018-100/02

Številka: 018-100/02

SKLEP

Postopek revizije oddaje javnega naročila za izgradnjo Doma za starejše občane â??, Ljubljana, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod številko objave Ob-â??,

ODLOČILA

Postopek revizije oddaje javnega naročila za izgradnjo Doma za starejše občane â??, Ljubljana, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod številko objave Ob-â??,

Obrazložitev

Naročnika sta v Uradnem listu RS, št.: â??, z dne â?? objavila namero o oddaji javnega naročila gradbenih del, v Uradnem listu RS, št.: â??, z dne â??, pa sta objavila javno naročilo po odprtem postopku za izbiro izvajalca za izgradnjo Doma za starejše občane â??. Naročnika sta izdala obvestilom o oddaji javnega naročila štev. 663-05-544/01-018, z dne 12.04.2002, iz katerega izhaja, da sta kot najugodnejšega ponudnika za izvajanje razpisanih del izbrala izvajalca â??. Zoper odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika je vlagatelj dne 23.04.2002 vložil zahtevek za revizijo. Naročnik je na podlagi 16. člena ZRPJN odločal o zahtevku za revizijo ter ga s sklepom, z dne 06.05.2002 št. 663-05-544/01-026, kot neutemeljenega zavrnil.

Naročnika sta na podlagi 17. Člena ZRPJN pozvala vlagatelja, da v roku treh dni od prejema sklepa pisno obvesti ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Vlagatelj je naročnika z dopisom z dne 14.05.2002 obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnika sta dne 16.05.2002, z dopisom št. 663-05-544/01-028, Državni revizijski komisiji odstopila zahtevek za revizijo s celotno dokumentacijo in svojim mnenjem.

Državna revizijska komisija je dne 24.05.2002 prejela dopis naročnika skupaj z umikom predloga vlagatelja, z dne 22.05.2002, za revizijo postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo Doma za starejše â??.

V petem odstavku 3. člena ZRPJN je določeno: "Revizija postopkov oddaje javnih naročil se izvaja po določbah tega zakona, postopkovne določbe Zakona o pravdnem postopku se uporabljajo le v primerih, če ta zakon ne določa drugače." ZRPJN ne vsebuje določb glede odločitve Državne revizijske komisije, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo. ZPP pa v tretjem odstavku 188. člena določa: "Če je tožba umaknjena, izda sodišče sklep o ustavitvi postopka. Ta sklep se vroči toženi stranki samo, če ji je bila predhodno vročena tožba." Ker je vlagatelj umaknil zahtevek za revizijo je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 188. člena ZPP v zvezi s petim odstavkom 3. Člena ZRPJN odločila kot izhaja iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper odločitev Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, dne â??
â??