018-096/02

Številka: 018-96/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, štev. 78/99, 90/99; v nadaljevanju ZRPJN) po â??., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo prehrambenega blaga (I. sklop) in dobavo 360.000 litrov ekstra lahkega kurilnega olja (II. sklop) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik), dne â??

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se za II. sklop javnega naročila (dobava 360.000 litrov ekstra lahkega kurilnega olja) razveljavi odločitev o izbiri vsebovano v dokumentu "Obvestilo o oddaji javnega naročila v odprtem postopku", z dne 17.04.2002.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške revizijskega postopka v znesku 80.000,00 SIT, v 15-dneh od dneva prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 01.03.2002 sprejel sklep, št. 001/2002, o pričetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo prehrambenega blaga (I. skop - meso in mesni izdelki (1. skupina), mleko in mlečni izdelki (2. skupina), kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski izdelki (3. skupina), žito in mlevski izdelki (4. skupina), zmrznjena in konzervirana zelenjava (5. skupina), sadje in zelenjava (6. skupina), razno prehrambeno blago (7. skupina)) in dobavo 360.000 litrov ekstra lahkega kurilnega olja (II. sklop). Dne â?? je v Uradnem listu RS, št. â??., pod številko objave Ob-â??, objavil javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila. Javno odpiranje ponudb je bilo dne 12.04.2002, naročnik pa je po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb dne 17.04.2002 izdal dokument "obvestilo o oddaji javnega naročila v odprtem postopku", s katerim je za I. sklop (dobava prehrambenega blaga) izbral ponudbe naslednjih ponudnikov:
1. skupina - meso in mesni izdelki
â??
2. skupina - mleko in mlečni izdelki
â??
3. skupina - kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki
â??in â??
4. skupina - žito, mlevski izdelki
â??
5. skupina - zmrznjena in konzervirana zelenjava
â??
6. skupina - sadje in zelenjava
â??.
7. skupina - razno prehrambeno blago
â??
ostalo razveljavljeno.
Za II. sklop (dobava 360.000 litrov ekstra lahkega kurilnega olja) pa je kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika â?? ( v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Naročnik je 30.04.2002 prejel zahtevek za revizijo (z dne 29.04.2002), v katerem vlagatelj navaja, da je v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji (v nadaljevanju: navodila) v 8. točki XI. člena zapisano, da mora ponudnik predložiti izjavo (OBR-6), da ni dal zavajajočih podatkov, o plačilnih pogojih, o zagotavljanju kontrole kakovosti, da bo mesečno dostavljal cenike, da bo dostava fco. šola (odzivni čas bo 1 delovni dan) in da bo na zahtevo naročnika poslal vzorce blaga. Vlagatelj pripominja, da je moral ponudnik v 2. alineei te izjave navesti ponujeni plačilni rok. Izjava je sestavni del in priloga ponudbe. Na javnem odpiranju ponudb je pooblaščeni predstavnik vlagatelja podal pripombo, da izbrani ponudnik v dokumentu "izjava" (OBR-6) ni navedel ponujenega plačilnega roka. Ta pripomba je zapisana v zapisniku o odpiranju ponudb, št. 782, ki ga je vlagatelj prejel dne 16.04.2002, obvestilo o oddaji naročila, z dne 17.04.2002, pa je prejel dne 22.04.2002. Vlagatelj predlaga, da se za II. sklop razveljavita postopek oddaje predmetnega javnega naročila in obvestilo o oddaji naročila, saj ponudba izbranega ponudnika na podlagi določila 18. točke prvega odstavka 3. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) nepravilna, ker v celoti ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je naročniku posredoval fotokopijo potrdila o vplačilu takse v znesku 80.000,00 SIT, z dne 06.05.2002.

Naročnik je dne 07.05.2002 sprejel sklep, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo kot neutemeljen. Navedel je, da je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot pravilno in sprejemljivo, ker je izbrani ponudnik v ponudbeni dokumentaciji na nedvoumen način označil rok plačila in sicer v vzorcu pogodbe. S tem pa njegova ponudba izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Naročnik je ponudbo izbranega ponudnika izbral na podlagi določenih meril, pri tem pa je upošteval ponudbeno ceno in podatek o plačilnem roku, ki ga je izbrani ponudnik jasno določil v vzorcu pogodbe.
Naročnik je vlagatelja v skladu s 17. členom ZRPJN pozval, da ga mora v treh dneh od prejema odločbe pisno obvestiti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, sicer se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknil.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, št. SVK, z dne 10.05.2002 obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V tem dopisu vlagatelj pripominja, da izbrani ponudnik na predpisanem obrazcu ponudbene dokumentacije ni označil plačilnega roka, ki je eno izmed meril v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, s tem pa izbrani ponudnik ni izpolnil vseh zahtev v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj še navaja, da je naročnik sam določil kako naj bodo ponudbe sestavljene. Le pravilno in popolno izpolnjena razpisna (pravilno: ponudbena) dokumentacija na predpisanih obrazcih omogoča primerljivost, preglednost in objektivnost vrednotenja ponudb. Vlagatelj meni, da je postopek oddaje predmetnega javnega naročila potrebno razveljaviti, naročnik pa je vlagatelju dolžan povrniti revizijske stroške v znesku vplačane takse, to je 80.000,00 SIT.

