018-138/02

Številka: 018-138/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija), je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatuâ??â??., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za obnovo voziščne konstrukcije na avtocestiâ??â??â??, ki ga je vložilo podjetje â??â??â??(v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??â??..(v nadaljevanju: naročnik), dne â??â??â??

ODLOČILA

Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, ki je razvidna iz obvestila o oddaji javnega naročila, št. 402-26/02-RPP-šM/012, z dne 23.04.2002.

Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z revizijo v znesku 150.000,00 SIT, v 15 dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 29.01.2002 sprejel sklep, št. 2002/00012, o začetku postopka oddaje javnega naročila za obnovo voziščne konstrukcije na avtocesti â??..in v njem določil tudi ocenjeno vrednost. Dne â??â??.je naročnik v Uradnem listu RS, štâ??â??., pod številko objaveâ??â??, objavil javni razpis za oddajo naročila po odprtem postopku za obnovo voziščne konstrukcije na avtocestiâ??â??â??.. Naročnik je dne 23.04.2002 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 402-26/02-RPP-šM/012, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika za predmetno javno naročilo izbral podjetje â??â??â??(v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagatelj je skladno z 79. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) z dopisom, z dne 30.04.2002, naročniku podal zahtevo za obrazloženo obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila. Naročnik je z dopisom, z dne 14.05.2002, poslal vlagatelju zahtevano obrazloženo obvestilo.

Zoper navedeno odločitev naročnika je vlagatelj dne 24.05.2002 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje razpisnih pogojev, zaradi česar bi moral naročnik po proučitvi razpisne dokumentacije in dokazil, ki jih je v svoji ponudbi predložil izbrani ponudnik njegovo ponudbo izločiti kot nepravilno. Vlagatelj dodaja, da je v točki 5.1.i Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določeno, da morajo ponudniki predložiti dokazila o sposobnosti za izpolnitev predmeta javnega naročila in sicer glavne postavke opreme (stroj, vozila in naprave). Nadalje je v tej točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določeno, da morajo ponudniki imeti v lasti ali imeti zagotovljen dostop (preko najema, zakupa, pogodbe o nakupu ali na kak drug način) do ključnih delov opreme, znanih zadolžitev v predvidenem času gradnje na voljo v ustrezni kvaliteti in v brezhibnem stanju za njihovo uporabo, oprema pa ne sme biti starejša od 5 let. Ponudniki so morali tudi označiti ali so naprave v njihovi lasti oziroma ali bodo na voljo na kak drug način. Vlagatelj dodaja, da iz navedenega izhaja, da mora torej ponudnik imeti v lasti oziroma zagotovljen dostop do ključnih delov opreme (preko najema, zakupa in podobno). Ponudnik mora to opremo navesti na ustreznem obrazcu in označiti ali ima to opremo v lasti oziroma na drugi način. Če pa se obrazec izpolnjuje z računalnikom mora struktura in vsebina ustrezati zahtevi z obrazca. Vlagatelj dodaja, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi na obrazcu 5.1.i ni navedel ključne opreme, v tem primeru rezkalnega stroja. Izbrani ponudnik prav tako ni označil v ustreznem obrazcu na kakšen način bi zagotovil rezkalni stroj, kar predstavlja kršitev načela formalnosti. Zaradi tega bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika obravnavati kot nepravilno.

Vlagatelj dodaja, da izbrani ponudnik ni izpolnil obrazca 5.1. q v skladu z zahtevo te točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, saj je navedel le, da bo dobavljal asfalt po primernih količinah, čeprav je zahteva te točke, da se navede konkretna količina dnevne dobave asfalta. Tudi ta navedba dokazuje nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika.

