018-119/02

Številka: 018-119/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu Državna revizijska komisija), je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99; v nadaljevanju ZRPJN) po â??â??., v postopku nadzora nad zakonitostjo oddaje javnega naročila "Nabava izdelkov zaščite", ki ga je vložilo podjetje â??â??â??(v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), ki ga zastopa odvetnikâ??â??.., zoper ravnanje naročnika â??â??.(v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??â??..

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi obvestilo o oddaji javnega naročila z dne 05.04.2002, št. Kom-29/02-MS, v delu, ki se nanaša na oddajo naročila za sklop 3: delovna obuvala in obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila z dne 09.05.2002, št. Kom-29/2-MS, v delu, ki se nanaša na oddajo naročila za sklop 3: delovna obuvala.
2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo, stroške nastale v zvezi z revizijo, v znesku 194.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 31.01.2002, sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila št. TS - 29/02, katerega predmet je bil nabava izdelkov zaščite. Dne â??â??.je objavil v uradnem listu Republike Slovenije, štâ??â??, javni razpis, na osnovi odprtega postopka, za nabavo izdelkov zaščite. Javni razpis je bil podan za nabavo 3 sklopov, in sicer sklop 1: rokavice in ostala zaščitna sredstva, sklop 2. : delovne obleke in sklop 3. : delovna obuvala.
Dne 26.03.2002 je bilo izvedeno javno odpiranje ponudb, na podlagi katerega je bil izdan zapisnik o javnem odpiranju ponudb, št. ob: 06/00/09. Komisija naročnika je ugotovila, da je prispelo pravočasno šest ponudb, ki so bile tudi pravilno opremljene. Za enega izmed ponudnikov je komisija ugotovila, da je oddal ponudbo prepozno.
Naročnik je dne 04.04.2002, na podlagi 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000, v nadaljevanju: ZJN-1) podal poročilo o oddaji javnega naročila, št. TS 29/02.
Dne 05.04.2002 je naročnik podal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. Kom-29/02-MS, v katerem je zapisal, da se javno naročilo za sklop 1 odda najugodnejšemu ponudniku gospodarski družbiâ??â??.., za sklop 2 â??â??..in za sklop 3 podjetju â??â??â??.
Vlagatelj je dne 09.04.2002 po svojem pooblaščencu, poslal naročniku zahtevo po obrazloženem obvestilu o izbiri ponudnika za sklop 3, skupaj s pojasnili in pisnimi dokazili, da je naročnik ravnal v skladu s 54. členom ZJN-1. Vlagatelj je navedel, da se izbrani ponudnik ne ukvarja s proizvodnjo, ampak s preprodajo, zaradi česar je praktično nemogoče, da je ponudil ceno, ki tako zelo odstopa od cene drugih dveh ponudnikov (za 65% oziroma 58%). Vlagatelj je navedel, da tudi cene na tujih trgih niso toliko nižje, kolikor je nižja ponudba izbranega ponudnika.

Naročnik je dne 15.04.2002 v skladu s prvim in drugim odstavkom 53. člena ZJN-1, zahteval od ponudnika podjetja â??â??podrobnejšo ekonomsko analizo ponudbene cene, ponudbo proizvajalca škornjev, vzorec in certifikat, da je 100% guma za artikel škornji gumi rudarski. Naročnik je v skladu s prvim in drugim odstavkom 53. člena ZJN-1, zahteval od ponudnika podjetjaâ??.., podrobnejšo analizo ponudbene cene, ponudbo proizvajalca škornjev in vzorec za artikel škornji podloženi usnjeni.

Vlagatelju pa je naročnik dne 15.04.2002 odgovoril, da se mu obrazloženo obvestilo oddaje javnega naročila za nabavo izdelkov zaščite - sklop 3 (delovna obutev) ne posreduje, ker je komisija ponovno pregledala vse ponudbe in od določenih ponudnikov zahtevala dodatna pojasnila. Naročnik je tudi navedel, da se bo postopek nadaljeval, ko bo komisija pregledala vso dodatno prispele dokumente.

