018-121/02

Številka: 018-121/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po â??â??â??â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za tehnično pripravo z lektoriranjem in tisk glasila â??..in/ali trženje oglasnega prostora in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??â??â??â??, ki ga zastopa â??â??â??.(v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnikaâ??â??â??. (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??â??â??.

ODLOČILA

Sklepa naročnika, št. 081-01-1/2001, z dne 20.05.2002, in št. 081-01-1/2001, z dne 27.05.2002, se razveljavita.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, štâ??â??, z dneâ??.., pod številko objaveâ??â??., na podlagi 66. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000; v nadaljevanju: ZJN-1) in 1. točke prvega odstavka 68. člena ZJN-1 naročil objavo javnega razpisa za oddajo naročila storitev po odprtem postopku, in sicer za tehnično pripravo z lektoriranjem in tisk glasila â??â??â??in/ali trženje oglasnega prostora. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, št. 081-01-1/2001, z dne 28.03.2002, je razvidno, da je naročnik pridobil 4 pravočasne ponudbe. Naročnik je dne 26.04.2002 izdal odločbo, št. 081-01-1/2001, iz katere je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika za sklop 1 (tehnična priprava z lektoriranjem in tisk glasilaâ??â??..) izbral podjetje â??â??..(v nadaljevanju: izbrani ponudnik), za sklop 2 (trženje oglasnega prostora) pa vlagatelja. V pravnem pouku odločbe o izbiri najugodnejših ponudnikov, z dne 26.04.2002, je naročnik zapisal, da je zoper to odločbo možna pritožba županu občine â??..v roku 15 dni po prejemu odločbe.

Vlagatelj je po prejemu odločbe o izbiri najugodnejših ponudnikov vložil pritožbo oz. zahtevek za revizijo, z dne 10.05.2002, v katerem navaja, da ga vlaga zaradi zmotne uporabe materialnega prava - ZJN-1, zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in bistvene kršitve določb postopka. Vlagatelj meni, da gre za javni razpis, zaradi česar bi moral naročnik izpeljati postopek v skladu z ZRPJN, v skladu z ZRPJN pa bi moral biti tudi pravni pouk v odločbi o izbiri najugodnejših ponudnikov.
Vlagatelj v zahtevku zatrjuje, da izbrani ponudnik ne razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi in da glasila â??â??.ne more tiskati v ustrezni kvaliteti. Naročnik je že v poročilu, z dne 24.04.2002, torej še pred izdajo odločbe o izbiri najugodnejših ponudnikov, z dne 26.04.2002, od izbranega ponudnika zahteval, da bo glasilo â??â??.tiskal v ustrezni kvaliteti, kot je bila do sedaj. To lahko pomeni, trdi vlagatelj, da je naročnik bodisi dvomil v kvaliteto izbranega ponudnika, bodisi je bil izbrani ponudnik izbran že pred izdajo odločbe o izbiri najugodnejših ponudnikov. V prvem primeru se je naročnik zavedal, da izbrani ponudnik ne razpolaga z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi, zaradi česar je izbrani ponudnik tudi po poteku roka za predložitev dokumentacije predložil zahtevano dokumentacijo, ki je po preteku roka ni več mogoče upoštevati. V drugem primeru pa je očitno, da se je naročnik o izbiri najugodnejšega ponudnika odločil že pred uradno odločitvijo in je tako postopek izpeljal napačno. Vlagatelj zato meni, da bi bilo treba postopek oddaje predmetnega javnega naročila razveljaviti.
Vlagatelj dalje navaja, da mu je zaradi dejstva, da je bil kot najugodnejši ponudnik izbran le za trženje, ne pa tudi za izdajanje glasila, onemogočena možnost, da strankam, za katere opravlja trženje oglasnega prostora, zagotavlja tudi kvaliteto oglasa.
Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da naročnik postopek oddaje javnega naročila delno (v sklopu 1) ali v celoti razveljavi. Vlagatelj v zahtevku navaja tudi stroške, med katere šteje 2000 odvetniških točk z DDV in takso po odmeri.