Vlagatelj še navaja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje kvalifikacijskih zahtev, kot pogoj za udeležbo na javnem razpisu, saj ne razpolaga z asfaltno bazo primerne kapacitete za izvedbo razpisanih del, posebej ob dejstvu, da mora izbrani ponudnik vgraditi asfalt v skladu z določili šestega odstavka točke 3.2.6.4.6 Dopolnitev splošnih in tehničnih pogojev, III. knjiga, ki določajo vgraditev VOZP naenkrat v vsej širini vozišča, torej sočasno vgrajevanje asfalta na odstavnem, voznem in prehitevalnem pasu in ob dejstvu, da je potrebno dela dokončati do dne 30.06.2002 oziroma v 16 delovnih dneh. Naročnik v obrazloženem obvestilu, z dne 14.05.2002 napačno ugotavlja, da dopolnitev splošnih in tehničnih pogojev, III. knjiga, ni sestavni del razpisne dokumentacije in da vsebina te knjige ne zahteva sočasnega vgrajevanja.
Določila posebnih pogojev za izvedbo del pod naslovom "Tehnični pogoji" določajo, da morajo kakovost vseh uporabljenih materialov in načini izvrševanja del smiselno ustrezati določilom v posebnih tehničnih pogojih in dopolnilom le-teh.
Na tehnične pogoje se naročnik sklicuje tudi v splošnih pogojih za pogodbe ter v točki 5.1. p Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, s katerimi se ugotavlja sposobnost ponudnika, ki mora podati popis delovnih metod, tako da se lahko oceni sposobnost izvedbe predmeta javnega naročila v skladu s tehničnimi pogoji oziroma v času predvidenem v podčlenu 1.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki določa 16 dnevni rok za izvedbo predmeta javnega naročila. Ker je potrebno v zelo kratkem 16 dnevnem roku opraviti dela, je potrebno vgraditi asfalt v celotni širini. Za takšno vgrajevanje so tudi podani vsi pogoji. Vgrajevanje asfalta v celotni širini pa se opravi v skladu z dopolnitvami splošnih in tehničnih pogojev, III. knjiga takrat, ko so ti pogoji podani. Torej je napačna obrazložitev naročnika, da dopolnitve splošnih in tehničnih pogojev, III. knjiga, niso sestavni del razpisne dokumentacije, saj jih je naročnik izrecno navedel v razpisni dokumentaciji, ker mu je znano, da je dela možno izvršiti tako, da se asfalt vgrajuje sočasno. Naročnik navaja zavajajoče podatke, da je izbrani ponudnik sposoben vgraditi asfalt, ker je navedel za to delo tri finišerje. Ta obrazložitev je zavajajoča zato, ker niso vprašljivi finišerji za sposobnost izvedbe teh del temveč asfaltna baza, ki jo je ponudnik navedel. Ta asfaltna baza nima dovolj velike kapacitete proizvodnje asfalta, ki bi zagotovila sočasno vgrajevanje asfalta, kakršno mora izbrani ponudnik v skladu z dopolnitvami splošnih in tehničnih pogojev, III. knjiga in razpisne dokumentacije, glede na kratek rok in pogoje opraviti. Vlagatelj nadalje v zvezi z dobaviteljem izbranega ponudnika opozarja na določilo posebnih tehničnih pogojev za voziščne konstrukcije glede kakovosti izvedbe - točka 3.2.2.5.3 (Dokazna proizvodnja in vgrajevanje), po kateri mora izvajalec preveriti predhodno (laboratorijsko) sestavo bituminizirane zmesi (takšna obveznost izvajalca ne velja le v primeru, v kolikor je v preteklem letu že vgrajeval podobne zmesi). Ker je za izvedbo dokazane proizvodnje in vgrajevanja potreben določen čas za preiskave vgrajene in proizvedene asfaltne zmesi, pa tako pri izbranem ponudniku obstaja utemeljen sum, da ne bo mogel izvesti v roku iz razpisnih pogojev, posebej glede na dejstvo, da mora biti predmet javnega naročila izveden v roku 16 dni.

Vlagatelj še navaja, da točka 5.1.h Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določa, da morajo ponudniki v svoji ponudbi predložiti referenčna pisma, omejena na predmet javnega naročila. Predmet javnega naročila predstavlja tudi izvedbo obnove voziščne konstrukcije po tehnologiji, ki je razvidna iz ponudbenega predračuna, za kar pa izbrani ponudnik nima ustreznih referenc oziroma nima referenc za proizvodnjo in vgrajevanje drobirja z bitumenskim mastiksom. Ker izbrani ponudnik nima referenc v skladu z zahtevami iz razpisnih pogojev, tudi ni sposoben izvesti predmeta javnega naročila.

Vlagatelj dodaja, da ker izbrani ponudnik ni podal pravilne ponudbe in sta bila v postopku kršena načelo formalnosti in načelo primerljivosti, bi moral naročnik zavrniti ponudbo izbranega ponudnika in je sploh ne bi smel ocenjevati. Zaradi navedenega vlagatelj zahteva, da naročnik razveljavi sklep o izbiri, izloči ponudbo izbranega ponudnika kot nepravilno in odloči, da se kot najugodnejša ponudba izbere ponudba vlagatelja.

Vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo zahteva tudi povračilo stroškov revizijskega postopka in sicer plačane takse v višini 150.000,00 SIT ter sestave zahtevka za revizijo v višini 2000 točk odvetniške tarife z vključenih 20% davkom na dodano vrednost.

