018-103/02

Številka: 018-103/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članov â??â??â??v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila za čiščenje prostorov bolnišnice, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil â??â??â??â??â??â??(v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zoper ravnanje naročnikaâ??â??â??â??. (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??â??â??â??

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, ki je razvidna iz obvestila o oddaji javnega naročila, št. 04/PW-1/02, z dne 08.04.2002.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 80.000 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 27.07.2001 sprejel sklep, št. 1-NK/6/01, o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za čiščenje prostorov bolnišnice. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. â??â??., z dne â??â??.., pod številko objave â??â??â?? objavil javni razpis za čiščenje prostorov bolnišnice. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, št. DS-4/02, z dne 28.02.2002, je razvidno, da je naročnik prejel 3 ponudbe.

Iz obvestila o oddaji javnega naročila, št. 04/PW-1/02, z dne 08.04.2002, je razvidno, da se javno naročilo za izvajanje storitev dnevnega čiščenja prostorov bolnišnice odda ponudniku â??â??â??â??â??(v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).

Naročnik je dne 18.04.2002 prejel vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 17.04.2002, v katerem vlagatelj navaja, da ga vlaga zaradi bistvenih kršitev postopka in nepravilne uporabe materialnega prava po Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1). Po mnenju vlagatelja je naročnik njegovo ponudbo popolnoma neutemeljeno in neupravičeno izločil kot nepravilno. Vlagatelj je, skladno z določili obveznih pogojev 19. člena, točke številka 12 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: navodil), v svoji ponudbi navedel in zadovoljivo dokazal izpolnjevanje teh pogojev. Obe navedeni referenci, ki ju je vlagatelj predložil, sta bili potrjeni s strani naročnikov storitev - referenčnih bolnišnic. Kljub temu je naročnik od vlagatelja z dopisom, z dne 01.03.2002, dodatno zahteval pojasnilo glede izdane referenceâ??.. Vlagatelj je zato v roku predložil ustrezna dokazila in pojasnila ter mu na ustrezen način navedel zahtevane površine. Kljub temu je, po navedbah vlagatelja brez obrazložitve in obvestila o vzrokih za nezadovoljstvo s priloženimi referencami, naročnik dne 18.03.2002 in 22.03.2002 opravil ogled na celotni referenčni lokaciji. Tudi teh ugotovitev naročnik po navedbah vlagatelja ni obrazložil, niti ni pojasnil, kako je do teh ugotovitev prišel in kdo od pristojnih je trditve potrdil, kajti za navedene referenčne lokacije je bil vlagatelj izbran na podlagi javnega naročila in ima na njegovi podlagi sklenjeno veljavno pogodbo. Na podlagi te pogodbe je vlagatelj tudi pridobil potrjeno referenco. Dodatno pojasnilo je naročnik zahteval tudi glede druge referenceâ??.. Vlagatelj je z dopisom, z dne 20.03.2002, utemeljil, da vseh podatkov ne more posredovati, saj so označeni kot poslovna skrivnost. Iz vseh naročnikovih ravnanj izhaja, da želi naročnik vlagatelja v vseh fazah postopka nezakonito izločiti iz nadaljnje obravnave kljub izpolnjevanju pogojev in izigrati namen ZJN-1 ter vlagatelja, ki je predložil najugodnejšo pravilno ponudbo.
Da je naročnik neenakopravno in diskriminatorno obravnaval vlagateljevo ponudbo izhaja iz dejstva, da je naročnik samo od vlagatelja nenehno zahteval dodatna pojasnila. Ker ponudnik pod št. 2, po vlagateljevih podatkih izvaja le čiščenje bolnišniceâ??â??â??, katere površina je neto manjša od 23.000 m2 (po podatkih iz javnega naročila iz marca 2002), naročnik ni imel pogojev za izbor najugodnejšega ponudnika po določilih 76. člena ZJN-1.