Naročnik je dne 20.05.2002 sprejel sklep, št. 081-01-1/2001, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi tega sklepa naročnik navaja, da je vlagatelj prejel odločbo o izbiri najugodnejših ponudnikov, št. 081-01-1/2001, z dne 26.04.2002, dne 29.04.2002, dne 10.05.2002 pa je vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik prejel dne 13.05.2002. Ker je bil osemdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo na podlagi 12. člena ZRPJN prekoračen, je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel. Naročnik bo pritožbo vlagatelja obravnaval v upravnem postopku na 2. stopnji.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 24.05.2002, obvestil, da želi nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj meni, da je sklep, z dne 20.05.2002, s katerim je naročnik zavrgel njegov zahtevek za revizijo, napačen, saj se naročnik ni držal pravnega pouka, kot je naveden v odločbi z dne 26.04.2002, napačen pravni pouk pa ne more iti v škodo ponudniku. Pravilen pravni pouk bi moral po mnenju vlagatelja vsebovati 8 dnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo. Ker naročnik v odločbi z dne 26.04.2002 ni zapisal pravilnega pravnega pouka, to dejstvo ne more iti v škodo ponudniku, ki se je držal roka, kot ga je naročnik določil v pravnem pouku. Vlagatelj navaja, da bi zahtevek za revizijo vložil v roku 8 dni, če bi bil ta rok v pravnem pouku tudi naveden, in predlaga, da se njegova vloga obravnava kot zahtevek za revizijo po ZRPJN.

Naročnik je dne 27.05.2002 sprejel nov sklep, št. 081-01-1/2001, s katerim je vlagateljevo zahtevo za nadaljevanje postopka zavrgel. V obrazložitvi tega sklepa naročnik tokrat navaja, da v postopku javnega razpisa za tehnično pripravo z lektoriranjem in tisk glasila â??â??..in/ali trženje oglasnega prostora ter pri izdaji odločbe o izbiri najugodnejšega ponudnika z dne 26.04.2002 ni uporabil postopka po ZJN-1, zato se tudi pravno varstvo ponudnikov v skladu s 1. členom ZRPJN ne ureja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Naročnik ponavlja, da bo pritožbo vlagatelja obravnaval v upravnem postopku na 2. stopnji.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 07.06.2002, odstopil dokumentacijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila. V priloženem mnenju naročnik navaja, da javnega razpisa v tej zadevi ni vodil na podlagi ZJN-1, pač pa na podlagi določil splošnega upravnega postopka. V tem smislu je zapisan tudi pravni pouk v odločbi, z dne 26.04.2002. Vlagatelj je pritožbo oz. zahtevek za revizijo vložil dne 10.05.2002. Zaradi vložene pritožbe je naročnik nadaljeval upravni postopek na drugi stopnji, zahtevek za revizijo pa je zavrgel kot prepoznega, ker je bil vložen po zakonsko določenem 8 dnevnem roku. Pravni pouk se ni nanašal na zahtevek za revizijo, pač pa na pritožbo po Zakonu o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00; v nadaljevanju: ZUP). Tudi vlagatelj je v svoji vlogi zapisal "pritožba oz. zahtevek za revizijo po ZRPJN", kar pomeni, da se v primeru zahtevka za revizijo ni skliceval na pravni pouk odločbe 1. stopnje, pač pa neposredno na določila ZRPJN. Na podlagi navedenega naročnik meni, da ni pravne podlage za revizijo postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija zagotavlja v skladu z ZRPJN pravno varstvo ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil. Ponudniki oz. osebe, ki imajo ali so imele interes za pridobitev naročila in jim je bila ali bi jim lahko bila v postopku oddaje javnega naročila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, lahko v skladu z 12. členom ZRPJN vložijo zahtevek za revizijo postopka oddaje konkretnega javnega naročila, vložiti pa ga morajo pri naročniku, ki mora v skladu s 16. členom ZRPJN (če so izpolnjene vse procesne predpostavke) meritorno odločiti o zahtevku za revizijo. Postopek revizije pred Državno revizijsko komisijo se nadaljuje na podlagi odstopa zahtevka za revizijo (17. člen ZRPJN).