Naročnik je skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN dne 16.05.2002 Državni revizijski komisiji z dopisom odstopil zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila s celotno dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in s svojim mnenjem, da je bil predmetni postopek oddaje javnega naročila voden pravilno, v skladu z veljavno zakonodajo in da je njegova odločitev o zahtevku za revizijo pravilna, v celoti pa se sklicuje na obrazložitev, ki jo je podal v sklepu, z dne 07.05.2002. Državni revizijski komisiji predlaga, da naj zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen, prav tako pa naj zavrne vlagateljeva zahteva za povračilo revizijskih stroškov in odloči, da je vlagatelj naročniku dolžan povrniti stroške, ki so mu nastali s tem revizijskim postopkom.

Po proučitvi navedb vlagatelja in naročnika ter po pregledu dokumentacije o javnem naročilu Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahtevek za revizijo utemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju obrazložitve.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj skladno z 9. členom ZRPJN aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo. V tem določilu je zapisano: "Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.". Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila predložil svojo ponudbo in da je zato upravičen, da pred Državno revizijsko komisijo nadaljuje revizijski postopek.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.". Na podlagi citiranega določila se je Državna revizijska komisija v revizijskem postopku omejila zgolj na II. sklop (dobava 360.000,00 LIT ekstra lahkega kurilnega olja) predmetnega javnega naročila, saj je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil le za ta sklop javnega naročila.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da je naročnik v prvem odstavku III. člena navodil navedel, da mora ponudnik za pravilnost ponudbe predložiti izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po vrstnem redu, kot je določen v drugem odstavku tega člena. V peti alineei drugega odstavka III. člena je zapisano: "dokumentacijo iz XI. člena navodil za izdelavo ponudbe po zaporednih številkah". V VII. členu navodil je naročnik naštel pogoje, katere mora izpolnjevati ponudnik, da se mu bo priznala usposobljenost in sposobnost, v prvem odstavku XI. člena navodil pa je navedel dokazila, s katerimi ponudnik dokazuje, da izpolnjuje pogoje iz VII. člena navodil (Kot dokazilo, s katerim ponudnik dokazuje, da izpolnjuje pogoje iz VII. člena teh navodil mora ponudnik predložiti: â??.). Tako je v 8. točki prvega odstavka XI. člena navodil zapisano: Izjavo ponudnika, da ni dal zavajajoče podatke, o plačilnih pogojih, o zagotavljanju kontrole kakovosti, da bo mesečno dostavljal cenike, da bo dostava fco. šola - razloženo, da bo odzivni čas 1 delovni dan, da bo na zahtevo naročnika poslal vzorce blaga (OBR- 6). Razpisni dokumentaciji je naročnik priložil dokument "Izjava" (OBR-6) (v nadaljevanju: Obrazec 6), ki vsebuje skupno osem alinej, v 2. alineei Obrazca 6 je zapisano: "da nudimo dnevni plačilni rok za opravljene storitve, ki prične teči z dnem potrditve fakture s strani naročnika". Ta Obrazec 6 je posamezni ponudnik dolžan predložiti skladno z določilom 5. alinee drugega odstavka III. člena navodil.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik pravilno izpolnitev in predložitev Obrazca 6 v ponudbeni dokumentaciji (sam, avtonomno) določil kot pogoj, ki mora biti izpolnjen, da se posamezna ponudba lahko šteje kot pravilna. Hkrati pa je naročnik v X. členu navodil določil "plačilni rok" kot merilo za vrednotenje ponudb v postopku oddaje predmetnega javnega naročila. V 2. točki tega člena je določil način uporabe in težo tega merila in sicer je navedel: "plačilni rok se obračuna v točke po naslednji formuli:

Ponudbeni plačilni rok
Plačilni rok T = ------------------------- x 20
Najdaljši plačilni rok
Po tej formuli dobi ponudnik z najdaljšim plačilnim rokom 20 točk, ostali pa ustrezno manjše število točk".