Poleg tega vlagatelj navaja, da naročnik neutemeljeno in v nasprotju z določili 53. člena ZJN-1 ugotavlja, da naj bi vlagatelj na predmetnem javnem razpisu ponudil neobičajno nizko ceno. V kolikor je naročnik domneval, da je vlagatelj ponudil neobičajno nizko ceno, ga je bil dolžan skladno s 53. členom ZJN-1 pozvati k obrazložitvi ponudbene cene. Vlagatelj v dokaz, da njegove ponudbene cene ni moč šteti za neobičajno nizko in da je njegova ponudbena cena odraz trenutnega stanja in cen za tovrstne storitve, prilaga fotokopijo analize cen zadnjih javnih naročil za storitve čiščenja v različnih bolnišnicah. Analiza (ki jo je vlagatelj predložil kot dokaz) kaže, da ponudbene cene izbranega ponudnika največkrat prekomerno odstopajo od povprečja in da je izbrani ponudnik za čiščenje v bolnišnici Celje ponudil ceno, ki je za skoraj 100,00 SIT nižja od cene, za katero ga je kot najugodnejšega ponudnika izbral naročnik. Poleg tega je bila zahtevana intenziviteta čiščenjaâ??â??. Vlagatelj naročniku predlaga, da ravna kot dober gospodar in na podlagi navedenih dejstev ne pristane na očitno previsoko ceno.
Vlagatelj še dodaja, da iz vseh zgoraj navedenih dejstev izhaja, da naročnik kljub jasnim zakonskim določilom zlorablja svoje pravice in nikakor ne želi izbrati drugega izvajalca ter se tudi v postopku izbora v tem ponovljenem javnem naročilu poslužuje nezakonitih ravnanj.

Vlagatelj naročniku v skladu z določili ZRPJN predlaga, da naj vlagateljevo ponudbo kot pravilno uvrsti v nadaljnje točkovanje in vlagatelja izbere kot najugodnejšega ponudnika. V kolikor naročnik ne bo upošteval predloga vlagatelja, le-ta predlaga, da predlogu vlagatelja ugodi Državna revizijska komisija, saj nenehno ponavljanje javnih naročil iz razlogov na strani naročnika dejansko pomeni, da se nezakonito ohranja in podaljšuje že pretečeno pogodbeno razmerje z dosedanjim in v tem postopku nepravilno izbranim izvajalcem.

