018-108/02-1

Številka: 018-108/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, štev. 78/99, 90/99; v nadaljevanju ZRPJN) po ..â??â??.., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za fizično varovanje z receptorskimi deli ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??â??â??â??(v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??â??..(v nadaljevanju: naročnik), dne â??â??.

ODLOČILA

Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi dokument naročnika â"śPoročilo o oddaji naročila za izvajanje storitev fizičnega varovanja z receptorskimi deli št. Su 040801/2002, z dne 25.04.2002.

Obrazložitev

Naročnik je dne 01.03.2002 v Uradnem listu RS, št. â??.., pod številko objave â??.., objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za fizično varovanje z receptorskimi deliâ??... Javno odpiranje ponudb je bilo dne 05.04.2002, po opravljenem pregledu in vrednotenju ponudb pa je naročnik izdal dokument â"śPoročilo o oddaji naročila za izvajanje storitev fizičnega varovanja z receptorskimi deli â??.., št. Su 040801/2002, z dne 25.04.2002, (v nadaljevanju: poročilo o oddaji naročila) v katerem je ugotovljeno, da je naročnik kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika â??â??â??â??.(v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Dne 29.04.2002 je naročnik prejel dopis, št. DKO507, z dne 26.04.2002, s katerim je vlagatelj na podlagi določila prvega odstavka 79. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju ZJN-1) zahteval obrazloženo obvestilo oddaji naročila. Dne 07.05.2002 je naročnik izdal obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila in ga naslovil na vlagatelja.