Vlagatelj je dne 25.04.2002, po svojem pooblaščencu poslal obvestilo naročniku, v katerem ga opozarja, da krši določbe ZJN-1 in v katerem ga je ponovno pozval, da mu nemudoma posreduje obrazloženo obvestilo, saj da bo sicer vložil zahtevek za revizijo.

Naročnik je dne 09.05.2002 podal obrazloženo obvestilo, št. Kom-2972-MS v katerem je zapisal: "Javno naročilo se v SKLOP 1 odda najugodnejšemu ponudniku, gospodarski družbiâ??â??, po ponudbeni ceniâ??â??.., za SKLOP 2 â??â??..po ponudbeni ceni â??â??..in za SKLOP 3 â??â??.po ponudbeni ceniâ??â??.."
V nadaljevanju zapiše, da je posredoval obvestilo Kom-29/02-MS z dne 25.04.2002 o dodelitvi naročila vsem ponudnikom, ki so sodelovali v postopku oddaje javnega naročila. Naročnik je navedel, da je na osnovi zahtevka po obrazloženem obvestilu ponovno pregledal dokumentacijo vseh treh ponudnikov. Naročnik navaja, da je v 9. poglavju razpisne dokumentacije, ki opredeljuje tehnične specifikacije, na jasen in nedvoumen način določil kvaliteto izdelkov, ki jo je pokazal na skupnem sestanku z vsemi možnimi dobavitelji. Naročnik zapiše, da je ob ponovnem pregledu ponudb podvomil o ustreznosti za po en izdelek pri ponudniku 3,â??â??. in ponudniku 5,â??â??â??.. Naročnik je v skladu s prvim in drugim odstavkom 53. člena ZJN-1 zahteval pisno podrobnejšo ekonomsko analizo ponudbene cene, ponudbo proizvajalca in vzorec (v obeh primerih je šlo za škornje).
Za ponudnika 3 â??â??..naročnik zapiše: "Za, gumi škornji rudarski je naročnik prejel IZJAVO O SKLADNOSTI KT. II s slovenskimi standardi (Certifikat so izdelali v Angliji) in vzorec. Naročnik oziroma njegova služba za varstvo pri delu je pregledala certifikat in vzorec.Ugotovitev SDV službe je, da sicer škorenj odgovarja slovenskim standardom vendar pa je izvedba zgornjega dela stopala neustrezna in ni primern uporabo pri delu v naših jamah.. Zaradi navedene ugotovitve naročnik smatra ponudbo ponudnika 3 â??â??..za neprimerno in se izloči kot nepravilna."
Naročnik je pregledal tudi ponudbo ponudnika 5, in zapisal: "Za škornji podloženi usnjeni je naročnik od ponudnika prejel podrobno analizo cene in izjavo njegovega inozemskega partnerja, da potrjuje svojo ceno iskanega obuvala. Ponudnik je dostavil tudi zahtevani vzorec. Naročnik oziroma njegova služba za varstvo pri delu je pregledala vzorec. Ugotovitev SDV službe je, da je sicer škorenj izdelan kvalitetno ni pa izdelan tako kot smo zahtevali in je zato neustrezen in ni primeren za uporabo pri delu v naših delih. Zaradi navedene ugotovitve naročnik smatra ponudbo ponudnika 5 â??â??..za neprimerno in se izloči kot nepravilna."

V nadaljevanju je še zapisal: "Naročniku tako ostane samo ena popolna in pravilna ponudba. Zaradi tega se je naročnik odločil, da razveljavi obvestilo o oddaji javnega naročila za SKLOP 3 naš znak KOM-29/02-MS. Postopek oddaje javnega naročila se za sklop 3 DELOVNA OBUVALA v celoti ponovi."


Vlagatelj je dne 18.05.2002, vložil zahtevek za revizijo, št.: Kom-29/02-MS, v katerem predlaga, da Državna revizijska komisija v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila, vlagatelju zahtevka pa prizna tudi stroške revizijskega postopka, z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje revizijske odločbe do dne plačila. Vlagatelj navaja, da je imel izbrani ponudnik za 58, oziroma 65% nižjo cenovno ponudbo kot pa druga dva ponudnika. Vlagatelj zahtevka je zapisal, da je preveril ponudbo v Sloveniji (vključno z uvozniki) in ugotovil, da so cene izbranega ponudnika enostavno nedosegljive. Vlagatelj navaja, da ga je naročnik prosil za dodatne podatke in da mu jih je poslal, kljub temu pa še naprej vztraja pri izdaji obrazloženega obvestila (dopis z dne 25.4.2002).
Naročnik je kasneje izdal obrazloženo obvestilo, vendar vlagatelj meni, da je naročnik v napadenem postopku storil več nepravilnosti in kršitev postopka.

