018-141/02

Številka: 018-141/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99; v nadaljevanju: ZRPJN) po â??â??. v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za notranjo opremo lekarne â??â??in vloženega zahtevka za revizijo â??â??â??..(v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika â??â??â??(v nadaljevanju: naročnik), dne â??â??..

ODLOČILA

- Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, kot izhaja iz sklepa o oddaji javnega naročila v odprtem postopku, št. 124/2002, z dne 30.05.2002.
- Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške revizijskega postopka v višini 320.000,00 SIT v 15-ih dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 02.04.2002 za predmetno javno naročilo sprejel sklep o začetku oddaje javnega naročila po odprtem postopku, št. 1/2002 in o imenovanju strokovne komisije za javno odpiranje ter oceno ponudb, št. 124/2002. Javni razpis za notranjo opremo lekarne â??â??je naročnik objavil v Uradnem listu RS, štâ??â??.., z dneâ??â??, pod številko objaveâ??â??... Naročnik je dne 30.05.2002 izdal sklep o oddaji javnega naročila v odprtem postopku, št. 124/2002, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika â??â??â??.(v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 31.05.2002 v skladu z 79. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.: 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) na naročnika naslovil zahtevek za obrazložitev obvestila o oddaji naročila blaga po odprtem postopku za dobavo in montažo notranje opreme za lekarno Puconci.

Naročnik je (dokument, z dne 03.06.2002) vlagatelju poslal obrazložitev obvestila o oddaji javnega naročila v odprtem postopku, št. 124/2002, v katerem navaja, da so bile v postopku pregleda in ocenjevanja ponudb po merilih in upoštevaje ponderje iz razpisne dokumentacije ponudbe ocenjene s številom točk kot je razvidno iz priloge. Naročnik še navaja, da je bila pri ponudbi izbranega ponudnika ugotovljena računska napaka in le-ta v soglasju z njim popravljena tako, da znaša njegova ponudba brez DDV â??â??..SIT in ne â??â??.. SIT brez DDV kot je bilo ugotovljeno iz ponudbe na dan odpiranja. Kot izhaja iz ocene ponudb, je bila z najvišjim številom točk po merilih iz razpisne dokumentacije ocenjena ponudba izbranega ponudnika. Naročnik navaja, da ponudba vlagatelja v postopku ocenjevanja ni bila ocenjena z najvišjim številom točk in je bila zato zavrnjena, in dodaja, da je bil izbrani ponudnik v postopku ocene po merilih iz razpisne dokumentacije ocenjen z najvišjim številom točk, kar je razvidno tudi iz priložene tabele in sicer je izbrani ponudnik zbral 276 točk, vlagatelj pa 272 točk (po tehničnih pogojih je izbrani ponudnik dobil 88 točk, vlagatelj pa 72 točk, od tega za reference izbranega ponudnika 28 točk, vlagatelja pa 12 točk).

Vlagatelj je (dokument, z dne 11.06.2002) vložil zahtevek za revizijo postopka javnega naročila in predlagal naročniku, da razveljavi postopek oddaje javnega naročila v delu, ki se nanaša na izbiro najugodnejšega ponudnika ter po ponovni oceni prispelih veljavnih ponudb izbere njega kot najugodnejšega ponudnika. Podredno pa je predlagal naročniku, da v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila. Vlagatelj je v obrazložitvi navedel, da naročnik ni korektno ocenil njegove ponudbe v smislu razpisanih meril, zaradi česar je odločitev naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika nepravilna. Kot je razvidno iz tabele ocene ponudb, priložene obrazložitvi obvestila z dne 3.6.2002, je naročnik dodelil vlagatelju pri podmerilu referenc 12 točk, izbranemu ponudniku pa 28, pri čemer je naročnik v opombi pod tabelo izrecno navedel, da je upošteval le reference za izvedbo javnih lekarn, kar je po mnenju vlagatelja v nasprotju z razpisnimi pogoji, kjer je naročnik od ponudnikov zahteval reference pri podobnih delih v zadnjih treh letih in ne zgolj reference za izvedbo lekarn. Iz vlagateljeve ponudbe je razvidno, da je kot svoje reference navajal opremljanje 5 lekarn ter 6 podobnih objektov. Ker naročnik ni podrobneje pojasnil svoje odločitve glede ocene prispelih ponudb pri merilu referenc, po mnenju vlagatelja njegove odločitve v tem delu dejansko ni mogoče preizkusiti. Vlagatelj meni, da ni nobenih razlogov, da bi bila njegova ponudba pri merilu referenc ocenjena samo z 12 točkami, v kolikor bi naročnik upošteval razpisana in objavljena merila za izbiro najugodnejšega ponudnika ter upošteval tudi reference vlagatelja pri opremi drugih podobnih objektov. Vlagatelj tako meni, da je njegova zahteva za revizijo postopka utemeljena in predlaga naročniku, da odpravi pomanjkljivosti postopka tako, da v skladu z razpisnimi pogoji oceni prispele ponudbe pri podmerilu referenc v okviru merila tehničnih pogojev ter nato izbere najugodnejšega ponudnika.Vlagatelj v zahtevku za revizijo priglaša tudi stroške, med katere šteje 241.758,00 SIT odvetniških stroškov, 80.000,00 SIT stroškov za plačilo revizijske takse in 5.000,00 SIT stroškov za razpisno dokumentacijo.