Naročnik je dne 06.05.2002 prejel zahtevek za revizijo, z dne 03.05.2002, št.GU 524/2002, ki ga je vlagatelj vložil zoper poročilo o oddaji naročila zaradi kršitve postopkovnih in materialnih pravil. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da bi moral biti izbrani ponudnik, izločen iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila, saj ne izpolnjuje pogojev iz 10. točke navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji (v nadaljevanju: navodila). Iz 10.8.1. točke navodil po mnenju vlagatelja kot nesporno izhaja, da mora imeti ponudnik izpolnjene pogoje, ki jih je določil naročnik v zvezi z referencami, prav tako pa mora predložiti tudi potrjene obrazce - reference, s strani druge pogodbene stranke oziroma
naročnika posla in kopije pogodb. Vlagatelj navaja, da je naročnik dne 14.03.2002 vsem ponudnikom poslal pojasnilo sledeče vsebine: "Ni potrebno predložiti pogodbe, zadostuje le potrdilo o sklenjeni pogodbi, to pomeni, potrdilo nasprotne pogodbene stranke o sklenjeni pogodbi za področje varovanja.". Vlagatelj pripominja, da je v zapisniku o javnem odpiranju ponudb, z dne 05.04.2002, pri ponudbi izbranega ponudnika glede točke 10.8.1. navodil jasno zapisano: "Ni pa posebnega potrdila za vsako od strank, da je sklenjena pogodba.". Po mnenju vlagatelja, ponudbena dokumentacija izbranega ponudnika ni popolna, prav tako pa je pomanjkljiva tudi ponudbena dokumentacija ponudnika â??â??..in â??â??â??saj ponudbi ni priložena posebna izjava iz točke f.), poglavje IX. (merila za ocenitev ponudb) razpisne dokumentacije, o vrsti objektov za katere ima ponudnik v letu 2001 sklenjene pogodbe o fizičnem varovanju. Vlagatelj predlaga, da naročnik odpravi poročilo o oddaji naročila in ponovno izbere najugodnejšo ponudbo.
Naročnik je dne 10.05.2002 izdal sklep, št. Su 040801/2002, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo kot neutemeljen. Naročnik v obrazložitvi tega sklepa navaja, da ni utemeljena revizijska navedba, da ponudbena dokumentacija izbranega ponudnika ne vsebuje vse dokumentacije, ki jo je zahteval naročnik. Izbrani ponudnik naj bi v izjavi iz točke f.), poglavje IX. razpisne dokumentacije izjavil, da ima v letu 2001 in 2002 sklenjene pogodbe o fizičnem varovanju (1.) sodnih objektov in (2.) objektov državnih organov ter (3.) objektov javnih zavodov, gospodarskih družb in drugih objektov, naročnike del pa naj bi izbrani ponudnik v tej izjavi tudi naštel. Skladno z 10.8.1. točko navodil pa naj bi izbrani ponudnik predložil obrazec "reference" za naročnike in jih navedel v tem obrazcu. Predložene reference naj bi bile pravilno potrjene (podpisane in ožigosane ) s strani naročnikov del, zato so bile te reference upoštevane pri vrednotenju njegove ponudbe. Naročnik meni, da je izbrani ponudnik predložil ustrezno izjavo iz točke f.), poglavje IX. razpisne dokumentacije in pravilno potrjene reference za storitve, ki so predmet tega javnega naročila. Ponudba izbranega ponudnika je po mnenju naročnika pravilna, zato je na pri vrednotenju na podlagi merila "varovanje objektov enake ali podobne dejavnosti" prejela 5 točk.
Prav tako naročnik meni, da ni utemeljena revizijska navedba, da je ponudnikâ??â??., predložil pomanjkljivo ponudbeno dokumentacijo. Naročnik je sicer ugotovil, da pri ponudbeni dokumentaciji tega ponudnika in ponudnikaâ??â??.., ni priložena izjava iz točke f.), poglavje IX. razpisne dokumentacije, kljub temu pa naročnik meni, da tega ni mogoče uporabiti v škodo navedenih ponudnikov, saj v razpisni dokumentaciji ni izrecno določeno, da mora biti ta izjava sestavljena in predložena s strani ponudnika. Prav tako naročnik meni, da vlagatelj glede te revizijske navedbe ne izkazuje pravnega interesa za uveljavljanje te revizijske navedbe, saj bi bil le-ta podan le v primeru, če bi vlagatelju zatrjevana kršitev povzročila škodo. Niti ponudba ponudnika â??â??â??., niti ponudba ponudnikaâ??â??.., ni bila izbrana kot najugodnejša ponudba. Naročnik meni, da v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ni kršil postopkovnih določil in da z njegovim ravnanjem vlagatelj ni bil oškodovan. Skladno z določilom prvega odstavka 17. člena ZRPJN je naročnik vlagatelja pozval naj ga v roku treh dni od prejema tega sklepa pisno obvesti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.
Vlagatelj je naročnika dne 20.05.2002, z dopisom, št. GU 685/2002, z dne 17.05.2002, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.
Naročnik je dne 22.05.2002 prejel dopis, št. GL 696/2002, z dne 21.05.2002, kateremu je vlagatelj priložil še potrdilo o plačilu takse v znesku 80.000,00 SIT.

Naročnik je z dopisom št. Su 040801/2002, z dne 23.05.2002, Državni revizijski komisiji dne 24.05.2002 odstopil zahtevek za revizijo in delno dokumentacijo o postopku oddaje predmetnega javnega naročila. V tem dopisu je naročnik pojasnil, da je zahtevek za revizijo v tej zadevi vložil tudi ponudnikâ??â??â??. Ko bo naročnik odločil o utemeljenosti zahtevka za revizijo tega ponudnika, pa bo Državni revizijski komisiji dostavil dodatno dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija je dne 04.06.2002 prejela dopis naročnika, z dne 03.06.2002, št. Su 040801/2002, s katerim je naročnik skladno z določilom drugega odstavka 17. člena ZRPJN Državni revizijski komisiji odstopil še preostalo dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Dne 10.06.2002 pa je Državna revizijska komisija prejela še zahtevek za revizijo, z dne 15.05.2002, ki ga je pri naročniku vložil ponudnikâ??â??.. Ker sta bila v tem postopku oddaje javnega naročila vložena dva zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo vlagatelja vsebinsko obravnavala istočasno z zahtevkom za revizijo podjetjaâ??â??â??â??..

