018-125/02

Številka: 018-125/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija), je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999; v nadaljevanju: ZRPJN), po â??â??., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za sanacijo mostu čez â??â??â??ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??â??â??.(v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??â??..(v nadaljevanju: naročnik), dne â??â??â??

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.
2. Dopolnitev zahtevka za revizijo se zavrže.
3. Zahteva za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. â??â??.., z dneâ??â??., pod številko objaveâ??â??â??, objavil javno naročilo za sanacijo mostu čezâ??â??... Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 10.04.2002, je razvidno, da je naročnik pravočasno prejel 4 ponudbe. Iz obvestila o oddaji javnega naročila, št. A-13-G/02, z dne 18.04.2002, je razvidno, da je naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje â??â??â??..(v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo, z dne 29.04.2002, ki ga je naročnik prejel dne 03.05.2002, navaja, da je naročnik v skladu z 41. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) v razpisni dokumentaciji v točki 10 navedel obvezne in dodatne pogoje ter navedel dokumente, ki dokazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev za ugotavljanje usposobljenosti ponudnikov. V točkah 10.1. do 10.5. so navedeni obvezni pogoji za ugotavljanje usposobljenosti. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 10.04.2002, je razvidno, da izbrani ponudnik ni predložil v točki 10.5. zahtevanega dokumenta: pisnega mnenja pooblaščenega revizorja, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo knjigovodsko izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe, poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov. Predložitev navedenega dokumenta je obvezni pogoj za ugotavljanje usposobljenosti ponudnika. Ker izbrani ponudnik ni predložil navedenega dokumenta, bi naročnik moral izločiti iz postopka njegovo ponudbo, ne pa ugotoviti, da izpolnjuje vse pogoje skladno z razpisno dokumentacijo.
Nadalje vlagatelj navaja, da ugotovitev v zapisniku, da izbrani ponudnik ni zavezanec za revidiranje bilanc po 53. členu ZGD, ne vpliva oz. ne odvezuje ponudnika, da predloži zahtevano potrdilo iz točke 10.5. razpisne dokumentacije, ker ponudnik zahtevano potrdilo vedno lahko pridobi, ne glede na to ali je zavezan k revidiranju bilance v skladu z ZGD. Pa tudi sicer take izjeme ZJN-1 ne pozna in tudi naročnik je ni navedel v razpisni dokumentaciji. Iz navedenega sledi, da je naročnik napačno ugotovil, da izbrani ponudnik izpolnjuje vse pogoje iz razpisne dokumentacije kljub temu, da ni predložil vseh z ZJN-1 in razpisno dokumentacijo navedenih dokumentov za izpolnjevanje pogojev za ugotovitev usposobljenosti.
Na podlagi navedenega, vlagatelj predlaga naročniku, da reviziji v celoti ugodi in da se deloma razveljavi postopek oddaje javnega naročila in sicer v fazi priznanja usposobljenosti in sposobnosti tako, da ponudbo izbranega ponudnika izloči iz postopka, ker ne izpolnjuje zahtevanih pogojev ter odda javno naročilu vlagatelju, ker je ponudil najnižjo ponudbeno ceno. Vlagatelj tudi zahteva, da se mu skladno z 22. členom ZRPJN povrnejo stroški revizijskega postopka z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve o reviziji do dneva plačila.

Naročnik je z dopisom, št. 347-07-51/00, z dne 08.05.2002, vlagatelja pozval, da v skladu z drugim odstavkom 22. člena ZRPJN v roku 5 dni po prejemu poziva predloži dokazilo o plačilu takse v višini 150.000,00 SIT. Vlagatelj je to storil z dopisom, z dne 14.05.2002.

