018-143/02

Številka: 018-143/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, v nadaljevanju: ZRPJN) poâ??â??â??., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nabavo prikolične dvižne delovne platforme za â??â??.in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??â??â??..(v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??â??â??â??(v nadaljevanju: naročnik), dne â??â??â??.

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 8.4.2002, z dopisom, štev. 09/MM/06-02, tri potencialne ponudnike povabil k oddaji ponudbe za oddajo javnega naročila za za nabavo prikolične dvižne delovne platforme zaâ??â??â??â??..

Dne 9.5.2002 je naročnik z Obvestilom o oddaji naročila, štev. 09/MM/06-02/888, vlagatelja obvestil, da je izvedbo naročila oddal podjetju â??â??â??â??.(v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi obvestila naročnik navaja, da je bila razpisna dokumentacija poslana trem ponudnikom. Od treh pravočasnih ponudb sta bili dve ponudbi pravilni, in sicer ponudba vlagatelja ter ponudba izbranega ponudnika. Obe pravilni ponudbi je strokovna komisija naročnika ovrednotila skladno z merili iz razpisne dokumentacije ter ugotovila, da je ponudba izbranega ponudnika dosegla najvišjo skupno oceno.

Vlagatelj je dne 15.5.2002 naročnika obvestil, da se mu, glede na poznavanje trga dvižnih platform, zdi cena izbranega ponudnika prenizka za stroj, ki bi ustrezal razpisanim tehničnim karakteristikam ter je naročnika zaprosil, naj mu omogoči vpogled v tehnične podatke iz ponudbe izbranega ponudnika. Naročnik je dne 21.5.2002, potem ko je dne 20.5.2002 pridobil pisno dovoljenje izbranega ponudnika, vlagatelja povabil, naj si ogleda zahtevane podatke iz ponudbe izbranega ponudnika. Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika je bil izvršen v prostorih naročnika, dne 22.5.2002, v prisotnosti naročnika ter predstavnikov obeh ponudnikov, o čemer je bil sestavljen tudi zapisnik.

Dne 23.5.2002 je vlagatelj zoper odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila vložil zahtevek za revizijo. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da je po pregledu dokumentacije izbranega ponudnika ugotovil, da je izbrani ponudnik ponudil dvigalo Upright, tip TL 38, ki pa ne ustreza tehničnim karakteristikam iz razpisne dokumentacije v najvažnejši postavki, to je delovna višina. Vlagatelj opozarja, da je bila v razpisu zahtevana dvižna platforma delovne višine 15 m, izbrani ponudnik pa nudi dvižno platformo nižje delovne višine, in sicer 13,5 m. Vlagatelj poudarja, da je dvižna platforma tega ranga delovne višine seveda cenejša. Ker vlagatelj predpostavlja, da je prišlo do napačnega razumevanja pojmov "delovna višina" in "višina košare", prilaga tudi primerjalno skico. Vlagatelj meni, da je bil pri oceni ponudbe v neenakopravnem položaju, ker se komisija naročnika ni ravnala po razpisanih tehničnih karakteristikah in je spremenila razpisane tehnične pogoje ter tako izbrala ponudnika, katerega ponudba nikakor ne ustreza pogojem javnega razpisa. Zahtevku za revizijo je vlagatelj priložil tudi potrdilo o plačilu revizijske takse.

Naročnik je dne 28.5.2002, na podlagi 3. odstavka 12. člena ZRPJN, vlagatelja pozval, naj zahtevek za revizijo dopolni z manjkajočimi podatki, kar je vlagatelj storil dne 31.5.2002.

