo javnega naročila),
- C1 (transportna sredstva, ki bodo uporabljena za izvedbo javnega naročila) in
- D (struktura delovne sile, ki bo angažirana za izvedbo javnega naročila).
Izbrani ponudnik je navedeno dokumentacijo izpolnil na naslednji način, tako da je v uvodnem delu rubrike "poglavje 3" vpisal vse zahtevane podatke ter jih potrdil s podpisom in žigom. Navedenemu je iz lastne pobude priložil podpisan in potrjen list z obrazložitvijo komercialnega popusta. Prilogo C je izpolnil v celoti s tem, da je v rubrike vpisal vse zahtevane podatke o delovnih strojih. Prilogi je dodal podpisano in potrjeno izjavo podjetjaâ??â??.., v kateri le-to potrjuje nudenje opreme za izvedbo geotehničnih del (pilotiranje in sidranje). Prilogo C1 je izpolnil z vpisom vozil, ki jih bo potreboval pri izvedbi del (izvedbi naročila). Potrjeni in podpisani prilogi je dodal cenik prevozov. Prilogo D je izpolnil tako, da je navedel število VKV, KV in PK delavcev, torej kvalifikacijo delavcev. Temu je priložil zahtevane podatke o delavcih (EMšO, naslove, podatke o zavarovanju in delovni dobi).
Na podlagi pregleda vseh treh kritičnih prilog naročnik zaključuje, da so priloge C, C1 in D izpolnjene v smislu namena navodila razpisne dokumentacije. V prilogi C je navedel delovne stroje, ki jih bo uporabil za opravljanje dela. Dokumentacija ponudbe od ponudnika ni zahtevala, da celotno delo, ali vsaj posamezne etape dela opravlja z delovnimi sredstvi, ki so njegova last. V opravilih, ki so predmet javnih razpisov naročnika iz področja gradenj in popravil cest, so le izjemoma dela enostavnega in nekompleksnega značaja, kar obratno pomeni, da se za opravljanje del praviloma zahteva sposobnost variabilnosti in mnogostranske pripravljenosti. V ta namen v praksi ni mogoče pričakovati ali zahtevati, da bi ponudniki imeli v lasti vrsto strojev in naprav za izvajanje del. Ni razloga, da ne bi zadostovala le posest oziroma možnost najema, zakupa ali leasinga le-teh. V konkretnem primeru je izbrani ponudnik navedel natančni seznam strojev - mehanizacije, ki jo bo uporabil. Poleg specifikacije podatkov o strojih je navedel, da se le-ti nahajajo pri njem na podlagi najema, kar je potrdil najemodajalec strojev - podjetje Geoprojekt z izjavo. Namen naročnika ni bil v raziskovanju pravnega naslova posedovanja in uporabe strojev, pač pa le v njihovi sposobnosti in možnosti posedovanja in uporabe v skladu z javnim naročilom. To je izbrani ponudnik izpolnil. Enako je izbrani ponudnik prikazal stanje vozil. Naročniku je dal vse potrebne in zahtevane podatke ter navedel, da se vozila nahajajo pri njem (ponudniku). Važnejši podatek za naročnika je bila pri tem vsebina cenika prevozov, saj cena že sama po sebi predstavlja bistveni element vsake ponudbe. V tem je bil omenjeni ponudnik superioren glede na ostala dva. Natančna navedba delavcev, označena v prilogi D ne dopušča dvoma, da je izbrani ponudnik tudi v tem primeru ponudbo oblikoval tako, da je zadostil zahtevam naročnika. V prvi tabeli priloge D je navedel zbirne podatke, v drugi tabeli pa osebne podatke delavcev. S tem je priloga izpolnjena v celoti. Vloga podizvajalca v ponudbi izbranega ponudnika ni omenjena, ker ponudnik sam ne predvideva, da bi katero od delovnih faz prevzel oz. delal nekdo drug. Vse bo opravljal v svojem imenu in na svoj račun. Temeljni dokaz za to sta poklicna ter izobrazbena struktura njegovih delavcev (zaposleni so pri njem). S tem dokazuje sposobnost opravljanja naštetih del z lastno delovno silo. Izjava o varnosti in ocena tveganja, ki ji oporeka vlagatelj, formalno ni sestavni del konkretnega javnega naročila. Kot ugotavlja vlagatelj, izjava in ocena temeljita na področnem zakonu in sta od datuma, kot ga navaja predlagatelj obveznost vsake firme. V konkretnem javnem naročilu nista posebej omenjeni, zato vlagateljeva navedba ni utemeljena.
Glede na navedeno je naročnik zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil. Naročnik je vlagatelja na podlagi 17. člena ZRPJN pozval, naj ga v treh dneh od prejema sklepa pisno obvesti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 08.07.2002, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, št. 347-07-1200/98, z dne 12.07.2002, Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila z dokumentacijo in s svojim mnenjem, v katerem povzema svojo odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Naročnik na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN Državni revizijski komisiji predlaga, da sprejme sklep, da vloženi zahtevek ne zadrži postopka oddaje javnega naročila. Vsebina javnega naročila namreč zahteva nujno odpravo grozeče nevarnosti na področju varnosti cestnega prometa in je s tem izkazan javni interes v smislu javne varnosti.