Naročnik je dne 28.05.2002 sprejel sklep, št. 347-07-51/00, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je pregledal celotno dokumentacijo, ki jo je izbrani ponudnik predložil kot ponudbo. Ugotovil je, da se med dokumenti v pravilnem vrstnem redu pod točko 10.5. nahaja dokument z naslovom "Revizijsko poročilo o ugotovitvah v zvezi s poravnavami zapadlih obveznostiâ??â??â??". Poročilo je izdelala revizijska družba â??â??â??in nosi datum 08.04.2002. Iz poročila izhaja, da v poslovanju podjetja ni ugotovljenih nobenih nepravilnosti. Prav tako je bil pregledan tudi zapisnik o javnem odpiranju ponudb za predmetno javno naročilo. Zapisnik, z dne 10.04.2002, ima izpolnjene vse preglednice, ki pojasnjujejo postopek odpiranja ponudb. Pri tem postopku in pri sestavljanju zapisnika, so bili navzoči predstavniki 3 ponudnikov, vključno s predstavnikom vlagatelja in predstavnikom izbranega ponudnika. Vsi navzoči so zapisnik podpisali. Naročnik poudarja, da v rubriko pripomb nihče od prisotnih ni vnesel ničesar. Pri pregledu zapisnika je bilo ugotovljeno, da je rubrika "Mnenje pooblaščenega revizorja" korigirana s korekturnim sredstvom (indigom), preko tega popravka pa je rubrika ročno, s kemičnim svinčnikom označena z znakom "/", kar naj bi pomenilo neizpolnjevanje kriterija navedene rubrike, izpolnjevanje kriterijev rubrik v zapisniku pa je dosledno označeno z znakom "+".
Naročnik nadalje navaja, da je iz izjav prisotnih članov naročnikove strokovne komisije, ki je vodila postopek odpiranja ponudb in sestavljala zapisnik in iz njihovega pisnega poročila, razvidno, da je pri pisanju zapisnika prišlo do pisne napake. Zapisnikarka je rubriko "Mnenje pooblaščenega revizorja" pri izbranem ponudniku najprej pravilno označila z znakom "+", saj je le-ta predložil poročilo revizorja in so ga takrat imeli člani komisije na vpogled. Ko pa je predstavnik izbranega ponudnika v nadaljevanju postopka predložil še potrdilo, da imenovano podjetje po 53. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93 in spremembe) ni dolžno imeti revidirane bilance in uspeha iz zadnje davčne napovedi, je zapisnikarka napačno razumela prebrani podatek in je v zapisniku samoiniciativno popravila znak v rubriki "Mnenje pooblaščenega revizorja". Tako sedaj zapisnik vsebuje oznako kot da poročila revizorja ne bi bilo, kar dejanskemu stanju ne odgovarja. Pri tem je zapisnikarka na rob zapisnika še pripisala, da izbrani ponudnik "ni zaveznik revidiranih bilanc".
Naročnik še pripominja, da je bil dne 07.05.2002 predstavnik vlagatelja vabljen, da si ogleda vso dokumentacijo javne ponudbe. Prisotni so ugotovili, da se je v zapečateni dokumentaciji poleg ostalih dokumentov nahajalo predmetno revizorsko poročilo, kar pomeni, da je ponudba izbranega ponudnika pravilna.
Naročnik je vlagatelja, skladno s 17. členom ZRPJN pozval, da mu v treh dneh od prejema tega sklepa sporoči ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 03.06.2002, v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo in navedel še naslednje:
Predstavnik vlagatelja si je dne 07.05.2002 ogledal celotno ponudbeno dokumentacijo in s predstavnico naročnika ugotovil, da je k ponudbi izbranega ponudnika priloženo revizijsko poročilo za izbranega ponudnika, čeprav je iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb razvidno, da navedeni dokument ni predložen k ponudbi. Pri nadaljnjem pregledu sta predstavnika naročnika in vlagatelja ugotovila, da k ponudbi izbranega ponudnika ni predloženo revizijsko poročilo za podizvajalca â??â??â??Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe namreč zahtevajo, da mora ponudnik v kolikor ima podizvajalce, dokazati izpolnjevanje vseh pogojev tudi za podizvajalce. Vlagatelj ugotavlja, da ponudba izbranega ponudnika ne vsebuje v točki 10.5. zahtevanega revizijskega poročila za podizvajalcaâ??â??â??, kar pomeni, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh pogojev skladno z razpisno dokumentacijo. Naročnik je dolžan skladno z drugim odstavkom 41. člena ZJN-1 izločiti iz postopka tako ponudbo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, št. 347-07-51/00, z dne 14.06.2002, ki ga je Državna revizijska komisija prejela istega dne, skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN, odstopil zahtevek za revizijo z dokumentacijo predmetnega javnega naročila in svojim mnenjem. V priloženem mnenju naročnik navaja, da je obveznost predložitve mnenja pooblaščenega revizorja, ki jo določa Uredba o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/2001), določena za izvajalce in ne za podizvajalce. Naročnik je namreč v pogodbenem odnosu z izvajalcem in ne s podizvajalcem.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-125/02-21-1243, z dne 19.06.2002, v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN naročnika pozvala, da dostavi originalno ponudbo izbranega ponudnika, kar je naročnik storil dne 24.06.2002 in še navedel, da so bile vse na javni razpis prispele ponudbe odprte, prebrane in zapečatene z original nalepko in žigom naročnika na javnem odpiranju, v prisotnosti komisije in predstavnikov ponudnikov.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po pregledu dokumentacije iz spisa Državna revizijska komisija ugotavlja, da zahtevek za revizijo ni utemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi."

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 10.04.2002, razvidno, da izbrani ponudnik ni predložil v točki 10.5. zahtevanega dokumenta. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe v točki 10.5. kot enega izmed obveznih pogojev za ugotavljanje usposobljenosti določil, da mora ponudnik imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali če ponudnik, ki ima sedež v tujini ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati (dokumenta: potrdilo pristojne davčne uprave; če znaša vrednost investicijskih del - javnega naročila več kot 50.000.000,00 SIT, predložiti pisno mnenje pooblaščenega revizorja, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo knjigovodsko izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe, poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.) Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 10.04.2002, izhaja, da ponudba izbranega ponudnika ne vsebuje mnenja pooblaščenega revizorja in da izbrani ponudnik ni zavezanec revidiranih bilanc po 53. členu ZGD. Iz poročila o oddaji javnega naročila, z dne 16.04.2002, pa izhaja: "Na odpiranju ponudb je komisija ugotovila, da ponudnik â??â??.nima ustreznega mnenja pooblaščenega revizorja, temveč le izjavo, da ni zavezanec revidiranih poročil. Po natančnem pregledu ponudbe â??â??..je komisija ugotovila, da ponudba vsebuje vse zahtevane dokumente, torej tudi mnenje pooblaščenega revizorja. Glede na navedeno komisija ugotavlja, da je ponudba popolna in primerna."