Naročnik je na podlagi 16. člena ZRPJN odločal o zahtevku za revizijo ter ga s sklepom, št. 402-8/02-2002-00012, z dne 14.06.2002, kot neutemeljenega zavrnil. Naročnik v obrazložitvi glede vlagateljevih navedb v zvezi z neizpolnjevanjem razpisnih pogojev iz točke 5.1. i Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe navaja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi navedel glavne postavke opreme in način razpolaganja s ključnimi deli opreme, potrebne za izvedbo razpisanih del. Rezkalnega stroja med opremo sicer ni navedel, vendar pa je pri podčlenu 5.1. p med drugim navedel, da bo rezkanje asfalta zagotovil z rezkalnimi stroji tipa Wirtgen. Izbrani ponudnik je navedel ključno opremo za izvedbo del in ker je v ponudbi predložil tudi izjavo, da bo v času gradnje zagotovil vso opremo, potrebno za izvedbo del po tem razpisu tako, da bodo dela potekala nemoteno v okviru predvidenih rokov, je s tem izpolnil razpisne pogoje iz točki 5.1. i Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe v celoti. V kolikor bi naročnik ocenil, da je razpolaganje z rezkalnim strojem pogoj za izvedbo javnega naročila in mora zato ponudnik že v času priprave ponudbe razpolagati z njim, bi to v razpisnih pogojih tudi navedel. Zahteve v zvezi z opremo so opredeljene v točki 5.1. i Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe tako, da po presoji naročnika oprema, ki jo ponuja izbrani ponudnik, v celoti izpolnjuje navedeno zahtevo razpisnih pogojev in je zato njegova ponudba v tem delu pravilna. Vlagatelj sicer navaja, da je s tako oceno ponudbe izbranega ponudnika kršeno načelo formalnosti, vendar navedena ugotovitev nima pravne podlage. ZJN-l v 41. členu določa, da mora naročnik v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji navesti pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku. Izpolnjevanje pogojev se dokazuje z listinami, ki jih mora predložiti ponudnik v svoji ponudbi. Naročnik mora izločiti iz postopka ponudbo ponudnika, če ta ne razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi ( 7. točka drugega odstavka 41. člena ZJN-l). Na navedeno zahtevo se nanaša točka 5. b) 42. člena ZJN-l, ki glasi: "â?? opis ponudnikove tehnične opremljenosti in naprav, ukrepov za zagotavljanje kakovosti ter študijskih in raziskovalnih zmogljivosti". Naročnik dodaja, da je za izvedbo predmetnega javnega naročila ob upoštevanju dejstva, da pogoji ne smejo biti diskriminatorni in da morajo pri tem biti dosledno upoštevana določila predpisov o varstvu konkurence, opredelil zahteve razpisnih pogojev v točki 5.1. i Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in izpolnjevanje navedene zahteve tudi dosledno ocenil v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb.

Glede vlagateljih navedb v zvezi z nepopolnimi podatki izbranega ponudnika v prilogi 5.1. q naročnik navaja, da ne ustrezajo dejanskemu stanju. Izbrani ponudnik je v pismu o nameri za dobavo asfalta navedel, da bo dobavljal asfalt skladno s terminskim planom v rednih dnevnih količinah po 400 t v terminu do 30.06.2002. Da bi naročnik lahko ocenil, ali navedena dnevna količina 400 t zadošča za izvedbo razpisanih del v razpisanem roku izvedbe, je pridobil strokovno mnenje Sektorja za kakovost, tehnologijo in razvoj Družbe za državne ceste d.o.o.. Naročnik dodaja, da iz predloženega mnenja izhajajo določena neskladja med navedbami v ponudbi izbranega ponudnika, zato ga je naročnik dne 11.04.2002 pozval k pojasnilu, ki se nanaša tudi na dnevno dobavo asfalta. V terminskem planu izbranega ponudnika naj bi bila predvidena izvedba obrabne in zaporne asfaltne plasti v treh dneh, za kar bi bila potrebna količina dobavljenega asfalta 707 t na dan, iz navedb v pismu o nameri pa je zagotovljena dnevna dobava asfalta 400 t na dan. Izbrani ponudnik je pojasnil, da je v ponudbi in sicer v predlogu plana izvedbe del planiral izvedbo nosilnih plasti asfalta v trajanju 9 dni ter obrabnih plasti asfalta v trajanju 4 in ne 3 dni. Skupni čas trajanja glede na to, da aktivnosti terminskega plana sovpadajo za 3 dni, je 10 dni, kar je dovolj za izvedbo ob zagotovljeni dobavi minimalno 400 t asfaltne zmesi na dan. Potrebna količina asfalta za vgradnjo je približno 4100 t. Naročnik dodaja, da se je pri ocenjevanju navedenega pojasnila izbranega ponudnika seznanil tudi z njegovo navedbo v prilogi k točki 5.1. i, kjer je izbrani ponudnik navedel tudi lastno asfaltno bazo AB6 z zmogljivostjo 60 t/h, kar pomeni, da bi lahko dnevno zagotovil tudi večjo količino asfalta, kot jo je navedel v pismu o nameri, če bi se izkazalo za potrebno. Izbrani ponudnik je v ponudbi navedel, da razpolaga z zadostnim številom finišerjev, ki zagotavljajo zadostno širino vgradnje (7,5 m, 9,5 m in 12 m). Naročnik dodaja, da je zaradi navedenega sprejel pojasnilo kot ustrezno, v obrazloženem obvestilu, z dne 14.05.2002, pa je vlagatelju pojasnil, da se je izbrani ponudnik v pismu o nameri za dobavo asfalta zavezal, da bo iz svoje baze dobavil asfalt po primernih količinah. Vlagatelj je bil z obrazloženim obvestilom tudi seznanjen, da sicer razpisni pogoji niso predpisovali dnevne količine asfaltne zmesi. Naročnik je zato ugotovil, da navedbe vlagatelja, po katerih naj bi izbrani ponudnik v obrazcu 5.1. q navedel le, da bo dobavljal asfalt po primernih količinah, čeprav je zahteva te točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, da se navede konkretna količina dnevne dobave asfalta, neutemeljena.