Po pregledu dokumentacije o vodenju postopka oddaje javnega naročila ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da zahtevek za revizijo ni utemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v reviziji postopka oddaje javnega naročila najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija je ugotovila, da ima vlagatelj kot ponudnik, ki je predložil ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki ga v zahtevku za revizijo navaja vlagatelj kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in je upravičen do vložitve zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi".

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da se vlagateljeve navedbe nanašajo na usposobljenost oziroma sposobnost izbranega ponudnika v zvezi z izvajanjem geotehničnih del. Prvi odstavek 41. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.: 39/00, 102/00, v nadaljevanju: ZJN-1) določa: "Naročnik mora v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji navesti pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku. Izpolnjevanje pogojev se dokazuje z listinami, ki jih mora predložiti ponudnik v svoji ponudbi." V drugem odstavku 41. člena ZJN-1 določa, kdaj mora naročnik izločiti iz postopka ponudbo ponudnika in med drugim v 7. točki navaja tudi primer, ko ponudnik "ne razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi". V drugem odstavku 42. člena ZJN-1 v 5. točki kot pisni dokaz za izpolnjevanje citiranega pogoja iz 41. člena ZJN-1 med drugim navaja tudi "b) opis ponudnikove tehnične opremljenosti in naprav, ukrepov za zagotavljanje kakovosti ter študijskih in raziskovalnih zmogljivosti, c) navedba ključnega tehničnega osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovornih za nadzor kakovostiâ??".

Naročnik je v skladu s 7. točko drugega odstavka 41. člena ZJN-1 v povezavi s 5. točko drugega odstavka 42. člena ZJN-1, v razpisni dokumentaciji v poglavju 2 "Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe" v točki 11. Obvezni pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika med drugim določil:
- v točki 11.2., da mora imeti ponudnik (in morebitni podizvajalec) na razpolago ustrezno tehnično opremo, ki zagotavlja kvalitetno izvedbo javnega naročila (izpolniti obrazce 3C, 3C1 in priložiti zahtevane dokumente),
- v točki 11.3., da mora imeti ustrezno izobrazbo kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila (izpolniti obrazec 4.d in priložiti zahtevane dokumente), odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št.: 34/84, 29/86, Uradni list RS, št.: 40/94, 29/95, 59/96, 45/99).
Naročnik je v poglavju 3 "Ponudba" predvidel tudi priloge:
- C (seznam mehanizacije, ki bo uporabljena za izvedbo javnega naročila),
- C1 (transportna sredstva, ki bodo uporabljena za izvedbo javnega naročila) in
- D (struktura delovne sile, ki bo angažirana za izvedbo javnega naročila),
ter v poglavju 4 "Dokumentacija in obrazci za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti ponudnik" prilogi:
- 4.d (izobrazba in izkušnje kadra, predlaganega za vodenje in izvedbo javnega naročila),
- 4.e (predvideni podizvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila),
ki jih mora ponudnik v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe, s točko 3.1. Sestavni deli ponudbene dokumentacije med drugih predložiti v svoji ponudbeni dokumentaciji, da se bo ponudba štela za pravilno.

Izbrani ponudnik je v svoji ponudbeni dokumentaciji v zvezi z dokazovanjem zgoraj navedenih pogojev predložil naslednje dokumente, kar je v sklepu, št. 347-07-1200/98, z dne 28.06.2002, ugotovil že naročnik:
- Izbrani ponudnik je prilogo C izpolnil v celoti s tem, da je v rubrike vpisal vse zahtevane podatke o delovnih strojih (vključno s podatkom o lastništvu strojev).
- Prilogi je dodal podpisano in potrjeno izjavo podjetjaâ??â??.., z dne 29.04.2002, v kateri le-ta potrjuje nudenje opreme za izvedbo geotehničnih del (pilotiranje in sidranje).
- Prilogo C1 je izpolnil z vpisom vozil, ki jih bo potreboval pri izvedbi del (vključno z podatkom o lastništvu mehanizacije). Potrjeni in podpisani prilogi je dodal cenik prevozov, z dne 08.05.2002.
- Prilogo D je izpolnil tako, da je navedel število VKV, KV in PK delavcev, torej strukturo delovne sile delavcev. Temu je priložil zahtevane podatke o delavcih (EMšO, naslove, podatke o zavarovanju in delovni dobi).
- Tudi prilogo 4.d je izbrani ponudnik izpolnil v skladu z zahtevami naročnika.
Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbeni dokumentaciji predložil tudi izjavo o podizvajalcih, z dne 08.05.2002, iz katere izhaja, da v ponudbi zajeta dela ne bodo izvajali s podizvajalci.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik zgoraj navedene zahteve razpisne dokumentacije - pogoje izpolnil na način, kot je bilo to predvideno v razpisni dokumentaciji (12. točka prvega odstavka 3. člena ZJN-1) in da so navedbe vlagatelja v tej zvezi neutemeljene. Pogoj je namreč izključne narave, torej prag, ki ga mora izpolniti vsak ponudnik, da se njegova ponudba sploh ocenjuje. Če pogoj ne bi bil izpolnjen, bi bilo potrebno njegovo ponudbo kot nepravilno, v skladu z drugim odstavkom 76. člena ZJN-1, izločiti iz nadaljnjega postopka. V postopku oddaje javnega naročila je namreč lahko izbran le tisti ponudnik, katerega ponudba je skladna tako z zakonskimi predpisi kot tudi z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije. ZJN-1 v 18. točki prvega odstavka 3. člena določa: "pravilna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije".