Naročnik je z dopisom, št. 04/PW-4/02, z dne 19.04.2002, vlagatelja pozval, da plača takso v skladu s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN. Vlagatelj je dopisu, z dne 24.04.2002, priložil potrdilo o plačilu takse in naročnika obvestil, da bo v primeru, da bo Državna revizijska komisija ugodila njegovemu zahtevku, zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je sprejel odločitev, št. 05/PW-1/02, z dne 08.05.2002, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik v obrazložitvi navaja, da je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila zahteval dodatna pojasnila tudi od vlagatelja. V prvem zahtevku za pojasnilo ponudbe je naročnik zahteval pojasnilo referenceâ??â??, ki pa je vlagatelj, po mnenju naročnika, ni ustrezno pojasnil. Zaradi navedenega se je naročnik odločil, da bo sam preveril dejansko stanje na referenčni lokaciji. Ugotovitve naročnika so razvidne iz izdanega obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika. Kot dokaz naročnikovih ugotovitev izâ??â??, bo le-ta, v kolikor bo vlagatelj vztrajal, da se postopek nadaljuje pred Državno revizijsko komisijo, posredoval slednji dokazni slikovni material, iz katerega je nedvoumno razvidno, kdo opravlja storitve dnevnega čiščenja na tej lokaciji. Ker je naročnik, v fazi pregleda in ocenjevanja prejetih ponudb, podvomil v resničnost vlagateljevih navedb glede referenc izâ??â??, se je odločil, da bo preverjal tudi v ponudbi navedeno drugo referenco, to je referenco izâ??â??... Naročnik je od vlagatelja zahteval navedbo natančne tlorisne kvadrature dnevnega čiščenjaâ??â??., vključno z navedbo posameznih delov stavb, v katerih opravlja razpisane storitve. Naročnik je zahteval še, da mora vlagatelj ustrezno argumentirano prikazati, da na tej lokaciji čisti tudi operacijske prostore, prostore intenzivnih terapij in neg ter hospitalne prostore. Naročnik nadalje navaja, da je ugotovil, da je vlagatelj v dodatnem pojasnilu ponovno želel zavesti naročnika ter ga prepričati, da so v ponudbi navedeni podatki resnični, jih pa zaradi zgoraj navedenih razlogov ne more natančneje definirati. Naročnik je dejansko stanje preverjal naâ??â??â??., pri čemer je ugotovil, da vlagatelj na tej lokaciji ne čisti operacijskih prostorov, niti prostorov intenzivnih neg in terapij ter da je skupna neto tlorisna površina manjša od površine, ki jo je le-ta navedel v svoji ponudbi na predmetnem javnem razpisu. Kot dokaz naročnikovih navedb le-ta v prilogi te odločitve vlagatelju posreduje izjavoâ??â??â??.., iz katere je razvidna točnost naročnikovih navedb.
Naročnik še dodaja, da je navajanje zavajajočih podatkov, glede izpolnjevanja pogojev, na podlagi 8. točke drugega odstavka 41. člena ZJN-l, naročnik v 17. členu navodil opredelil kot razlog za izločitev ponudbe iz nadaljnjega postopka. Vlagatelj je bil s to zakonsko zahtevo seznanjen, kar je potrdil z Izjavo o nezavajajočih podatkih, ki predstavlja sestavni del in prilogo njegove ponudbe, s katero se je prijavil na predmetni javni razpis. Vlagatelj je po mnenju naročnika obe referenčni potrdili napisal sam ter jih tako pripravljene posredoval v podpis v referenčni ustanovi, brez ustreznega komentarja, glede na naročnikove zahteve iz javnega razpisa. Na ta način je vlagatelj, po mnenju naročnika, zavedel odgovorne osebe v referenčnih ustanovah, ki so, verjetno zaradi neprevidnosti, potrdile zavajajočo vsebino referenčnih potrdil. Naročnik nadalje pojasnjuje, da je v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb tudi od ponudnika â??