Naročnik nadalje navaja, da razpisna dokumentacija ne vsebuje Posebnih tehničnih pogojev â??â??.in Dopolnil splošnih in tehničnih pogojev â??.1996 in 1997, 2000. Ponudniki so dolžni upoštevati le pogoje razpisne dokumentacije za vsak konkreten postopek oddaje javnega naročila, ki so enaki za vse ponudnike. Posebni pogoji za izvedbo del kot sestavni del razpisnih pogojev pod naslovom Tehnični pogoji za izvedbo del res vsebujejo navedbo: "Kakovost vseh uporabljenih materialov in način izvršenih del mora smiselno ustrezati določilom v Posebnih tehničnih pogojih â??â??â??in Dopolnilom splošnih in tehničnih pogojev â??1996 in 1997, 2000." Navedeni Posebni tehnični pogoji niti Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev pa niso bili sestavni del razpisne dokumentacije, ker se njihove zahteve ne nanašajo na samo pripravo ponudbe, temveč gre za dokument, ki se uporablja v času izvedbe del in sta dolžna ravnati v skladu z njegovimi določili tako naročnik oziroma z njegove strani pooblaščeni inženir kakor tudi izbrani ponudnik. Ne gre torej za razpisno dokumentacijo, ki bi opredeljevala pogoje konkretnega razpisa, temveč za specialni tehnični akt, ki velja za vse primere izvedbe tovrstnih del v fazi izvajanja. V kolikor bi naročnik zahteve Posebnih tehničnih pogojev â??â??.in Dopolnil splošnih in tehničnih pogojev â??..1996 in 1997 , 2000, knjiga III. opredelil kot razpisni pogoj, bi to v razpisni dokumentaciji tudi jasno navedel. Zahteve, da mora ponudnik vgraditi asfalt naenkrat v vsej širini vozišča, torej sočasno na odstavnem, voznem in prehitevalnem pasu, razpisni pogoji ne vsebujejo. Tolmačenje vlagatelja, po katerem sama zahteva po dokončanju del v roku 16 delovnih dni vsebuje tudi zahtevo po sočasnem vgrajevanju asfalta, ni sprejemljivo. V kolikor bi naročnik presojal ponudbe v smislu vlagateljevih ugotovitev , bi to nesporno pomenilo odstopanje od razpisnih pogojev, enakih za vse ponudnike. Naročnik tudi ne bi smel pri pregledu ponudb ugotavljati, ali bodo ponudniki kakovost vseh uporabljenih materialov in način izvršenih del ponudili tako, da bo smiselno ustrezal določilom Knjige III. V ta namen namreč pred samo izvedbo del izbrani izvajalec pripravi podroben Tehnoekonomski elaborat v skladu z navodili za izdelavo TEE iz knjige III., v katerem so zajete podrobne tehnologije izvedbe del. Ne glede na to pa točka 3.2.6.4.6. Posebnih tehničnih pogojev, ki se nanaša na vgrajevanje bituminizirane zmesi vsebuje poleg ostalih določil stavek: "Če dopuščajo pogoji dela, je potrebno vgrajevati VOZP naenkrat v vsej širini vozišča." Navedena zahteva, ki se sicer nanaša na samo izvedbo, je torej pogojna. Tehnologija izvedbe del tudi ne izhaja iz ponudbenega predračuna, kot to navaja vlagatelj. Tudi po sami vsebini se točka 3.2.2.5.3. posebnih tehničnih pogojev Dokazna proizvodnja in vgrajevanje Posebnih tehničnih pogojev za voziščne konstrukcije, ki navaja predhodno laboratorijsko preiskavo bituminizirane zmesi v proizvodnji in vgrajevanjem pred pričetkom izvajanja razpisanih del, nanaša na samo izvedbo del. Izbrani ponudnik pa pred samo izvedbo del pripravi Tehnoekonomski elaborat v skladu z navodili TEE ( knjiga III.), v katerem je zajeta podrobna specifikacija materialov, postopkov, kontrole ter tehnologija izvedbe del. Navedena točka 3.2.2.5.3. Posebnih tehničnih pogojev se torej navezuje na samo izvedbo del in ni razpisni pogoj.

Glede vlagateljevih navedb, ki se nanašajo na reference izbranega ponudnika naročnik navaja, da so bile le-te predložene v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije. 43. člen ZJN-l določa, da mora naročnik v razpisu ali povabilu in v razpisni dokumentaciji natančno navesti, katera strokovna priporočila (reference) morajo predložiti ponudniki, če naročnik zahteva predložitev strokovnih priporočil. Obseg zahtevanih podatkov mora biti omejen na predmet javnega naročila. Naročnik dodaja, da je v točki 5.l. h navedel, da morajo ponudniki kot dokazila za sposobnost predložiti seznam najvažnejših opravljenih gradenj v zadnjih treh letih z zneski, datumi in seznamom državnih ali zasebnih naročnikov; s predložitvijo njihovih strokovnih priporočil oz. referenc, omejenih na predmet javnega naročila. Predmet javnega naročila je obnova voziščne konstrukcije na 3,05 km dolgem avtocestnem odseku. Zahteva razpisnih pogojev nesporno ne zajema referenc v zvezi s tehnologijo izvedbe obnove voziščne konstrukcije, ki naj bi bila po vlagateljevih ugotovitvah razvidna iz predračuna. Tehnologije izvedbe del razpisni pogoji niso definirali. Naročnik dodaja, da je s predložitvijo potrjenih referenc s strani nekaj naročnikov del, ki so enaka predmetu javnega naročila, nesporno izkazana sposobnost izbranega ponudnika za izvedbo obnove voziščne konstrukcije na avtocestnem odseku. Ne glede na to pa je izbrani ponudnik predložil tudi reference za dela, ki so se izvajala po tehnologiji, ki jo navaja vlagatelj. Proizvodnja in vgrajevanje drobirja z bitumenskim mastiksom je bilo namreč zahtevano pri obnovi viadukta Vrhole, kjer je bil izbrani ponudnik glavni izvajalec.