Po proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.
Državna revizijska komisija je v postopku revizije najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.
Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".
Državna revizijska komisija je ugotovila, da je naročnik v 10. točki navodil navedel dokumente, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku kot dokazilo o usposobljenosti in sposobnosti. V 10.8.1. točki navodil je tako zapisano: "Ponudnik mora imeti izpolnjene pogoje, ki jih naročnik zahteva v zvezi z referencami in predložiti potrjene obrazce - reference s strani naročnikov in kopije pogodb". V zvezi s to točko navodil je naročnik dne 14.03.2002 izdal dokument "pojasnilo", št. 040801/2002, v katerem je pod točko I. zapisano vprašanje: "Na strani 22, točka 8, se za dokazovanje sposobnosti ponudnika zahtevajo tudi reference, potrjene s strani naročnika in kopije pogodb za storitve fizičnega varovanja. Ker vse pogodbe vsebujejo določilo o poslovni tajnosti, izvajalec varovanja ne srne tretjim osebam posredovati kopijo pogodbe brez soglasja naročnika. Ali je možno na kak drug način ali s kakim drugim dokumentom nadomestiti omenjeno zahtevo"" Naročnik je na to vprašanje odgovoril: "Ni potrebno predložiti pogodbe, zadostuje le potrdilo o sklenjeni pogodbi, to pomeni potrdilo nasprotne pogodbene stranke o sklenjeni pogodbi za področje varovanja". Naročnik je dokument "pojasnilo", z dne 14.03.2002, naslovil na vse (potencialne) ponudnike, ki so dvignili razpisno dokumentacijo. Državna revizijska komisija je pri tem upoštevala navedbo vlagatelja: "da je naročnik dne 14.03.2002 poslal vsem ponudnikom pojasnilo sledeče vsebine: Ni potrebno predložiti pogodbe, zadostuje le potrdilo o sklenjeni pogodbi, to pomeni potrdilo nasprotne pogodbene stranke o sklenjeni pogodbi za področje varovanja". Državna revizijska komisija je glede na citirano navedbo vlagatelja ugotovila, da je naročnik z dokumentom "pojasnilo", z dne 14.03.2002, spremenil razpisno dokumentacijo, pri tem pa je ravnal skladno z določilom četrtega odstavka 25. člena ZJN-l, ki določa: "Če je razpisna dokumentacija ali dopolnilni dokumenti preobširni, če se lahko pripravi ponudba le po ogledu kraja izvršitve javnega naročila in po pregledu dopolnilnih listin na kraju samem, ali če naročnik spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo šest dni ali manj pred rokom, določenim za predložitev ponudb, mora, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšati rok za predložitev ponudb".
Naročnik je v drugem odstavku 10. točke navodil zapisal: "V primeru neizpolnjevanja pogojev je ponudnik izločen iz postopka". Glede na citirano določilo navodil v zvezi z določilom 10.8.1. točke navodil in pa I. točko dokumenta "pojasnila", z dne 14.03.2002, je ponudnik izločen, če:
1. ne izpolnjuje pogojev, ki jih naročnik zahteva v zvezi z referencami
2. ne predloži potrjene obrazce-reference s strani naročnikov
3. ne predloži potrdila o sklenjeni pogodbi oziroma potrdila nasprotne pogodbene stranke o sklenjeni pogodbi za področje varovanja.