â??..zahteval dodatna pojasnila, v smislu izpolnjevanja dvanajste točke 19. člena navodil. Na podlagi naročnikove zahteve je omenjeni ponudnik predložil sklenjeno pogodbo ter k njej sklenjen aneks, iz katerega je razvidno izpolnjevanje vseh naročnikovih zahtev, opredeljenih v dvanajsti točki 19. člena navodil. Glede na predhodne navedbe naročnik vlagateljeve ponudbe ni preverjal v smislu prvega odstavka 53. člena ZJN-l, kar je le-ta navedel že v obvestilu o oddaji javnega naročila. Iz pogodb, sklenjenih med Onkološkim inštitutom in vlagateljem, oz. na podlagi teh pogodb izdanih računov za opravljene storitve na referenčni lokaciji, pa izhaja naročnikova navedba iz obvestila o oddaji javnega naročila, v katerem je le-ta navedel, da opravlja vlagatelj predmetne storitve na tej lokaciji za skoraj enkrat višjo ceno, čeprav na tej lokaciji ne čisti operacijskih prostorov, prav tako ne prostorov za intenzivne terapije in nege, kar je naročnik postavil kot obvezni pogoj, naveden v 12. točki 19. člena navodil. Naročnik je vlagatelja, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, da mu v treh dneh od prejema odločitve pisno sporoči ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 13.05.2002, obvestil, da vztraja pri nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo in sicer iz sledečih razlogov:
- Na â??â??â??vlagatelj po sklenjenih pogodbah dejansko čisti 4.025m2 neto tlorisnih površin, vendar tam opravlja tudi storitve čiščenja operacijskih prostorov in prostorov intenzivne nege na podlagi posebnih naročilnic. S tem potrjuje svojo izjavo o nezavajajočih podatkih, čeprav zahtevane pogoje izpolnjuje že na podlagi priloženega referenčnega potrdila zaâ??â??â??...
- V â??â??â??â??izvaja dela po pogodbah v skupni neto površini preko 35.000 m2. Kljub temu pa v objektu â??â??.opravljajo storitve čiščenja v večjem delu delavke, zaposlene vâ??â??â??â??...
- Vlagatelj še vedno meni, daâ??â??.., ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, saj na podlagi razpisne dokumentacije za javno naročilo, številkaâ??â??., objavljene dne â??â??â??za čiščenje prostorovâ??â??.., nesporno izhaja, da ima omenjena bolnišnica le 22.713 m2 neto površin za čiščenje.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, št. 05/PW-8/02, z dne 17.05.2002, skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN v odločanje odstopil zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila skupaj z mnenjem ter dokumentacijo predmetnega javnega naročila. Naročnik v mnenju navaja, da je na javnem odpiranju ponudb ugotovil, da so vsem ponudbam priloženi vsi v razpisni dokumentaciji zahtevani dokumenti. Komisija za ocenitev ponudb je pri pregledu kvalitete teh dokumentov v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb ugotovila, da sta ponudbi ponudnikov â??â??â??in izbranega ponudnika pravilni, vlagateljeva ponudba pa je nepravilna.
Naročnik je v razpisnih pogojih zahteval, da ponudnik izvaja storitve dnevnega čiščenja na dan predložitve v vsaj eni bolnišnici. Kot dodatno je naročnik zahteval, da mora ponudnik v tej referenčni bolnišnici čistiti vse, v nadaljevanju naštete prostore:
1. operacijske prostore,
2. prostore intenzivnih terapij in neg,
3. ambulantne prostore,
4. hospitalne prostore ter
5. ostale prostore (upravne zgradbe, energetski prostori, kuhinje oz. vsi prostori, v katerih se vrši neposredno opravljanje naročnikove osnovne dejavnosti).
Skupna neto tlorisna površina prostorov bolnišnice, naštetih v točkah od 1 do vključno 4, v katerih ponudnik opravlja storitve dnevnega čiščenja, mora znašati vsaj eno polovico naročnikove tlorisne površine (ASBM=70.000 m2, zahtevana referenčna površina AREF je torej 35. 000 m2). Naročnik za zadostitev temu pogoju ni zahteval, da ponudnik opravlja storitve čiščenja v zahtevani tlorisni površini v eni bolnišnici, ampak mora v tem primeru skupna tlorisna površina teh prostorov dosegati vsaj eno polovico naročnikove tlorisne površine ter da ima vsaka taka bolnišnica vse prostore naštete v točkah od 1 do vključno 4.