Vlagatelj tako navaja, da je naročnik:
1. V postopku oddaje naročila po postavitvi zahteve po obrazloženem obvestilu izdal sklep, s katerim je zavrnil izdajo zahtevanega obrazloženega obvestila, z navedbo, da mora od ponudnikov zahtevati dodatna pojasnila. Vlagatelj zapiše, da ZJN-1 takega sklepa ne predvideva, ampak naročnika celo zavezuje (79. člen ZJN-1), da ponudniku v 15 dneh izda obrazloženo obvestilo. Naročnik je tako obvestilo izdal po 30 dneh! Pri tem pa ni upošteval, da je pred tem že izdal sklep o oddaji javnega naročila, ki ga ni nikoli razveljavil, zaradi česar ni bil več upravičen preverjati nobene ponudbe.
2. Tudi v obrazloženem obvestilu naročnik vlagatelja zahtevka ni obvestil o tem, ali je ravnal v skladu z določili 54. člena ZJN-1 in cenovno preveril ponudbo izbranega ponudnika. Vlagatelj zapiše, da tudi v novem postopku, v katerem je naročnik protizakonito ponovno preverjal ponudbe, tega ni storil.
3. Iz obrazloženega obvestila z dne 9.5.2002 izhaja, da naj bi naročnik razpis za enega od sklopov ponovil, pri tem pa prvotni sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika ni bil razveljavljen, poleg tega pa ga po oddaji naročila, po mnenju vlagatelja sam niti več ne more razveljaviti. Vlagatelj tako zapiše, da je nezanemarljivo tudi dejstvo, da je naročnik "v ponovljenem postopku" izločil celo ponudbo izbranega ponudnika!
4. Naročnik je v 10. točki razpisne dokumentacije določil, kakšna so merila za izbiro najugodnejše ponudbe. Nikjer v razpisni dokumentaciji ni navedeno, kakšni točno morajo biti izdelki, ampak naj bi se pri ocenjevanju ponudb ocenjevali praktično samo finančni kriteriji. Vlagatelj tako zapiše, da je naročnik je v "ponovljenem postopku" najprej v nasprotju z razpisno dokumentacijo od ponudnikov zahteval predložitev vzorcev (pri čemer nikjer ne navaja, zakaj je to zahteval samo od dveh ponudnikov in ne od vseh), potem pa na podlagi ponudniku neznanih kriterijev odločal o primernosti posameznega vzorca . Pri tem celo ne navaja, zakaj "izvedba zgornjega dela stopala" ne ustreza za delo v naročnikovih jamah, predvsem pa je zanimivo, da je kot neustreznega ocenil celo vzorec ponudnika, ki je s sklepom o oddaji javnega naročila še vedno izbran!

Kot dokaze predlaga vlagatelj naslednje dokaze:
- Merila za izbiro najugodnejše ponudbe (iz razpisne dokumentacije);
- Zapisnik o javnem odpiranju ponudb z dne 26.3.2002;
- Obvestilo o oddaji javnega naročila z dne 5.4.2002;
- Zahtevek za obrazloženo obvestilo z dne 10.4.2002;
- Naročnikov sklep z dne 15.4.2002;
- Naročnikov zahtevek za ekonomsko analizo ponudbe z dne 15.4.2002;
- Dopis z dne 25.4.2002;
- Obrazloženo obvestilo z dne 9.5.2002

Glede na vse navedeno, vlagatelj zahtevka zapiše, da je upravičena domneva, da je naročnik v postopku oddaje javnega naročila zlorabil svoja pooblastila in pravice in pri tem celo neposredno kršil zakon ter pravice posameznih ponudnikov.