Iz same objave predmetnega javnega razpisa, iz vsebine predmetnega javnega razpisa in iz do sedaj vodenega postopka, s katerim se je Državna revizijska komisija seznanila na podlagi javno dostopne dokumentacije oz. dokumentacije, ki jo je Državni revizijski komisiji odstopil naročnik, nedvomno izhaja, da gre pri predmetnem javnem razpisu za javno naročilo v smislu 2. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1. To pomeni, da je naročnik dolžan voditi postopek oddaje predmetnega javnega naročila na podlagi določb ZJN-1 in da se pravno varstvo ponudnikov v predmetnem postopku oddaje javnega naročila zagotavlja v skladu z določili ZRPJN.
Pravni pouk, ki ga je v odločbi, št. 081-01-1/2001, z dne 26.04.2002, s katero je izbral najugodnejša ponudnika, zapisal naročnik, ni v skladu s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN, ki določa, da je po odločitvi o dodelitvi naročila rok za vložitev zahtevka za revizijo osem dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila. Iz dokumentacije je razvidno, da je vlagatelj odločbo, št. 081-01-1/2001, z dne 26.04.2002 (ki ima, v skladu z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1, naravo obvestila o oddaji naročila), prejel dne 29.04.2002, zahtevek za revizijo pa je vložil dne 10.05.2002, torej tri dni po izteku roka iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN. Glede na dejstvo, da je naročnik v obvestilu o oddaji javnega naročila zapisal napačen pravni pouk, je potrebno zavzeti stališče, da takšen, torej napačen pravni pouk, ne more iti v škodo ponudnika. V primeru napačnega pravnega pouka, da lahko ponudnik pravno sredstvo vloži v določenem roku, ki je daljši od zakonsko predvidenega, je po mnenju Državne revizijske komisije potrebno pravočasnost vloženega pravnega sredstva presojati glede na rok, ki ga je označil naročnik. V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je torej treba šteti, da je vlagateljev zahtevek za revizijo, ki je bil sicer vložen po izteku zakonsko predvidenega osemdnevnega roka, a še znotraj petnajstdnevnega roka, določenega v naročnikovem (napačnem) pravnem pouku, pravočasen. To pomeni, da je naročnik ravnal napačno, ko je zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo, saj bi moral v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN (če so bile izpolnjene vse procesne predpostavke po ZRPJN) o zahtevku meritorno odločiti.
Ker je naročnik do izdaje odločbe o izbiri najugodnejših ponudnikov postopek očitno vodil na podlagi ZJN-1, od izdaje odločbe dalje pa na podlagi ZUP, Državna revizijska komisija zgolj pripominja, da je podobno pravno pravilo o posledicah napačnega pravnega pouka mogoče zaslediti tudi v četrtem odstavku 215. člena ZUP.


Glede na ugotovljena dejstva je Državna revizijska komisija v celoti razveljavila sklepa naročnika, št. 081-01-1/2001, z dne 20.05.2002, in št. 081-01-1/2001, z dne 27.05.2002, s katerima je zavrgel zahtevek za revizijo oz. zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. V skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN Državna revizijska komisija napotuje naročnika, da skladno s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN meritorno odloči o vsebinskih navedbah v zahtevku za revizijo in odloči o njihovi utemeljenosti ter o utemeljenosti vlagateljeve zahteve za povračilo stroškov, o svoji odločitvi pa skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN obvesti vlagatelja. še pred tem mora naročnik vlagatelja v skladu z drugim odstavkom 22. člena ZRPJN pozvati, da plača revizijsko takso. Po (morebitnem) prejetem vlagateljevem obvestilu o nadaljevanju postopka mora naročnik skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN vso dokumentacijo skupaj s svojim mnenjem najkasneje v treh dneh odstopiti Državni revizijski komisiji.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (člen 23/3 ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??â??.