Kot referenčne površine naročnik ni upošteval površin oken, vrat, oz. vseh tistih delov bolnišnice oz. bolnišnic, ki ne predstavljajo tlorisne projekcije. Naročnik je zahteval tudi, da mora biti projekcija potrjena s strani naročnika storitve.
Naročnik je v fazi pregleda in ocenjevanja prejetih ponudb temeljito preveril tudi reference vlagatelja in pri tem ugotovil, da sta obe priloženi referenci zavajajoči ter neresnični. V prvi fazi preverjanja je zahteval dodatna pojasnila priloženih referenc od vlagatelja. Pri odgovoru na dodatna pojasnila v zvezi z referenco â??â??..je naročnik podvomil v njeno resničnost, zato je dejansko stanje preveril vâ??â??... Pri tem je ugotovil, da vlagatelj v â??â??..ne opravlja storitev dnevnega čiščenja, ampak le-tega opravlja â??â??â??z lastnim kadrom. Ponudnik na tej lokaciji opravlja storitve občasnega čiščenja dovozov in podhodov urgence (oljnih opleskov in asfaltnih površin) ter steklenih površin, ki se čistijo štirikrat mesečno in ostalih površin, ki se čistijo štirikrat mesečno oz. nekatere še redkeje, kar pomeni, da te storitve ne predstavljajo storitev dnevnega čiščenja tlorisnih površin. Kot dokaz za svoje trditve naročnik prilaga fotografije, posnete naâ??â??â??. Naročnik predlaga, da Državna revizijska komisija zahteva, v kolikor bi ocenila, da je to potrebno, predložitev urnikov oz. razporedov čistilne ekipeâ??â??.., ki opravlja dnevno čiščenjeâ??â??â??.. Iz urnikov je natančno razvidna ekipa, ki dnevno čisti omenjene prostore, razvidno je tudi, da je ta ekipa zaposlena na â??â??â??.in ne pri vlagatelju.
Glede druge reference, â??â??â??.., naročnik navaja, da je vlagatelj njegovo zahtevo za pojasnilo reference ocenil kot nesmiselno. Naročnik dodaja, da je tudi ta referenca zavajajoča, saj vlagatelj na tej lokaciji ne opravlja storitev dnevnega čiščenja operacijskih prostorov in prostorov intenzivnih terapij in neg. Kot dokaz naročnik prilaga dokumentâ??â??â??, z dne 29.04.2002. Prilaga tudi popravek vsebine referenčnega potrdila, ki ga je vlagatelj priložil kot sestavni del svoje ponudbe na predmetnem javnem razpisu. Iz popravka je razvidno, da je bila oseba, ki je prvotno referenco sicer potrdila, zavedena s strani vlagatelja, saj je ta sam pripravil tekst referenčnega potrdila, katerega je, verjetno zaradi neprevidnosti, podpisala direktorica za zdravstveno negoâ??â??. Direktorica je referenčno potrdilo, izdano vlagatelju dne 25.02.2002, popravila dne 15.05.2002, s čimer je tudi pisno potrdila točnost naročnikovih navedb, razvidnih iz odločitve glede revizijskega zahtevka. Odgovornost za točnost ponudbenih podatkov ima, po mnenju naročnika, izključno ponudnik. V potrditev svojih navedb naročnik Državni revizijski komisiji prilaga še pogodbe, ki jih je vlagatelj sklenil zâ??â??â??, vključno z izdanimi računi za mesec januar 2002. Iz teh dokumentov je po naročnikovem mnenju nedvoumno razvidno, da vlagatelj na tej lokaciji ne čisti operacijskih prostorov, prav tako ne čisti prostorov intenzivnih terapij in neg, kar pomeni neizpolnjevanje razpisnih pogojev. Iz pogodb je razvidno, da je tudi podatek o obsegu (tlorisni izmeri) reference zavajajoč.
Ponudbo vlagatelja je po mnenju naročnika šteti za nepravilno iz dveh razlogov, in sicer zaradi navajanja zavajajočih podatkov ter s tem neizpolnjevanja razpisnih pogojev.