Dne 24.05.2002 je naročnik poslal Državni revizijski komisiji mnenje v katerem je zapisal, da naročnik ni zavrnil izdajo zahtevanega obrazloženega obvestila, temveč je vlagatelja obvestil, da bo izvedel še dodatno preverjanje, nakar bo izdal obrazloženo obvestilo, kar je tudi storil. Naročnik zapiše, da ZJN-1 ne govori o sklepu o oddaji, temveč je to vlogo prevzelo obvestilo o oddaji, naročnik pa je z obrazloženim obvestilom spremenil prvotno obvestilo o oddaji javnega naročila.
Nadalje navaja, da je ravnal v skladu z določili 53. in 54. člena ZJN-1, saj je ponudnike pozval k pisni podrobnejši analizi ponudbene cene in zahteval ponudbe njihovih poddobaviteljev. Naročnik pravi, da ni zahteval, dovolil ali ponudil kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe.
Na vlagateljevo navedbo, da je nezanemarljivo tudi dejstvo, da je naročnik "v ponovljenem postopku" izločil celo ponudbo izbranega ponudnika, je naročnik zapisal, da naročnik ni izvedel nobenega ponovljenega postopka, temveč je še enkrat podrobno pregledal ponudbe in izvedel aktivnosti, ki so mu dala dodatna pojasnila ponudbenih postavk.
Na vlagateljevo navedbo, da je v 10. točki razpisne dokumentacije določil, kakšna so merila za izbor najugodnejše ponudbe in da nikjer v razpisni dokumentaciji ni navedeno, kakšni točno morajo biti izdelki, ampak naj bi se pri ocenjevanju ponudb ocenjevali praktično samo finančni kriteriji, je naročnik zapisal, da se je naročnik ob odločitvi, da se odda javno naročilo z odprtim postopkom zavedal, da bo težko opredelil vse podrobnosti o kvaliteti posameznih izdelkov zato je že v objavi v Uradnem listu navedel sestanek z vsemi dobavitelji in sicer 27.02.2002, kjer bodo predstavljeni vzorci razpisanega blaga. Na omenjenem sestanku je bil navzoč tudi direktor vlagatelja zahtevka za revizijo. Po zaključku sestanka je vsak prisoten ponudnik podpisal potrdilo o seznanitvi s kvaliteto, ki naj bi jo imelo razpisano blago.
Na navedbo vlagatelja, da je naročnik v "ponovljenem postopku" najprej v nasprotju z razpisno dokumentacijo od ponudnikov zahteval predložitev vzorcev (pri čemer nikjer ne navaja, zakaj je to zahteval samo od dveh ponudnikov in ne od vseh), potem pa na podlagi ponudniku neznanih kriterij odločal o primernosti posameznega vzorca je naročnik zapisal, da je naročnik zahteval predložitev vzorcev, da bi lahko preizkusil vzorce in podal strokovno oceno o primernosti. Za primerjavo je vzel blago, ki ga uporablja v jamah in ustreza vsem zahtevanim določilom o varstvu pri delu. Vzorec vlagatelja zahtevka tem kriterijem ni ustrezal, čeprav je bil seznanjen s tem, kakšno kvaliteto mora ponuditi.
Na navedbo vlagatelja, da naročnik pri tem celo ne navaja, zakaj "izvedba zgornjega dela stopala" ne ustreza za delo v naročnikovih jamah in da je zanimivo, da je kot neustreznega ocenil celo vzorec ponudnika, ki je s sklepom o oddaji javnega naročila še vedno izbran, je naročnik zapisal, da preizkušeni vzorec ni ustrezal vsem zahtevanim določilom o varstvu pri delu.

Naročnik je dne 24.05.2002 odstopil zahtevek za revizijo v odločanje Državni revizijski komisiji, z dokumentom št. KOM.II.-29/02.
Državna revizijska komisija je dne 28.05.2002, izdala sklep št. 018-110/02-24-1094, v katerem je zapisala, da mora o zahtevku za revizijo odločiti naročnik.

Dne 30.05.2002 je naročnik izdal sklep, št. Kom-29/02-MS, da se zahtevek za revizijo zavrne.
V sklepu je odgovoril na vlagateljeve navedbe. Podal je ista stališča, kot v zgoraj opisanem mnenju.