Naročnik je dne 19.06.2002 izdal odločbo, s katero je zavrnil vlagateljevo zahtevo za revizijo postopka javnega naročila. Naročnik smatra, da na podlagi listin, ki jih je v teku razpisnega postopka predložil vlagatelj, revizija ni utemeljena in jo je zato potrebno zavrniti. Naročnik navaja, da je bilo vlagatelju iz naslova referenc utemeljeno priznati le 12 točk. Tak zaključek ima podlago v dokumentaciji, ki jo je vlagatelj predložil ponudbi. Izjava o referencah, z dne 18.05.2002, potrjuje le to, da je ponudnik v zadnjih treh letih sodeloval pri dobavi in montaži podobnih objektov le v 5 primerih. Za to število objektov se po razpisanih merilih lahko doseže največ 30 točk, z uporabo ponderja za to merilo v višini 40%, torej upoštevanih 12 točk. Naročnik smatra, da je zmotno stališče vlagatelja, da je med referencami izkazal opremljanje 5 takih in 6 podobnih objektov. Naročnik priznava, da je v razpisni dokumentaciji kot dokaz referenc zahteval podobna dela v zadnjih treh letih, pri čemer pa je že iz razpisa razvidno, da gre za notranjo opremo lekarne v Puconcih, torej javne lekarne. Način in vsebina dela v javnih lekarnah in drugih zdravstvenih ustanovah, ki jih v svoji zahtevi za revizijo navaja vlagatelj, se po mnenju naročnika tako razlikujeta, da sploh nista primerljivi in zato tudi pogojujeta specifično opremo, ki je ni mogoče primerjati z opremo v zdravstvenih ustanovah, ki jih kot svojo referenco navaja vlagatelj. Naročnik poudarja, da izjava o referencah vlagatelja ne kaže, da naj bi šlo za lekarne. Naročnik navaja, da se kot podobna dela upoštevajo dela v zvezi z izdelavo, dobavo in montažo opreme javne lekarne. Po mnenju naročnika v bolnišnicah (vlagatelj navaja 6 bolnišnic) ne gre za opremo, kot se bo izvajala po predmetnem javnem razpisu. še posebej, ker v izjavi vlagatelj v dveh primerih navaja, da gre za laboratorijsko opremo oziroma opremo raznih oddelkov. Tudi v primeru ostalih treh zatrjevanih referenc po mnenju naročnika vlagatelj ni izkazal, da bi šlo za lekarniško opremo, saj navaja, da naj bi šlo za notranjo opremo. V svoji ponudbi je vlagatelj tako po mnenju naročnika konkretno navedel le izvedbo lekarniške opreme v 5 lekarnah, to je pod št. 1,2,3,4, in 6, kar mu je naročnik tudi v celoti priznal. Enako pa zatrjuje naročnik, da je priznal reference drugim ponudnikom in sicer v tistem obsegu, ko je izkazana referenca v zvezi z dobavo in montažo opreme za podobne objekte, kot je lekarna vâ??â??.. Glede na navedeno naročnik smatra, da je zahtevek vlagatelja utemeljeno zavrniti.