Državna revizijska komisija je v ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika (v originalni ponudbi, ki jo je prejela dne 24.06.2002) preverila, ali je izpolnil pogoj, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi s predložitvijo zahtevanih potrdil in ugotovila, da je izbrani ponudnik, kot dokazilo za izpolnjevanje navedenega pogoja, k ponudbi predložil "Revizijsko poročilo o ugotovitvah v zvezi s poravnavami zapadlih obveznosti", z dne 08.04.2002, ki ga je izdelala družbaâ??â??... Prvi odstavek 41. člena ZJN-1 določa: "Naročnik mora v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji navesti pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku. Izpolnjevanje pogojev se dokazuje z listinami, ki jih mora predložiti ponudnik v svoji ponudbi." Pogoj je element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave (12. točka prvega odstavka 3. člena ZJN-1). Pogoj je prag, ki ga mora izpolniti vsak ponudnik, da se njegova ponudba sploh ocenjuje. Če pogoj ni izpolnjen, se ponudnika izloči iz postopka. ZJN-1 v 18. točki prvega odstavka 3. člena določa: "Pravilna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije". Ker je bila ponudba izbranega ponudnika predložena tako, kot je naročnik eksplicitno zahteval v razpisni dokumentaciji (izbrani ponudnik je predložil pisno mnenje pooblaščenega revizorja, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo knjigovodsko izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe, poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov), je njegovo ponudbo mogoče šteti za pravilno v smislu 18. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1, zaradi česar je vlagateljev zahtevek za revizijo neutemeljen. Pri tem Državna revizijska komisija še dodaja, da je vlagatelj dne 07.05.2002, ko si je ogledal celotno ponudbeno dokumentacijo s predstavnico naročnika, tudi sam ugotovil, da je k ponudbi izbranega ponudnika priloženo revizijsko poročilo za izbranega ponudnika.

Nenazadnje pa Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da je izbrani ponudnik (tako kot vsi ostali ponudniki) svojo ponudbo predložil na način, določen v 7. točki navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, kjer je med drugim določeno: "Ponudbena dokumentacija mora biti zložena po poglavjih, povezana z vrvico ter zapečatena. Vsi deli ponudbene dokumentacije (listi) morajo biti povezani z vrvico ter zapečateni, tako da je možen pregled vseh delov ponudbene dokumentacije in ni možna kakršnakoli poznejša zamenjava dokumentacije." Državna revizijska komisija je za preveritev tega dejstva z dopisom, št. 018-125/02-21-1243, z dne 19.06.2002, v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN naročnika pozvala, da dostavi originalno ponudbo izbranega ponudnika, kar je naročnik storil dne 24.06.2002 in še navedel, da so bile vse na javni razpis prispele ponudbe odprte, prebrane in zapečatene z original nalepko in žigom naročnika na javnem odpiranju, v prisotnosti komisije in predstavnikov ponudnikov. Glede na navedeno ni mogoče pritrditi vlagatelju, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna.

Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da je vlagatelj razširil svoj zahtevek za revizijo, s tem ko je v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 03.06.2002, še navedel, da k ponudbi izbranega ponudnika ni predloženo revizijsko poročilo za podizvajalcaâ??â??.. Te trditve vlagatelja pa Državna revizijska komisija pri presojanju ne more upoštevati, saj jo je vlagatelj uveljavljal po preteku 8 dnevnega prekluzivnega roka za vložitev zahtevka za revizijo. ZRPJN namreč v prvem odstavku 12. člena jasno določa: "Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila." V zakonu določen rok je prekluzivne narave, kar pomeni, da ponudnik, v kolikor zamudi rok, določene pravice ne more več uveljavljati. Citirana določba udejanja temeljni načeli revizije postopkov javnega naročanja, in sicer načelo hitrosti in načelo učinkovitosti ter velja tako za vložitev zahtevka, kot tudi za morebitno dopolnitev zahtevka. Zaradi navedenega se Državna revizijska komisija ni spuščala v meritorno obravnavo v tem delu, saj v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, ki je podano v skladu s 17. členom ZRPJN, ni mogoče uveljavljati novih dejstev in dokazov.

Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da je vlagateljev zahtevek za revizijo neutemeljen, zato je skladno s 1. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrnila.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je skladno s petim odstavkom 22. člena ZRPJN zahteval povračilo stroškov nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??â??.