Vlagatelj je dne 06.06.2002, z dokumentom št. Kom 29/02-MS zahteval nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, pri čemer ostaja pri istih navedbah, kot jih je podal že predhodno.

Naročnik je odstopil dne 10.06.2002, z dokumentom KOM.II.-29/02, zahtevek v reševanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je v postopku revizije najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi."

Pri pregledu dokumentacije je Državna revizijska komisija ugotovila, da vsebina obrazloženega obvestila z dne 09.05.2002, št. Kom-29/2-MS ni jasna in je tudi sama s seboj v nasprotju.
Naročnik je dne 05.04.2002, z dokumentom št. Kom-29/02-MS, izdal obvestilo o oddaji naročila. V tem obvestilu je za Sklop 3 zapisal, da je bil izbran ponudnik â??â??.po ponudbeni ceni â??â??â??.
V obrazloženem obvestilu pa je v začetku teksta zapisal isto informacijo, na drugi strani pa je zapisal, da se je odločil, da razveljavi obvestilo o oddaji javnega naročila za sklop 3, št. KOM-29/02-MS z dne 05.04.2002. Postopek oddaje javnega naročila se za sklop 3 delovna obuvala v celoti ponovi.

Iz tako formuliranega obrazloženega obvestila ni jasno, ali je sedaj podjetje â??â??..izbrano za sklop 3 ali pa morda ni izbrano.
Državna revizijska komisija opozarja, da kljub temu, da se obrazloženo obvestilo in obvestilo o oddaji naročila ne imenujeta sklep ali sodba, pa morata kljub temu imeti primerno strukturo iz katere je mogoče jasno razbrati vsebino naročnikove odločitve. V navedenem obrazloženem obvestilu je na mestu kjer se navadno (v aktih de iure imperii) nahaja izrek zapisano, da je podjetje â??â??..izbrani ponudnik za sklop 3, na drugi strani, kjer pa po formi sledi obrazložitev, pa je zapisano, da se je odločil razveljaviti odločitev o oddaji naročila z dne 05.04.2002.
V istem dokumentu torej naročnik nekoga spozna za izbranega ponudnika, nadalje pa ga ne spozna za izbranega ponudnika.
V delu kjer je izrek, bi naročnik torej moral zapisati, da izbranega ponudnika bodisi prizna, bodisi ne prizna za izbranega ponudnika, v sami obrazložitvi pa nato lahko navaja celotno vsebino in razloge za odločitev kot jo je sprejel.

Državna revizijska komisija tudi opozarja, da v primeru, ko obrazloženo obvestilo spreminja obvestilo o oddaji javnega naročila, kar samo po sebi ni nedopustno, mora biti le-to poslano vsem ponudnikom in da mora biti dana vsem ponudnikom uporaba pravic iz ZJN-1 in ZRPJN.
Državna revizijska komisija opozarja, da tako obvestilo nima samo učinka inter partes, temveč tudi erga omnes.

Ob vsem opisanem je bilo potrebno zahtevo vlagatelja upoštevati in v skladu s 2. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, razveljaviti obvestilo o oddaji javnega naročila z dne 05.04.2002, za št. Kom-29/02-MS, v delu, ki se nanaša na oddajo naročila za sklop 3: delovna obuvala in obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila z dne 09.05.2002, št. Kom-29/2-MS, v delu, ki se nanaša na oddajo naročila za sklop 3: delovna obuvala

Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo.
Zahteval je povračilo takse za zahtevek v višini 80.000,00 SIT, obrazloženo obvestilo 50 točk po odvetniški tarifi št. 33/3 (Uradni list RS, št. 7-458/1995, v nadaljevanju tar.), dopis z dne 25.04.2002 (tar. št. 33/3) 50 točk, revizijski zahtevek (tar. št. 22/6) 2.250 točk, DDV (davčna številka.: 66770793) v višini 20%, fotokopije 720 SIT in poštnino 860 SIT.
V vlogi s katero je vlagatelj zahteval nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo je navedel še obvestilo stranki v višini 10 točk, vlogo v višini 50 točk, fotokopije v višini 90 SIT in poštnino v višini 240 SIT.