Vlagatelj je (dokument, z dne 21.06.2002) naročniku na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN poslal zahtevo za nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo, v kateri zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, pri čemer vztraja pri vseh svojih dosedanjih navedbah iz zahteve, dodatno pa v zvezi s sklepom naročnika navaja še naslednje. Vlagatelj je že v svoji zahtevi opozoril na objavljena merila, pri katerih je naročnik pri referencah ponudnikov zahteval od ponudnikov reference za podobna dela v zadnjih treh letih. Vlagatelj navaja, da ni jasno, katera so podobna dela, ki jih je imel naročnik v mislih, ko je opredelil merilo referenc. V kolikor so potrebe javne lekarne tako bistveno drugačne od potrebe na primer lekarne v bolnišnici, potem bi moral naročnik po mnenju vlagatelja pri referencah ponudnikov zahtevati zgolj reference za javne lekarne, ne pa za podobna dela. Vlagatelj meni, da je s predložitvijo referenc za 6 bolnišnic nedvomno zadovoljil kriterij, ki ga je zahteval naročnik in je bil tako zagotovo ponudnik z največjim številom referenc za podobna dela. Vlagatelj še navaja, da je doseganje standardov za opremo bolnišnic bistveno zahtevnejše zaradi predpisov, pogojev dela in namembnosti bolnišničnega objekta v primerjavi z lekarno, kjer gre zgolj za prodajanje zdravil in so tako standardi zahtevnosti opremljanja nižji. Tudi iz tega razloga je po mnenju vlagatelja nejasna odločitev naročnika, da ne bo upošteval referenc vlagatelja, ki se nanašajo na projekte opremljanja bolnišnic. Bistvo referenc je po mnenju vlagatelja v tem, da lahko naročnik ugotovi usposobljenost ponudnika, da prevzeto delo ustrezno izvede, zato vlagatelj ne vidi nobenih utemeljenih razlogov, da takšnih referenc naročnik ne bi upošteval.

Naročnik je (dokument, z dne 27.06.2002) posredoval v odločanje Državni revizijski komisiji dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, v dopisu se v celoti sklicuje na svoje stališče v odločitvi o zavrnitvi zahtevka za revizijo postopka javnega naročanja. Pri tem pa ponovno poudarja, da iz listine, ki jo je v zvezi z referencami predložil vlagatelj, zanesljivo izhaja zgolj to, da je vlagatelj sodeloval pri opremi 5 lekarn. Za ta del je bil po mnenju naročnika tudi ustrezno točkovan, tako kot ostali ponudniki. V ostalih 6 primerih pa je vlagatelj navedel, da gre za opremo bolnišnic, iz česar pa ni razvidno, da gre za lekarne. V kolikor bi bilo možno slediti interpretaciji vlagatelja, da gre za podobna dela, naročnik meni, da bi moral navesti, da gre za opremo bolnišničnih lekarn. Tega pa iz navedene izjave ni mogoče razbrati in je tako podobnost tovrstnih del po mnenju naročnika izključena. Naročnik meni, da je utemeljeno upošteval le 5 izkazanih primerov podobnih del in jih tudi ovrednotil, zato predlaga, da se zahteva za revizijo zavrne.

Po pregledu celotne dokumentacije o vodenju postopka oddaje javnega naročila, proučitvi utemeljenosti navedb vlagateljev in naročnika, Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN ugotavlja, da je zahtevek za revizijo utemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

ZJN-1 določa, da je naročnik avtonomen pri odločitvi, katera in koliko meril bo določil in uporabil, vendar pa ta merila ne smejo biti v nasprotju z ZJN-1. Citirani zakon obravnava merila za izbiro najugodnejše ponudbe v poglavju 2.8. V zvezi z oblikovanjem meril za izbiro najugodnejše ponudbe ZJN-1 v 50. členu (Določitev meril) od naročnika zahteva, da mora merila, po katerih izbira najugodnejšo ponudbo, v razpisni dokumentaciji opisati in ovrednotiti. Merila ne smejo biti diskriminatorna, smiselno morajo biti povezana z vsebino javnega naročila in morajo prispevati k nediskriminatornemu razvrščanju ponudb. Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, opisati in ovrednotiti vnaprej vsa merila za oddajo, ki jih bo uporabil, in sicer v vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega. Po objavi naročila ali oddaji povabila v omejenem postopku naročnik meril ne sme več spreminjati, pri ocenjevanju ponudb pa mora uporabiti le tista merila, ki so bila objavljena v razpisni dokumentaciji in na način, kot so bila opisana in vrednotena. Prvi odstavek 51. člena ZJN-1 še določa, da je lahko merilo za ocenitev ponudb bodisi ekonomsko najugodnejša ponudba bodisi najnižja cena.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v točki 5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika določil, da bo pri izbiri ponudb upošteval ekonomsko najugodnejšo ponudbo in sicer po naslednjih merilih:
- ponudbena cena
- plačilni pogoji
- tehnični pogoji.
V nadaljevanju je naročnik natančneje določil način vrednotenja ponudb po posameznih merilih in med drugim določil tudi, da se za izračun tehničnih pogojev uporabi naslednja tabela:

Kriteriji Pogoji Točke Teža ponderja
REREFENCE (podobna dela v zadnjih treh letih) - do pet
- do deset
- več kot deset 30
70
100
40%
ROK IZVEDBE - 65 dni
- 53 dni
- 45 dni 40
80
100
40%
GARANCIJSKI ROK - 2 leti
- 2 do 3 leta
- 3 do 4 leta
- nad 4 leta 0
20
60
100

20%
Tehnična ocena (tehnična ocena = TO) se dobi tako, da se točke dobljene iz posameznih kriterijev pomnožijo z ustreznim ponderjem, ter se nato vse to sešteje.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji v točki 10. Izjave med drugim predvidel tudi izjavo o referencah, ki jo je bilo potrebno v skladu s točko 3.5.8. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe opredeliti in priložiti k ponudbi, da je le-ta popolna. V izjavi o referencah je naročnik od ponudnikov zahteval, da navedejo reference pod izjavo: "Izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih dobavili in montirali naslednjo lekarniško opremo."

Vlagatelj je v svoji ponudbeni dokumentaciji skladno z zahtevami naročnika, predložil izjavo o referencah, z dne 18.05.2002, v kateri je navedel naslednje reference:
- â??â??â??â??â??..
Vlagatelj je še navedel, da je priložil še prilogo in sicer referenčno listo - 2x.