Z dopisom, št. 018-103/02-23-1114, z dne 30.05.2002, je Državna revizijska komisija skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN naročnika pozvala, da dostavi originalne ponudbe vseh treh ponudnikov, kar je naročnik storil dne 06.06.2002.

Po pregledu celotne dokumentacije o vodenju postopka oddaje javnega naročila in proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN ugotavlja, da je zahtevek za revizijo utemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanj naročnika, ki se v zahtevku navajajo kot kršitve naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevkov za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

ZJN-1 v 41. členu določa obvezne pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku. Zakon navaja minimalne-obvezne pogoje, ki jih je treba izpolnjevati kumulativno. Ponudnik, ki ne dokaže, da izpolnjuje zahtevane pogoje za udeležbo, mora biti izločen iz nadaljnjega postopka. Takšna ponudba je v skladu z ZJN-1 nesprejemljiva in nepravilna. V skladu s prvim odstavkom 41. člena ZJN-1 pa mora naročnik navesti pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku. Pogoje za udeležbo pa poleg 41. člena, določajo še 42., 43. in 44. člen ZJN-1. V 43. členu ZJN-1 je določeno: "(1) Če naročnik zahteva predložitev strokovnih priporočil, mora v razpisu ali v razpisni dokumentaciji natančno navesti, katera strokovna priporočila (reference) morajo predložiti ponudniki. (2) Obseg zahtevanih podatkov iz prejšnjega člena tega zakona mora biti omejen na predmet javnega naročila. Naročnik mora dosledno upoštevati zakonite interese ponudnika pri varovanju njegovih tehničnih in poslovnih skrivnosti. Ugotovljene podatke sme naročnik uporabiti izključno za potrebe konkretnega naročila."
V 12. točki 19. člena navodil je kot obvezni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila, določen:
"da izvaja storitve dnevnega čiščenja na dan predložitve ponudbe na tem javnem razpisu v vsaj eni bolnišnici.
Opomba k pogoju št. 12:
Ponudnik mora v tej referenčni bolnišnici čistiti vse prostore naštete v točkah od 1 do vključno 4, in sicer:
1. operacijske prostore,
2. prostore intenzivnih terapij in neg,
3. ambulantne prostore,
4. hospitalne prostore ter
5. ostale prostore (upravne zgradbe, energetski prostori, kuhinje oz. vsi prostori, v katerih se vrši neposredno opravljanje naročnikove osnovne dejavnosti).
Skupna neto tlorisna površina prostorov bolnišnice, naštetih v točkah od 1 do vključno 5, v katerih ponudnik opravlja storitve dnevnega čiščenja, mora znašati vsaj eno polovico naročnikove tlorisne površine (ASBM=70.000 m2, zahtevana referenčna površina je torej AREF = 70.000/2 = 35.000 m2). Naročnik za zadostitev temu pogoju ne zahteva, da ponudnik opravlja storitve čiščenja v zahtevani tlorisni površini v eni bolnišnici, ampak mora v tem primeru skupna tlorisna površina teh bolniških prostorov dosegati vsaj eno polovico tlorisne površine, ki je predmet tega javnega razpisa ter da ima vsaka taka bolnišnica vse prostore naštete v točkah od 1 do vključno 4.
Kot referenčne površine se ne upoštevajo površine oken, vrat oz. vseh tistih delov bolnišnice oz. bolnišnic, ki ne predstavljajo tlorisne projekcije.
Ponudnik mora te storitve na referenčnih lokacijah opravljati vsaj eno leto (na dan določen za oddajo ponudb).
Referenca mora biti potrjena s strani naročnika storitve (referenčne bolnišnice)!"

Naročnik je v 19. členu navodil še navedel, da bo priznal usposobljenost in sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz tega člena.
Naročnik je razpisni dokumentaciji priložil tudi obrazec "reference", kjer je določil:
"Izjavljamo, da izvajamo storitve čiščenja na dan oddaje ponudbe v naslednji(h)â??â??â??â??â??..bolnišnici(ah), kjer čistimo operacijske prostore, prostore intenzivnih terapij in neg, ambulantne prostore, hospitalne prostore ter ostale prostore v skupni neto tlorisni površini â??â??â??â??â??m2."
V opombi pa je določil: "K tej izjavi je potrebno priložiti potrjeno(e) izjavo(e) bolnišnic(e), kjer ponudnik opravlja storitve čiščenja."