Vlagatelju se prizna povračilo stroškov takse za zahtevek v višini 80.000,00 SIT, revizijski zahtevek v višini 900 točk (tar. št. 13/1), DDV v višini 20%, zahtevek za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo v višini 10 točk, vloga v višini 50 točk.
Ne priznajo pa se stroški fotokopij in poštnine, saj niso bili predloženi računi. Ravno tako se ne prizna povračilo stroškov za zahtevo za obrazloženo obvestilo v višini 50 točk in za dopis z dne 25.04.2002 v višini 50 točk. Zadnji dve vlogi se ne priznata, ker nista bila podani v postopku pravnega varstva, ki začne teči z vložitvijo revizijskega zahtevka, temveč predstavljata del oddaje javnega naročila, ki je vsebovan in oblikovan kot materialnopravno dejanje, na podlagi ZJN-1.

Povračilo stroškov se torej prizna v višini 194.000,00 SIT.

V skladu s drugim odstavkom 23. člena pa Državna revizijska komisija opozarja na naslednja dejstva.

Naročnika opozarja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje tudi, da je ponujena cena izbranega ponudnika bistveno nižja od vlagateljeve cene. Državna revizijska komisija ugotavlja, da ZJN-1 v 10. točki prvega odstavka 3. člena definira pojem "neobičajno nizka cena" kot ceno iz ponudbe, ki je tako nizka, da pri naročniku vzbuja dvom o možnosti izvedbe javnega naročila. Prvi odstavek 53. člena ZJN-1 pa glede "neobičajno nizke cene" določa: "Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, mora naročnik, preden tako ponudbo zavrne, pisno zahtevati podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere meni, da so merodajne in jih mora, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveriti." Naročnika torej zakon ne obvezuje, da mora od ponudnika, ki ponudi (neobičajno) nizko ceno, zahtevati obrazložitev ponudbene cene, ampak morata biti za to izpolnjena dva pogoja: ponudbena cena mora biti neobičajno nizka in naročnik mora biti odločen zavrniti ponudbo zaradi neobičajno nizke cene. Iz besedila zakona je razvidno, da se postopek nanaša na primere, ko želi naročnik določeno ponudbo zavrniti, in sicer zato, ker ocenjuje, da je ponujena cena po njegovi presoji nerealna. Tega, katere cene je potrebno šteti za "neobičajno nizke" in pod kakšnimi pogoji, zakon ne določa, zato je mogoče sklepati, da gre za vprašanje, ki ga je zakonodajalec prepustil poslovni oceni naročnika.

Nizka cena torej sama po sebi ni prepovedana. ZJN-1 določa, da mora naročnik v primeru, če oceni, da ponujena cena zbuja dvom o možnosti izvedbe javnega naročila oz. o realni oceni vrednosti ponujenih storitev, od ponudnika zahtevati podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe.

Vlagatelja pa Državna revizijska komisija predvsem opozarja na peti odstavek 12. člena ZRPJN, ki določa, da po odločitvi o dodelitvi naročila, ponudnik ne more vložiti zahtevka za revizijo, iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila.

Državna revizijska komisija tudi opozarja naročnika, da mora v skladu z drugim odstavkom 25. člena ZJN, v primeru, če ugotovi, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ne more ali ne bo mogel oceniti prispelih ponudb, ponoviti javni razpis in povrniti ponudnikom na njihovo zahtevo stroške, za katere predložijo dokazila.

Državna revizijska komisija tudi opozarja, da določa pomen pravile ponudbe ZJN-1 v 18. točki prvega odstavka 3. člena ZJN-1, ki določa, da je "pravilna ponudba -tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije."
Tudi sprejemljivost ponudbe definira isti odstavek istega člena v 20. točki, ki določa, da je "sprejemljiva ponudba, tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ustreza v celoti merilom, pogojem in morebitnim kvalifikacijskim zahtevam."
Tudi primernost definira isti odstavek v 19. točki, ki določa, da je "primerna ponudba - tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti ustreza tehničnim specifikacijam."
Državna revizijska komisija opozarja naročnika, da so ti pojmi in njihova vsebina določeni v ZJN-1 in da se torej ne morejo določati po ex post pregledu prejete dokumentacije.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (člen 23/3 ZRPJN).

V Ljubljani, dne ........