Naročnik je v postopku ocenjevanja vlagatelju za navedeno referenčno listo podelil po merilu tehnični pogoji, podmerilu reference 12 točk. Kot navaja naročnik, je ponudnik v zadnjih treh letih sodeloval pri dobavi in montaži podobnih objektov le v 5 primerih (javne lekarne), za druge reference (vlagatelj navaja 6 bolnišnic) pa po mnenju naročnika ne gre za opremo, kot se bo izvajala po predmetnem javnem razpisu in jih zaradi tega ni ocenjeval.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik, kot je navedeno že zgoraj, določil način ocenjevanja referenc tako, da je zahteval predložitev referenc na podobnih delih (v razpisni dokumentaciji v točki 5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika) ter opredelil, da je gre za dobavo in montažo lekarniške opreme (v razpisni dokumentaciji v točki 10. Izjave, v izjavi o referencah). Iz razpisne dokumentaciji ni mogoče nikjer razbrati, da bi naročnik predložitev referenc oziroma ocenjevanje predloženih referenc omejil le na tiste reference, ki se nanašajo na dobavo in montažo lekarniške opreme v javnih lekarnah. Po mnenju Državne revizijske komisije je naročnik s takšnim ocenjevanjem spremenil način ocenjevanja po merilu tehnični pogoji, podmerilu reference, kot je bil vnaprej objavljen v razpisni dokumentaciji in s katerim so se seznanili ponudniki. S takšnim ravnanjem je naročnik kršil 50. člen ZJN-1, ki določa: "Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, opisati in ovrednotiti vnaprej vsa merila za oddajo, ki jih bo uporabil, v vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega. Po objavi naročila ali oddaji povabila v omejenem postopku naročnik ne sme več spreminjati meril." Določitev meril in njihovo vrednotenje je namreč ena najpomembnejših sestavin postopka oddaje javnega naročila. Merila in njihovo vrednotenje ponudnikom vnaprej povedo, kateri elementi v ponudbah, ki presegajo zahtevane bodo vplivali na izbiro najugodnejše ponudbe. Po objavi javnega razpisa je po pogojih 25. člena ZJN-1 mogoče spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo, vendar samo do roka za oddajo ponudb, pri čemer so izjema merila. Tretji odstavek 50. člena ZJN-1 namreč prepoveduje spremembo meril po objavi javnega razpisa.
Pri tem Državna revizijska komisija še ugotavlja, da iz navajanj naročnika v zvezi z načinom ocenjevanja po tem podmerilu izhaja določeno nasprotje. V odločbi, s katero je zavrnil vlagateljevo zahtevo za revizijo postopka javnega naročila, z dne 19.06.2002, je naročnik sprva navedel, da se način in vsebina dela v javnih lekarnah in drugih zdravstvenih ustanovah, ki jih v svoji zahtevi za revizijo navaja vlagatelj, tako razlikujeta, da sploh nista primerljivi, kasneje pa je ugotovil, da pri 3 zatrjevanih referencah ni izkazal, da bi šlo za lekarniško opremo. Iz tega je mogoče sklepati, da v kolikor bi vlagatelj označil, da gre za opremo lekarn v bolnicah, bi to naročnik ocenjeval, čeprav ne gre za javne lekarne. Tudi iz mnenja, ki ga je naročnik posredoval Državni revizijski komisiji izhaja, da bi vlagatelj moral navesti, da gre za opremo bolnišničnih lekarn. Državna revizijska komisija pa pripominja, da je sam vzorec izjave o referencah ni dopuščal navedbe vrste razpisanih del oziroma je bil predviden le vpis naročnika ter pogodbene vrednosti, ob predpostavki, da gre za vpis tistih referenc, ki potrjujejo, da je vlagatelj dobavil in montiral lekarniško opremo.
Državna revizijska komisija meni, da je potrebno pritrditi tudi vlagatelju, ko navaja, da ni jasno, kdaj gre za "podobna dela", ki naj bi jih naročnik ocenjeval, saj je podelil točke samo za dobavo in montažo lekarniške opreme, vendar le v primerih, ko je šlo za javne lekarne. Vsekakor pa je potrebno potrditi mnenju vlagatelja, da bi moral naročnik, v kolikor je menil, da so potrebe javne lekarne tako bistveno drugačne od potrebe na primer lekarne v bolnišnici, pri referencah ponudnikov zahtevati zgolj reference za javne lekarne, ne pa za podobna dela. Ob tem pa je potrebno izpostaviti, da bi morala biti taka naročnikova zahteva objektivno opravičljiva.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi lahko naročnik v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZJN-1 od ponudnikov, kjer ni bilo jasno ali gre za opremo lekarn znotraj bolnišnic, zahteval dodatna pojasnila njihove ponudbe. ZJN-1 namreč v prvem odstavku 54. člena določa: "Naročnik sme zahtevati od ponudnikov pojasnila, da bi si pomagal pri pregledu, vrednotenju in primerjavi ponudb. Naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz neustrezne ponudbe le-to naredila ustrezno. Izključno naročnik sme v soglasju s ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb po zaključenem postopku odpiranja ponudb, lahko pa tako ponudbo zavrne". Čeprav citirana določba naročniku zgolj omogoča (in ga torej ne zavezuje), da sme zahtevati od ponudnikov pojasnila, da bi si pomagal pri pregledu, vrednotenju in primerjavi ponudb, pa Državna komisija kljub temu opozarja naročnika, da bi ravno z opisano možnostjo (ki je ni izkoristil) odpravil dvome in nejasnosti, ki se nanašajo na obravnavano revizijsko navedbo in posledično lahko ugotovil, ali gre pri navedenih referenčnih delih za dela, ki so podobna razpisanim (pri bolnišnicah bi lahko ugotovil, ali je šlo tudi za opremo bolnišničnih lekarn oziroma lekarn v sklopu bolnišnic), kar bi mu omogočilo ocenjevanje ponudb, v skladu z vnaprej objavljenimi merili na način kot je bil predviden. Z navedenim naročnik ne bi z ničemer posegel v vsebino predloženih ponudb oziroma bi ravnal povsem v skladu s citirano določbo prvega odstavka 54. člena ZJN-1.

Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija v skladu z 2. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN razveljavila odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila. Naročnik je dolžan ponovno opraviti pregled in ocenjevanje ne le vlagateljeve ponudbe, ampak tudi vseh ostalih pravilnih ponudb, v skladu z vnaprej predvidenimi merili oziroma na način, kot ga je predvidel v razpisni dokumentaciji, pri tem pa mora skladno z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN upoštevati napotke iz te odločitve.
Vlagatelj je v zahtevku za revizijo navedel tudi stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je skladno s petim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka, v višini plačane takse, to je v višini 80.000,00 SIT, in odvetniške stroške v višini 2000 odvetniških točk, to je 200.000,00 SIT, z vštetim DDV 240.000,00 SIT, skupno torej 320.000,00 SIT.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (člen 23/3 ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??â??â??â??.