Dne 20.6.2002 je naročnik sprejel sklep, štev. 1215/6-kk, s katerim je zahtevku za revizijo ugodil in v celoti razveljavil postopek oddaje javnega naročila za nabavo prikolične dvižne delovne platforme zaâ??â??â??... V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je pri vsebinskem preverjanju zadeve ugotovil, da je v obravnavani zadevi sporna ena od tehničnih karakteristik, opisanih v navodilih ponudniku za izdelavo ponudbe, in sicer "delovna višina", ki v navodilih ni definirana oziroma pri njej ni opisano, ali je mišljena višina z delavcem v košari ali le višina košare (brez delavca). Naročnik navaja, da je bilo zaradi te pomanjkljivosti razpisne dokumentacije (tehnične karakteristike) potrebno ugoditi vlagatelju in razveljaviti v celoti predmetni postopek oddaje javnega naročila. V novem postopku bo potrebno razpisno dokumentacijo ustrezno dopolniti tako, da bo določeno, kaj pomeni delovna višina, v izogib napačnim oziroma dvoumnim razumevanjem tega pojma. Naročnik je v skladu s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN vlagatelja tudi pozval, naj mu v treh dneh od prejema tega sklepa pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je dne 24.6.2002 naročnika obvestil, da vztraja pri zahtevku za revizijo postopka javnega naročila. Vlagatelj navaja, da komisija naročnika pri izbiri ni dosledno upoštevala razpisne pogoje ter je izbrala za eno stopnjo nižjo platformo, kot je zahtevano v razpisu, s čimer je vlagatelja postavila v neenakopraven položaj. To dejstvo je naročnik priznal tudi v obrazložitvi svojega sklepa, z dne 20.6.2002 (za katero vlagatelj sicer smatra, da je korektna in vsebinsko točna). Ker je bil vlagatelj na ta način oškodovan, vlagatelj zahteva, da Državna revizijska komisija izvede revizijski postopek.

Naročnik je dne 28.6.2002 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v reševanje Državni revizijski komisiji. V spremnem dopisu, štev. 1258/6-kk, naročnik navaja, da je bilo v predmetni zadevi zaradi ugotovljene napake v razpisni dokumentaciji potrebno razveljaviti celoten postopek oddaje javnega naročila, s čimer je bilo ugodeno zahtevku za revizijo. Naročnik meni, da je ob navedenem nadaljevanje istega postopka brezpredmetno. Sicer pa po naročnikovem mnenju v tej zadevi gotovo ne gre za kršitev načela enakopravnosti ponudnikov, saj naročnik ni delal nobenega razlikovanja (krajevno, predmetno, osebno itd.) med ponudniki. Če bi naročnik imel takšen namen, vlagatelja seveda ne bi pozval k predložitvi ponudbe. Prav tako ne gre za nedosledno upoštevanje razpisnih pogojev (pravilno: pogoja, ker je vlagatelj ugovarjal le glede delovne višine, glede ostalih pa ne), pač pa je bil sporni pogoj premalo natančno določen, kar se je pokazalo po dodelitvi naročila oziroma ob vlagateljevem zahtevku za revizijo (priložena skica). Ker naročnik meni, da gre za takšno kršitev, ki terja razveljavitev celega postopka, ni uporabil 5. odstavka 12. člena ZRPJN. Ob vsem navedenem naročnik predlaga, da se potrdi pravilnost naročnikovega postopanja v predmetnem postopku in zavrne vlagateljeve ugovore v obvestilu o nadaljevanju postopka kot neutemeljene.

Državna revizijska komisija je dne 1.7.2002 naročnika zaprosila, naj ji skladno z 2. odstavkom 21. člena ZRPJN posreduje notranji predpis, ki ureja oddajo javnih naročil male vrednosti. Naročnik je zaprošeni dokument poslal z dopisom, štev. 1276/MM/06-02, z dne 1.7.2002, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 3.7.2002 .

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter presoji s strani Državne revizijske komisije zahtevane dodatne dokumentacije je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN sprejela sklep, s katerim se revizijski zahtevek zavrne kot neutemeljen iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi."

Kot pravilno navaja naročnik, gre v obravnavanem primeru za spor, ki je povezan z eno od v razpisni dokumentaciji navedenih karakteristik (specifikacij), ki sestavljajo opis predmeta javnega naročila.

Naročnik je v "Razpisnih pogojih za nabavo prikolične dvižne delovne platforme" za â??â??â??.v prilogi "Tehnične karakteristike" med drugim zahteval tudi določeno višino dvižne platforme. Zahtevana višina dvižne platforme je v razpisni dokumentaciji označena z izrazom "Delovna višina" - 15 m. Kot je razvidno iz predložene dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila, tovrsten opis sporne karakteristike (to je zahtevane višine dvižne platforme) v razpisni dokumentaciji ni bil dovolj jasen oziroma nedvoumen, da bi ga vsi potencialni ponudniki lahko razumeli enako. Takšen (dvoumen) opis ene od zahtev glede predmeta javnega naročila je v obravnavanem primeru dejansko povzročil, da je en ponudnik (vlagatelj) predložil ponudbo za dvižno platformo višine 15 m, drugi (izbrani ponudnik) pa 13,5 m.