Naročnik je v IV. poglavju razpisne dokumentacije (Ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja usposobljenosti in sposobnosti) v 8.1. točki zopet zapisal, da mora imeti ponudnik izpolnjene pogoje, ki jih naročnik zahteva v zvezi z referencami in predložiti potrjene obrazce-reference s strani naročnikov in kopije pogodb. V VIII. poglavju razpisne dokumentacije (Izjave) je naročnik priložil obrazec - reference, s katerim naročnik del oziroma druga pogodbena stranka potrjuje, da je določen ponudnik zanj na podlagi pogodbenega razmerja v letih 2000 in 2001 opravljal storitev fizičnega varovanja z receptorskimi deli. V IX. poglavju razpisne dokumentacije (Merila za ocenitev ponudb) pa je naročnik v točki f). določil tudi merilo "varovanje objektov enake ali podobne dejavnosti". Pod to točko pa je naročnik zapisal: "Ponudnik mora podpisati izjavo o vrsti objektov, za katere ima v letu 2001 sklenjene pogodbe o fizičnem varovanju.". Državna revizijska komisija meni, da je citirano določilo točke f). v IX. poglavju razpisne dokumentacije potrebno šteti kot zahtevo naročnika, ki mora biti izpolnjena, da se lahko posamezna ponudba šteje za pravilno. Skladno z 18. točko prvega odstavka 3. člena ZJN-l je pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.
Državna revizijska komisija je ugotovila, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbeni dokumentaciji naštel naročnike del, za katere je opravljal fizično, intervencijsko, obhodno varovanje in varovanje javnih prireditev. Izbrani ponudnik je k svoji ponudbi priložil izpolnjen obrazec "referenčna lista s področja javnega naročila" in dokument "izjava", da ima v letu 2001 in 2002 sklenjene pogodbe o fizičnem varovanju (1.) sodnih objektov in (2.) objektov državnih organov ter (3.) objektov javnih zavodov, gospodarskih družb in drugih objektov, naročniki del pa so v tej izjavi tudi našteti. Prav tako je izbrani ponudnik priložil potrjene obrazce - reference za pet naročnikov del. Vendar pa mora Državna revizijska komisija mora pritrditi revizijski navedbi, da je ponudbena dokumentacija: izbranega ponudnika pomanjkljiva, saj ne vsebuje potrdila o sklenjeni pogodbi oziroma potrdila nasprotne pogodbene stranke o sklenjeni pogodbi za področje varovanja. To je v zapisniku o javnem odpiranju ponudb ugotovil tudi naročnik, ki je v ta zapisnik, z dne 05.04.2002, pri ponudbi izbranega ponudnika glede točke 10.8.1. navodil zapisal: "Ni pa posebnega potrdila za vsako od strank, da je sklenjena pogodba.". Naročnik je v drugem odstavku 10. točke navodil navedel, da je ponudnik, v primeru neizpolnjevanja pogojev , izločen iz postopka, zato lahko Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi naročnik postopal skladno z navedenim določilom razpisne dokumentacije, če bi ponudbo izbranega ponudnika, zaradi neizpolnjevanja pogoja v točki 10.8.1. navodil izločil iz nadaljnjega predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Naročnik pa tega ni storil, temveč je ponudbo izbranega ponudnika vrednotil na podlagi meril, ki jih je določil v razpisni dokumentaciji in njegovo ponudbo izbral kot najugodnejšo, zato je Državna revizijska komisija skladno z določilom 2. alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN razveljavila poročilo o oddaji naročila, z dne 25.04.2002, št. Su 040801/2002.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo tudi navedel, da je pomanjkljiva tudi ponudbena dokumentacija ponudnikaâ??â??â??., saj ponudbi ni priložena posebna izjava iz točke f.), poglavje IX. Razpisne dokumentacije, o vrsti objektov za katere ima ponudnik v letu 2001 sklenjene pogodbe o fizičnem varovanju. V zvezi s tem Državna revizijska komisija skladno z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN naročnika napotuje, naj ponovno pregleda prispele ponudbe in ugotovi ali res izpolnjujejo vse zahteve iz razpisne dokumentacije. torej naj ugotovi, katere izmed prispelih ponudb so pravilne, potem pa naj na podlagi ponovnega vrednotenja pravilnih ponudb skladno s pravili javnega naročanja izbere najugodnejšo ponudbo.
S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23.člena ZRPJN).
V Ljubljani, dne â??â??..