Državna revizijska komisija je presojala navedbo vlagatelja, da je naročnik njegovo ponudbo neutemeljeno in neupravičeno izločil kot nepravilno, saj sta bili obe referenci, ki ju je vlagatelj predložil, potrjeni s strani naročnikov storitev - referenčnih bolnišnic, in pri tem ugotovila, da je le-ta utemeljena. Vlagatelj je v svoji ponudbeni dokumentaciji predložil 2 referenčna obrazca z zahtevanimi izjavami bolnišnic, kjer opravlja storitve čiščenja, in sicer:
- referencoâ??â??.., da vlagatelj izvaja storitve dnevnega čiščenja v skupni neto tlorisni površini 35.000 m2 , z dne 25.02.2002, in
- referencoâ??â??â??., da vlagatelj izvaja storitve dnevnega čiščenja v skupni neto tlorisni površini 5.000 m2, z dne 25.02.2002.
Obe navedeni referenci sta opremljeni skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. Izpolnjevanje pogojev se dokazuje z listinami, ki jih mora predložiti ponudnik v svoji ponudbi. Pogoj je element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave (12. točka prvega odstavka 3. člena ZJN-1). Pogoj je prag, ki ga mora izpolniti vsak ponudnik, da se njegova ponudba sploh ocenjuje. Če pogoj ni izpolnjen, se ponudnikova ponudba kot nepravilna, v skladu z drugim odstavkom 76. člena ZJN-1, zavrne in tako izloči iz nadaljnjega postopka. ZJN-1 namreč v 18. točki prvega odstavka 3. člena določa: "Pravilna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.". Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj že s samo referenco â??â??..zadostil naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije, in sicer 12. točke 19. člena navodil.

Glede navedbe naročnika, da je ponudbo vlagatelja šteti za nepravilno iz dveh razlogov, in sicer zaradi navajanja zavajajočih podatkov ter s tem neizpolnjevanja razpisnih pogojev, Državna revizijska komisija ponovno izpostavlja, da je vlagatelj že s predložitvijo referenčnega obrazca z zahtevano izjavo bolnišnice, kjer opravlja storitve čiščenja, in sicer referencoâ??â??â??, izpolnil pogoj iz 12. točke 19. člena navodil. Referenca â??â??â??.na namreč ni relevantna za izpolnjevanje pogoja 35.000 m2. Kljub temu pa je potrebno poudariti, da je bila referenca â??â??â??â??v času oddaje ponudb oz. pregleda in ocenjevanja ponudb, opremljena skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, zaradi česar ni mogoče pritrditi naročniku, da je ponudbo vlagatelja šteti za nepravilno zaradi navajanja zavajajočih podatkov ter s tem neizpolnjevanja razpisnih pogojev.

Na podlagi vsega navedenega je mogoče nedvomno ugotoviti, da je naročnik izpolnjevanje pogoja izkazanih referenc določil jasno, nedvoumno in precizno. Vlagatelj pa je v skladu z njegovimi navodili (tako po vsebini kot tudi po obliki) pogoj v celoti izpolnil. Državna revizijska komisija zato ni izvedla dokazov, ki jih je predložil in predlagal ("urnike oz. razporeditve čistilne ekipeâ??â??â??, ki opravlja dnevno čiščenjeâ??â??â??â??") naročnik, saj le-ti ne bi vplivali na drugačno odločitev.

V zvezi s tem je potrebno opozoriti, da Državna revizijska komisija v revizijskem postopku presoja le zakonitost postopka izbire najugodnejšega ponudnika in/ali oddaje javnega naročila (prvi odstavek 4. člena ZRPJN). V skladu z veljavno zakonodajo se torej Državna revizijska komisija ni pristojna izrekati o strokovnih ter o drugih naročnikovih odločitvah, oziroma le-te lahko presoja le toliko, kolikor je to potrebno za presojo zakonitosti postopka oddaje javnega naročila. Za samo vsebinsko presojo naročnikovih poslovnih odločitev, v kolikor le-te niso v nasprotju z omejitvami predpisov o javnih naročilih, pa Državna revizijska komisija ni pristojna.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi navaja, da podjetjeâ??â??â??, izvaja le čiščenje Bolnišnice Novo mesto, katere površina je neto manjša od 23.000 m2. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ponudnik v svoji ponudbeni dokumentaciji v referenčnem obrazcu, z dne 25.02.2002, navedel, da izvaja storitve dnevnega čiščenja v â??â??â??.v skupni neto tlorisni površini 37.500 m2 in kot prilogo predložil izjavoâ??â??â??, da opravlja storitve čiščenja objektov â??â??â??.od 01.04.1992 dalje. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ponudnik â??â??â??.izpolnil pogoj iz 12. točke 19. člena navodil in tako zadostil naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Glede vlagateljeve navedbe, da je naročnik neenakopravno in diskriminatorno obravnaval vlagateljevo ponudbo, saj je samo od njega zahteval dodatna pojasnila, Državna revizijska komisija ocenjuje, da ni utemeljena tudi zato, ker je iz dokumentacije predmetnega javnega razpisa razvidno, da je naročnik skladno s 54. členom ZJN-1 zahteval tudi pojasnila ponudbe od ponudnikaâ??â??â??... Pri tem je potrebno še dodati, da sme naročnik zahtevati dodatna pojasnila v skladu s citiranim členom takrat, ko je to potrebno pri pregledu, vrednotenju in primerjavi ponudb, kar pa samo po sebi ne pomeni neenakopravnega oz. diskriminatornega obravnavanja.