Državna revizijska komisija pritrjuje revizijski navedbi vlagatelja, da je svoji ponudbi izbrani ponudnik sicer priložil Obrazec 6, ni pa v ta obrazec (2. alinea) vpisal kakšen plačilni rok ponuja. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da izbrani ponudnik glede na določilo prvega odstavka XI. člena navodil ni uspel dokazati, da izpolnjuje pogoje iz VII. člena navodil, zato njegove ponudbe ni mogoče šteti kot pravilne skladno z 18. točko prvega odstavka 3. člena ZJN-1, v katerem je določeno, da je pravilna ponudba tista ponudba, ki: "je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti vse zahteve iz razpisne dokumentacije".

Državna revizijska komisija meni, da za ugotovitev, da je izbrani ponudnik predložil pravilno ponudbo, kot jo opredeljuje 18. točka prvega odstavka 3. člena ZJN-1, ne zadošča zgolj dejstvo, da je v 9. členu vzorca kupoprodajne pogodbe, ki je predložena njegovi ponudbeni dokumentaciji zapisano, da se kupec obvezuje plačati dobavljeno blago na transakcijski račun v roku 160 dni od prevzema blaga in sicer na osnovi računa. Državna revizijska komisija pripominja, da morajo biti za predložitev pravilne ponudbe izpolnjene prav vse zahteve naročnika, ki jih je le-ta navedel v svoji razpisni dokumentaciji. ZJN-1 v prvem odstavku 6. člena določa, da naročnik ne sme omejevati konkurence med ponudniki, zlasti ne sme omejevati možnih ponudnikov z neupravičeno uporabo omejitvenega postopka ali z uporabo diskriminatornih meril in mora pri tem ravnati skladno s predpisi o varstvu konkurence.". Citirano zakonsko določilo prvega odstavka 6. člena ZJN-1 uzakonja načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, to načelo pa se udejanja zlasti z nediskriminatornim, enakopravnim obravnavanjem vseh (možnih) ponudnikov, kar pa ureja ZJN-1 v 7. členu. Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik, s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika štel za pravilno, (preko ne-upoštevanja lastne razpisne dokumentacije), slednjega načela ni upošteval. Naročnik bi ravnal pravilno, če bi ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika glede na določilo zgoraj citirane 18. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 nepravilna in bi jo skladno z določilom drugega odstavka 76. člena ZJN-1 zavrnil. V drugem odstavku 76. člena ZJN-1 je določeno: "V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb vse nepravilne ponudbe zavrniti, lahko pa zavrne tudi vse neprimerne ali nesprejemljive ponudbe".

Pooblaščeni predstavnik vlagatelja je v zapisnik o javnem odpiranju ponudb, z dne 12.04.2002, podal tudi pripombo, da izbrani ponudnik roka plačila ni vpisal v Obrazec 6, ampak v vzorec kupoprodajne pogodbe. Državna revizijska komisija meni, da bi naročnik moral upoštevati pripombo vlagatelja iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, vendar tega ni storil, vlagatelj pa je iz tega razloga vložil zahtevek za revizijo. Državna revizijska komisija zaključuje, da je zahtevek za revizijo utemeljen, zato je skladno z 2.alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN v izpodbijanem delu razveljavila odločitev naročnika vsebovano v dokumentu "obvestilo o oddaji javnega naročila v odprtem postopku", z dne 17.04.2002 (za II. sklop predmetnega javnega naročila).
Državna revizijska komisija je na podlagi pregleda dokumentacije o postopku oddaje predmetnega javnega naročila in ponudbene dokumentacije ponudnikov odločila kot izhaja iz izreka tega sklepa. Skladno z določilom drugega odstavka 23. člena ZRPJN pa napotuje naročnika, naj, skladno z zaključki iz navedenega revizijskega postopka, ponovno opravi pregled in ocenjevanje ponudb oziroma preveri ali vse ponudbe, izmed katerih bo naročnik izbral najugodnejšo, izpolnjujejo vse zahteve iz razpisne dokumentacije in so skladne z veljavno zakonodajo na področju javnih naročil.

Vlagatelj je v dopisu, z dne 10.05.2002, s katerim je naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, zahteval povračilo stroškov postopka in sicer povračilo vplačane takse v znesku 80.000,00 SIT. Peti odstavek 22. člena ZRPJN določa, da v primeru, ko se zahtevku za revizijo ugodi, mora naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti stroške, nastale z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, je skladno s citiranim določilom petega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti priglašene stroške za plačilo takse v znesku 80.000,00 SIT.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23.člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne â??

â??