Naročnik še dodaja, da je ravno z doslednim upoštevanjem načela formalnosti ob upoštevanju vnaprej določenih razpisnih pogojev izbiral najugodnejšega ponudnika. V kolikor bi pri ocenjevanju upošteval navedbe vlagatelja, bi nesporno kršil določila lastne razpisne dokumentacije, ki ni vsebovala tistih omejitev oziroma zahtev, na katera sicer opozarja vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo. S formalnostjo postopka oddaje javnega naročila se namreč želi zagotoviti, da bodo enako spoštovane pravice in obveznosti vseh udeleženih strank, da bodo vsi ponudniki ob enakih pogojih imeli enake možnosti, da bodo ponudniki enako obveščeni o vseh pomembnih dejstvih in da bodo zagotovljene možnosti za pravno varstvo njihovih pravic. Naročnik še dodaja, da ne glede na to ugotavlja, da navedbe vlagatelja, po katerih izbrani ponudnik ni podal pravilne ponudbe in je bilo v postopku kršeno načelo formalnosti in načelo primerljivosti, nimajo ustrezne pravne podlage, saj je pri ocenjevanju vseh ponudb vključno s ponudbo izbranega ponudnika dosledno upošteval vse zahteve razpisnih pogojev. Več od zahtev razpisnih pogojev pa od ponudnikov ni dopustno zahtevati. Tudi načelo primerljivosti ponudb, ki pomeni, da morajo biti dokumenti v postopku javnega naročila izdelani tako, da lahko tako ponudniki kot naročniki nedvomno vedo za pomen posameznih podatkov, da podatki temeljijo na enakih merilih in da je zato mogoča primerjava med istovrstnimi dokumenti različnih ponudnikov ali naročnikov in je tesno povezano z enotno terminologijo in uvajanjem obveznih obrazcev za objave in ponudbe, v predmetnem postopku oddaje javnega naročila nedvomno ni bilo kršeno.

Naročnik še dodaja, da je vlagatelj poleg plačila takse priglasil tudi stroške sestave zahtevka za revizijo v višini 2000 točk odvetniške tarife z 20% davkom na dodano vrednost, vendar iz zahtevka za revizijo ne izhaja, da bi ga pripravil odvetnik, zahtevku pa tudi ni priloženo pooblastilo za zastopanje. V zahtevku za revizijo je namreč jasno navedeno, da ga je pripravil direktor kadrovsko pravnega področja Zdravko Klajnšek, univ.dipl.prav. Navedeni stroški vlagatelju torej niso nastali in jih tudi v primeru petega odstavka 22. člena ZRPJN naročnik ni dolžan povrniti.

Dne 17.06.2002 je vlagatelj z dopisom, št. 9-KI/P-02-826, na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 24.06.2002, na podlagi 17. člena ZRPJN odstopil v odločanje Državni revizijski komisiji zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je skladno z določilom drugega odstavka 20. člena ZRPJN izdala dne 12.07.2002 sklep, s katerim je podaljšala rok za odločitev o zahtevku za revizijo.

Po pregledu celotne dokumentacije o vodenju postopka oddaje javnega naročila, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN ugotavlja, da je zahtevek za revizijo utemeljen in da se razveljavi odločitev naročnika, ki je razvidna iz obvestila o oddaji javnega naročila 26/02-RPP-šM/012, z dne 23.04.2002, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku revizije najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi."

Glede vlagateljeve navedbe, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi na obrazcu 5.1 i ni navedel ključne opreme, in sicer rezkalnega stroja, ter da izbrani ponudnik tudi ni označil na ustreznem obrazcu na kakšen način bo zagotovil rezkalni stroj, Državna revizijska komisija ugotavlja, da točka 5.1 i Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, določa:
"glavne postavke Izvajalčeve opreme (stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo Del po Pogodbi; Ponudnik mora imeti v lasti ali imeti zagotovljen dostop (preko najema, zakupa, pogodbe o nakupu ali na kak drug način) do ključnih delov opreme, potrebne za izvajanje razpisanih del. Poskrbeti mora, da bodo deli opreme na osnovi znanih zadolžitev v predvidenem času gradnje na voljo v ustrezni kvaliteti in v brezhibnem stanju za njihovo uporabo. Oprema ne sme biti starejša od 5 let.
Ponudnik naj navede glavno gradbeno opremo (vozila, stroji in naprave), ki je nujno potrebna za izvajanje del za katera je predložil ponudbo.
Ponudnik naj tudi označi ali so naprave in oprema v lasti Ponudnika oziroma bodo na voljo na kak drug način.
Če se obrazec izpolnjuje z računalnikom, mora struktura in vsebina ustrezati zahtevam iz obrazca, ki ga mora ponudnik potrditi in priložiti k ponudbi;"


Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da razpisna dokumentacija med pogoji za usposobljenost/sposobnost nikjer izrecno ne zahteva razpolaganje (!) z rezkalcem, kar a fortiori velja za njegovo navajanje (!) v ponudbi. Poleg tega pa iz določila razpisne dokumentacije: 5.1.i Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe - glavne postavke izvajalčeve opreme â?? ni niti mogoče sklepati, da ponudniku, ki ob oddaji ponudbe ne razpolaga z rezkalcem oziroma rezkalca ne navede pod "glavnimi postavkami izvajalčeve opreme", usposobljenosti zaradi navedenega razloga ni mogoče priznati. Tudi v kolikor bi Državna revizijska komisija ugotovila, da je citirano določilo nejasno, ga per se v predmetni fazi oddaje javnega naročila (po odločitvi o oddaji javnega naročila, peti odstavek 12. člena ZRPJN), ni mogoče izpodbijati, še manj pa interpretirati v škodo (izbranega) ponudnika. Poleg tega pa tudi na podlagi vpogleda v obrazec za vpis "opreme" - 5.1.i, ni mogoče določila točke 5.1. i Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe interpretirati tako, kot to zatrjuje vlagatelj. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je mogoče slediti naročnikovi navedbi, da v kolikor bi naročnik ocenil, da je razpolaganje z rezkalnim strojem pogoj za izvedbo javnega naročila in da mora zato ponudnik že v času priprave ponudbe razpolagati z njim, bi to v razpisnih pogojih tudi izrecno navedel.
Glede na zapisano gre skleniti, da "opustitve" navedbe rezkalca pod "glavnimi postavkami izvajalčeve opreme â??" ni mogoče interpretirati izbranemu ponudniku v škodo.

Ob zapisanem gre skleniti, da obvezno navajanje rezkalca med glavno opremo oziroma obvezno razpolaganje z le-tem ni bilo podano kot pogoj za udeležbo (priznanje sposobnosti/usposobljenosti) v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija namreč na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ni mogla ugotoviti, da bi izbrani ponudnik, katerega izmed postavljenih pogojev za udeležbo, ne izpolnil s tem, ko med glavno opremo, rezkalnega stroja ni navedel. Trditev vlagatelja, da izbrani ponudnik ne razpolaga z rezkalcem in da zato ne izpolnjuje pogojev formalnosti in da torej ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije ni ustrezno. Vlagateljeve navedbe gre ob dejstvu, da izbrani ponudnik v celoti izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije presojati kvečjemu kot ugovarjanje vsebini razpisne dokumentacije. Naročnik je namreč oblikoval razpisno dokumentacijo na način, ki mu z vidika vloženega zahtevka za revizijo po odločitvi o dodelitvi naročila ni dopustno oporekati. Revizijske navedbe, ki posredno napadajo določila razpisne dokumentacije se tako nanašajo na vsebino razpisne dokumentacije in jih zato v tem revizijskem postopku ni več mogoče uveljavljati. ZRPJN v petem odstavku 12. člena namreč določa, da ponudnik po odločitvi o dodelitvi naročila ne more vložiti zahtevka za revizijo iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa ga kljub temu ni vložil že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila. Vlagatelj je bil s pogoji za pravilnost ponudb seznanjen že na samem začetku postopka, to je od dne prejema izvoda razpisne dokumentacije ter je bil v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN dolžan eventualne očitke zoper njeno vsebino uveljavljati čim prej, oziroma najkasneje do sprejema naročnikove odločitve o dodelitvi naročila. Vlagatelj bi torej moral zahtevati revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila iz razlogov, ki zadevajo vsebino razpisne dokumentacije še v času, ko bi revizijska presoja še lahko privedla do odprave očitanih nepravilnosti (seveda le v primeru, če bi se ugotovilo, da so očitki vlagatelja v tej smeri utemeljeni). Ker pa je vlagatelj posredno izrazil svoje očitke naročniku v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije šele potem, ko je ta že zaključil postopek oddaje javnega naročila z odločitvijo o izbiri najugodnejšega ponudnika, je potrebno šteti, da so te navedbe vlagatelja v smislu določil ZRPJN formalno prepozne, oziroma da je njegov zahtevek za revizijo v tem smislu zamujen in ga v tej smeri po vsebini ni več mogoče obravnavati.
Zaradi vsega navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da ni bilo kršeno načelo formalnosti in da je ponudba izpolnila navedene zahteve razpisne dokumentacije.

Vlagatelj zahtevka tudi ugotavlja, da izbrani ponudnik ni izpolnil obrazca 5.1 q v skladu z zahtevo te točke, saj je navedel le, da bo dobavljal asfalt po primernih količinah, čeprav je zahteva te točke, da se navede konkretna količina dnevne dobave asfalta.
Državna revizijska komisija je preverila navedbe vlagatelja zahtevka in pri tem opozarja, da točka 5.1 q Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določa:
"Ponudniki morajo v okviru svoje Ponudbe predložiti Pismo o nameri (formular je priložen), kjer so predvideni njihovi viri za nabavo vseh glavnih količin potrebnih gradbenih materialov (beton, kanalizacijske cevi, strojna oprema za čistilno napravo) za realizacijo razpisanih Del, vključno z navedbo transportnih poti.
Viri materialov morajo biti znani in zagotovljeni atesti o ustreznosti materiala.