Državna revizijska komisija tudi, glede na določila razpisne dokumentacije, ne more slediti navedbi vlagatelja, da izbrani ponudnik brez podizvajalcev ne more izvesti kvalitetno razpisanih del. Za predmetne trditve v razpisni dokumentaciji ni najti podlage. Naročnik namreč v razpisni dokumentaciji ni določil, da je potrebno za kateri koli del razpisanih del predvideti podizvajalca, ampak je morebitno poslovno povezovanje prepustil poslovni oceni vsakemu ponudniku. Kot je bilo navedeno že zgoraj, je izbrani ponudnik izjavil, da v ponudbi zajeta dela ne bo izvajal s podizvajalci.

V zvezi z vlagateljevo navedbo, da bi bilo potrebno predložiti v ponudbeni dokumentaciji najemne pogodbe za stroje oziroma mehanizacijo, pa je potrebno ugotoviti, da v razpisni dokumentaciji naročnika ni najti določil, ki bi ponudnika zavezovale k temu, iz česar sledi, da je ta tudi navedba vlagatelja neutemeljena. Smiselno velja enako tudi za navedbo v zvezi z "Izjavo o varnosti in oceno tveganja", glede katere Državna revizijska komisija ugotavlja tako, da vlagatelj ne navaja, katere zahteve razpisne dokumentacije izbrani ponudnik s takšno "opustitvijo" ne bi izpolnil, kot tudi, da sama ni našla v razpisni dokumentaciji takšne naročnikove zahteve; zato ni mogoče presojati pravilnosti predloženih ponudb na podlagi dokazil, ki niso bila zahtevana.

Ne glede na neutemeljenost vlagateljevih navedb pa velja naročnika opozoriti na vsebino pogojev v delu, ki se nanašajo na ustrezno tehnično opremo, ki zagotavlja kvalitetno izvedbo javnega naročila (točka 11.2.) in ustrezno izobrazbo kadrov (točka 11.3.); pogojev, ki jih sicer v predmetni fazi oddaje javnega naročila (po odločitvi o oddaji javnega naročila, peti odstavek 12. člena ZRPJN), ni mogoče izpodbijati, še manj pa interpretirati v škodo (izbranega) ponudnika.

Revizija postopka oddaje javnega naročila je namenjena oceni zakonitosti naročnikovega ravnanja pri oddaji predmetnega javnega naročila, zato je potrebno kot brezpredmetno zavrniti tudi navedbo vlagatelja, da mu izbrani ponudnik še vedno ni v celoti plačal opravljenih storitev na podlagi drugega postopka oddaje javnega naročila prevzetega dela. Vlagateljevega splošnega navajanja pa tudi ni mogoče interpretirati kot zatrjevanja neizpolnjevanja katerega izmed zahtevanih obveznih pogojev v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.


Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, v okviru presoje zahtevka za revizijo, ni kršil postopkovnih pravil ZJN-1, zato je skladno s prvo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrnila zahtevek za revizijo kot neutemeljen.


Državna revizijska komisija pa ni sledila predlogu naročnika, da na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila, ampak je odločila o zahtevku za revizijo, upoštevaje temeljna načela iz 3. člena ZRPJN, predvsem načelo hitrosti, ter interes naročnika, da glede na predmet javnega naročila pospeši postopek oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija pa kljub zapisanemu pripominja, da revizijski postopek v skladu s 3. členom ZRPJN poteka po načelu hitrosti, ki je eno izmed temeljnih načel javnega naročanja, da pa je pri svojem odločanju o vloženem zahtevku odvisna predvsem od ravnanj naročnika, ki ji je dolžan posredovati vso dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila (17. člen ZRPJN to nalaga naročniku), kot tudi dejstev in dokazov, s katerimi se dokazujejo kršitve naročnika (kar nalaga vlagatelju 5. točka tretjega odstavka 12. člena ZRPJN). Sicer pa Državna revijska komisija o zahtevku za revizijo odloča po tem, ko o njem odloči naročnik, ki pa je zahtevek za revizijo prejel 07.06.2002, odločitev o zahtevku za revizijo pa vročil vlagatelju 02.07.2002. Glede na zatrjevano urgentnost izvedenega postopka oziroma potrebnost izvedbe predmeta javnega naročila velja naročnika na zgoraj navedene obveznosti in ugotovitev posebej opozoriti.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??â??â??.