Iz predložene dokumentacije o oddaji javnega naročila je dalje razvidno, da je bilo v teku postopka reševanja zahtevka za revizijo, ki se je doslej vodil pri naročniku, nesporno ugotovljeno, da je razlog za razliko v ponujeni višini dvižne platforme v različnem razumevanju opisa predmeta javnega naročila (to je ene od tehničnih karakteristik) v razpisni dokumentaciji. Navedeno je mogoče razbrati iz samega vlagateljevega zahtevka za revizijo, z dne 23.5.2002, v katerem vlagatelj navaja, da predpostavlja, da je prišlo do napačnega razumevanja pojmov "delovna višina" in "višina košare" ter s tem v zvezi prilaga tudi razumljivo primerjalno skico. Enak zaključek izhaja tudi iz obrazložitve sklepa naročnika, štev. 1215/6-kk, z dne 20.6.2002, s katerim je naročnik zahtevku za revizijo ugodil in v celoti razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila. V obrazložitvi je naročnik namreč zapisal, da ena od tehničnih karakteristik, opisanih v navodilih ponudniku za izdelavo ponudbe, in sicer "Delovna višina", ni definirana oziroma pri njej ni opisano, ali je mišljena višina z delavcem v košari ali le višina košare (brez delavca) ter da bo v novem postopku, v izogib napačnim oziroma dvoumnim razumevanjem tega pojma, potrebno razpisno dokumentacijo ustrezno dopolniti tako, da bo določeno, kaj pomeni delovna višina. Vlagatelj je v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 24.6.2002, tudi izrecno zapisal, da je obrazložitev naročnika v predmetni zadevi korektna in vsebinsko točna. Ob vsem opisanem je potrebno šteti, da o navedenem dejstvu med strankama ni spora.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku med drugim očita tudi, da je bil pri oceni ponudbe v neenakopravnem položaju, ker se komisija naročnika ni ravnala po razpisanih tehničnih karakteristikah in je spremenila razpisane tehnične pogoje ter je izbrala za eno stopnjo nižjo platformo, kot je zahtevano v razpisu, s čimer je vlagatelja postavila v neenakopraven položaj. Glede na dejstvo, da različna višina ponujene dvižne platforme brez dvoma vpliva na njeno ceno ter da je, kot je razvidno iz razpisne dokumentacije (10. točka "Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe"), merilu "Skupna ponudbena cena" pripisana vrednostna utež v višini kar 95% vseh možnih točk pri ocenjevanju ponudb, je vlagateljevemu očitku o neenakopravnem obravnavanju obeh ponudb v fazi ocenjevanja ponudb vsekakor potrebno pritrditi. Vendar pa je obenem potrebno upoštevati, da je sam naročnik omenjeno nepravilnost priznal in jo tudi ustrezno sankcioniral s tem, ko je ugodil vlagateljevemu zahtevku za revizijo in v celoti razveljavil predmetni postopek oddaje javnega naročila. Glede na to, da ugotovljena nepravilnost (čeprav je bila ugotovljena šele potem, ko je bil postopek ocenjevanja obeh ponudb že zaključen) izhaja že iz same vsebine razpisne dokumentacije in je torej ni mogoče odpraviti drugače, kot z razveljavitvijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila v celoti, je potrebno ugotoviti, da je odločitev naročnika, kot izhaja iz sklepa, štev. 1215/6-kk, z dne 20.6.2002, pravilna.

Vlagatelj v obvestilu o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo med drugim navaja tudi, da je bil "na ta način oškodovan", vendar ne pove niti s katerim konkretnim dejanjem naročnika naj bi bil oškodovan, niti v čem se čuti oškodovanega, zaradi česar te njegove trditve Državna revizijska komisija v revizijskem postopku ni mogla preveriti.

Ob vsem opisanem je bilo potrebno zahtevo vlagatelja za revizijo postopka oddaje javnega naročila v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN zavrniti kot neutemeljeno.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (člen 23/3 ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??â??â??â??..