Ponudnik se mora seznaniti z lokacijami kamnolomov, betonarn in asfaltnih baz v bližini gradbišča. V kolikor Ponudniki ne bodo z izbiro dobaviteljev zagotavljali dnevnih količin materialov, ne bodo mogli zaradi tega podaljševati rokov dokončanja del.


Ponudniki, ki imajo namen postaviti lastne baze za pridobivanje betonov in asfaltov, morajo pred pričetkom gradnje pridobiti vsa soglasja in dovoljenja za postavitev glede na veljavno zakonodajo. Iz tega naslova Ponudniki ne bodo mogli uveljavljati nikakršnih odškodnin."

Obrazec 5.1 q - Priloga 3, asfaltne baze, Pismo o nameri Za dobavo asfalta, določa: ".... Asfalt bomo dobavljali skladno s terminskim planom izvajalca v rednih dnevnih količinah pomÂł, v terminu oddo_."

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi navedel, da bo zagotavljal 400 t asfalta in sicer v terminu od "po planu do 30.06.2002".
Izbrani ponudnik je torej navedel konkretno količino asfalta, ki se bo dobavljala, vendar je merska enota v kateri so izražene količine navedena v tonah in ne v kubičnih metrih.
Izbrani ponudnik je prečrtal mersko enoto mÂł in jo nadomestil z napisom t, ki predstavlja tone.
S tem je spremenil obrazec razpisne dokumentacije in torej ni izpolnil zahtev, ki so bile določene v razpisni dokumentaciji. Pravilna ponudba je namreč tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije; (18. točka prvega odstavka 3. člena ZJN-1). V kolikor Državna revizijska komisija ne bi v tem delu sledila vlagateljevi navedbi, bi pomenilo, da soglaša z spremembo razpisne dokumentacije s strani izbranega ponudnika, to pa bi posledično lahko privedlo do neenakopravnega obravnavanja ponudnikov.
Na podlagi drugega odstavka 76. člena ZJN-1 bi moral naročnik torej vse nepravilne ponudbe zavrniti in torej ponudbe izbranega ponudnika ne bi smel izbrati.


Vlagatelj dalje zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje kvalifikacijskih zahtev, kot pogoj za udeležbo na javnem razpisu, saj ne razpolaga z asfaltno bazo primerne kapacitete za izvedbo razpisanih del, še posebej ob dejstvu, da mora izbrani ponudnik vgraditi asfalt v skladu z določili šestega odstavka točke 3.2.6.4.6 Dopolnitev splošnih in tehničnih pogojev, III. knjiga, ki določajo vgraditev VOZP naenkrat v vsaj širini vozišča, torej sočasno vgrajevanje asfalta na odstavnem, voznem in prehitevalnem pasu in ob dejstvu, da je treba dela dokončati do 30.06.2002 oziroma v 16 delovnih dneh.

Državna revizijska komisija opozarja, da trditev, da mora izbrani ponudnik vgraditi asfalt naenkrat v vsej širini vozišča, torej sočasno na odstavnem pasu, voznem in prehitevalnem pasu, v obravnavani razpisni dokumentaciji (torej v razpisni fazi oddaje javnega naročila) ni (bila) navedena kot pogoj. Državna revizijska komisija še opozarja, da se uporaba navedenih določil knjige III nanaša na izvedbo del, kot je to tudi izrecno razvidno iz Posebnih pogojev za izvedbo del - Tehnični pogoji za izvedbo del: "Kakovost vseh uporabljanih materialov in način izvršenih del mora smiselno ustrezati določilom v Posebnih tehničnih pogojihâ??â??â??, in Dopolnilom splošnih in tehničnih pogojev â??.1996 in 1997, 2000."
Na podlagi zapisanega je Državna revizijska komisija predmetni očitek kot neutemeljen zavrnila.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo navedel, da določajo določila posebnih pogojev za izvedbo del pod naslovom "Tehnični pogoji", da mora kakovost vseh uporabljenih materialov in način izvrševanja del smiselno ustrezati določilom v posebnih tehničnih pogojih in dopolnilom. Na tehnične pogoje se sklicuje tudi Splošni pogoji za pogodbe ter točka 5.1 p Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, s katerimi se ugotavlja sposobnost, ki mora podati popis delovnih metod, tako da se lahko oceni sposobnost v skladu s tehničnimi pogoji oziroma v času predvidenim v podčlenu 1.2 navodil, ki določa 16. dnevni rok.

Točka 5.1 p se glasi: "Predlog za Plan izvedbe Del in opis delovnih metod, dovolj podrobno, da se lahko oceni sposobnost Ponudnika, da Dela izvrši v skladu z zahtevami (tehničnimi pogoji) oz. v času, predvidenem v Podčlenu 1.2 Navodil.
Če se obrazec izpolnjuje z računalnikom, mora struktura in vsebina ustrezati zahtevam iz obrazca, ki ga mora ponudnik potrditi in priložiti k ponudbi;"

Podčlen 1.2 Navodil se glasi: "Rok dokončanja del
Glej posebne pogoje."

