018-090/02

Številka: 018-90/02

SKLEP

Postopek revizije oddaje javnega naročila za rekonstrukcijo 6,3 kV opreme 2BBA in BCA, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod številko objave Ob-â??,

ODLOČILA

Postopek revizije oddaje javnega naročila za rekonstrukcijo 6,3 kV opreme 2BBA in BCA, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod številko objave Ob-â??,

Obrazložitev

Naročnik je dne 25.01.2002 sprejel sklep, št. 05/02, o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila, v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod številko objave Ob-â??, pa je objavil javni razpis za rekonstrukcijo 6,3 kV opreme 2BBA in BCA. Naročnik je dne 02.04.2002 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 05/02, iz katerega je razvidno, da ni izbral najugodnejšega ponudnika, ker je v postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb ugotovil, da so vse ponudbe nepravilne. Zato se je odločil, da bo nadaljeval z oddajo naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi v skladu z drugim odstavkom 20. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000; v nadaljevanju: ZJN-1) ter povabil vse ponudnike v postopek s pogajanji. Za vlagateljevo ponudbo je naročnik ugotovil, da je nepravilna, ker ni izpolnjevala zahteve iz točke 3.1.2.1 tehničnega dela razpisne dokumentacije. Zoper odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika je vlagatelj dne 10.04.2002 vložil zahtevek za revizijo. Naročnik je na podlagi 16. člena ZRPJN odločal o zahtevku za revizijo ter ga s sklepom, z dne 30.04.2002, kot neutemeljenega zavrnil.
Naročnik je na podlagi 17. člena ZRPJN pozval vlagatelja, da ga v roku treh dni od prejema sklepa pisno obvesti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 09.05.2002, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je dne 13.05.2002 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo s celotno dokumentacijo in svojim mnenjem.

Državna revizijska komisija je dne 20.06.2002 prejela dopis vlagatelja, v katerem vlagatelj izjavlja, da umika zahtevek za revizijo postopka javnega naročila za rekonstrukcijo 6,3 kV opreme 2 BBA in BCA.

V petem odstavku 3. člena ZRPJN je določeno: "Revizija postopkov oddaje javnih naročil se izvaja po določbah tega zakona, postopkovne določbe Zakona o pravdnem postopku se uporabljajo le v primerih, če ta zakon ne določa drugače." ZRPJN ne vsebuje določb glede odločitve Državne revizijske komisije, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo. ZPP pa v tretjem odstavku 188. člena določa: "Če je tožba umaknjena, izda sodišče sklep o ustavitvi postopka. Ta sklep se vroči toženi stranki samo, če ji je bila predhodno vročena tožba." Ker je vlagatelj umaknil zahtevek za revizijo, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 188. člena ZPP v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).
V Ljubljani, dne â??â??