018-115/02

Številka: 018-115/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 17. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99 in 90/99, v nadaljevanju: ZRPJN) po â??â??v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za zamenjavo radiatorjev z ventilatorskimi konvektorji in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??â??.(v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??â??(v nadaljevanju: naročnik), dne â??â??â??

ODLOČILA

Pritožba se zavrne kot neutemeljena in se potrdi sklep naročnika z dne 23.05.2002, s katerim je naročnik ob molku vlagatelja ugotovil, da je zahtevek za revizijo umaknjen.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, števâ??â??, pod štev. objaveâ??â??, objavil javni razpis za zamenjavo radiatorjev z ventilatorskimi konvektorji.

Naročnik je dne 26.03.2002 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, štev. 203/2001, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila izbral podjetje â??â??â??.(v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je na javni razpis prispelo osem ponudb, od katerih dve ponudbi (med njima tudi ponudba vlagatelja) nista bili pravilni in sta bili zato izločeni iz postopka ocenjevanja. Naročnik navaja, da je opravil izbiro med preostalimi ponudniki, ki so predložili pravilne ponudbe ter v skladu z merili iz razpisne dokumentacije kot najugodnejšo izbral ponudbo izbranega ponudnika.
Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila (dokument z dne 26.04.2002).
Naročnik je dne 14.05.2001, s sklepom, brez opravilne številke, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, obenem pa je vlagatelja v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, naj mu najkasneje v roku treh dni od prejema tega sklepa pisno sporoči, ali bo nadaljeval revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Dne 23.05.2002 je naročnik sprejel sklep, brez opravilne številke, s katerim je ugotovil, da ga vlagatelj v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN ni obvestil o tem, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek umika, zaradi česar je naročnik ob molku vlagatelja štel, da je zahtevek za revizijo umaknjen.

Vlagatelj je pri Ministrstvu za finance, vložil pritožbo (dokument z dne 27.05.2002) zoper sklep naročnika o zavrnitvi zahtevka za revizijo, z dne 14.05.2002 in ugotovitvenega sklepa, z dne 23.05.2002. Kopijo pritožbe je vlagatelj poslal naročniku. V pritožbi vlagatelj navaja, da na sklep naročnika, z dne 14.05.2002, res ni pravočasno odgovoril, da pa ima na vsebino sklepa vrsto pripomb oziroma pomislekov, ki jih podrobneje navaja v nadaljevanju svoje pritožbe, in sicer:
1. Na javnem odpiranju ponudb je bil predstavnik vlagatelja prisoten in ni imel pripomb, ker se je ugotavljala le popolnost ponudb in vrednost ponudbe, kar je razvidno iz kopije zapisnika o odpiranju, komisija pa pri odpiranju ponudb ni ugotovila pomanjkljivosti.
2. Naročnik v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo navaja razlog za izločitev vlagateljeve ponudbe. V zvezi z navedenim vlagatelj trdi, da zahteva po navedbi števila in imena podizvajalcev (20 oseb) glede na razpisne pogoje - tehnični del, ni bila definitivno izločitveni faktor. Vlagatelj meni, da je tak pogoj v razpisu diskriminatoren do inženiring ponudnikov kot je npr. on sam ter da to veliko bolj ustreza večjim izvajalcem z lastno operativo, katere pa vlagatelj tudi sam vključuje pri večjih projektih in eventualnih zahtevah naročnikov.

Naročnik je dne 31.05.2002 pritožbo vlagatelja, skupaj z dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila, odstopil Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 03.06.2002, na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN, od naročnika zahtevala, naj ji dostavi dodatno dokumentacijo, in sicer: zahtevek za revizijo, izpis o plačilu takse in dokazilo o vročitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Zahtevane dokumente je Državna revizijska komisija od naročnika prejela dne 05.06.2002 (dopis naročnika, brez opravilne številke, z dne 03.06.2002) in dne 10.06.2002.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik, skladno s 16. členom ZRPJN, o zahtevku za revizijo odločil dne 14.05.2002, z dokumentom brez opravilne številke. V prej navedenem dokumentu je naročnik, na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN, opozoril vlagatelja, da mu mora v treh dneh od prejema sklepa, sporočiti ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Kot je razvidno iz v spisovno dokumentacijo priloženega uradnega poštnega dokumenta, je vlagatelj prejel predmetni sklep dne 16.05.2002.
Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je med strankama nesporno dejstvo, da vlagatelj ni pravočasno sporočil naročniku, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, kar je vlagatelj izrecno zapisal v dokumentu z dne 27.05.2002 ("na sklep z dne 14.05.2002 res nismo pravočasno odgovoriliâ??.").
ZRPJN v prvem odstavku 17. člena določa, da mora naročnik o odločitvi v zvezi z zahtevkom za revizijo v treh dneh obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo in ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v roku treh dni sporoči ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, ali zahtevek za revizijo umika. V primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čimer se izda sklep, zoper katerega je dopustna pritožba v 3 dneh na Državno revizijsko komisijo. Zakon torej molk vlagatelja zelo strogo sankcionira in sicer s fikcijo umika zahtevka za revizijo. Ker umik zahtevka povzroči situacijo, ki je enaka tisti, v kateri zahtevek za revizijo sploh ni vložen, ima le-ta za posledico tudi to, da postane naročnikova odločitev o dodelitvi naročila takoj pravnomočna.
Glede na vse navedeno je mogoče nedvomno zaključiti, da je naročnik postopal v skladu z zahtevami ZRPJN in vlagatelja pravilno obvestil o odločitvi v zvezi z revizijskim zahtevkom. Ker se vlagatelj na njegov poziv, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, v zakonitem tridnevnem roku ni odzval, je bilo potrebno sprejeti odločitev kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (člen 23/3 ZRPJN).
V Ljubljani, dne â??..