Državna revizijska komisija ugotavlja, da so očitno nasprotujoče si ugotovitve v dokumentaciji naročnika o zadostni količini asfaltne zmesi in načinu njenega zagotavljanja, poleg tega pa opozarja tudi na dejstvo, da ni jasno razvidno, ali je izbrani ponudnik sposoben opraviti dela v 16. dneh, saj v terminskem planu ni navedel vseh izvedbenih postavk za dela, ki morajo biti opravljena, ki jih je sicer navedel v ponudbenem predračunu.

Vlagatelj je zapisal tudi, da je v zvezi z dobaviteljem izbranega ponudnika potrebno opozoriti na določila Posebnih tehničnih pogojev za vozišče konstrukcije glede kakovosti izvedbe - točka 3.2.2.5.3 (Dokazna proizvodnja in vgrajevanje), po kateri mora izvajalec preveriti predhodno (laboratorijsko), sestavo bitumizirane zmesi (takšna obveznost izvajalca ne velja le v primeru, v kolikor je v preteklem letu že vgrajeval podobne zmesi) - ker je za izvedbo dokazane proizvodnje in vgrajevanja potreben določen čas za preiskavo vgrajene in proizvedene asfaltne zmesi, pa tako pri izbranem ponudniku obstaja utemeljen sum, da ne bo mogel izvesti v roku iz razpisnih pogojev. Posebej glede dejstva, da mora biti predmet javnega razpisa izveden v roku 16 dni, kot je zahtevano v posebnih pogojih in sprejeto s strani izvajalca.
Državna revizijska komisija ob trditvi, ki jo je izrazil vlagatelj, opozarja na iste argumente, ki jih je uporabila ob zgornji navedbi, in sicer da se uporaba določil Posebnih tehničnih pogojev za voziščne konstrukcije glede kakovosti izvedbe - točka 3.2.2.5.3 nanaša na izvedbo del, kot je to izrecno razvidno iz Posebnih pogojev za izvedbo del - Tehnični pogoji za izvedbo del.


Vlagatelj naročniku tudi oporeka, da je izbral ponudnika, ki nima zahtevanih referenc. Vlagateljev očitek se osredotoča na zahtevo, da bi moral izbrani ponudnik imeti reference prav pri izvajanju asfaltnih del z drobirjem iz bitumenskega mastiksa.

Državna revizijska komisija opozarja, da so reference kot pogoj navedene v točki 5.1 h in 5.3. b Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Iz pogoja izhaja zahteva po uspešnih izkušnjah ponudnika kot glavnega izvajalca pri vsaj enem javnem naročilu, ki po naravi in sestavi zajema enakovrstna dela razpisanim v zadnjih 3 letih. Predmet javnega naročila (le-ta mora biti naveden, skladno s 2. točko prvega odstavka 21. člena ZJN-1, v sklepu o začetku postopka oddaje javnega naročila in skladno s drugim odstavkom 68. člena ZJN-1 v objavi javnega razpisa) je "Obnova voziščne konstrukcije na avtocesti â??â??â??.". Pri tem pa po prepričanju Državne revizijske komisije pogoja ni mogoče interpretirati na način, kot je to storil vlagatelj. Državna revizijska komisija meni, da morebitna nejasnost pogoja referenc (nenatančno definiranje praga, od katerega dalje gre neko referenco obravnavati kot ustrezno razpisanemu pogoju), ne dopušča njegovega ex post definiranja oziroma interpretacije v škodo (izbranega) ponudnika. Poleg tega pa tudi na podlagi vpogleda v obrazec za vpis referenc - 5.1.h ni mogoče pogoja interpretirati tako, kot to zatrjuje vlagatelj.
Državna revizijska komisija zato meni, da pogoja referenc ni mogoče interpretirati na način, kot ga navaja vlagatelj v zahtevku za revizijo, temveč gre pri interpretaciji izhajati iz predmeta javnega naročila.

Na podlagi zapisanega je Državna revizijska komisija sledila navedbam naročnika, "da zahteva razpisnih pogojev nesporno ne zajema referenc v zvezi s tehnologijo izvedbe obnove voziščne konstrukcije" in predmetni očitek kot neutemeljen zavrnila.

Državna revizijska komisija na podlagi drugega odstavka 23. člena ZRPJN opozarja naročnika, da v ponovljenem postopku primerjave in ocenjevanja ponudb upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije in da je v nadaljnjem postopku pravilnost ponudbe naročnik dolžan preverjati tudi pri vseh ostalih ponudnikih in v primeru, da so le te morebiti nepravilne, zavrniti tudi te.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 1. izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je skladno s petim odstavkom 22. člena ZRPJN zahteval povračilo stroškov nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, je potrebno priznati povračilo stroškov.
Državna revizijska komisija priznava povračilo stroškov plačila takse za revizijo v višini 150.000,00 SIT, ne pa tudi stroškov v višini 2000 točk in 20 % DDV po odvetniški tarifi, saj ni najti pravne podlage za ugoditev takšni zahtevi.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 2. izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, dne â??â??â??..