Čeprav navedba vlagatelja, da naročnik neutemeljeno in v nasprotju z določili 53. člena ZJN-1 ugotavlja, da naj bi vlagatelj ponudil neobičajno nizko ceno, za odločitev Državne revizijske komisije ni relevantna, pa Državna revizijska komisija pojasnjuje, da ZJN-1 v 10. točki prvega odstavka 3. člena definira pojem "neobičajno nizka cena" kot ceno iz ponudbe, ki je tako nizka, da pri naročniku vzbuja dvom o možnosti izvedbe javnega naročila. Prvi odstavek 53. člena ZJN-1 pa glede "neobičajno nizke cene" določa: "Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, mora naročnik, preden tako ponudbo zavrne, pisno zahtevati podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere meni, da so merodajne in jih mora, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveriti.". Naročnika torej zakon ne obvezuje, da mora od ponudnika, ki ponudi (neobičajno) nizko ceno, zahtevati obrazložitev ponudbene cene, ampak morata biti za to izpolnjena dva pogoja: ponudbena cena mora biti neobičajno nizka in naročnik mora biti odločen zavrniti ponudbo zaradi neobičajno nizke cene. Iz besedila zakona je razvidno, da se postopek nanaša na primere, ko želi naročnik določeno ponudbo zavrniti, in sicer zato, ker ocenjuje, da je ponujena cena po njegovi presoji nerealna. Tega, katere cene je potrebno šteti za "neobičajno nizke" in pod kakšnimi pogoji, zakon ne določa, zato je mogoče sklepati, da gre za vprašanje, ki ga je zakonodajalec prepustil poslovni oceni naročnika. Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v fazi ocenjevanja ponudb ni preveril ustreznosti ponudbene cene vlagatelja, ampak je njegovo ponudbo že izločil kot nepravilno zaradi (po naročnikovi presoji) "neizpolnjevanja" pogoja referenc. Preveritev cene v skladu z zgoraj citiranimi členi ZJN-1 bi bila potrebna takrat, ko bi naročnik hotel tako ponudbo zavrniti, in sicer iz razloga "neobičajno nizke cene". Taka ureditev je namreč namenjena zaščiti ponudnikov, ki ponudijo nizko ceno, ki mora biti v skladu s temeljnim načelom javnega naročanja, načelom gospodarnosti, cilj vsakega postopka oddaje javnega naročila, seveda ob predpostavki, da je ponujena cena oblikovana v skladu z vsemi zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji.

Ker je vlagateljev zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija v skladu s petim odstavkom 22. člena ZRPJN sklenila, da se vlagatelju priznajo stroški, ki so bili potrebni za vodenje tega revizijskega postopka, in sicer stroški takse, ki jo je vlagatelj plačal skladno s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN v višini 80.000,00 in jih je naročnik dolžan plačati v roku iz druge točke izreka.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne â??â??â??..